Nieuws

Eerste Staat van de Medezeggenschapsraad nu online

Gepubliceerd op: dinsdag 14 februari 2023

Ouders, leerlingen en onderwijsmedewerkers krijgen in medezeggenschapsraad (MR) een belangrijke rol toebedeeld. Gelukkig ervaren zij hun werk in de MR vooral positief. De samenwerking is goed, ze praten serieus mee én ze beschikken over voldoende kennis, informatie en ondersteuning. Toch is er ook ruimte voor verbetering. Vooral het inwerken van MR-leden en het contact met de achterban kan beter. Dat blijkt uit de eerste Staat van de Medezeggenschapsraad, een onderzoek dat Ouders & Onderwijs, de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), LAKS en ROV vandaag samen uitbrengen. 

Cijfer 7,3 voor functioneren MR 

Ouders, leerlingen en personeel zijn positief over het functioneren van de MR. Meer dan 80% van de MR-leden vindt dat zijzelf en de MR in het algemeen voldoende of goed functioneren. Daarnaast is meer dan driekwart tevreden over de samenwerking onderling en met het bevoegd gezag. Dat uit zich op verschillende manieren. MR-leden voelen zich gehoord en serieus genomen. Daarbij ervaren ze voldoende ruimte om belangrijke onderwerpen te bespreken. Ook over de benodigde informatie, kennis en ondersteuning zijn MR-leden positief: 68% heeft voldoende kennis en informatie en 72% heeft voldoende ondersteuning en middelen voor het MR werk. 

Beter contact met achterban nodig 

Uit het onderzoek komt ook een duidelijk verbeterpunt naar voren. MR-leden geven het contact met de achterban het cijfer 5,7. Meer dan de helft van de MR-leden houden de achterban op de hoogte van hun bezigheden en hebben duidelijk vindbare contactgegevens. Net zoveel geven aan genoeg mogelijkheden te hebben om contact met de achterban op te nemen. Toch gebeurt dat minder vaak: 37% van de MR-leden vraagt regelmatig om de mening van de achterban over bepaalde onderwerpen. Er komt ook weinig terug: slechts 25% geeft aan dat de achterban actief contact opneemt. Contact verloopt vooral via email, een nieuwsbrief en op het schoolplein of in de klas.  

Voor ouders in de MR is contact met de achterban extra moeilijk: 56% geeft het contact met andere ouders een onvoldoende. Ze zien minder mogelijkheden om contact op te nemen, houden de achterban minder op de hoogte én vragen ze minder vaak om de mening van andere ouders. Die nemen dan ook minder vaak actief contact op met de MR. 

Sommige ouders weten me te vinden (privé), maar er is bijv. geen emailadres voor de oudergeleding om punten aan te dragen. 

Inwerken MR-leden vraagt extra aandacht 

De start van nieuwe MR-leden gaat nog niet overal soepel. Ruim een derde van de MR-leden zegt bij aanvang van de werkzaamheden niet goed te zijn ingewerkt. Van de 42% die geen basiscursus heeft gevolgd, had 52% dat wel gewild. Een gemiste kans, want 92% van de MR-leden die wél een cursus volgden heeft hier baat bij gehad. 

Lees hier de rapportage van de  Staat van de Medezeggenschapsraad

Over het onderzoek 

De Staat van de MR is voortgekomen uit een samenwerking tussen Ouders & Onderwijs, Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), het LAKS en de ROV. Het onderzoek werd in het najaar van 2022 door 426 leden uit de medezeggenschap ingevuld. Onder de invullers waren 198 ouders, 207 personeelsleden en 21 leerlingen. De meerderheid van de invullers zit in de MR (68%), en ook de GMR is goed vertegenwoordigd (18%). Van de deelnemers praat 55% mee in het basisonderwijs en 45% in het voortgezet onderwijs. 

Dit onderzoek is een samenwerking van: 

 • Suus Boef-van der Meulen

  • 23 februari 2023

  Een onderzoek is pas van waarde als de rapportage tenminste meldt wie de ondervraagden waren, waar ze vandaan kwamen, hoeveel er niet antwoordden en hoe dat kwam. Dat is hier niet het geval en dat doet vermoeden dat de uitkomst nog negatiever was dan hier wordt gemeld. Een slechte beurt van de VOO, die vroeger voorop liep in het bevorderen van medezeggenschap. Een erelid.

  • Bram Buskoop

   • 7 maart 2023

   Beste Suus, Hartelijk dank voor je reactie op ons bericht. Er was niet een lijst met een precies aantal MR-leden waar we de vragenlijst naartoe hebben gestuurd, en weten dus ook niet van de hoeveel MR-leden die de vragenlijst hebben gezien, deze wel of niet hebben ingevuld. Alle MR-leden die de vragenlijst wilden invullen, hebben dit via verschillende kanalen kunnen doen. We verstuurden de vragenlijst naar alle contacten die we als organisaties met MR’s hebben. Vanuit de VOO hebben we bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief, website en cursussen aandacht gevraagd voor de vragenlijst. Op pagina 13 van het rapport (link staat in het bericht) is informatie te vinden over de respondenten, zoals verdeling naar opleidingsniveau, geleding en type onderwijs.

Comments are closed.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR en Achterban

MR en Achterban is dé cursus waarbij u meer leert over het betrekken van ouders en personeel bij het MR-werk.

Bekijk cursus

De VOO heeft iets nieuws ontwikkeld voor de MR: een checklist. Deze kan de MR gebruiken bij advies- en instemmingsverzoeken die de MR voorgelegd krijgt. Zo weet de MR altijd zeker dat de juiste stappen worden gevolgd.Soms is het onvermijdelijk: een school kan niet langer voortbestaan. Soms komt dat doordat de kwaliteit te lang onder druk staat en het bevoegd gezag geen reële mogelijkheden meer ziet om het tij te keren, bijvoorbeeld doordat het lerarentekort daar niet op te lossen blijkt. Meestal echter heeft het te maken met het leerlingenaantal. Als dat té lang té laag is, heeft dat niet alleen mogelijk consequenties voor de kwaliteit op een school, maar komen ook de financiën onder druk te staan.