Samen leven, samen leren

De Vereniging Openbaar Onderwijs behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren. Meer lezen

Experts in medezeggenschap

De VOO is dé expert op gebied van medezeggenschap, en biedt cursussen en begeleiding aan.

Naar medezeggenschap

VOO Helpdesk

De VOO heeft een professionele helpdesk voor leden met vragen over de schoolorganisatie.

Contact helpdesk

Kennisbank

Uitgebreide informatie over o.a. medezeggenschap, de schoolorganisatie en ouderbetrokkenheid.

Naar onze kennisbank
  • MR Academie

   MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. MR Academie is er om medezeggenschapsraden te ondersteunen...

   Bekijk cursus
  • MR Start

   MR Start is dé basiscursus voor het werk als MR-lid in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs! U krijgt...

   Bekijk cursus
  • MR Start online

   MR Start online is dé online basiscursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet...

   Bekijk cursus
  • MR Effectief

   MR Effectief is dé vervolgcursus op MR Start voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het...

   Bekijk cursus
  • MR Compleet

   MR Compleet is dé volledige cursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs....

   Bekijk cursus
  • MR op Maat

   MR op Maat is dé maatwerkcursus voor MR-leden in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Bij MR op...

   Bekijk cursus
  • MR en Achterban

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe u als MR-lid uw achterban goed kunt bereiken en betrekken bij uw...

   Bekijk cursus
  • MR en Activiteitenplan

   Tijdens deze cursus voor de MR en schoolleiding maakt u samen afspraken en wordt een activiteitenplan opgesteld. In samenspraak met...

   Bekijk cursus
  • MR en Begroting

   Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in de hoofdlijnen van de begroting en weet u welke vragen u erover kunt...

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarverslag en jaarrekening

   Deze cursus is er voor MR-leden die willen weten hoe ze het jaarverslag en de jaarrekening moeten beoordelen. Elk jaar...

   Bekijk cursus
  • Financiën en uw begroting

   Bekijk cursus
  • Leerkrachten en schoolleiding

   Bekijk cursus
  • MR en Begroting online

   Tijdens deze online cursus krijgt u inzicht in de hoofdlijnen van de begroting en weet u welke vragen u erover...

   Bekijk cursus
  • MR en Formatieplan online

   MR en Formatieplan online is dé online cursus waar u alles leert over het formatieplan en de rechten van de MR...

   Bekijk cursus
  • MR en Fusie

   Deze cursus leert u uit welke fase een fusie bestaat en wat de rechten en plichten van de MR zijn...

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum

   Deze cursus zorgt ervoor dat u meer weten wat de bevoegdheden van de MR zijn bij de vorming van een...

   Bekijk cursus
  • MR en Krimp

   Deze cursus is er voor MR-leden die meer willen weten over de gevolgen van krimp en de rechten van de...

   Bekijk cursus
  • MR en Schoolplan

   Speciaal voor MR-leden die meer willen weten over het schoolplan en de rechten die de MR hierbij heeft. MR-leden leren...

   Bekijk cursus
  • Ambitiegesprek

   MR-leden en schoolleiding praten tijdens deze cursus samen over verwachtingen en samenwerking. In het ambitiegesprek bespreken de partners in het...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

   MR-leden leren tijdens deze cursus meer over de relatie tussen hunzelf, het bevoegd gezag en de raad van toezicht. Na...

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld

   Hoe lopen geldstromen binnen het onderwijs en hoe kan de (G)MR invloed uitoefenen? In deze nieuwe cursus laten we zien...

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld online

   Bekijk cursus
  • OPR Start

   In veel samenwerkingsverbanden zal het nieuwe of vernieuwde ondersteuningsplan aan de orde komen. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet hiermee instemmen voordat...

   Bekijk cursus
  • Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

   De VOO organiseert netwerkbijeenkomsten voor ambtelijk secretarissen van de GMR (en MR) in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Programma...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 24 cursussen

  • Ouderraad Start

   Tijdens deze cursus leren ouders alles over de rol van de ouderraad, de ouderbijdrage en ouderparticipatie. Speciaal voor ouderraden in...

   Bekijk cursus
  • Leerlingenraad Start

   Tijdens deze cursus leren leerlingen en hun begeleiders alles over de leerlingenraad en diens rol op school. Leerlingen leren hoe...

   Bekijk cursus
  • Van basisschool naar brugklas

   Tijdens deze cursus leren ouders van kinderen in groep 7 en 8 alles over de overstap naar de middelbare school....

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 3 cursussen

  • TSO/ Overblijf Start

   TSO/ Overblijf Start is dé basiscursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden. Scholen zijn, vanuit...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's

   De VOO biedt een keuze uit vier thema’s met betrekking tot tussenschoolse opvang. U vindt de locaties en data van...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's online

   TSO/ Overblijf Thema’s online biedt gerichte online cursussen op de thema’s waar u vragen over heeft. Een must voor wiemet...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Compleet

   TSO/ Overblijf Compleet is dé complete cursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden. Tijdens deze...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coach

   De TSO/ Overblijftraining coach is voor overblijfmedewerkers en overblijfcoördinatoren die zich persoonlijk willen verder willen bekwamen. De coach richt zich...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coördinatie

   TSO/ Overblijf Coördinatie is de cursus voor coördinatoren die meer willen leren over leidinggeven en communiceren. In de coördinatorcursus leert...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

  • Leerkrachten en schoolleiding

   Bekijk cursus
  • Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders

   Speciaal voor bestuurders en schoolleiders is deze cursus er, die u meer informatie verschaft over de positie van de MR....

   Bekijk cursus
  • Personeelsdagen

   Deze cursus (studiemiddag) organiseren we voor scholen en schoolbesturen over specifieke thema’s die spelen op school. Adviseurs van de VOO...

   Bekijk cursus
  • Andere Schooltijden

   Deze cursus is er voor alle MR- en OR-leden die meer willen weten over (regelgeving bij) verandering van schooltijden. Op...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, OR en team

   Wie is verantwoordelijk voor de schoolreis? Wie bepaalt de schooltijden? Mag de ouderraad zich ook met beleidszaken bemoeien? Hoe zorgen...

   Bekijk cursus
  • Pedagogisch Tact online

   Deze online cursus is er voor docenten die meer willen leren over het pedagogische aspect van hun vakgebied. De pedagogische...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

Actueel

 • 25 sep 2020

  Privéscholen en aanvullend onderwijs vergroten ongelijkheid

  Privéscholen en aanvullend onderwijs vergroot kansenongelijkheid tussen kinderen. Daarom wil de VOO dat alle kinderen naar publiek bekostigd onderwijs gaan. Het onderwijs moet wel zo worden ingericht dan privéscholen overbodig worden.

  Dat is de kern van de reactie van de VOO op de adviesvraag van de Onderwijsraad. De Onderwijsraad vroeg aan iedereen die een visie heeft op publiek-privaat onderwijs die te delen. De VOO vraagt daarin aandacht voor de toenemende kansenongelijkheid.

  Toename privaatonderwijs en aanvullend onderwijs

  De VOO vindt de ontwikkelingen rondom privaatonderwijs zorgelijk. We zien een toename in particulier onderwijs en het gebruik van aanvullend onderwijs naast de reguliere lessen op school. Uiteraard willen ouders het beste voor hun kinderen en gaan ze op zoek naar het beste onderwijs; dat kan niemand ouders kwalijk nemen.

  Dat steeds meer ouders en leerlingen hun heil zoeken buiten het reguliere onderwijssysteem, betekent dat het reguliere onderwijssysteem momenteel niet in behoeften voorziet die er wel zijn. Dat wordt overigens geschraagd door de dramatisch dalende score van Nederland op de PISA-score (Onderwijs in Cijfers 2019) op de gebieden taalvaardigheid en rekenen.

  Ongelijke kansen

  Dit heeft als gevolg dat er ongelijke kansen ontstaan. Rijke ouders sturen hun kinderen naar particulier onderwijs, met kleine klassen en veel persoonlijke aandacht. Of kopen naast het reguliere onderwijs huiswerkbegeleiding of bijles in. Die mogelijkheden zijn er niet voor kinderen die alleen het reguliere, publieke onderwijs volgen.

  Als we in de toekomst een onderwijssysteem willen creëren én behouden waar zoveel als mogelijk gelijke kansen voor alle kinderen zijn, is het zaak ervoor te zorgen dat alle kinderen in het reguliere onderwijs de kansen krijgen die ze nodig hebben.

  De hele reactie van de VOO is hier te lezen. • 22 sep 2020

  De blaadjes vallen, tijd voor de begroting!

  Tussen de herfst- en de kerstvakantie is het tijd voor de begroting; vóór 1 januari moeten de meeste schoolbesturen een nieuwe begroting hebben opgesteld voor het komende kalenderjaar.

  Zowel op het niveau van de school als op bovenschools niveau hebben de MR en de GMR adviesrecht over de meerjarenbegroting op grond van artikel 11 lid 1b WMS (vaststellen of wijzigen van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid). Aangezien er in een begroting altijd sprake is van beleidskeuzes, heeft de MR of GMR ieder jaar opnieuw te maken met de begroting.

  In de begroting staan de uitgangspunten voor het nieuwe jaar. Iedere beleidskeuze kost geld en dat geld moet binnen de beperkte ruimte van de begroting worden gevonden. Het is daarom van belang dat de (G)MR goed kijkt naar de gemaakte keuzes en afweegt of dit de keuzes zijn die het beste zijn voor de schoolorganisatie. Ook dient de GMR na te gaan of de keuzes passen binnen het eerder vastgestelde beleid.

  Als de (G)MR de begroting nog niet heeft ontvangen is het verstandig om zo snel mogelijk te vragen wanneer de begroting ter advisering bij de (G)MR wordt voorgelegd. Zo heeft de (G)MR voldoende tijd om tot een goed advies te komen.

  Indien u behoefte heeft aan ondersteuning bij het beoordelen van de begroting kunt u een beroep doen op onze financiële servicekaart of u kunt deelnemen aan onze cursus MR en Begroting. • 8 sep 2020

  Inschrijving WMS Congres 2020 geopend

  De inschrijving voor het veertiende WMS Congres 2020 is geopend. Het thema van het congres is dit jaar: ‘Medezeggenschap in bewogen tijden’.

  De organisator van het congres is Onderwijsgeschillen. Het congres heeft een algemeen deel met een aantal interessante sprekers en ook een deel waarbij deelnemers workshops kunnen volgen. Verschillende organisaties geven de workshops, waaronder de VOO. De vijf workshops die de VOO geeft, zullen onder meer gaan over de achterban en financiën.

  Voor meer informatie en inschrijven, download de uitnodiging voor het congres. • 1 sep 2020

  School & Armoede: De kans en plicht om impact te hebben

  In elke klas zitten gemiddeld drie kinderen die opgroeien in grote armoede. Om een idee te krijgen wat dat betekent: als eenoudergezin met twee kinderen heb je dan minder dan € 1600 per maand te besteden. Reken maar eens uit: € 1600 minus huur, zorgverzekering, gas, water, licht, telefoon en internet. En veel gezinnen hebben dus nog veel minder te besteden. Wat houd je dan over voor boodschappen? En dan heb ik het nog niet over kleding die om de haverklap te klein is, lidmaat- schappen van sportverenigingen en verjaardagen. Erg?

  In elke klas zitten gemiddeld drie kinderen die opgroeien in grote armoede

  Het kan nog erger. In veel van de in armoede levende gezinnen zijn de ouders noodgedwongen zzp-ers die met hun werk nog niet eens het bijstandsniveau bij elkaar verdiend krijgen. Of een opeenstapeling van problemen leidt tot schulden die dermate groot zijn dat je in de schuldsanering komt. Als je als tweeoudergezin met twee kinderen minder dan € 515 per maand te besteden hebt aan eten en kleding, dan kom je in principe in aanmerking voor ondersteuning door een lokale voedselbank. In 2019 maakten 151.000 mensen gebruik van deze voorziening.

  De Voedselbanken zijn een particulier initiatief dat inmiddels door steeds meer gemeenten financieel en/of in natura wordt ondersteund. De wereld op zijn kop natuurlijk. Maar de mensen die zich over de schroom van het aankloppen bij een voedselbank heen hebben gezet, zullen er blij mee zijn. Want van minder dan 500 euro per maand kun je als gezin met twee opgroeiende kinderen in Nederland niet rondkomen.

  Ze zorgen voor zakjes met boterhammen in de vensterbank

  Achterblijvers

  Je kunt er in elk geval geen schoolreisjes mee betalen. Wat doet het met je als je als ouder van een opgroeiende puber op de voedselbank bent aangewezen en van je middelbare school een brief krijgt over de aanstaande schoolreis met de volgende tekst:

  In de eerste activiteitenweek gaan jullie op reis naar het buitenland. In de bijlagen van deze brief kun je de verschillende programma’s lezen, zodat je goed geïnformeerd je kunt inschrijven en de juiste keuze kunt maken voor Berlijn, Londen of Oostenrijk. (…) De kosten per reisdoel zijn verschillend en alleen bij de reis naar Oostenrijk zijn lunch en diner inbegrepen. De prijs voor Berlijn is € 300, Londen € 375 en Oostenrijk € 440. De kosten worden na de werkweek in rekening gebracht. (…) Kun je om wat voor reden dan ook niet mee, laat dit dan z.s.m. weten aan ondergetekende. Leerlingen die niet meegaan, volgen van maandag t/m donderdag een achterblijvers- programma. Hier zal aandacht besteed worden aan het lezen van boeken van de boekenlijst, het maken van samenvattingen en het voorbereiden van een presentatie die later in de lessen gehouden zal moeten worden.

  Deze brief is tegelijk aan de ouders en betreffen- de leerlingen gestuurd. Stel je hebt Ongeveer € 100 per week te besteden aan kleding en voedsel. Wat doet het dan met je als je zo’n brief krijgt? Je voelt je minstens mislukt als ouder. En wat doet het met je kind als je vertelt dat het er echt niet in zit? Wat gebeurt er als je contact opneemt met de school? Moet je uitleggen dat je het geld gewoon niet hebt? Of heeft dat toch geen zin? En laat je het bij de kale mededeling dat jouw kind niet mee zal gaan, en mee zal doen aan het ‘achterblijversprogramma’?

  De getallen zijn niet eensluidend, maar er lijkt consensus dat minstens 200.000 en misschien wel meer dan 300.000 kinderen elke dag zonder ontbijt naar school komen. Sommige scholen rapporteren dat 60 tot 70% van de kinderen geen ontbijt krijgt. De effecten laten zich raden. Concentratie, geheugen en leervermogen in het algemeen nemen af. Zeker als je bedenkt dat niet ontbijten niet alleen komt. Veel kinderen die hiermee te maken hebben groeien op in gezinnen waarin het sowieso al moeilijk is om te zorgen voor gezond en voldoende eten op tafel, laat staan structuur en ouderlijke ondersteuning.

  Denken onder druk

  Eldar Shafir, professor behavorial economics aan Princeton University, laat in zijn boek Schaarste overtuigend zien dat leven in structurele armoede je brein beïnvloedt. Niet alleen ga je minder rationele beslissingen nemen, het kan zelfs invloed hebben op je intelligentie. Ouders, maar ook kinderen die continu geconfronteerd worden met tekort verliezen een langetermijnperspectief en kunnen niet goed plannen of verstandige keuzes maken. Soms verbazen mensen zich erover dat kinderen die geen ontbijt krijgen wel op dure Nikes lopen. Shafir toont aan dat dit misschien moeilijk te begrijpen, maar wel te verklaren is.

  De conclusie dringt zich onvermijdelijk op, ondersteund door talloos wetenschappelijk onderzoek: armoede leidt ertoe dat kinderen minder goed kunnen presteren op school. Ze kunnen minder goed leren dan op grond van hun feitelijke vermogens mogelijk zou zijn en ook hun sociale en persoonlijkheidsontwikkeling staat onder druk.

  Je zou veronderstellen dat deze wetenschap, in combinatie met de indrukwekkende aantallen kinderen waar het om gaat, zou leiden tot grote politieke opwinding én actie. Maar niets is minder waar. Er gebeurt helemaal niets. Het aantal arme kinderen groeit of stabiliseert op zijn best van jaar tot jaar. Terwijl vrijwel elke politicus, van links tot rechts, zijn mond vol heeft van ‘kansengelijkheid’. Als je daar echt werk van wilt maken, dan heb je bij dit onderwerp de kans om echt impact te hebben!

  Symptoombestrijding

  Bij het ontbreken van betekenisvolle politieke actie, hebben we een stoet aan organisaties en initiatieven zien ontstaan, net als een keur aan congressen, websites en denktanks. Veel vrijwilligersinitiatieven komen met deeloplossingen. Stichting Kinderarmoede, Stichting Jeugd en Welzijn, Stichting Armoedefonds, Stichting Kansarme Kinderen, Stichting Samen is niet Alleen, Nationaal Fonds Kinderhulp, Sam&, Stichting Leergeld, Jarige Job, enzovoort, enzovoort. Het zijn stuk voor stuk prachtige initiatieven, maar het blijft symptoombestrijding. Uiteindelijk ligt de sleutel voor de oplossing bij de politiek.

  En dan de school. De school kan het probleem natuurlijk ook niet oplossen. Maar de school is wel de organisatie die elke dag met het probleem wordt geconfronteerd en het kind dat opgroeit in armoede wordt ook elke dag met de school geconfronteerd. Als plek om te leren, maar ook als sociale omgeving. De school móet dus nadenken over de vraag hoe ze omgaat met armoede in de klas.

  Daar is geen pasklaar antwoord op. En veel scholen hebben het er dan maar niet over. Het probleem is te groot. Andere scholen doen juist heel veel. Zorgen voor zakjes met boterhammen in de vensterbank, die hongerige kinderen in het voorbijgaan kunnen meepakken. Stoppen met de vrijwillige ouderbijdrage, omdat ze vinden dat alles wat de school organiseert toegankelijk moet zijn voor alle kinderen. Dan maar een iets minder kostbaar schoolreisje.

  Armoedebeleid in schoolplan

  En daar gaat het ons nu om: dat iedereen die bij de school betrokken is er op z’n minst over nadenkt: hoe groot is het probleem bij ons op school? Wat willen we er aan doen? Wat kúnnen we er aan doen? Wat is het beleid als het gaat om schoolreisjes? Hoe willen we communiceren met ouders van wie we weten dat ze echt geen geld hebben? Welk gevoel willen we hen geven? Welk gevoel willen we de kinderen geven?

  De Vereniging Openbaar Onderwijs pleit daarom voor een wettelijke plicht voor scholen om armoedebeleid te formuleren en dat onderdeel te laten zijn van het schoolplan. Voor het schoolplan is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Op deze manier wordt dus geborgd dat alle belangrijke partijen (bestuur/directie, leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en op het VO ook leerlingen) met elkaar in gesprek gaan over armoede op hun school. En wat ze er aan kunnen doen.
  Want oplossen kunnen we het op deze manier misschien niet, maar we kunnen het leven van de kinderen die ermee te maken hebben én dat van hun ouders misschien net een klein beetje minder zwaar maken. En dat alleen al is belangrijk genoeg.

  Dit interview komt uit het magazine Onze School
  Tekst: Marco Frijlink
  Illustraties: Zeloot

  De komende vier jaar houdt de Vereniging Openbaar Onderwijs zich bezig met het thema ‘school en armoede’. Meer informatie over dit thema vindt u op onze website, welke geleidelijk aangevuld zal worden met nieuwe informatie, handreikingen en nieuws omtrent dit thema.

  Eldar Shafir
  In ‘Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen’ laten Shafir, professor behavioral economics aan Princeton University, en Harvard-econoom Sendhil Mullainathan zien hoe ver de gevolgen van schaarste en armoede gaan. Aan de hand van eigen onderzoek en spraakmaken- de voorbeelden tonen ze verklaringen voor ogenschijnlijk ‘falen’ in situaties van schaarste. Armoedebeleid moet volgens Shafir dan ook niet te veel uitgaan van zelfredzaamheid.

  Op het door corona helaas geannuleerde VOO-congres School & Armoede op 28 maart had Shafir zullen spreken over zijn werk en theorie. Dat gaat helaas niet door, maar zijn boek is nog verkrijgbaar.

  Word lid van de VOO en steun ons werk!

  Kijk op onze speciale School & Armoede pagina voor meer achtergronden en artikelen. • 31 aug 2020

  Reactie VOO op wijzigingen WMS

  De VOO heeft een reactie gestuurd op de voorgenomen wijzigingen van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het kabinet is van plan de medezeggenschapsraad (MR) extra bevoegdheden te geven, waar de VOO blij mee is.

  Er zijn een viertal wijzigingen van de WMS op komst, een tweetal met betrekking tot financieel beleid van de school. De (G)MR krijgt een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting en de ondersteuningsplanraad (OPR) krijgt een instemmingsrecht op de meerjarigbegroting behorende bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs.

  Advies op de groepsgrootte

  Naast bovenstaande wetswijziging krijgt de (G)MR in het primair onderwijs een adviesrecht met betrekking tot de vaststelling van de groepsgrootte. Als het aan het kabinet ligt wordt ook het schoolondersteuningsprofiel in de toekomst jaarlijks vastgesteld en onderdeel van de schoolgids, .

  De VOO is blij dat het kabinet inzet op meer bevoegdheden voor de democratische vertegenwoordiging van ouders, personeelsleden en (in het vo) leerlingen op school. Wel heeft de VOO een aantal kritische kanttekeningen bij verschillende wijzigingen en ziet het soms liever wijzigingen in een andere vorm.

  De reactie van de VOO op de voorgestelde wijzigingen is hier te lezen. Wilt u zelf reageren op de wetswijzigingen? Dat kan hier.Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Voordelen voor leden

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

VOO ballende kinderen

Lidmaatschappen

Persoonlijk

Steun de idealen van het openbaar onderwijs, en word persoonlijk lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Meer info

Medezeggenschap

Profiteer als MR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Ouderraad

Profiteer als OR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Scholen(groep)

Profiteer van korting op MR- en OR-lidmaatschappen, en word als school of scholengroep lid van de VOO.

Meer info