Nieuws

Rol voor MR in vernieuwd toezicht inspectie

Gepubliceerd op: donderdag 31 mei 2018

Per 1 augustus 2017 is vanuit de Inspectie van het Onderwijs een vernieuwd toezicht van kracht. Dit heeft consequenties voor de rol van de medezeggenschapsraden, die voortaan ook met de inspectie te maken krijgen.

Het uitgangspunt van de Inspectie van het Onderwijs is om effectief toezicht te houden voor beter onderwijs. Zij doet zodoende onderzoek bij besturen en scholen en stimuleert hen voortdurend om de kwaliteit te verbeteren. In het vernieuwde toezicht zijn de volgende accenten aangebracht:

a) aansluiten bij verantwoordelijkheid van het bestuur;
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs op haar scholen. Daarbij hoort een goed werkend kwaliteitszorgsysteem waarbij de aandacht komt te liggen op de daadwerkelijke werking hiervan.

b) waarborgen van basiskwaliteit (wettelijke deugdelijkheidseisen);
De aandacht voor het voldoen aan de basiskwaliteit (onderwijskwaliteit, kwaliteitszorg en het financieel beheer) blijft onomwonden van kracht.

c) verdere ontwikkeling stimuleren (eigen aspecten van kwaliteit);
Besturen en scholen worden nu (meer) gestimuleerd om hun ambities te realiseren alsmede mogelijke verbeteringen te realiseren. Dit is ook onderwerp van gesprek.

d) eenduidig en op maat toezicht houden.
Uitgangspunt is de informatie van het bestuur en de scholen zelf én op hun ambities. Zodoende levert dit een onderzoeksplan op maat op.

Wat betekent dit voor medezeggenschap?

In de onderzoeken voert de inspectie naast gesprekken met het bestuur, schooldirecteuren en raad van toezicht ook gesprekken met de medezeggenschapsraad. Zo wil de inspectie een beeld en oordeel kunnen vormen of er sprake is van congruent beleid.

De medezeggenschapsraad wordt dus actief betrokken bij het onderzoek en kan zo haar geluid laten horen. Enerzijds over verschillende beleidsterreinen (en specifiek over de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en het financieel beheer van het bestuur) en anderzijds over de werking van de medezeggenschap binnen de school en het bestuur.

Hulpmiddel(en) voor de (G)MR

Binnen het project Versterking Medezeggenschap is door alle belangenorganisaties in gezamenlijkheid het advies ‘goede medezeggenschap’ in het onderwijs opgesteld. Hierin zijn langs zeven thema’s 21 gedragsankers opgesteld om met oog voor eenieders belang samen invulling te geven aan goede medezeggenschap. Oftewel, hoe gaan we met elkaar om en passen we de spelregels op een juiste wijze toe.

Vanuit een proactieve houding van de (G)MR is het te overwegen om deze gedragsankers erbij te pakken en hierover ook met het bestuur en/of directie in gesprek te gaan. Immers, alle belangenorganisaties onderschrijven deze handvatten en dit kan bijdragen aan de kwaliteit van de medezeggenschap waar de Inspectie van het Onderwijs in haar toezichthoudende rol ook naar kijkt.

Ten slotte

Naast het advies ‘goede medezeggenschap’ in het onderwijs’ kunt u als (G)MR proactief werken aan goede medezeggenschap bij uw school(organisatie) zodat bij het bezoek van de Inspectie van het Onderwijs zich geen verrassingen voordoen. Een uitgelezen mogelijkheid is om dit te doen met behulp van een workshop activiteitenplan aan het begin van het nieuwe schooljaar waarbij u onder meer nagaat waar u staat als (G)MR alsmede wat de ontwikkelbehoeften, speerpunten en jaarplanning worden van uw (G)MR. De VOO kan deze workshop activiteitenplan voor u faciliteren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Workshop activiteitenplan? Neem dan contact op met ons cursusbureau, via 036 5331500 of [email protected].

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

In Friesland zijn de afgelopen jaren zo'n dertig samenwerkingsscholen ontstaan. Deze scholen combineren openbaar onderwijs met andere onderwijsvormen. VOO-voorzitter Marco Frijlink ondersteunt dit concept vanwege de positieve invloed op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Durk Meijer, die leiding geeft aan zowel een christelijke als een openbare school in Drachten, werkt aan het overbruggen van verschillen tussen deze scholen.