Nieuws

Onderzoek VOO: ‘Betere ondersteuning ambtelijk secretaris nodig’

Gepubliceerd op: zondag 8 december 2019

Er is betere ondersteuning nodig voor ambtelijk secretarissen van medezeggenschapsraden in het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van de VOO. Zo is er behoefte aan meer kennis over wetgeving en er is vraag naar een betere functieomschrijving.

Het werk van de medezeggenschapsraad wordt steeds complexer en er wordt ook steeds meer gevraagd van MR-leden. Het is dan ook wenselijk dat een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad een ambtelijk secretaris heeft, ter ondersteuning van zijn werkzaamheden. Dit zorgt namelijk voor een grotere professionaliteit van de MR.

De VOO deed onderzoek onder ambtelijk secretarissen om informatie over hun functie en hun ondersteuningswensen op te halen.

Uitkomsten onderzoek

Het onderzoek van de VOO, ingevuld door 46 mensen die MR’en ondersteunen middels secretarieel werk, had een aantal opmerkelijke uitkomsten:

  • Bij slechts 54% van de ambtelijk secretarissen is de functie opgenomen in het medezeggenschapsstatuut of -reglement.
  • De functiebenamingen zijn verschillend en ook het type MR wat wordt ondersteund verschilt. Het merendeel van de ambtelijk secretarissen werkt voor de GMR, zo’n 28% ondersteunt een MR.
  • In bijna de helft van de gevallen is het bevoegd gezag degene die de ambtelijk secretaris aanstuurt, bij anderen is dat de GMR.
  • Een klein deel van de secretarissen is zzp’er; het merendeel van de respondenten is in dienst bij de betreffende schoolorganisatie.
  • De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris bewegen zich tussen secretarieel/organisatorisch en beleidsvormend.

Een belangrijke vraag in het onderzoek was waar ambtelijk secretarissen in hun werk zoal tegenaan lopen. Hieruit kwam naar voren dat het bewaken van processen (tijdigheid stukken, juiste procedures volgen) een belangrijk onderwerp is. Tevens zijn onderwerpen als het werken aan de motivatie van MR-leden en een duidelijke rolinname als ambtelijk secretaris onderwerpen die door ambtelijk secretarissen worden genoemd.

Ook is gevraagd welke activiteiten de VOO kan ontplooien om ambtelijk secretarissen beter van dienst te zijn. Daaruit kwam naar voren dat de VOO aan de slag zou kunnen gaan met het organiseren van scholing op gebied van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en beleidsvorming binnen het onderwijs. Daarnaast is er vraag naar een op het onderwijs gerichte beroepsopleiding voor ambtelijk secretarissen. Tevens zijn er verschillende thema’s die aan bod zouden kunnen komen bij bijeenkomsten voor ambtelijk secretarissen, zoals de WMS en versterking van de positie binnen de organisatie. Tot slot is ook behoefte aan meer uitwisseling van ervaringen. Het opzetten van intervisiegroepen zou daarbij een optie kunnen zijn. Ruim 67% van de ambtelijk secretarissen voelt daar wel wat voor.

Ontwikkelingen VOO

De komende tijd zal de VOO de ondersteuning van ambtelijk secretarissen verder uitbreiden. Naast netwerkbijeenkomsten zal de kennisbank worden uitgebreid met informatie die bestuurder en (G)MR behulpzaam kan zijn bij het aanstellen en positioneren van de ambtelijk secretaris. Leden van de VOO kunnen hun vragen m.b.t. de ambtelijk secretaris stellen aan de VOO Helpdesk. Daarnaast biedt de VOO ook de mogelijkheid om bestuur en/of MR uitgebreid te begeleiden met betrekking tot dit onderwerp. Houd voor de laatste ontwikkelingen vooral onze website in de gaten.

Op 14 mei houdt de VOO de volgende netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen. Meld u zich aan via onze website!

In Friesland zijn de afgelopen jaren zo'n dertig samenwerkingsscholen ontstaan. Deze scholen combineren openbaar onderwijs met andere onderwijsvormen. VOO-voorzitter Marco Frijlink ondersteunt dit concept vanwege de positieve invloed op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Durk Meijer, die leiding geeft aan zowel een christelijke als een openbare school in Drachten, werkt aan het overbruggen van verschillen tussen deze scholen.