Samen leven, samen leren

De Vereniging Openbaar Onderwijs behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren. Meer lezen

Experts in medezeggenschap

De VOO is dé expert op gebied van medezeggenschap, en biedt cursussen en begeleiding aan.

Naar medezeggenschap

VOO Helpdesk

De VOO heeft een professionele helpdesk voor leden met vragen over de schoolorganisatie.

Contact helpdesk

Kennisbank

Uitgebreide informatie over o.a. medezeggenschap, de schoolorganisatie en ouderbetrokkenheid.

Naar onze kennisbank
  • MR Academie

   MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. MR Academie is er om medezeggenschapsraden te ondersteunen...

   Bekijk cursus
  • MR Start

   MR Start is dé basiscursus voor het werk als MR-lid in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs! Bent u nieuw in...

   Bekijk cursus
  • MR Effectief

   MR Effectief is dé cursus om te volgen als u meer wilt weten over hoe de MR invulling kan geven aan...

   Bekijk cursus
  • MR Compleet

   MR Compleet is dé volledige cursus voor nieuwe MR-leden en MR-leden die hun kennis willen toetsen. Deze cursus bestaat uit de cursussen MR...

   Bekijk cursus
  • MR op Maat

   MR op Maat is dé maatwerkcursus voor MR-leden in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Met MR op Maat kiest...

   Bekijk cursus
  • MR en Achterban

   MR en Achterban is dé cursus waar u meer leert over contact onderhouden met de achterban! De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt ouders,...

   Bekijk cursus
  • MR en Activiteitenplan

   Tijdens deze cursus voor de MR en schoolleiding maakt u samen afspraken en wordt een activiteitenplan opgesteld. In samenspraak met...

   Bekijk cursus
  • MR en Begroting

   MR-leden krijgen inzicht in de financiële inkomsten van het onderwijs zoals de lumpsumfinanciering en de Prestatie-box. Ook leren zij waar...

   Bekijk cursus
  • MR en Werkverdelingsplan

   Tijdens deze cursus wordt ervoor gezorgd dat de MR in samenspraak met de schoolleiding en team ervoor kan zorgen dat...

   Bekijk cursus
  • MR Verdieping

   MR Verdieping is hét inhoudelijke vervolg op de cursus MR Start! Bij de cursus MR Start heeft u geleerd over wat...

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum

   Inzicht verschaffen over de mogelijkheden en wettelijke verplichtingen bij medezeggenschap op een IKC. Een IKC moet aan drie medezeggenschapswetten voldoen....

   Bekijk cursus
  • MR en Formatieplan

   De personeelsgeleding van de (G)MR heeft instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling van het formatieplan. U krijgt inzicht in de aspecten waarop...

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarverslag en jaarrekening

   Tijdens deze cursus leren MR-leden leren hoe zij het jaarverslag – dat onder meer bestaat uit de jaarrekening en een...

   Bekijk cursus
  • MR en Fusie

   MR-leden begrijpen de positie en de mogelijkheden die een MR heeft bij een fusie en zij kunnen een kritisch-inhoudelijk gesprek...

   Bekijk cursus
  • MR en Krimp

   MR-leden krijgen informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingaantallen op hun school...

   Bekijk cursus
  • MR en Schoolplan

   Tijdens deze cursus leren MR-leden wat er in het schoolplan moet worden opgenomen en hoe zij invloed kunnen uitoefenen op...

   Bekijk cursus
  • Ambitiegesprek

   MR-leden en schoolleiding praten tijdens deze cursus samen over verwachtingen en samenwerking. In het ambitiegesprek bespreken de partners in het...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

   Het optimaliseren van het medezeggenschapsproces door ervoor te zorgen dat MR-leden meer kennis hebben van hun positie ten opzichte van...

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld

   Tijdens deze cursus leren MR-leden hoe de school aan zijn financiën komt, waar de bedragen op zijn gebaseerd en waaraan...

   Bekijk cursus
  • OPR Start

   In veel samenwerkingsverbanden zal het nieuwe of vernieuwde ondersteuningsplan aan de orde komen. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet hiermee instemmen voordat...

   Bekijk cursus
  • Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

   Tijdens de netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen worden ‘good practices’ uitgewisseld en is het mogelijk om vragen te stellen en praktijkdilemma’s...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 21 cursussen

  • Ouderraad Start

   Tijdens deze cursus leren ouders alles over de rol van de ouderraad, de ouderbijdrage en ouderparticipatie. Speciaal voor ouderraden in...

   Bekijk cursus
  • Van basisschool naar brugklas

   Tijdens deze cursus leren ouders van kinderen in groep 7 en 8 alles over de overstap naar de middelbare school....

   Bekijk cursus
  • Leerlingenraad Start

   Leerlingen leren hoe zij als leerlingenraad actief en zichtbaar kunnen zijn en zo daadwerkelijk invloed uit kunnen oefenen op school....

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 3 cursussen

  • TSO/ Overblijf Start

   TSO/ Overblijf Start is dé basiscursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden. Scholen zijn, vanuit...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's

   De VOO biedt een keuze uit vier thema’s met betrekking tot tussenschoolse opvang. U vindt de locaties en data van...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's online

   TSO/ Overblijf Thema’s online biedt gerichte online cursussen op de thema’s waar u vragen over heeft. Een must voor wiemet...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Compleet

   TSO/ Overblijf Compleet is dé complete cursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden. Tijdens deze...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coach

   De TSO/ Overblijftraining coach is voor overblijfmedewerkers en overblijfcoördinatoren die zich persoonlijk willen verder willen bekwamen. De coach richt zich...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coördinatie

   TSO/ Overblijf Coördinatie is de cursus voor coördinatoren die meer willen leren over leidinggeven en communiceren. In de coördinatorcursus leert...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

  • Passend onderwijs wet- en regelgeving

   Wat moet je als leerkracht/docent nu echt doen in het kader van passend onderwijs? In deze praktische cursus wordt de...

   Bekijk cursus
  • Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders

   Speciaal voor bestuurders en schoolleiders is deze cursus er, die u meer informatie verschaft over de positie van de MR....

   Bekijk cursus
  • Personeelsdagen

   Deze cursus (studiemiddag) organiseren we voor scholen en schoolbesturen over specifieke thema’s die spelen op school. Adviseurs van de VOO...

   Bekijk cursus
  • Andere Schooltijden

   Deze cursus is er voor alle MR- en OR-leden die meer willen weten over (regelgeving bij) verandering van schooltijden. Op...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, OR en team

   Wie is verantwoordelijk voor de schoolreis? Wie bepaalt de schooltijden? Mag de ouderraad zich ook met beleidszaken bemoeien? Hoe zorgen...

   Bekijk cursus
  • Pedagogisch Tact online

   Deze online cursus is er voor docenten die meer willen leren over het pedagogische aspect van hun vakgebied. De pedagogische...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

Actueel

 • 14 apr 2021

  2021, de Staat van het Onderwijs: wat nu?

  De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft met belangstelling en een zekere ontreddering kennisgenomen van de ‘Staat van het Onderwijs’ die de Inspectie van het Onderwijs vandaag presenteert. Veel waardering is er voor de poging die de Inspectie heeft ondernomen om ook, juist in dit moeilijke jaar een goed beeld te krijgen van hoe het er op scholen echt aan toegaat. De vereniging is geschrokken van de uitkomsten en dit geldt niet alleen voor de coronagerelateerde bevindingen, maar ook breder.

  Marco Frijlink, voorzitter van de VOO: “Het viel natuurlijk enigszins te verwachten dat we negatieve effecten van corona al zouden kunnen zien. Zo baren de opgelopen achterstanden en dan met name die in de groepen 7 van het basisonderwijs, ons grote zorgen. Voor deze groep leerlingen zal een specifiek programma nodig zijn om hen voor te bereiden op het schooladvies in groep 8 om te voorkomen dat zij hier een (school)leven lang last van zullen houden.”

  Positief is de VOO over het pleidooi van de Inspectie, dat in lijn is met dat van de Onderwijsraad, om ruimte te creëren voor focus op de basisvaardigheden. Ook de nadruk op kansengelijkheid én de stelling dat het reguliere onderwijs als publieke voorziening het schaduwonderwijs overbodig zou moeten maken, juicht de VOO van harte toe.

  De VOO is verrast over sommige resultaten die de Inspectie wel constateert, maar waar verder nauwelijks tot geen conclusies aan worden verbonden. De belangrijkste:

  • De grootste leerachterstanden zijn opgelopen in groep 7, waar maar 65% van de normale leergroei werd gerealiseerd. Het hardst getroffen werden de leerlingen met een migratie-achtergrond, met laagopgeleide ouders en met ouders met een laag inkomen. Hier zal wat de VOO betreft gerichte actie op moeten volgen.
  • 14.000 leerlingen in groep acht kregen een lager schooladvies dan verwacht had mogen worden, omdat zij de eindtoets niet konden maken, ondanks oproepen om ‘kansrijk’ te adviseren. Er was al reden om kritisch te kijken naar de rol van het schooladvies, dat is nu nog urgenter geworden. En scholen in het voortgezet onderwijs zullen goed moeten (blijven) kijken naar de potentie van deze nieuwe brugklassers.
  • Het zicht op langdurig verzuim is verslechterd, omdat scholen geen verzuimmeldingen hoefden te doen. Dit is zorgwekkend gezien het grote -en de afgelopen jaren nog steeds stijgende- aantal thuiszitters (inmiddels naar schatting al rond de 20.000 kinderen).
  • 11 procent van de schoolbesturen in het primair onderwijs heeft minstens één school die in 8 van de afgelopen 10 jaar de minimale onderwijsresultaten niet realiseerde. De VOO vindt het onacceptabel dat dit jaar na jaar wordt geconstateerd, zonder dat er kennelijk actie op wordt ondernomen.
  • 20 procent van de scholen in het primair onderwijs en 16 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs houdt zich niet aan de wettelijke zorgplicht voor sociale veiligheid omdat zij niet een jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving aan de Inspectie verstrekken, ondanks de wettelijke verplichting hiertoe. Dit illustreert dat er veel wordt gemeten en geïnspecteerd, maar dat er te weinig wordt gehandhaafd.

  De VOO roept de schoolbesturen op om zich rekenschap te geven van de inzichten van de Inspectie en daar gericht mee aan de slag te gaan. De VOO roept de Inspectie en waar nodig de Minister en de politiek op om zich niet neer te leggen bij ongewenste situaties, maar hun verantwoordelijkheid te nemen en in te grijpen. • 7 apr 2021

  Wetswijziging ouderbijdrage per 1 augustus

  Vanaf schooljaar 2021-2022 moeten alle leerlingen kunnen meedoen met activiteiten die door de school worden georganiseerd. Ook als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. In dit artikel meer over deze wetswijziging ouderbijdrage en de gevolgen voor de MR.

  Alle kinderen doen mee

  In het verleden mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdragen niet hadden betaald, een kosteloos alternatief aanbieden voor deze extra activiteiten. Dit is per 1 augustus dus niet meer toegestaan; alle kinderen doen mee.

  Het gaat bij deze wijziging om activiteiten die buiten het verplichte onderwijsprogramma vallen. Zoals excursies, introductiekamp, kerstviering, bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining en langdurige extracurriculaire activiteiten zoals tweetalig onderwijs. De Rijksoverheid heeft een brochure opgesteld om ouders en scholen te informeren over de nieuwe wetgeving.

  Waar MR-leden op moeten letten

  Leden van de medezeggenschapsraad (MR) hebben een belangrijke rol bij deze ouderbijdrage. Zo heeft de oudergeleding een instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen van de vrijwillige ouderbijdrage (artikel 13 lid 1c en artikel 14 lid 2c WMS). Als u meer wilt weten over de ouderbijdrage, lees dan het artikel in de kennisbank.

  De MR moet er daarnaast op letten dat in de schoolgids expliciet vermeld staat dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot uitsluiting van kinderen op school. De oudergeleding van de MR in het primair onderwijs heeft een instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen van de schoolgids (artikel 13 lid 1g WMS). In het voortgezet onderwijs is dit de ouder- en leerlinggeleding (artikel 14 lid 1a WMS). Meer over de schoolgids vindt u in onze kennisbank. • 1 apr 2021

  Handreiking voor MR over Nationaal Programma Onderwijs

  Het Nationaal Programma Onderwijs is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs en is erop gericht scholen te stimuleren en te faciliteren om leerlingen die door de coronacrisis achterstanden hebben opgelopen de komende twee schooljaren te helpen deze in te lopen.

  Het programma heeft een ongekende omvang. Een gemiddelde basisschool krijgt € 180.000 euro en een gemiddelde vo-school 1,3 miljoen. Maar niet zomaar: er moet een zogenaamd ‘schoolprogramma’ worden gemaakt, dat beschrijft welke achterstanden op welke manier gaan worden aangepakt. Daaronder moet een analyse op leerlingniveau worden gemaakt, die met de ouders wordt afgestemd. Uiteindelijk moet het schoolprogramma, dat een aanvulling vormt op het al vastgestelde schoolplan, worden vastgesteld. Omdat aanvulling op of wijzigingen van het schoolplan instemmingsplichtig zijn, moet de MR instemmen met het schoolprogramma.

  Hieronder vindt u de eerste versie van de handreiking die de VOO heeft gemaakt om medezeggenschapsraden te ondersteunen bij deze verantwoordelijkheid. Nadrukkelijk een eerste versie, omdat naarmate de randvoorwaarden en eisen vanuit het ministerie concreter worden, wij nieuwe versies zullen maken die aansluiten bij wat er dan bekend is van het programma.

  Voor nu is ons belangrijkste advies aan zowel MR’s als aan schoolleidingen: begin meteen met overleg en afstemming op basis van wat nu al bekend is en wacht daar niet mee tot het laatste moment. Zo zorg je voor nuttige input vanuit de MR, zorg je voor draagvlak en wordt het instemmen als het goed is een formaliteit, omdat het werk in de periode daarvoor al is gedaan.

  Lees hier de hele handreiking

  Overige relevante documenten:

  Ga naar rijksoverheid.nl voor meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs • 25 mrt 2021

  VOO pleit voor verdergaande aanpassingen WMS

  Onlangs stuurde de werkgroep medezeggenschapsrecht van de VvO (Vereniging voor Onderwijsrecht) een brief naar minister Slob met voorstellen voor verbetering van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De lijst met 23 verbeterpunten is opgedeeld in wetstechnische gebreken, praktische gebreken en overige verbeterpunten. De VOO was actief betrokken bij het opstellen van de lijst.

  Verbeterpunten voor de WMS

  De wetstechnische gebreken gaan bijvoorbeeld over inconsequent taalgebruik, en bij de praktische gebreken gaat het om onduidelijke begrippen. Wat wordt bijvoorbeeld precies verstaan onder het begrip ‘school’? En hoe regel je de deelname aan de sollicitatiecommissie voor een nieuwe bestuurder als zowel basis- als voorgezet onderwijs met allebei een GMR onder 1 bestuur vallen? Bij de praktische gebreken wordt ook het gebruik van de termen ‘gehandicapten en allochtone medewerkers’ genoemd; beide begrippen zijn niet meer van deze tijd en zouden moeten worden aangepast. 

  Een van de verbeterpunten die wordt voorgesteld is om dubbele bepalingen in het medezeggenschapsstatuut en -reglement te verwijderen. Een voorbeeld hiervan is dat in de WMS staat dat in beide documenten moet worden opgenomen hoe het bevoegd gezag informatie aan de MR verschaft. 

  VOO: ‘Meer aanpassingen wenselijk’

  De VOO is blij met de voorgestelde wijzigingen en hoopt dat deze snel zullen worden doorgevoerd. Wat de VOO betreft was de lijst nog wat uitgebreider geweest. De WMS biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om in het medezeggenschapsreglement op te nemen dat leerlingen en ouders zich pas kandidaat kunnen stellen voor de MR indien zij hebben verklaard dat zij de grondslag en de doelstellingen van de school zullen respecteren. De VOO stelt voor om dit artikel te schrappen omdat het niet meer van deze tijd is. Ook het artikel over afwijkingen in verband met de eigen aard van de school – bijvoorbeeld het omzetten van het instemmingsrecht van leerlingen in een adviesrecht – acht de VOO uit den boze. Godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigingen mogen van de VOO nooit leiden tot een inperking van de rechten van de MR.

  In de WMS staat nu dat het verplicht is dat een ouderlid en een personeelslid uit de GMR deelnemen aan de sollicitatiecommissie voor een nieuwe bestuurder. De VOO had graag gezien dat deze verplichting ook zou gelden voor de sollicitatiecommissie voor een nieuwe directeur van de school. 

  Instemmingsrecht faciliteitenregeling

  De VOO is verder voorstander van het opnieuw opnemen van het instemmingsrecht van ouders en leerlingen wat betreft de regeling van de faciliteiten. Dit recht is om onverklaarbare redenen verdwenen bij een vorige aanpassing van de WMS, terwijl dit recht voor het personeel nog wel steeds in de WMS staat.

  De VOO zal de komende tijd via zijn eigen kanalen proberen om de aanvullende wijzigingen van de WMS doorgevoerd te krijgen. • 22 mrt 2021

  Vandaag start de Week van Openbare Scholen – waar verhalen samenkomen

  Vandaag start de ‘Week van Openbare Scholen’. Slogan van de week is ‘waar verhalen samenkomen’. Scholen organiseren tijdens deze week samen met leerlingen diverse acties rondom de kernwaarden van het openbaar onderwijs, om het karakter van hun school te laten zien. Zo houden zij een dialoog of debatmiddag, organiseren (online) bijeenkomsten voor ouders, of zetten acties uit in de buurt van de school.

  De Week van Openbare Scholen wordt georganiseerd door de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB. Dit jaar worden er voor het eerst activiteiten georganiseerd rondom de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs, die in juni 2020 zijn gelanceerd.

  Week van Openbare Scholen 2021

  Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting

  De drie nieuwe kernwaarden – gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting- bieden scholen handvaten om activiteiten en lessen te organiseren waarbij iedereen zich welkom en betrokken voelt. Deze week is een mooie gelegenheid voor scholen om zichzelf te profileren en aan ouders en toekomstige leerlingen te laten zien waar zij voor staan.

  Waar verhalen samenkomen

  De openbare school is een ontmoetingsplaats midden in de samenleving. Een plek waar verhalen samenkomen, waar kinderen en jongeren samen leven en samen leren. Ze geven samen vorm aan hun school als minisamenleving, waarin ruimte is voor ieders verhaal en democratische waarden. In de school worden deze waarden zichtbaar in de cultuur, de organisatie, het onderwijs en in de verbinding met de samenleving. Zo leren kinderen om te gaan met elkaars verschillen en belangrijker nog; leren zij dat verschillen er mogen zijn.

  Nieuwe lestools voor het openbaar onderwijs

  Op het kernwaardenportaal www.openbaaronderwijs.nu zijn verschillende nieuwe gratis tools geplaatst die bruikbaar zijn voor verschillende doelgroepen in het primair en voortgezet onderwijs: leraren, directeuren, bestuurders, ouders en uiteraard leerlingen. De tools raken allemaal de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.

  Compilatie van de video’s die deze week voorbij komen.

  Videocampagne

  Vandaag is ook de videocampagne ‘Wat is jouw verhaal?’ gelanceerd, waarin mensen hun trots op het openbaar onderwijs uitspreken en hun eigen verhaal en ervaring delen. Iedereen kan een eigen video insturen of delen via sociale media. Deze week komen de video’s voorbij van docent en televisiepresentator Karim Amghar, Storyteller Pauline Seebregts en auteur Natascha van Weezel. Ook docenten, schoolleiders, bestuurders, ouder én leerling delen hun verhaal. De videocampagne loopt na deze campagneweek door om de mooie verhalen van het openbaar onderwijs zichtbaar te blijven maken voor iedereen.

  Doe mee!

  Stuur ook uw eigen video in waarin u vertelt waarom u trots bent op het openbaar onderwijs. Dit kan een eerste ontmoeting zijn met het openbaar onderwijs, maar ook een recentere ervaring. Op persoonlijk vlak of vanuit uw professionele achtergrond.

  Vertel in ongeveer 2 minuten wat uw verhaal is en deel het met ons! U kunt dit doen door de video te plaatsen op sociale mediakanalen met de hashtag (#) waarverhalensamenkomen of u kunt de video naar ons mailen, dan plaatsen wij uw video op www.openbaaronderwijs.nu en delen deze op onze sociale mediakanalen. Mailen kan naar [email protected].Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Voordelen voor leden

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

VOO ballende kinderen

Lidmaatschappen

Persoonlijk

Steun de idealen van het openbaar onderwijs, en word persoonlijk lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Meer info

Medezeggenschap

Profiteer als MR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Ouderraad

Profiteer als OR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Scholen(groep)

Profiteer van korting op MR- en OR-lidmaatschappen, en word als school of scholengroep lid van de VOO.

Meer info