Nieuws

Onderwijsraad: ‘Passend onderwijs nooit uitbesteden aan particulier onderwijs’

Gepubliceerd op: dinsdag 26 november 2019

Iedere leerling moet binnen het publieke stelsel passend onderwijs kunnen krijgen. Dit stelt de Onderwijsraad in reactie op een adviesvraag van minister Slob. Hij wilde weten of het mogelijk is leerlingen (tijdelijk) onderwijs te laten volgen op een particuliere school met bekostiging door het Rijk. Dit zou voor sommige leerlingen een oplossing kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat zij hier meer individuele aandacht krijgen.

Een recent rapport over aanvullend en particulier onderwijs liet zien dat de deelname aan particulier onderwijs de afgelopen jaren gegroeid is. Een belangrijk motief van ouders om hiervoor te kiezen is het idee dat het reguliere onderwijs onvoldoende aansluit bij hun verwachtingen en de specifieke ondersteuningsbehoefte van hun kind.  

De Onderwijsraad stelt echter dat het de wettelijke taak is van scholen en samenwerkingsverbanden om voor iedere leerling een passend aanbod te organiseren. Het financieren van onderwijs op een particuliere school is niet toegestaan. De Onderwijsraad adviseert de minister de wetgeving hierover niet aan te passen. Dat zou namelijk kunnen leiden tot een uitholling van het publieke stelsel. Ouders en scholen zullen de oplossing vaker buiten het publieke stelsel gaan zoeken (met bijkomende hoge kosten) en scholen kunnen zo hun wettelijke zorgplicht ontwijken.  

Scholen en samenwerkingsverbanden hebben al veel ruimte om maatwerk te bieden, die zij volgens de Onderwijsraad nog beter kunnen benutten. Daarbij is het wel toegestaan om expertise, materiaal en onderwijsprogramma’s in te kopen bij particulieren aanbieders, zodat bijvoorbeeld een plusklas opgezet kan worden of leerlingen met specifiek lesmateriaal deels thuis onderwijs kunnen volgen. 

De VOO onderschrijft dit advies van de Onderwijsraad van harte. De groei van het particulier onderwijs is een zorgelijke trend, die leidt tot toenemende kansenongelijkheid en segregatie. Binnen het publieke stelsel moeten alle kinderen een passend aanbod krijgen om samen te kunnen leven en leren.  

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.