Nieuws

Handreiking Communicatie tussen GMR en MR

Gepubliceerd op: dinsdag 28 mei 2019

De projectgroep Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking ‘Communicatie tussen GMR en MR’ gepubliceerd. De handreiking, geschreven door onderwijsadviseur bij de Vereniging Openbaar Onderwijs Janny Arends, biedt leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden handvatten, tips en suggesties om een goede samenwerking tussen GMR en MR te bevorderen. In de bijlagen bij de handreiking is tevens een aantal praktische voorbeelden opgenomen.

De MR is de gesprekspartner van de directeur van de school en houdt zich bezig met zaken die op schoolniveau spelen. De GMR is de gesprekspartner van de (bovenschools) bestuurder en betrokken bij het beleid dat van belang is voor alle of de meerderheid van de scholen. In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is helder geformuleerd waar een GMR zich mee bezighoudt en wat het werkterrein van de MR is. Omdat de besluiten die de GMR neemt vaak effect hebben op het handelen van de MR’en is een goede communicatie tussen de raden belangrijk. De Wms geeft echter niet aan hoe dat moet gebeuren en in de praktijk blijkt dat het contact tussen GMR en MR’en niet altijd soepel verloopt. In de nieuwe handreiking krijgen medezeggenschapsraden een aantal tips en suggesties hoe beide partijen vorm en inhoud kunnen geven aan de onderlinge communicatie. Door de samenwerking tussen GMR en MR’en te bevorderen, neemt het draagvlak voor te nemen beslissingen toe. En dat is in het belang van zowel het bestuur als de scholen.

Versterking medezeggenschap
Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Vragen over de inhoud of interpretatie van de Wms kunnen gesteld worden via het contactformulier.

Meer informatie vindt u hier.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.