Nieuws

Mobieltjesverbod in de klas: wat is de rol van de MR?

Gepubliceerd op: maandag 10 juli 2023

Onlangs gaf het Ministerie van Onderwijs een dringend advies aan scholen in het voortgezet onderwijs om geen mobieltjes meer toe te staan in het klaslokaal. Hoe kunnen scholen invulling geven aan het advies? En mag de MR ook iets vinden van het mobieltjesverbod? 

Redenen voor mobieltjesverbod 

Minister Dijkgraaf geeft dit advies vanwege het wetenschappelijk bewijs dat de mobieltjes in de klas leerlingen ernstig afleiden van de les en daarmee schadelijk zijn voor het leerproces.

In het advies van de minister worden twee uitzonderingen op het verbod gemaakt: als er een medische reden is mag het mobieltje wel in het klaslokaal zijn, en ook wanneer er les over digitale vaardigheden wordt gegeven is de beschikbaarheid van een mobieltje nog steeds nodig.

Rol van de medezeggenschapsraad (MR) 

De minister heeft geen verbod ingesteld aan de hand van een wet , maar heeft een ‘dringend advies’ gegeven. Dat betekent dat de school zelf moet bepalen welke regels er op school zullen gelden. Wanneer de school om pedagogisch-didactische redenen besluit het mobieltje in de klas te verbieden, dient dit in het schoolplan te worden opgenomen. De MR heeft een instemmingsrecht op het schoolplan (artikel 10b WMS).

Als de MR instemt met de beleidswijziging, dient de schoolleiding vervolgens de precieze sancties en uitzonderingen in het leerlingenstatuut op te nemen. De leerlinggeleding van de MR heeft een instemmingsrecht bij het wijzigen van het leerlingenstatuut (artikel 14 lid 3b WMS). Het gesprek gaat dan nog alleen over de invulling van het in het schoolplan opgenomen besluit.

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere MR-aangelegenheid? MR’s die lid zijn van de VOO kunnen contact opnemen met de VOO Helpdesk voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap. Nog geen lid? Maak uw MR dan lid via www.voo.nl/word-lid. 


Stappenplan mobieltjesverbod voortgezet onderwijs 

Halverwege 2023 gaf de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap aan scholen in het voortgezet onderwijs het dringende advies om een mobieltjesverbod in de klas in te stellen. Dat stelt schoolleiders voor de vraag: hoe gaan wij om met dit dringende advies? Hieronder vindt u een stappenplan om de discussie over de mobieltjes in goede banen te leiden en het beleid op de juiste plekken vast te leggen.

Stap 1: Voer als schoolleiding het gesprek met de MR, het team en de leerlingenraad 

Besluiten die veel impact hebben op personeel en leerlingen dienen goed besproken te worden met de MR, het team en de leerlingenraad. Voer als schoolleiding daarom het gesprek met deze belanghebbenden voordat er een besluit wordt genomen over het wel of niet opvolgen van het advies van de minister. Zorg dat er ruimte is voor verschillende geluiden. 

Stap 2: Neem een voorgenomen besluit over het mobieltjesverbod en leg het vast in het schoolplan 

Na de MR, het team en de leerlingenraad te hebben gehoord, neem als schoolleider een helder en goed beargumenteerd besluit. Als wordt besloten mobieltjes in de klas te verbieden, vraagt dit om heldere afspraken en procedures. Wijzig het schoolplan en neem daarin het verbod met bijbehorende uitleg op. Leg het gewijzigde schoolplan vervolgens ter instemming voor aan de MR, in overeenstemming met artikel 10b WMS.

Stap 3: Bepaal de precieze regels en uitzonderingen en leg die vast in (een bijlage van) het leerlingenstatuut

Nadat de MR heeft ingestemd met het mobieltjesverbod in de klas, is het van belang om de precieze regels en sancties op het niet nakomen hiervan op te nemen in het leerlingenstatuut, of in een bijlage van het statuut. Beantwoord daarin vragen als: Welke sanctie staat er op het overtreden van de regels? Wat als een leerling zich hier meermaals niet aan houdt? In welke gevallen mag een leerling het mobieltje wel bij zich hebben in het klaslokaal? Aan wie moet het verzoek tot uitzondering van de regels worden gedaan? De leerlinggeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de wijzigingen in het leerlingenstatuut (artikel 14 lid 3b WMS). 

Bij het invoeren van een mobieltjesverbod voor de hele school geldt tevens dat er een apart besluit ter instemming voor moet worden voorgelegd aan de leerlinggeleding van de MR.

Stap 4: Handhaaf het besluit en evalueer na één jaar

Zodra de redenen in het schoolplan staan beschreven en de precieze voorwaarden in het leerlingenstatuut staan opgenomen, is het zaak dat er met het personeel goede afspraken worden gemaakt over de handhaving van de regels. Communiceer de regels aan alle personeelsleden en bespreek in het team hoe de implementatie plaats zal vinden. Evalueer het besluit na één jaar, zowel met het team, de MR als de leerlingenraad. Pas waar nodig de regels aan. 

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Academie

Dé online leer- en kennisdeelomgeving voor medezeggenschap!

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).