Nieuws

Ontwikkelingen rondom de vrijwillige ouderbijdrage

Gepubliceerd op: vrijdag 18 juni 2021

Deze week stond in het teken van de vrijwillige ouderbijdrage.

Op 1 augustus wordt de wet van Peter Kwint en Lisa Westerveld van kracht. Deze wet bepaalt dat kinderen niet mogen worden uitgesloten van activiteiten, ook niet als ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Activiteiten die doorgaans worden betaald met deze bijdrage zijn op basisscholen bijvoorbeeld het jaarlijkse schoolreisje, maar ook worden er uitgaven voor activiteiten op school mee bekostigd, zoals vieringen. In het voortgezet onderwijs wordt de vrijwillige ouderbijdrage vaak breder ingezet, ook voor reizen, vaak naar het buitenland, maar soms ook om speciale schoolactiviteiten mogelijk te maken, zoals tweetalig onderwijs, Technasium of Cambridge Engels. Voor al deze activiteiten geldt: als de ouders, om wat voor reden dan ook, de ouderbijdrage niet betalen, dan mag hun kind niet worden uitgesloten van de activiteit. De school is bovendien verplicht om dit heel duidelijk te beschrijven bij de informatie over de ouderbijdrage, bijvoorbeeld in de schoolgids en op de website. Zo mag dus ook niet de indruk worden gewekt dat er wel moet worden betaald. 

Alle kinderen nu mee op schoolreisje

Deze wet is goed, want het kwam nog steeds vaak voor dat kinderen niet mee mochten met schoolreisjes bijvoorbeeld, omdat hun ouders het echt niet konden betalen. En al kwam het maar 1 keer per jaar voor dan is het al goed dat deze wet dat oplost, want het is hartverscheurend. Kinderen die in armoede opgroeien hebben het al heel zwaar, daar hoeft op en door de school niet nog een schepje bovenop te worden gedaan. 

Een inclusieve of exclusieve school

Natuurlijk is het voor veel scholen even omdenken, maar gelukkig zijn er al steeds meer scholen die er op een constructieve manier mee omgaan. Saam Scholen in Brabant (primair onderwijs) heeft als eerste bestuur in Nederland de vrijwillige ouderbijdrage helemaal afgeschaft en betaalt alle activiteiten nu uit de reguliere begroting; iets wat prima blijkt te kunnen. En sommige scholen voor voortgezet onderwijs hebben al goede ervaringen met het vragen van een extra bijdrage aan ouders die het kunnen missen, om te compenseren voor ouders die dat niet kunnen. Bovendien is het een aanleiding voor scholen om zich nog eens te bezinnen op wat er nu eigenlijk allemaal wel en niet wordt georganiseerd. Is het echt nodig om een schoolreisje naar China te organiseren? Willen we een inclusieve of een exclusieve school zijn? En hoe organiseren we dat en, ook heel belangrijk: hoe communiceren we daar over? 

De rol van de MR

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de vaststelling van de hoogte en de bestedingsdoelen van de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Belangrijke verantwoordelijkheden die direct gaan over de aard en het karakter van de school. Twee webinars voor MR-leden die wij organiseren zaten met een limiet van 100 deelnemers per stuk in korte tijd vol. Een signaal dat het onderwerp leeft en dat is maar goed ook! 

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging.

Meer over Marco

Op 19 september vindt de eerste VOO Openbaar onderwijsborrel plaats in ons kantoor in hartje Bussum. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje bijpraten over de meest recente ontwikkelingen in het onderwijs.Bij de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft Janny Arends zich de afgelopen 26,5 jaar als senior beleidsadviseur elke dag gepassioneerd ingezet voor goede medezeggenschap op scholen in het primair en het voortgezet onderwijs. Zij deed en doet dit vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen tot stand komt als allen die bij de school betrokken zijn, mee-richting geven aan het beleid van de school. Dat betekent dat ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen een serieuze rol moeten kunnen spelen in de medezeggenschap.