Samen leven, samen leren

De Vereniging Openbaar Onderwijs behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren. Meer lezen

Experts in medezeggenschap

De VOO is dé expert op gebied van medezeggenschap, en biedt cursussen en begeleiding aan.

Naar medezeggenschap

VOO Helpdesk

De VOO heeft een professionele helpdesk voor leden met vragen over de schoolorganisatie.

Contact helpdesk

Kennisbank

Uitgebreide informatie over o.a. medezeggenschap, de schoolorganisatie en ouderbetrokkenheid.

Naar onze kennisbank
  • MR Academie

   MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. MR Academie is er om medezeggenschapsraden te ondersteunen...

   Bekijk cursus
  • MR Start

   MR Start is dé basiscursus voor het werk als MR-lid in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs! U krijgt...

   Bekijk cursus
  • MR Effectief

   MR Effectief is dé vervolgcursus op MR Start voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het...

   Bekijk cursus
  • MR Compleet

   MR Compleet is dé volledige cursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs....

   Bekijk cursus
  • MR op Maat

   MR op Maat is dé maatwerkcursus voor MR-leden in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Bij MR op...

   Bekijk cursus
  • MR en Achterban

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe u als MR-lid uw achterban goed kunt bereiken en betrekken bij uw...

   Bekijk cursus
  • MR en Activiteitenplan

   Tijdens deze cursus voor de MR en schoolleiding maakt u samen afspraken en wordt een activiteitenplan opgesteld. In samenspraak met...

   Bekijk cursus
  • MR en Begroting

   Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in de hoofdlijnen van de begroting en weet u welke vragen u erover kunt...

   Bekijk cursus
  • Financiën en uw begroting

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum

   Bekijk cursus
  • Leerkrachten en schoolleiding

   Bekijk cursus
  • MR en Formatieplan

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum online

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarverslag en jaarrekening

   Deze cursus is er voor MR-leden die willen weten hoe ze het jaarverslag en de jaarrekening moeten beoordelen. Elk jaar...

   Bekijk cursus
  • MR en Formatieplan

   MR en Formatieplan online is dé online cursus waar u alles leert over het formatieplan en de rechten van de MR...

   Bekijk cursus
  • MR en Fusie

   Deze cursus leert u uit welke fase een fusie bestaat en wat de rechten en plichten van de MR zijn...

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum

   Deze cursus zorgt ervoor dat u meer weten wat de bevoegdheden van de MR zijn bij de vorming van een...

   Bekijk cursus
  • MR en Krimp

   Deze cursus is er voor MR-leden die meer willen weten over de gevolgen van krimp en de rechten van de...

   Bekijk cursus
  • MR en Schoolplan

   Speciaal voor MR-leden die meer willen weten over het schoolplan en de rechten die de MR hierbij heeft. MR-leden leren...

   Bekijk cursus
  • Ambitiegesprek

   MR-leden en schoolleiding praten tijdens deze cursus samen over verwachtingen en samenwerking. In het ambitiegesprek bespreken de partners in het...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

   MR-leden leren tijdens deze cursus meer over de relatie tussen hunzelf, het bevoegd gezag en de raad van toezicht. Na...

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld

   Hoe lopen geldstromen binnen het onderwijs en hoe kan de (G)MR invloed uitoefenen? In deze nieuwe cursus laten we zien...

   Bekijk cursus
  • OPR Start

   In veel samenwerkingsverbanden zal het nieuwe of vernieuwde ondersteuningsplan aan de orde komen. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet hiermee instemmen voordat...

   Bekijk cursus
  • Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

   De VOO organiseert netwerkbijeenkomsten voor ambtelijk secretarissen van de GMR (en MR) in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Programma...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 24 cursussen

  • Ouderraad Start

   Tijdens deze cursus leren ouders alles over de rol van de ouderraad, de ouderbijdrage en ouderparticipatie. Speciaal voor ouderraden in...

   Bekijk cursus
  • Leerlingenraad Start

   Tijdens deze cursus leren leerlingen en hun begeleiders alles over de leerlingenraad en diens rol op school. Leerlingen leren hoe...

   Bekijk cursus
  • Van basisschool naar brugklas

   Tijdens deze cursus leren ouders van kinderen in groep 7 en 8 alles over de overstap naar de middelbare school....

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 3 cursussen

  • TSO/ Overblijf Start

   TSO/ Overblijf Start is dé basiscursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden. Scholen zijn, vanuit...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's

   De VOO biedt een keuze uit vier thema’s met betrekking tot tussenschoolse opvang. U vindt de locaties en data van...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's online

   TSO/ Overblijf Thema’s online biedt gerichte online cursussen op de thema’s waar u vragen over heeft. Een must voor wiemet...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Compleet

   TSO/ Overblijf Compleet is dé complete cursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden. Tijdens deze...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coach

   De TSO/ Overblijftraining coach is voor overblijfmedewerkers en overblijfcoördinatoren die zich persoonlijk willen verder willen bekwamen. De coach richt zich...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coördinatie

   TSO/ Overblijf Coördinatie is de cursus voor coördinatoren die meer willen leren over leidinggeven en communiceren. In de coördinatorcursus leert...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

  • Passend onderwijs wet- en regelgeving

   Wat moet je als leerkracht/docent nu echt doen in het kader van passend onderwijs? In deze praktische cursus wordt de...

   Bekijk cursus
  • Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders

   Speciaal voor bestuurders en schoolleiders is deze cursus er, die u meer informatie verschaft over de positie van de MR....

   Bekijk cursus
  • Personeelsdagen

   Deze cursus (studiemiddag) organiseren we voor scholen en schoolbesturen over specifieke thema’s die spelen op school. Adviseurs van de VOO...

   Bekijk cursus
  • Andere Schooltijden

   Deze cursus is er voor alle MR- en OR-leden die meer willen weten over (regelgeving bij) verandering van schooltijden. Op...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, OR en team

   Wie is verantwoordelijk voor de schoolreis? Wie bepaalt de schooltijden? Mag de ouderraad zich ook met beleidszaken bemoeien? Hoe zorgen...

   Bekijk cursus
  • Pedagogisch Tact online

   Deze online cursus is er voor docenten die meer willen leren over het pedagogische aspect van hun vakgebied. De pedagogische...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

Actueel

 • 19 nov 2020

  Kan een passend schooladvies het verschil maken?

  Voor alle kinderen is het van belang dat zij aan het eind van de basisschool een passend schooladvies krijgen voor het voortgezet onderwijs. De VOO zet zich in om de kansengelijkheid voor alle kinderen te bevorderen. Dit betekent dat elk kind dezelfde mogelijkheden zou moeten hebben om op school en in de samenleving mee te doen.

  Om alle kinderen deze gelijke kansen te bieden om zichzelf te ontwikkelen, heeft het ministerie recent een handreiking uitgebracht hoe een passend schooladvies tot stand kan worden gebracht. Deze handreiking vindt u in onze kennisbank.

  Graag maakt de VOO u ook attent op de serie over dit onderwerp ‘Klassen’ op NPO 1. Kan school het verschil maken? Dat is de vraag die de makers van deze serie, Sarah Sylbing en Ester Gould, zich stelden. Bekijk hier de trailer. • 13 nov 2020

  Geen instemmingsbevoegdheid begroting per 1 januari 2021

  Het Ministerie van Onderwijs heeft lang gecommuniceerd dat per 1 januari 2021 een belangrijke wijziging op de Wet medezeggenschap op scholen zou ingaan, namelijk het instemmingsrecht van de MR op de hoofdlijnen van de begroting.

  Op dit moment heeft de (G)MR nog slechts een adviesrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid (art. 11 lid 1 sub b WMS). In de praktijk betekent dat vaak dat advies wordt gevraagd over de meerjarenbegroting. In het regeerakkoord is afgesproken dat de MR instemmingsrecht moet krijgen op de hoofdlijnen van de begroting. Dus niet meer slechts advies, maar instemming, en niet alleen op het meerjarenperspectief, maar op de begroting van het komend jaar.

  Belangrijke verandering

  Dat is een grote en belangrijke verandering, waar de VOO al vele jaar voor pleit, en die past in de ontwikkelingen van de afgelopen decennia, waarin de MR instemmingsrecht heeft op de inzet van personeel (via het formatieplan) en op de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs, o.a. via het schoolplan en de schoolgids. Ouders,  personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen hebben samen met de directies en besturen op die manier een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor goed onderwijs op school en hebben daar dan ook alle middelen voor in handen om aan die verantwoordelijkheid invulling te geven.

  Het Ministerie ging er tot voor kort van uit dat de wet op 1 januari 2021 van kracht zou kunnen worden. Inmiddels is duidelijk dat dat niet gaat gebeuren en houden we rekening met een effectuering per 1 juli 2021. Als er meer bekend wordt laten we dat weten via deze site en via onze social media kanalen.

  Nieuwe cursussen

  Zodra duidelijk is wat de wet exact behelst (er wordt vooral nog veel gesproken over wat de hoofdlijnen dan precies zijn), zullen wij trainingen aanbieden die de MR kan inzetten om zich voor te bereiden op deze nieuwe, belangrijke verantwoordelijkheid. • 10 nov 2020

  Samen leven, samen leren

  Een school, élke school, moet een plek zijn waar leerlingen zich veilig voelen en zich in vrijheid en gelijkwaardigheid kunnen ontwikkelen. Anno 2020 zou dit geen onderwerp van gesprek meer moeten hoeven zijn. Dat is het wel, omdat er nog steeds reformatorische scholen zijn die van ouders verlangen dat zij een verklaring ondertekenen waarmee zij een homosexuele leefwijze afwijzen. Tot grote verbazing van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) meent Minister van Onderwijs Slob dat deze twee zaken te verenigen zijn.

  Marco Frijlink, voorzitter van de VOO: ”Dat de minister dit standpunt betrekt juist op het moment dat hij met de Kamer van gedachten wisselt over de aanscherping van de burgerschapsopdracht van scholen is opmerkelijk. Die hele discussie gaat nu juist over wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat alle scholen een fijne plek zijn voor alle kinderen en dat die daar juist ook leren hoe mensen van elkaar kunnen verschillen, en dat we daar respectvol mee om willen gaan.

  Door deze verklaring te eisen creëren deze scholen niet alleen een bijzonder onveilige leeromgeving, maar drijven ze ook een expliciete wig tussen ouders en hun LHBTIQ-kinderen. Het is onbestaanbaar dat de minister daar niet krachtig stelling tegen neemt.”

  Volgens de VOO is de vrijheid van onderwijs die artikel 23 van de Grondwet biedt geen vrijbrief voor discriminatie, segregatie en stigmatisatie. Sowieso is de manier waarop het onderwijs in Nederland langs denominatieve lijnen is georganiseerd een achterhaald overblijfsel van een verzuilde samenleving die we gelukkig grotendeels achter ons hebben gelaten. We zien vandaag tot welke nare toestanden het kan leiden dat we in het onderwijs die scheiding nog systematisch in stand houden.

  De VOO is van mening dat alle kinderen, van ouders van welke gezindte dan ook, met elkaar naar school zouden moeten gaan, om niet alleen te leren dat alle mensen van elkaar verschillen en dat dat goed is, maar ook om juist in de interactie met andere mensen de eigen persoonlijkheid en mens- en maatschappijbeeld te ontwikkelen. Samen leven, samen leren! • 5 nov 2020

  Over kernwaarden in de praktijk: gelijkwaardigheid en zwarte piet

  Het heeft door corona wat minder aandacht gekregen dan het verdiende, maar sinds begin 2020 heeft het openbaar onderwijs nieuwe kernwaarden: Gelijkwaardigheid – Vrijheid – Ontmoeting

  Idealiter vormen de kernwaarden het fundament voor afspraken, normen, regels en het dagelijks handelen binnen de school. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Het zijn uiteindelijk maar drie woorden. Om die zo’n belangrijke rol te geven, moeten ze gaan leven; betekenis gaan krijgen in de context van de school. Daar kun je mee beginnen als je werkt aan het strategisch beleidsplan, of het schoolplan, of als leerkracht als je geschiedenis- of maatschappijleerlessen voorbereidt, of aandacht besteedt aan burgerschap. Je kunt ze er ook bij pakken om na te denken over een concrete casus.

  In deze tijd van het jaar wordt het gesprek normaal gesproken gedomineerd door de vraag wat we aan moeten met zwarte piet. Sommige scholen doen alleen nog maar aan roetveegpiet en op andere vindt men dat de traditie onaangetast moet blijven. Maar op vrijwel elke school zal de discussie zich aandienen en dan is de vraag: bieden de nieuwe kernwaarden houvast? Kun je ze gebruiken om de argumenten in de discussie te toetsen en te kwalificeren? En hoe geef je ze concreet betekenis?

  Om dit te kunnen bepalen moeten we eerst kijken naar die argumenten. Voorstanders van zwarte piet zeggen vaak dat het Sinterklaasfeest niet racistisch is, omdat het niet racistisch is bedoeld. Over dit laatste ontstaat ook vaak de meeste controverse; voorstanders voelen zich ten onrechte weggezet als racistisch, wat het gesprek niet makkelijker maakt. Tegenstanders van zwarte piet zeggen dat het niet uitmaakt wat mensen bedoelen, maar dat het gaat om het effect dat wordt bereikt. Dat zwarte mensen zich buitengesloten kunnen voelen, omdat er een racistische karikatuur van zwarte mensen wordt gemaakt.

  Het gaat bij gelijkwaardigheid dus om de vraag in hoeverre het Sinterklaasfeest met een zwarte piet de gelijkwaardigheid van de leerlingen beïnvloedt

  Wat moet je dan met een kernwaarde als gelijkwaardigheid? Betekent dit dat de opvattingen in een discussie als deze gelijkwaardig zijn, of zo moeten worden behandeld? In de context van de school gaat het natuurlijk in de eerste plaats om de leerlingen. Dan gaat het bij gelijkwaardigheid dus om de vraag in hoeverre het Sinterklaasfeest met een zwarte piet de gelijkwaardigheid van de leerlingen beïnvloedt.

  Gelijkwaardigheid komt op school vooral tot uiting in de ontmoeting. Waar verhalen samenkomen, is niet voor niets de ondertitel van het openbaar onderwijs. En dan moet je je afvragen wat een feest dat kinderen confronteert met een racistische karikatuur, die zwarte piet nou eenmaal echt is, doet met de gevoelens van kinderen. En juist om de gevoelens van die kinderen (en die van hun ouders), gaat het in deze discussie. Niet om wat ermee wordt bedoeld, maar hoe het wordt ervaren. Net als bij seksuele intimidatie. Daar zijn we inmiddels al jaren zover dat we het grootste belang hechten aan hoe de geïntimideerde het ervaart. Niet aan hoe het was bedoeld.

  Daar komt nog bij dat we in een tijd leven waarvan we helaas nog steeds niet kunnen zeggen dat de verschillen tussen wit en zwart helemaal zijn verdwenen. In sommige landen is het erger dan hier, maar ook in Nederland heb je nog steeds een achterstand op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt als je zwart bent of een niet-westerse achternaam hebt. Als we daar iets aan willen doen past het niet meer om een witte Sinterklaasfiguur neer te zetten die wordt ondersteund door zwarte, raar uitgedoste pieten die zijn ondergeschikte knechten zijn. Daarmee worden stereotypische beelden in stand gehouden die juist strijdig zijn met de kernwaarde gelijkwaardigheid.

  Voor kinderen maakt het geen fluit uit hoe piet eruitziet

  Als we dan bovendien weten dat het voor kinderen geen fluit uitmaakt hoe piet eruitziet, en dat we met roetvegen een mooi element hebben gemaakt dat past bij de schoorsteen die ook een vast onderdeel uitmaakt van het verhaal, dan kan de keuze niet moeilijk meer zijn. Openbare scholen die serieus staan voor de kernwaarden en voor een inclusieve school, kunnen niet anders dan concluderen dat zwarte piet moet worden afgeschaft. Zodat het feest voor iedereen leuk kan zijn, nu en in de toekomst. • 26 okt 2020

  ‘Meer dan 50% schoolbesturen heeft bovenmatig vermogen’

  Meer dan 50% van de schoolbesturen heeft een bovenmatig vermogen. Dat schrijven ministers Slob en Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer.

  In de brief aan de Tweede Kamer hebben de ministers van Onderwijs de financiële kerngetallen over 2019 bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat 63% van de schoolbesturen in het primair onderwijs een (te) hoog eigen vermogen heeft. In het voortgezet onderwijs gaat het om 52% van de schoolbesturen. Bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs heeft zelfs 89% een bovenmatig vermogen volgens de ministers.

  Algemeen beeld bovenmatig vermogen

  Deze cijfers geven een algemeen beeld, maar op bestuursniveau zal moeten worden bekeken of het eigen vermogen daadwerkelijk te hoog is. In sommige gevallen is het namelijk terecht dat een schoolbestuur een hoog eigen vermogen heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij voorzienbare kosten op de korte of lange termijn.

  De VOO ondersteunt (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden bij het beoordelen van begroting en jaarrekeningen. Als de (G)MR de begroting voor 2021 krijgt toegestuurd en u een beoordeling wenst van de cijfers, neem dan contact op met de VOO.

  Drs. Janny Arends, senior beleidsadviseur bij de VOO, staat u dan graag te woord. Neem contact op met de VOO via 036 – 533 15 00 of via [email protected]. Kijk voor meer informatie over advies op maat bij Begeleiding.Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Voordelen voor leden

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

VOO ballende kinderen

Lidmaatschappen

Persoonlijk

Steun de idealen van het openbaar onderwijs, en word persoonlijk lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Meer info

Medezeggenschap

Profiteer als MR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Ouderraad

Profiteer als OR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Scholen(groep)

Profiteer van korting op MR- en OR-lidmaatschappen, en word als school of scholengroep lid van de VOO.

Meer info