Meer ruimte voor nieuwe scholen = meer ruimte voor segregatie

Gepubliceerd op: woensdag 11 september, 2019

Op donderdag 12 september spreekt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’. De Vereniging Openbaar Onderwijs roept u op tegen dit wetsvoorstel te stemmen, aangezien de samenleving op dit moment niet gebaat is bij ‘meer ruimte voor segregatie’.

Tijdens de hoorzitting over dit wetsvoorstel op 6 december 2018, waarschuwde de VOO met vele anderen al voor de risico’s op toenemende segregatie die aan dit wetsvoorstel verbonden zijn. De kans is groot dat er meer ‘hokjesscholen’ ontstaan van en voor specifieke doelgroepen. Nog meer dan nu al het geval is zal pluriformiteit dan tússen scholen in plaats van bínnen scholen te vinden zijn. Dit terwijl scholen een afspiegeling van de samenleving zouden moeten vormen, waarin kinderen kennismaken met een verscheidenheid aan waarden en achtergronden (zoals wij vorige week ook bepleitten in de hoorzitting over artikel 23 Grondwet).

De breed gedeelde zorgen over segregatie lijken echter niet gedeeld te worden door minister Slob. In zijn nota naar aanleiding van de door uw Kamer gestelde vragen[1] wuift hij alle risico’s weg, hoewel de argumentatie daarvoor ontbreekt. Hij geeft slechts aan dat het wetsvoorstel niet bedoeld is om segregatie tegen te gaan, maar om de vrijheid van onderwijs te vergroten. Het feit dat dit voorstel niet bedoeld is als oplossing voor segregatie, is echter nog geen reden om het in te voeren als het probleem daarmee waarschijnlijk vergroot wordt.

Door prof. dr. Waslander werd eerder gewaarschuwd[2] dat met dit voorstel publieke waarden mogelijk in sterkere mate door particuliere belangen verdrongen zullen worden. Slob wuift ook deze waarschuwing weg, door te stellen dat de deugdelijkheidseisen en het toezicht hierop voldoende waarborgen bieden voor de kwaliteit van onderwijs en het maatschappelijk belang. Hierbij wordt o.a. gewezen op de kerndoelen, eindtermen en de burgerschapswet. De nieuwe burgerschapsopdracht en kerndoelen op dit terrein zijn echter nog niet wettelijk vastgelegd, wat onderhavig wetsvoorstel dus voorbarig maakt.

Het door de VOO gesteunde voorstel van VOS/ABB om bij nieuw op te leveren woonwijken bij aanvang als eerste een openbare school te stichten, wordt afgewezen met het argument dat ‘de vrijheid van onderwijs ook in nieuwbouwwijken geldt’, hoewel onduidelijk wordt op welke wijze dit de vrijheid van onderwijs zou inperken. Slob weigert tevens dit voorstel verder te onderzoeken.

Ook voorgestelde wijzigingen in de regels omtrent het toelatingsbeleid van scholen (met name een algemene acceptatieplicht) ziet Slob niet zitten, omdat dit de vrijheid van onderwijs aan zou tasten. Scholen blijven vrij een eigen toelatingsbeleid te voeren en dus kinderen te weigeren en segregatie in stand te houden. De VOO is van mening dat de mogelijke negatieve consequenties van deze wet dermate groot zijn, en de wil van de minister om de zorgen hierover serieus te nemen dermate klein, dat het onverstandig zou zijn deze wet aan te nemen, en roept de Kamerfracties dan ook op tegen de wet te stemmen.n


[1] Kamerstukken II 2018-2019, 35050, nr. 6.

[2] https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=00d8211f-8dba-4dcf-b9a0-9317df158ab5&title=Position%20paper%20S.%20Waslander%20t.b.v.%20hoorzitting%2Frondetafelgesprek%20Wetsvoorstel%20Meer%20ruimte%20voor%20nieuwe%20scholen%20d.d.%206%20december%202018%20.pdf

Nu er vaker wordt gestaakt in het onderwijs, ontstaan er regelmatig vragen over het salaris: Moet of mag een schoolbestuur doorbetalen? En heeft de GMR een rol bij de beslissing wat er met niet-betaald salaris ...