Nieuws

Handreiking Communicatie tussen GMR en MR

Gepubliceerd op: dinsdag 28 mei 2019

De projectgroep Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking ‘Communicatie tussen GMR en MR’ gepubliceerd. De handreiking, geschreven door onderwijsadviseur bij de Vereniging Openbaar Onderwijs Janny Arends, biedt leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden handvatten, tips en suggesties om een goede samenwerking tussen GMR en MR te bevorderen. In de bijlagen bij de handreiking is tevens een aantal praktische voorbeelden opgenomen.

De MR is de gesprekspartner van de directeur van de school en houdt zich bezig met zaken die op schoolniveau spelen. De GMR is de gesprekspartner van de (bovenschools) bestuurder en betrokken bij het beleid dat van belang is voor alle of de meerderheid van de scholen. In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is helder geformuleerd waar een GMR zich mee bezighoudt en wat het werkterrein van de MR is. Omdat de besluiten die de GMR neemt vaak effect hebben op het handelen van de MR’en is een goede communicatie tussen de raden belangrijk. De Wms geeft echter niet aan hoe dat moet gebeuren en in de praktijk blijkt dat het contact tussen GMR en MR’en niet altijd soepel verloopt. In de nieuwe handreiking krijgen medezeggenschapsraden een aantal tips en suggesties hoe beide partijen vorm en inhoud kunnen geven aan de onderlinge communicatie. Door de samenwerking tussen GMR en MR’en te bevorderen, neemt het draagvlak voor te nemen beslissingen toe. En dat is in het belang van zowel het bestuur als de scholen.

Versterking medezeggenschap
Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).