Nieuws

Het lerarentekort: er is maar 1 oplossing en dat is salarisverhoging Iedereen in en om het onderwijs heeft de afgelopen jaren wel iets gezegd over het lerarentekort in het basisonderwijs. Er zijn actieplannen gepresenteerd, zij-instromers worden gestimuleerd, grote steden maken het wonen aantrekkelijker, het kan...In de jaarlijkse School!Week laat het openbaar onderwijs onder het motto ‘Ik ben welkom’ zien waar het voor staat. In 2019 was het thema ‘Openbaar onderwijs heeft karakter’. Wat is dat karakter nu precies?   Sinds 2012 staan jaarlijks een week lang de kernwaarden van het...Op donderdag 12 september spreekt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’. De Vereniging Openbaar Onderwijs roept u op tegen dit wetsvoorstel te stemmen, aangezien de samenleving op dit moment niet gebaat is bij ‘meer ruimte voor segregatie’. Tijdens de hoorzitting...Versterking medezeggenschap, een initiatief van de ouder- en onderwijsorganisaties, organiseert dit najaar twee regionale netwerkbijeenkomsten speciaal voor leden van de medezeggenschapsraad van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Doel van de bijeenkomsten is naast informatievoorziening vooral ook een mogelijkheid bieden andere MR-leden uit de...De inschrijving voor het 13e WMS congres 2019 staat vanaf 2 september open. Op woensdag 27 november 2019 vindt het 13e landelijke WMS congres plaats in de ReeHorst in Ede met als thema Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking. Het congres wordt georganiseerd door Onderwijsgeschillen en het project...‘Niet apart, maar samen’, dat is al sinds 1966 het motto van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Wij vinden dat kinderen bij elkaar in de klas moeten zitten, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond van hun ouders. Zo zorgen we ervoor dat kinderen vanuit allerlei achtergronden met elkaar...Moet artikel 23 van de grondwet worden afgeschaft of niet? Toen ik begon op 1 februari had ik niet de verwachting dat dit onderwerp als maatschappelijke discussie snel actueel zou worden. Maar het kan verkeren.   Met als directe aanleiding de onzekerheid over de kwaliteit van...Tekst Ronald Buitelaar  Na een goed half jaar overleg fuseerden in augustus 2018 vier besturen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen tot een bestuur, en besloten scholengemeenschappen De Rede en het Zeldenrust Steelantcollege uit Terneuzen als Lodewijkcollege verder te gaan. Haast was geboden omdat scholengemeenschap Zwin...Tekst en beeld | Leone de Voogd Margreet Bulkmans is uit overtuiging al 50 jaar lid van de VOO. Leone, beleidsadviseur bij de VOO en redacteur van ons magazine ‘Onze School’ ging bij haar langs:  Een fietstochtje door de West-Friese polders brengt me bij het...In een onderzoek naar de grenswaarden voor het eigen vermogen van onderwijsbesturen heeft de inspectie voor het onderwijs geconstateerd dat over 2017 er 134 samenwerkingsverbanden zijn die een eigen vermogen hebben dat boven het gewenste maximale eigen vermogen ligt. Het totale vermogen dat hiermee gemoeid...Vlnr: Ard van Aken, directeur d’Oultremontcollege, Bill Banning, docent godsdienst en levensbeschouwing, Marco Frijlink, directeur VOO, Hans Teegelbeckers, directeur VOSABB en Carel Verhoef, auteur van ‘Inperking vrijheid van Onderwijs’. Na een werkbezoek aan het rooms-katholieke d’Oultremontcollege en de eveneens katholieke basisschool de Duinsprong in Drunen...In zijn reactie op schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer, stelt minister Slob zich geen zorgen te maken dat bij invoering van het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen de segregatie in het onderwijs toe zal nemen. Hij geeft prioriteit aan het verruimen van de vrijheid van onderwijs.   Het wetsvoorstel beoogt het...De rol van scholen en ouders bij taalverwerving  Meertaligheid bij kinderen komt steeds vaker voor. Meerdere talen leren gaat echter niet vanzelf: dit vergt inlevingsvermogen en steun van zowel leerkrachten als ouders. Het Inspraakorgaan Turken (IOT) heeft in samenwerking met de VOO een trainingsaanbod opgezet voor...De grootste taak van het onderwijs is kinderen zo begeleiden dat ze nieuwsgierig blijven naar een ander en naar zichzelf, zegt theoloog Erik Renkema. Zijn eigen nieuwsgierigheid naar het samengaan van verschillende levensovertuigingen, leidde tot een proefschrift over samenwerkingsscholen. Erik Renkema houdt van verhalen: persoonlijke verhalen...Tekst: Marijn Jongewaard In een historisch schoolgebouw reikt basisschool Ter Cleeff naar de eenentwintigste eeuw. Midden in de Kleverparkbuurt, aan het Santpoorterplein, staat het gebouw van de Tweede Haarlemse HBS uit 1929. Tegenwoordig is dit basisschool Ter Cleeff, vernoemd naar het kasteel Huis Ter Kleef, het hoofdkwartier van de Spanjaarden tijdens het Beleg van Haarlem. Met zijn...Het Kei College in Heerenveen heeft als een van de eersten in Nederland een bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zorgde er tijdens de totstandkoming voor dat aan de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) werd voldaan. De bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders, vier...Minister Slob heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aankondigt dat de fusietoets in het basis- en voortgezet onderwijs wordt afgeschaft. De ingangsdatum is 1 augustus 2018. Vanaf dan krijgen alle fusies in het basis- en voortgezet onderwijs een lichte (procedurele) toets....Per 1 augustus 2017 is vanuit de Inspectie van het Onderwijs een vernieuwd toezicht van kracht. Dit heeft consequenties voor de rol van de medezeggenschapsraden, die voortaan ook met de inspectie te maken krijgen. Het uitgangspunt van de Inspectie van het Onderwijs is om effectief...De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) houdt een enquête onder ouders van kinderen binnen het openbaar onderwijs over het omgaan met verschillen op school. Dit gebeurt in samenwerking met KOOGO, de ouderkoepel van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs in Vlaanderen. De resultaten van de enquête...Leone de Voogd (31) komt als onderwijsadviseur de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) versterken. Zij richt zich op de thema's identiteit en kernwaarden van het openbaar onderwijs, burgerschapsvorming, leerlingparticipatie, ouderbetrokkenheid en passend onderwijs. Leone studeerde (ontwikkelings-)psychologie en politicologie aan de Universiteit Leiden en verrichtte daarna promotieonderzoek...De helpdesk van de Vereniging Openbaar Onderwijs krijgt veel vragen over het schoolplan. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het schoolplan (artikel 10b Wet medezeggenschap op scholen). Het schoolplan is het kerndocument van de school. In het schoolplan wordt beschreven wat de...Het nieuwe regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' is gepresenteerd, met een aantal opvallende passages over het onderwijs. Wat betekenen deze plannen voor u - als ouder, leerling, leerkracht, of schoolbestuurder - en voor uw kind(eren) of leerlingen? Wij zetten kort een aantal belangrijke punten voor...De helpdesk van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) krijgt veel vragen over de aangekondigde staking in het primair onderwijs op 5 oktober. In onderstaand bericht is door adviseurs van de VOO de belangrijkste informatie voor ouders en medezeggenschapsraden op een rijtje gezet. Op 5 oktober...Scholen concurreren elkaar steeds vaker de tent uit. Kinderen van arme ouders zijn de dupe van die ongewenste marktwerking, want zij kunnen de extra bijdragen vaak niet betalen. Desastreus, oordeelt onderwijsjournalist Anja Vink in de nieuwe publicatie De staat van het openbaar onderwijs. We spreken...In het activiteitenplan van medezeggenschapsraden is het handig om ook een aantal data met betrekking tot financiën op te nemen. De helpdesk van VOO heeft een beknopt overzicht gemaakt met een aantal belangrijke data. In onderstaande tabel vindt u deze data terug. DatumOmschrijving  AprilFinanciële stand van...Ouders moeten in de toekomst worden geraadpleegd wanneer hun school moet fuseren met een andere school. Dat is een gevolg van de wet Toekomstbestendig onderwijs die door de Tweede Kamer is aangenomen. De wet in het kader van leerlingendaling in het onderwijs is inmiddels in het Staatsblad...De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) roept scholen en schoolbesturen op om te stoppen met het vragen van geld aan ouders voor lessen aan hoogbegaafde kinderen. Veel scholen vragen een vrijwillige bijdrage voor bijvoorbeeld plusklassen. Het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is de afgelopen jaren flink toegenomen...Veertig jaar lang onderzocht hoogleraar onderwijskunde Mieke Brekelmans de relaties tussen docenten en hun leerlingen. Nu gaat ze bijna met pensioen en blikt ze voor de Vereniging Openbaar Onderwijs terug op haar bevindingen: ‘De docent staat model voor de omgang tussen leerlingen onderling.’ ‘Mijn naam...Met ingang van 1 januari 2017 heeft de medezeggenschap een belangrijke rol gekregen bij de advisering over het profiel van de bestuurder, participatie in de sollicitatiecommissie en advisering over de uiteindelijke voordracht van een kandidaat aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Toch zijn er enkele situaties die...Om een punt te maken vraagt politiek soms om stevige taal. Ik begrijp dat een politicus dan soms zijn goede manieren vergeet en een onverkwikkelijke sneer uitdeelt. Ruttes historische uitval met ‘doe zelf normaal’ schopte het zelfs tot campagneslogan van de VVD. Het is een...Als docent heb ik wat stellige regels die mij helpen bij bepaalde lastige situaties. De meeste docenten zullen zulke regels hebben. Een van die regels gaat over zittenblijven. Ergens moet je de grens trekken: als je al langere tijd onder het niveau zit, ook al...Met de start van de Amsterdamse Mavo is dit schooljaar de eerste school op humanistische grondslag van de grond gekomen. Veel aandacht is er voor gelijkwaardigheid, zelfontplooiing, actieve tolerantie en verantwoordelijkheid. Maar voor humanisten was een eigen school lang ondenkbaar. Jarenlang verzetten humanisten zich principieel...Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (CDA) noemde in 2011 de ‘bestrijding van de segregatie an sich geen doel’ en ook staatssecretaris Sander Dekker (VVD) nam geen enkel initiatief om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Pedagoog Micha de Winter veegt in Onze School met die aanpak –of...De huidige bestuurlijke indeling van openbaar en bijzonder onderwijs is een rem op de samenwerking tussen scholen. Dat zei Teunis Wagenaar, algemeen directeur van schoolbestuur OPO Furore in Drachten, tijdens de studiedag van alle leerkrachten in Earnewald. Wagenaar voert gesprekken met de (christelijke) besturen in de omgeving...De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) wil dat er een verplichte sollicitatiecommissie komt bij de aanstelling van directeuren in het primair en voortgezet onderwijs. Zo'n verplichte commissie komt er al voor bestuurders dankzij een wijiziging in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). VOO-directeur Rein van Dijk...De Tweede Kamer heeft ingestemd met de motie van Rick Grashoff (GroenLinks) om basisscholen ook in het tweede jaar extra geld te geven voor onderwijs aan asielzoekerskinderen. Het extra geld is vooral bedoeld voor taalonderwijs. De VVD voelde weinig voor extra geld naar asielkinderen en...PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma dient een wetsvoorstel in om de financiering van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen in de Wet op het primair onderwijs (WPO) vast te leggen. ‘Deze wettelijke verankering biedt aan de sector meer zekerheid en continuïteit dan een...De Helpdesk van VOO krijgt regelmatig vragen over het vaststellen van het strategisch beleidsplan en afgeleide jaarplannen. De GMR moet ook met het jaarlijkse activiteitenplan instemmen, ookal is er al ingestemd met een strategisch beleidsplan voor vier jaar. Het is gebruikelijk dat het strategisch beleidsplan...Professor Jaap Dronkers van Maastricht University is bijna 70 en stopt daarom met het maken van schoolcijferlijsten. Dat heeft hij in een afscheidsbrief laten weten. Hij zegt nog steeds achter zijn omstreden werkwijze te staan, omdat het opstellen van ranglijsten van scholen volgens hem een...De nieuwe Landelijke Ouderraad houdt op 29 maart in Utrecht haar eerste bijeenkomst. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zal aanwezig zijn als belangenvereniging van ongeveer 2.000 ouderraden en medezeggenschapsraden.   De Landelijke Ouderraad, die op 1 januari jongstleden van start is gegaan, is een uitvloeisel...Het zomernummer van magazine School! zoomt in op verschillende succesvolle initiatieven in het openbaar onderwijs. School! kijkt onder andere naar Odyssee. Het bestuur voor openbaar primair onderwijs in Sneek steekt zijn nek uit met de Master Steve JobsSchool. Deze iPad-school à la Maurice de Hond...Korrie Louwes, Metin Çelik, Erik de Groot en Jeroen Hatenboer treden toe tot de Raad van Toezicht van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Zij werden woensdag benoemd tijdens het jaarlijkse ledencongres. De ledenvergadering vond plaats tijdens het congres Talentontwikkeling op school, dat de VOO woensdag organiseerde....De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB wijzen de minister van OCW en de Tweede Kamer op een onderdeel in de regeling voor de samenwerkingsschool, dat nadelig uitpakt voor het openbaar onderwijs. De belangenorganisaties vragen de politiek hier maatregelen tegen te nemen.  Wanneer twee scholen...Sinds 1 augustus zijn overblijfkrachten verplicht om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen aan het schoolbestuur. Dat is vastgelegd in artikel 45 van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Voor leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel was de verklaring al verplicht. De verklaring wordt voor...Scholierenorganisatie LAKS heeft tijdens de eerste dag van de behandeling van de onderwijsbegroting een levensgrote enkele reis vmbo-t naar havo aangeboden aan de Tweede Kamer. Met de actie vraagt het LAKS de Kamerleden nogmaals om toelating tot de havo zonder aanvullende eisen van de middelbare...De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met het wetsvoorstel 'Goed onderwijs, goed bestuur', voorheen beter bekend onder de naam 'Good governance'. De verwachting is dat de wet met ingang van het schooljaar 2010 – 2011 in werking treedt. Meest in het oog springend gevolg...Docenten te kort in het onderwijs, het is van alle tijden. Als zich weer een periode van laagconjunctuur voordoet, lost het probleem zich vanzelf op. Maar wachten op een depressie is geen reële optie, omdat we nu met de gevolgen van de tekorten kampen. Docenten te...Burgerschapsvorming is een hot item en in zijn dagelijks werk bij SLO is Jeroen Bron hier ook volop mee bezig. Belangrijke vraag daarbij is hoe je de school als oefenplaats voor burgerschap kunt gebruiken. Bron promoveerde eind 2018 op zijn onderzoek naar een methode om leerlingen een...In de jaarlijkse School!Week laat het openbaar onderwijs onder het motto ‘Ik ben welkom’ zien waar het voor staat. In 2019 was het thema ‘Openbaar onderwijs heeft karakter’. Wat is dat karakter nu precies?   De kernwaarden Sinds 2012 staan jaarlijks een week lang de kernwaarden...Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Het lerarentekort: er is maar 1 oplossing en dat is salarisverhoging Iedereen in en om het onderwijs heeft de afgelopen jaren wel iets gezegd over het lerarentekort in het basisonderwijs. Er zijn actieplannen gepresenteerd, zij-instromers worden gestimuleerd, grote steden maken het wonen aantrekkelijker, het kan...In de jaarlijkse School!Week laat het openbaar onderwijs onder het motto ‘Ik ben welkom’ zien waar het voor staat. In 2019 was het thema ‘Openbaar onderwijs heeft karakter’. Wat is dat karakter nu precies?   Sinds 2012 staan jaarlijks een week lang de kernwaarden van het...