Samen leven, samen leren

De Vereniging Openbaar Onderwijs behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren. Meer lezen

Experts in medezeggenschap

De VOO is dé expert op gebied van medezeggenschap, en biedt cursussen en begeleiding aan.

Naar medezeggenschap

VOO Helpdesk

De VOO heeft een professionele helpdesk voor leden met vragen over de schoolorganisatie.

Contact helpdesk

Kennisbank

Uitgebreide informatie over o.a. medezeggenschap, de schoolorganisatie en ouderbetrokkenheid.

Naar onze kennisbank
  • MR Academie

   MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. MR Academie is er om medezeggenschapsraden te ondersteunen...

   Bekijk cursus
  • MR Start

   MR Start is dé basiscursus voor het werk als MR-lid in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs! U krijgt inzicht in...

   Bekijk cursus
  • MR Effectief

   MR Effectief is dé effectiviteitscursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Tijdens...

   Bekijk cursus
  • MR Compleet

   MR Compleet is dé volledige cursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs....

   Bekijk cursus
  • MR op Maat

   MR op Maat is dé maatwerkcursus voor MR-leden in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Met MR op...

   Bekijk cursus
  • MR en Achterban

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe u als MR-lid uw achterban goed kunt bereiken en betrekken bij uw...

   Bekijk cursus
  • MR en Activiteitenplan

   Tijdens deze cursus voor de MR en schoolleiding maakt u samen afspraken en wordt een activiteitenplan opgesteld. In samenspraak met...

   Bekijk cursus
  • MR en Begroting

   MR-leden krijgen inzicht in de financiële inkomsten van het onderwijs zoals de lumpsumfinanciering en de Prestatie-box. Ook leren zij waar...

   Bekijk cursus
  • MR Verdieping

   Middels deze cursus krijgt u inzicht in het proces van besluitvorming bij actuele onderwerpen voor de MR. U wordt op...

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum

   Inzicht verschaffen over de mogelijkheden en wettelijke verplichtingen bij medezeggenschap op een IKC. Een IKC moet aan drie medezeggenschapswetten voldoen....

   Bekijk cursus
  • MR en Formatieplan

   De personeelsgeleding van de (G)MR heeft instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling van het formatieplan. U krijgt inzicht in de aspecten waarop...

   Bekijk cursus
  • MR en Werkverdelingsplan

   Tijdens deze cursus wordt ervoor gezorgd dat de MR in samenspraak met de schoolleiding en team ervoor kan zorgen dat...

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarverslag en jaarrekening

   Tijdens deze cursus leren MR-leden leren hoe zij het jaarverslag – dat onder meer bestaat uit de jaarrekening en een...

   Bekijk cursus
  • MR en Fusie

   MR-leden begrijpen de positie en de mogelijkheden die een MR heeft bij een fusie en zij kunnen een kritisch-inhoudelijk gesprek...

   Bekijk cursus
  • MR en Krimp

   MR-leden krijgen informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingaantallen op hun school...

   Bekijk cursus
  • MR en Schoolplan

   Tijdens deze cursus leren MR-leden wat er in het schoolplan moet worden opgenomen en hoe zij invloed kunnen uitoefenen op...

   Bekijk cursus
  • Ambitiegesprek

   MR-leden en schoolleiding praten tijdens deze cursus samen over verwachtingen en samenwerking. In het ambitiegesprek bespreken de partners in het...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

   Het optimaliseren van het medezeggenschapsproces door ervoor te zorgen dat MR-leden meer kennis hebben van hun positie ten opzichte van...

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld

   Tijdens deze cursus leren MR-leden hoe de school aan zijn financiën komt, waar de bedragen op zijn gebaseerd en waaraan...

   Bekijk cursus
  • OPR Start

   In veel samenwerkingsverbanden zal het nieuwe of vernieuwde ondersteuningsplan aan de orde komen. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet hiermee instemmen voordat...

   Bekijk cursus
  • Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

   Tijdens de netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen worden ‘good practices’ uitgewisseld en is het mogelijk om vragen te stellen en praktijkdilemma’s...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 21 cursussen

  • Ouderraad Start

   Tijdens deze cursus leren ouders alles over de rol van de ouderraad, de ouderbijdrage en ouderparticipatie. Speciaal voor ouderraden in...

   Bekijk cursus
  • Van basisschool naar brugklas

   Tijdens deze cursus leren ouders van kinderen in groep 7 en 8 alles over de overstap naar de middelbare school....

   Bekijk cursus
  • Leerlingenraad Start

   Leerlingen leren hoe zij als leerlingenraad actief en zichtbaar kunnen zijn en zo daadwerkelijk invloed uit kunnen oefenen op school....

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 3 cursussen

  • TSO/ Overblijf Start

   TSO/ Overblijf Start is dé basiscursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden. Scholen zijn, vanuit...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's

   De VOO biedt een keuze uit vier thema’s met betrekking tot tussenschoolse opvang. U vindt de locaties en data van...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's online

   TSO/ Overblijf Thema’s online biedt gerichte online cursussen op de thema’s waar u vragen over heeft. Een must voor wiemet...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Compleet

   TSO/ Overblijf Compleet is dé complete cursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden. Tijdens deze...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coach

   De TSO/ Overblijftraining coach is voor overblijfmedewerkers en overblijfcoördinatoren die zich persoonlijk willen verder willen bekwamen. De coach richt zich...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coördinatie

   TSO/ Overblijf Coördinatie is de cursus voor coördinatoren die meer willen leren over leidinggeven en communiceren. In de coördinatorcursus leert...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

  • Passend onderwijs wet- en regelgeving

   Wat moet je als leerkracht/docent nu echt doen in het kader van passend onderwijs? In deze praktische cursus wordt de...

   Bekijk cursus
  • Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders

   Speciaal voor bestuurders en schoolleiders is deze cursus er, die u meer informatie verschaft over de positie van de MR....

   Bekijk cursus
  • Personeelsdagen

   Deze cursus (studiemiddag) organiseren we voor scholen en schoolbesturen over specifieke thema’s die spelen op school. Adviseurs van de VOO...

   Bekijk cursus
  • Andere Schooltijden

   Deze cursus is er voor alle MR- en OR-leden die meer willen weten over (regelgeving bij) verandering van schooltijden. Op...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, OR en team

   Wie is verantwoordelijk voor de schoolreis? Wie bepaalt de schooltijden? Mag de ouderraad zich ook met beleidszaken bemoeien? Hoe zorgen...

   Bekijk cursus
  • Pedagogisch Tact online

   Deze online cursus is er voor docenten die meer willen leren over het pedagogische aspect van hun vakgebied. De pedagogische...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

Actueel

 • 23 feb 2021

  ‘Ouderraad is geen formele gesprekspartner bij beleid op school’

  De ouderraad (OR) heeft niet het wettelijke recht om met de directie mee te praten over beleidszaken aangaande de school. Dat blijkt uit een uitspraak van een landelijke klachtencommissie onderwijs. Een OR had een klacht ingediend omdat ouderbeleid op school wijzigde zonder hier de OR bij te betrekken.

  Op iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) aanwezig die meepraat en meedenkt over het beleid op school. Daarnaast hebben de meeste scholen een ouderraad, maar dit is geen wettelijke verplichting. Soms is het niet helemaal duidelijk wie welke taak en welke bevoegdheden heeft op school. Onlangs meldde zich een OR bij de landelijke klachtencommissie onderwijs met een klacht over het aanpassen van het ouderbeleid. De klacht werd ongegrond verklaard.

  Inhoud van de casus

  De ouderraad stelde dat de directeur van de school zonder overleg het beleid van de ouderraad wilde wijzigen. De wijziging ging erover dat de leerkrachten klassenouders mogen uitkiezen zonder daarover met de OR te overleggen. Tot dan toe was dit een taak van de ouderraad. Verder wilde de directeur de ouderraad opheffen zonder instemming van de MR. En ook heeft de OR geregeld bij de directeur geklaagd over beleidskwesties zoals de naleving van het identiteitsbeleid.

  Volgens de directeur van de school heeft de ouderraad een praktisch-ondersteunende taak op school en moet hij zich niet bemoeien met beleidszaken. Zo is de vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders ten behoeve van de school en het onderwijs een zaak voor de MR. De OR heeft daarin geen formele rol.

  Uitspraak: ouderraad geen gesprekspartner

  De commissie stelt vast dat er een duidelijk verschil is tussen de rol en de taak van de ouderraad en die van de medezeggenschapsraad. De taken en bevoegdheden van de MR zijn expliciet vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen. Hiermee deelt de MR op een aantal terreinen de zeggenschap met het schoolbestuur en geldt hij als de formele gesprekspartner van de directeur. De positie en taken van de ouderraad liggen niet wettelijk vast.

  De commissie stelt dat de OR in beginsel een praktisch-ondersteunende rol op school vervult, bijvoorbeeld het verrichten van hand- en spandiensten bij excursies, vieringen en de schoolbibliotheek. Eventueel  kan de ouderraad fungeren als sparringpartner van de oudergeleding van de MR, maar daarmee wordt de ouderraad geen onderdeel van de MR. Omdat de ouderraad geen formele gesprekspartner van de directeur is, komt de commissie tot de conclusie dat de klacht van de ouderraad ongegrond is.

  De volledige tekst van de uitspraak vindt u op de website van Onderwijsgeschillen. Meer weten over de OR? Lees het artikel in onze kennisbank. • 18 feb 2021

  Reactie VOO op Nationaal Onderwijsplan

  De Vereniging Openbaar Onderwijs is verheugd over de kern van het Nationaal Onderwijsplan dat de ministers Engelshoven en Slob op 17 februari presenteerden.

  Voorzitter Marco Frijlink: “Dit plan maakt duidelijk dat het demissionaire kabinet zich ten volle realiseert wat een enorme impact de coronacrisis heeft in het onderwijs en daarmee potentieel op het leven van een hele generatie kinderen. Alleen al de hoogte van het bedrag, 8,5 miljard euro, symboliseert het belang dat er aan wordt gehecht om deze kinderen en jongvolwassenen in het vervolgonderwijs écht te helpen.”

  • Enorm budget is positief
  • Belang van goed onderwijs voor alle kinderen wordt erkend
  • Zorgen om tempo en focus op achterstanden
  • Betrokkenheid MR cruciaal

  Positief: een plan op maat voor elke school

  Een positief aspect van het plan is volgens de VOO dat elke school budget krijgt om eigen plannen te maken, die zoveel mogelijk passend kunnen worden gemaakt voor de specifieke ondersteuningsbehoefte van de kinderen van die school. Dat daarbij in het budget wordt gedifferentieerd naar scholen met meer of minder kinderen met een ondersteuningsbehoefte is een belangrijke nuance. Ook waardeert de VOO de keuze om de middelen alleen te kunnen besteden aan interventies waarvan wetenschappelijk vaststaat dat die doelmatig en doeltreffend zijn. Dit voorkomt dat geld ‘weglekt’, naar projecten waarvan de effecten niet te meten zijn of erger nog, waarvan bekend is dat ze niet werken.

  Bijzondere waardering verdient de keuze om de plannen per school onderwerp van instemming van de medezeggenschap te laten zijn. Op deze manier wordt een extra borging gecreëerd die ervoor moet zorgen dat gelden zo doelgericht en effectief mogelijk worden besteed.

  Aandachtspunten

  De VOO vraagt wel aandacht voor een tweetal zorgen:

  • Het enorme bedrag moet in twee jaar worden besteed. Vertaald in menskracht gaat het om meer dan 60.000 fte’s op jaarbasis. Vóór de coronacrisis was er bijna volledige werkgelegenheid en was er al een lerarentekort dat nauwelijks opgelost kon worden. Omdat het geld in deze korte periode moet worden besteed ontstaat het risico dat het aan (te dure) inzet van externen wordt uitgegeven en dat scholen onderling nog meer met elkaar gaan concurreren op de arbeidsmarkt. Beide ontwikkelingen zijn ongewenst. Daarom zou er ruimte moeten zijn om de bedragen over een langere periode uit te smeren.
  • Scholen mogen zelf bepalen hoe ze de middelen inzetten (binnen kaders). Daarmee ontstaat ook de mogelijkheid om de schooltijd voor kinderen die dat nodig hebben te verlengen. De VOO pleit er nadrukkelijk voor dat deze variant door scholen serieus wordt overwogen, naast de focus op het ‘wegwerken van achterstanden’, omdat dit laatste perspectief mogelijk bij teveel kinderen een onnodige én onproductieve druk creëert. Het belangrijkste is dat zij een stevige basis krijgen, niet dat ze deze zo snel mogelijk krijgen. Het organiseren van overdadige bijles-, huiswerk- en andere programma’s, in de avonden, weekenden en vakanties kan ook zijn doel voorbij schieten. Wij juichen de aandacht niet alleen voor de cognitieve ontwikkeling van het kind, maar met name voor zijn/haar algehele welbevinden in brede zin toe.

  Handreiking voor MR’s

  Om medezeggenschapsraden te helpen hun belangrijke verantwoordelijkheid bij deze plannen invulling te geven, zal de VOO met een specifieke handreiking komen, zodra de maatregelen door het parlement zijn bekrachtigd. • 4 feb 2021

  Nieuwe handreiking corona en medezeggenschap

  De VOO heeft een vernieuwde handreiking voor leden van medezeggenschapsraden geschreven. De handreiking gaat in op de rol van de MR in tijden van corona.

  De handreiking is hier gratis te downloaden. Het document bevat handvatten voor de rol die de MR kan spelen specifiek bij maatregelen die met corona te maken hebben. Daarnaast adviseren we over het functioneren van de medezeggenschap over andere onderwerpen op dit moment.

  UPDATE 4 FEBRUARI 2021

  Maandag 8 februari gaan de scholen weer open, onder strikte voorwaarden. Veel scholen overwegen om de schooltijden aan te passen, omdat dat het makkelijker maakt aan de voorwaarden en adviezen te voldoen. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden, waarbij directies in het kader van hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van personeel en leerlingen, VOO adviseert met betrekking tot de betrokkenheid van de medezeggenschap het volgende:

  1. Schooltijden aanpassen moet volgens art. 13 lid 1 sub h WMS voor instemming worden voorgelegd aan de oudergeleding van de MR.
  2. De gevolgen van de wijziging moeten volgens art 12 lid 1 sub f WMS voor instemming worden voorgelegd aan de personeelsgeleding van de MR.
  3. Wijziging van schooltijden moet volgens art. 15 lid 3 WMS onderwerp zijn van een ouderraadpleging onder alle ouders, zodat de uitslag door de MR in zijn afweging kan worden betrokken.
  4. Op dit moment is het niet mogelijk om de reguliere instemmingsprocedure te volgen.
  5. Directies die de schooltijden willen aanpassen moeten nu in elk geval afstemming zoeken met de MR (minimaal telefonisch met de voorzitter, die vervolgens de stemming in de MR kan peilen). Dit overleg moet gericht zijn op het bereiken van overeenstemming.
  6. Evalueer na uiterlijk 6 weken met schoolleiding en MR hoe de nieuwe schooltijden in de praktijk functioneren.
  7. Als de schoolleiding ook in het volgend schooljaar (deze) nieuwe schooltijden wil hanteren, moet zij tijdig de reguliere instemmingsprocedure alsnog in gang zetten.

  UPDATE 4 januari 2021

  Er blijkt verwarring te zijn over het fysiek/online lesgeven. De lockdown die op dit moment van kracht is, duurt t/m 17 januari 2021. Dat betekent dat er alleen online mag worden lesgegeven, met uitzondering van de examenklassen, die mogen op school worden gegeven.

  De manier waarop het ministerie en de vo-raad hierover communiceren suggereert dat het hier gaat om een verplichting om fysiek les te geven aan de examenklassen. Dat is onterecht. Noch het ministerie, noch de vo-raad gaan over de manier waarop scholen lesgeven. Daar gaat het bestuur over, in de meeste gevallen in afstemming met de medezeggenschapsraad.

  De VOO mengt zich niet in de discussie over de vraag of het wel of niet verstandig is om fysiek les te geven. Wel hechten we eraan duidelijk te maken dat de richtlijn van het ministerie en het protocol van de vo-raad niet kunnen worden geïnterpreteerd als een opdracht waar het bestuur niet van af kan wijken.

  Heeft u vragen over de handreiking? VOO-leden kunnen gratis contact opnemen met de VOO Helpdesk. Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 en 13:00 op 036 – 711 61 78 en via [email protected]. • 26 jan 2021

  Brief van ouderorganisaties naar kamerfracties

  Op maandag 25 januari sprak de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over verschillende thema’s in het overleg Onderwijs & Corona. Ouderorganisaties hebben een gezamenlijke brief geschreven waarin zij de signalen van ouders beschrijven met het dringende verzoek deze punten mee te nemen.

  De vijf urgentste aandachtspunten in deze brief zijn:

  • De noodopvang moet worden uitgebreid zodat ouders die niet thuis kunnen werken hun kind naar de opvang kunnen brengen.
  • Alle scholen in het so en vso moeten open voor hun leerlingen.
  • Om de druk op ouders door de langdurige schoolsluiting te verlichten moet er zo snel mogelijk een ‘coronaverlof’ komen.
  • De eindtoets in groep 8 moet dit jaar doorgang vinden.
  • Het kabinet moet in samenspraak met leraren, leerlingen en ouders gaan werken aan een langetermijnplan voor het onderwijs.

  Lees de brief.

  Brief naar kamerfracties • 26 jan 2021

  (G)MR heeft actieve rol bij reserves schoolbesturen

  Recent verscheen de Financiële Staat van het Onderwijs 2019. Hierin doet inspecteur-generaal Alida Oppers een dringende oproep aan schoolbesturen om grote financiële reserves doelbewust te investeren in het onderwijs. Lees er hier meer over.

  Het merendeel van de onderwijsorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs en veel samenwerkingsverbanden heeft een eigen vermogen dat mogelijk boven de normen van de inspectie uitkomt. Dit blijkt uit het rapport van de inspectie van 2019. Deze normen zijn vorig jaar opnieuw opgesteld. De inspectie heeft besturen aangespoord om dit geld daadwerkelijk in te zetten in het onderwijs en dus nog niet nog meer geld te reserveren.

  Besturen begroten te voorzichtig

  De onderwijsinspectie stelt vast dat reserves van schoolbesturen al jarenlang groeien. Dit komt omdat bestuurders vaak te voorzichtig begroten. Inkomsten worden te laag ingeschat, of uitgaven juist te hoog. Op die manier blijft er steeds geld over dat wordt ‘opgepot’.

  Inspecteur-generaal Oppers geeft aan de besturen niet te kunnen dwingen het geld uit te geven. Maar er is wel een rekentool ontwikkeld voor medezeggenschapsraden (MR’s). Met deze tool kunnen MR’s uitrekenen of een bestuur te veel geld reserveert. Op die manier kan de MR het gesprek aangaan met de directie of het bestuur over de doelmatige besteding van de middelen die het Rijk verstrekt. 

  Vragen over begroting en reserves

  Heeft u als MR vragen over de begroting en de reserves van de onderwijsorganisatie? De VOO biedt graag ondersteuning en advies. Middels de VOO Servicekaart kunnen wij de begroting van uw organisatie bekijken. En uitzoeken of ook uw onderwijsorganisatie volgens de normen te veel geld ‘opgepot’ heeft. Meer informatie vindt u bij Begeleiding.Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Voordelen voor leden

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

VOO ballende kinderen

Lidmaatschappen

Persoonlijk

Steun de idealen van het openbaar onderwijs, en word persoonlijk lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Meer info

Medezeggenschap

Profiteer als MR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Ouderraad

Profiteer als OR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Scholen(groep)

Profiteer van korting op MR- en OR-lidmaatschappen, en word als school of scholengroep lid van de VOO.

Meer info