Samen leven, samen leren

De Vereniging Openbaar Onderwijs behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren. Meer lezen

Experts in medezeggenschap

De VOO is dé expert op gebied van medezeggenschap, en biedt cursussen en begeleiding aan.

Naar medezeggenschap

VOO Helpdesk

De VOO heeft een professionele helpdesk voor leden met vragen over de schoolorganisatie.

Contact helpdesk

Kennisbank

Uitgebreide informatie over o.a. medezeggenschap, de schoolorganisatie en ouderbetrokkenheid.

Naar onze kennisbank
  • MR Academie

   MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. MR Academie is er om medezeggenschapsraden te ondersteunen...

   Bekijk cursus
  • MR Start

   MR Start is dé basiscursus voor het werk als MR-lid in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs! U krijgt inzicht in...

   Bekijk cursus
  • MR Effectief

   MR Effectief is dé effectiviteitscursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Tijdens...

   Bekijk cursus
  • MR Compleet

   MR Compleet is dé volledige cursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs....

   Bekijk cursus
  • MR op Maat

   MR op Maat is dé maatwerkcursus voor MR-leden in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Met MR op...

   Bekijk cursus
  • MR en Achterban

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe u als MR-lid uw achterban goed kunt bereiken en betrekken bij uw...

   Bekijk cursus
  • MR en Activiteitenplan

   Tijdens deze cursus voor de MR en schoolleiding maakt u samen afspraken en wordt een activiteitenplan opgesteld. In samenspraak met...

   Bekijk cursus
  • MR en Begroting

   MR-leden krijgen inzicht in de financiële inkomsten van het onderwijs zoals de lumpsumfinanciering en de Prestatie-box. Ook leren zij waar...

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld (fysiek)

   Bekijk cursus
  • MR Verdieping

   Middels deze cursus krijgt u inzicht in het proces van besluitvorming bij actuele onderwerpen voor de MR. U wordt op...

   Bekijk cursus
  • Financiën en uw begroting

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum

   Bekijk cursus
  • MR en Formatieplan

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld Online

   Bekijk cursus
  • MR Start (fysiek)

   Bekijk cursus
  • MR Start online

   Bekijk cursus
  • Leerkrachten en schoolleiding

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum online

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarverslag en jaarrekening

   Tijdens deze cursus leren MR-leden leren hoe zij het jaarverslag – dat onder meer bestaat uit de jaarrekening en een...

   Bekijk cursus
  • MR en Formatieplan

   De personeelsgeleding van de (G)MR heeft instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling van het formatieplan. U krijgt inzicht in de aspecten waarop...

   Bekijk cursus
  • MR en Fusie

   MR-leden begrijpen de positie en de mogelijkheden die een MR heeft bij een fusie en zij kunnen een kritisch-inhoudelijk gesprek...

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum

   Inzicht verschaffen over de mogelijkheden en wettelijke verplichtingen bij medezeggenschap op een IKC. Een IKC moet aan drie medezeggenschapswetten voldoen....

   Bekijk cursus
  • MR en Krimp

   MR-leden krijgen informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingaantallen op hun school...

   Bekijk cursus
  • MR en Schoolplan

   Tijdens deze cursus leren MR-leden wat er in het schoolplan moet worden opgenomen en hoe zij invloed kunnen uitoefenen op...

   Bekijk cursus
  • Ambitiegesprek

   MR-leden en schoolleiding praten tijdens deze cursus samen over verwachtingen en samenwerking. In het ambitiegesprek bespreken de partners in het...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

   Het optimaliseren van het medezeggenschapsproces door ervoor te zorgen dat MR-leden meer kennis hebben van hun positie ten opzichte van...

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld

   Tijdens deze cursus leren MR-leden hoe de school aan zijn financiën komt, waar de bedragen op zijn gebaseerd en waaraan...

   Bekijk cursus
  • OPR Start

   In veel samenwerkingsverbanden zal het nieuwe of vernieuwde ondersteuningsplan aan de orde komen. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet hiermee instemmen voordat...

   Bekijk cursus
  • Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

   Tijdens de netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen worden ‘good practices’ uitgewisseld en is het mogelijk om vragen te stellen en praktijkdilemma’s...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 29 cursussen

  • Ouderraad Start

   Tijdens deze cursus leren ouders alles over de rol van de ouderraad, de ouderbijdrage en ouderparticipatie. Speciaal voor ouderraden in...

   Bekijk cursus
  • Leerlingenraad Start

   Tijdens deze cursus leren leerlingen en hun begeleiders alles over de leerlingenraad en diens rol op school. Leerlingen leren hoe...

   Bekijk cursus
  • Van basisschool naar brugklas

   Tijdens deze cursus leren ouders van kinderen in groep 7 en 8 alles over de overstap naar de middelbare school....

   Bekijk cursus
  • Leerlingenraad start

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 4 cursussen

  • TSO/ Overblijf Start

   TSO/ Overblijf Start is dé basiscursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden. Scholen zijn, vanuit...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's

   De VOO biedt een keuze uit vier thema’s met betrekking tot tussenschoolse opvang. U vindt de locaties en data van...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's online

   TSO/ Overblijf Thema’s online biedt gerichte online cursussen op de thema’s waar u vragen over heeft. Een must voor wiemet...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Compleet

   TSO/ Overblijf Compleet is dé complete cursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden. Tijdens deze...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coach

   De TSO/ Overblijftraining coach is voor overblijfmedewerkers en overblijfcoördinatoren die zich persoonlijk willen verder willen bekwamen. De coach richt zich...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coördinatie

   TSO/ Overblijf Coördinatie is de cursus voor coördinatoren die meer willen leren over leidinggeven en communiceren. In de coördinatorcursus leert...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

  • Passend onderwijs wet- en regelgeving

   Wat moet je als leerkracht/docent nu echt doen in het kader van passend onderwijs? In deze praktische cursus wordt de...

   Bekijk cursus
  • Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders

   Speciaal voor bestuurders en schoolleiders is deze cursus er, die u meer informatie verschaft over de positie van de MR....

   Bekijk cursus
  • Personeelsdagen

   Deze cursus (studiemiddag) organiseren we voor scholen en schoolbesturen over specifieke thema’s die spelen op school. Adviseurs van de VOO...

   Bekijk cursus
  • Andere Schooltijden

   Deze cursus is er voor alle MR- en OR-leden die meer willen weten over (regelgeving bij) verandering van schooltijden. Op...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, OR en team

   Wie is verantwoordelijk voor de schoolreis? Wie bepaalt de schooltijden? Mag de ouderraad zich ook met beleidszaken bemoeien? Hoe zorgen...

   Bekijk cursus
  • Pedagogisch Tact online

   Deze online cursus is er voor docenten die meer willen leren over het pedagogische aspect van hun vakgebied. De pedagogische...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

Actueel

 • 18 jan 2021

  De Week van Openbare Scholen – waar verhalen samenkomen

  Van 22 t/m 26 maart vindt de ‘Week van Openbare Scholen – waar verhalen samenkomen’ plaats. Openbare scholen laten tijdens deze week zien hoe zij invulling geven aan de kernwaarden; gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.

  Scholen organiseren in deze week, samen met hun leerlingen, allerlei unieke acties rondom deze kernwaarden. Denk hierbij aan een dialoog- of debatmiddag, digitale activiteiten voor ouders of een actie in de buurt, zoals activiteiten bedenken voor ouderen of de buurt schoonmaken.

  Profileer uw school

  Scholen kunnen tijdens deze week meteen gebruik maken van de gelegenheid om zichzelf te profileren. Open dagen zijn in deze tijden lastig te organiseren. Tijdens de ‘Week van Openbare Scholen – waar verhalen samenkomen’, kunnen scholen op digitale wijze laten zien waar zij voor staan, wat de school onderscheidend maakt en hoe leerlingen de school ervaren.

  Meer informatie over de ‘Week van Openbare Scholen – waar verhalen samenkomen’ leest u op openbaaronderwijs.nu.

  Week van Openbare Scholen - waar verhalen samenkomen


 • 15 jan 2021

  Reactie VOO op wetsvoorstel Leerrecht

  Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) heeft een initiatiefwetsvoorstel gemaakt met als doel het leerrecht van kinderen te versterken. Het voorstel regelt dat de jeugdarts een belangrijke rol krijgt bij het vaststellen van de ontplooiingsmogelijkheden van de betreffende jongere.
  De VOO steunt dit voorstel en doet nog enkele concrete aanbevelingen. Hieronder leest u onze volledige reactie:

  Consultatie wet invoering leerrecht

  In 1901 werd de leerplicht ingevoerd op initiatief van minister Goeman Borgesius – oud-voorzitter van onze vereniging. Het was voor de Vereniging Openbaar Onderwijs (toen nog: Vereeniging ter bevordering van het Volksonderwijs in Nederland) een grote overwinning dat kinderen in het hele land niet meer vanaf jonge leeftijd dagelijks moesten werken, maar samen naar school konden gaan om te leren. Tegenwoordig is het gelukkig bijna vanzelfsprekend dat kinderen naar school gaan om te leren. En het is goed leren niet alleen als plicht te benaderen, maar ook júist als recht dat alle kinderen hebben.

  Dat betekent niet dat het onderwijs er voor iedereen precies hetzelfde uit moet zien. Juist om ieder kind de kans te geven zich te ontwikkelen, moet het onderwijs voor sommige kinderen iets anders of meer doen. Kinderen moeten gelijke kansen krijgen, maar ook geholpen worden om die kansen te benutten. Het onderwijs kan niet elke maatschappelijke ongelijkheid oplossen. Wel moet er een einde komen aan systemen, regels en gebruiken waarvan bekend is dat ze de bestaande ongelijkheid in stand houden of vergroten. Het huidige systeem biedt niet voor alle kinderen een passend aanbod,  met als gevolg dat duizenden kinderen thuis zitten en geen onderwijs genieten.

  De VOO is van mening dat vrijstelling van de leerplicht op basis van lichamelijke of psychische gronden  tot een minimum beperkt moet worden, in het belang van het kind. Het onderwijs (in casu de scholen en instellingen) moet ervoor zorgen dat er voor ieder kind een passend aanbod kan worden gerealiseerd.

  Schrap artikel 5a van de Leerplichtwet

  Daarbij tekenen we wel aan dat leerrecht als zodanig potentieel een veel breder recht is dan de manier waarop het in onderhavig wetsvoorstel wordt ingevuld. Het voorliggende voorstel komt feitelijk neer op een aanscherping van de leerplicht (minder uitzonderingen), die in Nederland vooral een ga-naar-schoolplicht betekent. Een werkelijk leerrecht dat uitgaat van de mogelijkheden van jongeren en daarop aansluit houdt wat de VOO betreft meer in dan slechts een verscherpte ga-naar-schoolplicht. Zo laat het realiseren van onderwijs op afstand tijdens de huidige corona periode zien dat dit voor een groep leerlingen een passender onderwijsaanbod is dan allen een onderwijs aanbod op scholen zelf. Mede om deze reden pleiten wij voor het afschaffen van artikel 5 lid a van de leerplichtwet. In voorkomende gevallen kan dan (nog slechts) gebruik worden gemaakt van artikel 11 lid d, waarbij nog wel onderwijs kan worden verzorgd vanuit de school

  Dit wetsvoorstel draagt potentieel bij aan het oplossen van de volstrekt ongewenste situatie van duizenden thuiszittende jongeren die geen onderwijs volgen en daarom krijgt het de steun van de VOO.

  De wijziging alleen zal echter niet voldoende zijn. Daarom hebben wij de volgende aandachtspunten geformuleerd:

  • Draag er zorg ervoor dat jeugdartsen zich bij hun oordeel enkel en alleen baseren op de vraag of de betreffende jongere om lichamelijke of psychische reden niet in staat is om zijn  persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens te ontplooien. Dat staat in beginsel los van de vraag of de jongere niet geschikt wordt geacht om tot een school onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten (zoals het nu in het voorstel is geformuleerd). De huidige formulering vergt van de jeugdarts diepgaand inzicht in de mogelijkheden die een school of instelling heeft of meent te hebben. Dit inzicht heeft hij/zij niet noodzakelijkerwijs en dat maakt hem/haar kwetsbaar voor het oordeel van de school of instelling over de toelaatbaarheid van de betreffende jongere.
  • De jeugdzorg is in veel, zo niet  alle gemeenten in Nederland, nu al volkomen overbelast. Draag er zorg voor dat jeugdartsen de capaciteit krijgen om aan deze belangrijke verantwoordelijkheid invulling te geven.
  • De bal ligt, ook met deze nieuwe wet, nog steeds bij de scholen. De jongere zal moeten worden ingeschreven bij een school of instelling en passend onderwijs moeten krijgen. Om ervoor te zorgen dat er voldoende passend aanbod wordt gecreëerd is het noodzakelijk dat de wet Doorbraakaanpak wordt aangenomen. Zonder deze wet blijft het een leeuw zonder tanden.
  • Alle gevallen van huidige thuiszitters dienen met de grootste spoed te worden herzien, op basis van een hernieuwde inschrijving bij een school van hun keuze.

  Almere,  12 januari 2021 • 17 dec 2020

  Van 21 december tot 4 januari is de VOO dicht

  In verband met de kerstvakantie is de VOO van 21 december tot 4 januari niet bereikbaar. De helpdesk is ook gesloten tijdens deze twee weken.

  Mochten er dringende vragen zijn, dan kunt u bellen met 036 533 15 00. Daar krijgt u te horen hoe u ons kunt bereiken.

  Wij wensen u boven alles gezondheid en ondanks de bijzondere omstandigheden hele fijne feestdagen! Graag ontmoeten wij u weer in 2021.

  Team VOO • 15 dec 2020

  Nieuwe handreiking corona en medezeggenschap

  De VOO heeft een vernieuwde handreiking voor leden van medezeggenschapsraden geschreven. De handreiking gaat in op de rol van de MR in tijden van corona.

  De handreiking is hier gratis te downloaden. Het document bevat handvatten voor de rol die de MR kan spelen specifiek bij maatregelen die met corona te maken hebben. Daarnaast adviseren we over het functioneren van de medezeggenschap over andere onderwerpen op dit moment.

  *UPDATE 4 januari 2021*

  Er blijkt verwarring te zijn over het fysiek/online lesgeven. De lockdown die op dit moment van kracht is, duurt t/m 17 januari 2021. Dat betekent dat er alleen online mag worden lesgegeven, met uitzondering van de examenklassen, die mogen op school worden gegeven.

  De manier waarop het ministerie en de vo-raad hierover communiceren suggereert dat het hier gaat om een verplichting om fysiek les te geven aan de examenklassen. Dat is onterecht. Noch het ministerie, noch de vo-raad gaan over de manier waarop scholen lesgeven. Daar gaat het bestuur over, in de meeste gevallen in afstemming met de medezeggenschapsraad.

  De VOO mengt zich niet in de discussie over de vraag of het wel of niet verstandig is om fysiek les te geven. Wel hechten we eraan duidelijk te maken dat de richtlijn van het ministerie en het protocol van de vo-raad niet kunnen worden geïnterpreteerd als een opdracht waar het bestuur niet van af kan wijken.

  Heeft u vragen over de handreiking? VOO-leden kunnen gratis contact opnemen met de VOO Helpdesk. Dagelijks bereikbaar tussen 10:00 en 13:00 op 036 – 711 61 78 en via [email protected]. • 3 dec 2020

  Nieuwe VOO-handreiking ‘MR en Armoede’

  De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft een nieuwe handreiking voor de medezeggenschapsraad (MR). In de handreiking wordt ingegaan op wat de MR kan betekenen in het kader van armoede onder kinderen op school.

  Armoede is een hardnekkig probleem waar ook het onderwijs mee te maken heeft. Leerlingen die opgroeien in armoede hebben vaak slechtere schoolprestaties, worden uitgesloten van activiteiten en worden soms gepest vanwege het lage huishoudinkomen. Onder meer de Alliantie Kinderarmoede zet zich in voor het uitbannen van armoede.

  Handreiking MR en Armoede

  De medezeggenschapsraad heeft een rol bij het beleid op school. Zo heeft de medezeggenschap verschillende rechten met betrekking tot de activiteiten die onder schooltijd georganiseerd worden, het onderwijsprogramma en altijd een eigen initiatiefrecht. Lees hier meer over school en armoede, waar ook de handreiking te vinden is.

  In het eerste deel wordt een algemene beschrijving gegeven van welke de rechten de MR heeft en hoe deze zich verhouden tot het thema armoede. In het tweede deel worden concreet beleid genoemd waarin rekening gehouden zou moeten worden met armoede. Tot slot vindt u het overzicht van alle rechten van de MR in dit kader en een aantal tips voor de MR.

  Vragen over armoede op school?

  De VOO heeft nu goed op een rijtje gezet welke rechten de MR heeft rondom het thema armoede op school. Heeft u als VOO-lid vragen over wat u bij armoede op school kunt doen? Neem dan contact op met de VOO Helpdesk.Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Voordelen voor leden

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

VOO ballende kinderen

Lidmaatschappen

Persoonlijk

Steun de idealen van het openbaar onderwijs, en word persoonlijk lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Meer info

Medezeggenschap

Profiteer als MR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Ouderraad

Profiteer als OR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Scholen(groep)

Profiteer van korting op MR- en OR-lidmaatschappen, en word als school of scholengroep lid van de VOO.

Meer info