Nieuws

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...In 1901 werd de leerplicht ingevoerd op initiatief van minister Goeman Borgesius. Goeman Borgesius was tot hij minister werd in 1897, de voorzitter van onze vereniging. Die heette toen overigens nog ‘ ...Recent ontstond breed gedeelde ophef over een door een scherpe NRC-journalist blootgelegde praktijk bij uitgevers van lesmethoden. Veel grote uitgevers blijken open te staan voor de gevoeligheid van een kleine ...11 okt 2021

Op 5 oktober jongstleden is Bareld de Vries op 87 jarige leeftijd overleden. Bareld was een groot voorstander van openbaar onderwijs. Dat blijkt niet alleen uit zijn jarenlange directeurschap van de mavo in Sur ...Deze week publiceerde de Onderwijsraad, het belangrijkste onafhankelijk opererende adviesorgaan van regering en parlement, zijn langverwachte advies over artikel 23 van de Grondwet. Dit artikel waarborgt de bes ...Dit was de week van de algemene politieke beschouwingen. Nog meer dan in andere jaren vlogen de miljarden ons om de oren, want er moest steun worden gezocht bij de ‘oppositie’, voor zover je daar bij een demiss ...Het is aan te raden om als MR jaarlijks een activiteitenplan te maken. In dit plan neemt de MR de onderwerpen op die het komende jaar in de MR spelen. Deels zijn dat vaste onderwerpen, zoals de begroting of het ...Met NPO-gelden kun je ouderbetrokkenheid stimuleren Er zijn allerlei partijen primair belangrijk voor het succes van onderwijs op school:  Leerkrachten. Zij zijn doorgaans enorm ge ...9 jul 2021

De nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage is niet voor alle scholen duidelijk. Twee weken terug schreef ik al over de wet die verbiedt dat scholen kinderen uitsluiten van activiteiten als hun ouders om wat voor r ...Deze week nam de Eerste Kamer de wet Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs aan.  De school bereidt kinderen voor op zelfstandig functioneren in onze, soms ...Geld naar centrale inzet? En hoe dan? Deze week kregen we een aantal vragen over de besteding van de NPO-middelen. Op social media gaan wilde verhalen rond over besturen die de middelen zouden willen ‘afromen’. ...Update 28 juni: We organiseren een derde webinar op dinsdag 6 juli 2021 van 19.30-20.30 uur. Mensen die op de wachtlijst staan krijgen voorrang bij aanmelding t/m 30 juni . Schrijf u onderaan deze pagina in voo ...Op 23 juni van 13.00 tot 17.00 uur vindt de online talkshow ‘Burgerschap in beweging’ plaats vanuit Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Tijdens deze talkshow wordt gesproken over hoe scholen zelf passend burgerschap ...Op maandagavond 17 mei presenteerde de GMR Fluvium Openbaar Onderwijs, via een livestream, een talkshow over de rol van de medezeggenschap bij de onderwerpen leerlingenraad, onderwijskwaliteit, kleine scholen e ...Sinds februari is de zogeheten Benchmark voor basis- en voortgezet onderwijs beschikbaar. De Benchmark is een instrument dat (G)MR's inzicht biedt in de inzet van middelen bij het bevoegd gezag. Daarnaast versc ...De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft met belangstelling en een zekere ontreddering kennisgenomen van de ‘Staat van het Onderwijs’ die de Inspectie van het Onderwijs vandaag presenteert. Veel waardering ...Vanaf schooljaar 2021-2022 moeten alle leerlingen kunnen meedoen met activiteiten die door de school worden georganiseerd. Ook als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. In dit a ...De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft de afgelopen weken de verkiezingsprogramma’s, websites en ingevulde kieswijzers van politieke partijen onderzocht op de wijze hoe zij het openbaar onderwijs willen v ...De Vereniging Openbaar Onderwijs is verheugd over de kern van het Nationaal Onderwijsplan dat de ministers Engelshoven en Slob op 17 februari presenteerden. Voorzitter Marco Frijlink: "Dit plan maakt duidelijk ...Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) heeft een initiatiefwetsvoorstel gemaakt met als doel het leerrecht van kinderen te versterken. Het voorstel regelt dat de jeugdarts een belangrijke rol krijgt bij het vast ...De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft een nieuwe handreiking voor de medezeggenschapsraad (MR). In de handreiking wordt ingegaan op wat de MR kan betekenen in het kader van armoede onder kinderen op scho ...Hoe voer je het gesprek met elkaar en draag je als MR bij aan goed onderwijs op jouw school? Onze beleidsadviseur Janny Arends werd hierover geïnterviewd door Farbod Moghaddam voor het WMS congres On Tour. Zij ...Vanaf 1 december geldt een mondkapjesplicht op middelbare scholen. Op basisscholen blijft het alleen een advies. Als een directie/bestuur een mondkapjesplicht wil invoeren op de basisschool, geldt een instemmin ...Een school, élke school, moet een plek zijn waar leerlingen zich veilig voelen en zich in vrijheid en gelijkwaardigheid kunnen ontwikkelen. Anno 2020 zou dit geen onderwerp van gesprek meer moeten hoeven zijn. ...Het kabinet heeft het dringende advies gegeven om op scholen een mondkapje te dragen, zoals op de gang en tijdens pauzes. Maar wat als een school dit verplicht wil stellen? Lees er hier meer over. Vanwege de op ...Tussen de herfst- en de kerstvakantie is het tijd voor de begroting; vóór 1 januari moeten de meeste schoolbesturen een nieuwe begroting hebben opgesteld voor het komende kalenderjaar. Zowel op het niveau van d ...De inschrijving voor het veertiende WMS Congres 2020 is geopend. Het thema van het congres is dit jaar: 'Medezeggenschap in bewogen tijden'. De organisator van het congres is Onderwijsgeschillen. Het congres he ...De VOO heeft een reactie gestuurd op de voorgenomen wijzigingen van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het kabinet is van plan de medezeggenschapsraad (MR) extra bevoegdheden te geven, waar de VOO blij me ...De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...30 jun 2020

De afgelopen periode kregen we regelmatig te horen dat scholen bezig zijn met het wijzigen van de schooltijden voor het komende schooljaar. De VOO heeft haar handreiking hierover bijgewerkt. Schooltijd valt ond ...Tweede Kamerlid Peter Kwint schreef een column voor Onze School. De vraag wat leerlingen moeten kennen en kunnen na een paar jaar op school is er een die in Den Haag tot verhitte debatten leidt. Maar over een d ...Op 9 juni zijn de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs gepresenteerd. Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de waarden waar we in het openbaar onderwijs voor staan. De openbare school is een p ...Drie woorden: Gelijkwaardigheid, Vrijheid, Ontmoeting Drie woorden die de nieuwe kernwaarden vormen van het openbaar onderwijs. En daar hebben collega’s van de VOO en VOS/ABB samen met honderden leerkrachten, o ...Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs. Samen met de slogan Openbare scholen - waar verhalen samenkomen versterken ze de identiteit van het openbaar onde ...Vanaf maandag 20 april biedt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) cursussen online aan. Medezeggenschapsraden en overblijfmedewerkers kunnen zo toch gebruik maken van het geplande aanbod. Drie dagen per week ...De Eerste Kamer nam deze week het wetsvoorstel over doorstroomrecht ‘Gelijke kans op doorstroom’ aan. Doorstroom wordt hiermee eenvoudiger en gelijke kansen voor leerlingen bevorderen. Daarom steunt de VOO het ...De VOO en VOS/ABB hebben samen een gratis online aanbod voor het onderwijs op afstand op het gebied van burgerschap en levensbeschouwing. Elke week komen er nieuwe lesideeën op te staan. Het aanbod voor onderwi ...Heb je een kind dat dit jaar eindexamen zou doen? Geef haar of hem dan nu een hele lange, stevige knuffel. Ik heb net mijn zoon geknuffeld. En gefeliciteerd. Want hij is feitelijk geslaagd. Zo maar. Zonder eind ...In verband met de coronacrisis zal ons magazine Onze School deze maand niet verschijnen. Normaal gesproken brengen wij drie keer per jaar Onze School uit, en de eerste editie zou deze week bij alle leden op de ...Het kernwaardencongres en het Kindercongres – die beide op 4 november zouden plaatsvinden – kunnen vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) hebben bes ...Carnaval of verkleedfeest, daar ging het de afgelopen week om, naar aanleiding van een oudervereniging van een school in het oosten van het land, die had besloten om het feest geen carnaval meer te noemen. ‘Omd ...Nu er vaker wordt gestaakt in het onderwijs, ontstaan er regelmatig vragen over het salaris: Moet of mag een schoolbestuur doorbetalen? En heeft de GMR een rol bij de beslissing wat er met niet-betaald salaris ...378.00 schoolkinderen in Nederland groeien op in armoede Op 28 maart organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) het landelijke congres School en Armoede. Voor de VOO is dit congres, dat plaatsvindt in e ...Op 27 november 2019 vond het jaarlijkse WMS Congres plaats. Op het congres is ruimte voor leden van medezeggenschapsraden en hun gesprekspartners om elkaar te ontmoeten, om workshops te volgen en om in gesprek ...Een mengsel van melancholie en uitbundigheid. Dat horen we in de Klezmer-muziek die Micha de Winter voorafgaand aan zijn lezing speelt op klarinet. Het raakt volgens hem aan het thema van deze 2e NIVOZ Onderwij ...In het najaar van 2017 werd het onderwijsveld opgeschrikt door het rapport ‘Licht op schaduwonderwijs’. Uit onderzoek van Oberon en SEO Economisch Onderzoek bleek dat veel leerlingen in het VO gebruik ...Waarom krijgen veel kinderen een label als ADHD opgeplakt, ondanks beperkte waarde van zo’n label? Om dat te achterhalen onderzocht psycholoog en onderwijsadviseur Bert Wienen hoe leraren denken over medische c ...Wat te doen als een leerkracht en leerling er samen niet uitkomen? Het expertisecentrum Innoord biedt ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en adviseert basisscholen. Twan (11) uit groe ...Ik loop over de gang tijdens een tussenuur en daar zit een jongen op een krukje. Ik kijk door het raam en maak oogcontact met de lerares waarbij hij is weggestuurd. ‘Loop maar even mee, dan kletsen we even’, ze ...Arie Slob, Minister van Onderwijs, is van plan meer mogelijkheden te bieden om ouders voor de klas te zetten om het lerarentekort op te vangen. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dit een schijnoplossi ...Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de MR-scan op infowms.nl. In 10 minuten tijd krijgen M ...De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) speelt een nadrukkelijke rol bij het beleid van het schoolbestuur rond passend onderwijs. De nieuwe handreiking ‘De positie van de GMR bij passend onderwijs’ is ...Het lerarentekort: er is maar 1 oplossing en dat is salarisverhoging Iedereen in en om het onderwijs heeft de afgelopen jaren wel iets gezegd over het lerarentekort in het basisonderwijs. Er zijn actieplannen g ...De inschrijving voor het 13e WMS congres 2019 staat vanaf 2 september open. Op woensdag 27 november 2019 vindt het 13e landelijke WMS congres plaats in de ReeHorst in Ede met als thema Meer verantwoordelijkhede ...‘Niet apart, maar samen’, dat is al sinds 1966 het motto van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Wij vinden dat kinderen bij elkaar in de klas moeten zitten, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond van hun o ...Moet artikel 23 van de grondwet worden afgeschaft of niet? Toen ik begon op 1 februari had ik niet de verwachting dat dit onderwerp als maatschappelijke discussie snel actueel zou worden. Maar het kan verkeren. ...Tekst en beeld | Leone de Voogd Margreet Bulkmans is uit overtuiging al 50 jaar lid van de VOO. Leone, beleidsadviseur bij de VOO en redacteur van ons magazine ‘Onze School’ ging bij haar langs:  Een fiets ...Vlnr: Ard van Aken, directeur d’Oultremontcollege, Bill Banning, docent godsdienst en levensbeschouwing, Marco Frijlink, directeur VOO, Hans Teegelbeckers, directeur VOSABB en Carel Verhoef, auteur van ‘Inperki ...De projectgroep Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking 'Communicatie tussen GMR en MR' gepubliceerd. De handreiking, geschreven door onderwijsadviseur bij de Vereniging Openbaar Onderwijs Jann ...Deze week is er een variëteit aan activiteiten voorbij gekomen. Maandag sprak ik o.a. met een medewerker over haar wensen m.b.t. onze nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling die we moeten maken, maakte ik een offerte ...Interne democratie: de ALV Dit was een heel gevarieerde week, maar het onbetwiste hoogtepunt was natuurlijk de ALV. De Vereniging voor Openbaar Onderwijs is een -de naam zegt het al- vereniging. De rechtsv ...Het boek ‘Oude en nieuwe ongelijkheid. Over het failliet van het verheffingsideaal’ van Kees Vuyk gaat over onze  gespleten samenleving. Het verheffingsideaal kan niet meer bieden wat ze ooit zo hoopv ...Belangenbehartiging voor en door ouders Deze week was de centrale vraag: Hoe is het gesteld met de onafhankelijke belangenbehartiging voor en door ouders?  Althans, dat was de vraag die werd ...Week 12 was openbaar onderwijs inhoudelijk, week 13 was procedureel en bestuurlijk en deze week stond in het teken van de politiek. Donderdag was ik in Den Haag voor kennismakingsgesprekken met de onderwijswoor ...Na een week die vrijwel helemaal in het teken stond van de inhoud, was deze week heel procedureel en formeel. Donderdag waren er twee Raad van Toezicht-vergaderingen: een voor de vereniging en een voor onze sti ...De kranten staan vol met berichten over onderwijs en geld. Scholen klagen over te weinig geld, de minister en Tweede Kamer wijzen op geld wat op de plank blijft liggen, maar hoe zit het nu voor uw school/bestuu ...De afgelopen week begon vervreemdend. Terwijl ik maandag op weg was naar het provinciehuis van Drenthe, om daar samen met collega-directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB de week van het openbaar onderwijs fees ...De grootste taak van het onderwijs is kinderen zo begeleiden dat ze nieuwsgierig blijven naar een ander en naar zichzelf, zegt theoloog Erik Renkema. Zijn eigen nieuwsgierigheid naar het samengaan van verschill ...Het lerarentekort is een groot maatschappelijk probleem. Op de meeste basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs is het dit schooljaar gelukt de vaste formatie rond te krijgen, maar de rek is eruit. ...19 sep 2018

Tekst: Marijn Jongewaard In een historisch schoolgebouw reikt basisschool Ter Cleeff naar de eenentwintigste eeuw. Midden in de Kleverparkbuurt, aan het Santpoorterplein, staat het gebo ...Per 1 augustus 2017 is vanuit de Inspectie van het Onderwijs een vernieuwd toezicht van kracht. Dit heeft consequenties voor de rol van de medezeggenschapsraden, die voortaan ook met de inspectie te maken krijg ...