Nieuws

Privéscholen en aanvullend onderwijs vergroten ongelijkheid

Gepubliceerd op: vrijdag 25 september 2020

Privéscholen en aanvullend onderwijs vergroot kansenongelijkheid tussen kinderen. Daarom wil de VOO dat alle kinderen naar publiek bekostigd onderwijs gaan. Het onderwijs moet wel zo worden ingericht dan privéscholen overbodig worden.

Dat is de kern van de reactie van de VOO op de adviesvraag van de Onderwijsraad. De Onderwijsraad vroeg aan iedereen die een visie heeft op publiek-privaat onderwijs die te delen. De VOO vraagt daarin aandacht voor de toenemende kansenongelijkheid.

Toename privaatonderwijs en aanvullend onderwijs

De VOO vindt de ontwikkelingen rondom privaatonderwijs zorgelijk. We zien een toename in particulier onderwijs en het gebruik van aanvullend onderwijs naast de reguliere lessen op school. Uiteraard willen ouders het beste voor hun kinderen en gaan ze op zoek naar het beste onderwijs; dat kan niemand ouders kwalijk nemen.

Dat steeds meer ouders en leerlingen hun heil zoeken buiten het reguliere onderwijssysteem, betekent dat het reguliere onderwijssysteem momenteel niet in behoeften voorziet die er wel zijn. Dat wordt overigens geschraagd door de dramatisch dalende score van Nederland op de PISA-score (Onderwijs in Cijfers 2019) op de gebieden taalvaardigheid en rekenen.

Ongelijke kansen

Dit heeft als gevolg dat er ongelijke kansen ontstaan. Rijke ouders sturen hun kinderen naar particulier onderwijs, met kleine klassen en veel persoonlijke aandacht. Of kopen naast het reguliere onderwijs huiswerkbegeleiding of bijles in. Die mogelijkheden zijn er niet voor kinderen die alleen het reguliere, publieke onderwijs volgen.

Als we in de toekomst een onderwijssysteem willen creëren én behouden waar zoveel als mogelijk gelijke kansen voor alle kinderen zijn, is het zaak ervoor te zorgen dat alle kinderen in het reguliere onderwijs de kansen krijgen die ze nodig hebben.

De hele reactie van de VOO is hier te lezen.

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).