Samen leven, samen leren

De Vereniging Openbaar Onderwijs behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren.

Experts in medezeggenschap

De VOO is dé expert op het gebied van medezeggenschap, met trainingen en advies.

Naar medezeggenschap

VOO helpdesk

VOO heeft een professionele helpdesk voor leden voor vragen over school en inspraak.

Contact helpdesk

Kennisbank

Uitgebreide informatie over o.a. schoolorganisatie, inspraak, ouderbetrokkenheid.

Naar onze kennisbank
  • MR Start

   Bent u nieuw in de MR? Of wilt u uw kennis wat opfrissen? Dankzij de bijeenkomst MR Start geeft u...

   Bekijk cursus
  • MR Compleet PO

   Wilt u naast de theorie ook praktische tips opdoen? MR Compleet PO is de uitgebreide voorbereiding op het MR-werk; een...

   Bekijk cursus
  • MR Compleet VO

   Wilt u naast de theorie ook praktische tips opdoen? MR Compleet VO is de uitgebreide voorbereiding op het MR-werk; een...

   Bekijk cursus
  • MR Effectief

   In de cursus MR Start heeft u de belangrijkste basiskennis over medezeggenschap opgedaan, maar hoe zorgt u er nu voor...

   Bekijk cursus
  • Maak uw eigen Medezeggenschapsmix

   Stel uw eigen cursus samen: kies twee thema’s, wij zorgen voor de rest! effectief vergaderen; samenwerking GMR en medezeggenschapsraden; contact...

   Bekijk cursus
  • MR en Begroting

   De begroting komt aan de orde in de medezeggenschapsraad. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) verplicht het bestuur de medezeggenschapsraad...

   Bekijk cursus
  • MR en Fusie

   Door teruglopende leerlingenaantallen krijgen steeds meer scholen te maken met fusie. De medezeggenschapsraad (MR) heeft daarbij een belangrijke rol. In...

   Bekijk cursus
  • MR en Krimp

   U krijgt als MR-lid informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingenaantallen. De...

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarverslag

   Elk schoolbestuur moet het jaarverslag ter informatie aan de (G)MR sturen. Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening, alsmede een...

   Bekijk cursus
  • Financiën en uw begroting

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld

   Hoe lopen geldstromen binnen het onderwijs en hoe kan de (G)MR invloed uitoefenen? In deze nieuwe cursus laten we zien...

   Bekijk cursus
  • Gouden governance-driehoek

   Als GMR maakt u deel uit van de zogenaamde “governance-driehoek”: de driehoek van overleg tussen bestuur, intern toezicht en medezeggenschap....

   Bekijk cursus
  • Ondersteuningsplan OPR

   In veel samenwerkingsverbanden zal het nieuwe of vernieuwde ondersteuningsplan aan de orde komen. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet hiermee instemmen voordat...

   Bekijk cursus
  • Workshop activiteitenplan

   Voor een actieve medezeggenschapsraad is een activiteitenplan onmisbaar. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) kan uw medezeggenschapsraad hierbij op weg helpen....

   Bekijk cursus
  • Het ambitiegesprek

   In het ambitiegesprek bespreken de partners in het medezeggenschapsproces elkaars verwachtingen met betrekking tot de samenwerking. Het ambitiegesprek richt zich...

   Bekijk cursus
  • Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

   De VOO organiseert netwerkbijeenkomsten voor ambtelijk secretarissen van de GMR (en MR) in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Programma...

   Bekijk cursus
  • Masterclass medezeggenschap voor directeuren en bestuurders

   Als schoolleider wilt u bijdragen aan de kwaliteit van medezeggenschap in uw school en organisatie. Leg hiervoor de basis in...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 17 cursussen

  • Training leerlingenraad (PO)

   Een goed functionerende leerlingenraad is een aanwinst voor de school en voor alle leerlingen. Leerlingen in de leerlingenraad en daarbuiten...

   Bekijk cursus
  • Training ouderraad

   Speciaal voor ouderraden in het primair onderwijs is er de Training Ouderraden Basisonderwijs (PO). Als lid van de ouderraad zoekt...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 2 cursussen

  • Personeelsdagen

   Adviseurs van de VOO verzorgen workshops en studiemiddagen voor schoolbesturen en scholen. In overleg kan worden ingezoomd op de eigen...

   Bekijk cursus
  • Nieuwe RvT

   Net als medezeggenschapsraden spelen raden van toezicht een cruciale rol in het goed functioneren van scholen. Soms kunnen die -net...

   Bekijk cursus
  • Deelname aan BAC

   Net als medezeggenschapsraden spelen raden van toezicht een cruciale rol in het goed functioneren van scholen. Soms kunnen die -net...

   Bekijk cursus
  • Zelfevaluatie voor de RvT

   Net als medezeggenschapsraden spelen raden van toezicht een cruciale rol in het goed functioneren van scholen. Soms kunnen die -net...

   Bekijk cursus
  • Andere tijden

   Scholen kunnen sinds 2006 de schooltijden aanpassen, uiteraard rekening houdend met de wet- en regelgeving. Ze kunnen uit diverse schooltijdenmodellen...

   Bekijk cursus
  • Communicatie OR, MR en team

   Wie is verantwoordelijk voor de schoolreis? Wie bepaalt de schooltijden? Mag de ouderraad zich ook met beleidszaken bemoeien? Hoe zorgen...

   Bekijk cursus
  • Pedagogisch Tact

   De pedagogische opdracht van de leraar is ervoor te zorgen dat ieder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 7 cursussen

  • TSO Start

   Bekijk cursus
  • TSO Compleet

   Deze cursus bestaat uit meerdere bijeenkomsten waarin u de volledige basiscursus doorloopt, kunt oefenen met de geleerde vaardigheden in de...

   Bekijk cursus
  • TSO op maat

   Heeft u behoefte aan bijscholing op één of meer onderwerpen? In overleg vormen wij een scholingsaanbod volledig op maat, dat...

   Bekijk cursus
  • Coördinatorcursus TSO

   In de coördinatorcursus leert u als coördinator TSO de basisvaardigheden met betrekking tot leiding geven, professioneel communiceren, coachen en begeleiden...

   Bekijk cursus
  • TSO en Passend Onderwijs

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 5 cursussen

Actueel

 • 10 dec 2019

  VOO: ‘Iedere GMR verdient een ambtelijk secretaris’

  Terwijl het bij ondernemingsraden heel gebruikelijk is dat zij kunnen beschikken over een ambtelijk secretaris, is dit bij GMR’en in het onderwijs veel minder het geval. Juist nu onderwijsorganisaties steeds groter worden en de medezeggenschap belangrijker, verdient iedere GMR een ambtelijk secretaris. Een secretaris levert een grote bijdrage aan het verder professionaliseren van de medezeggenschap binnen de organisatie. Als GMR-leden goed geïnformeerd en ondersteund worden kunnen zij hun werk beter uitvoeren.

  Inhoud van de functie

  Een ambtelijk secretaris kan diverse werkzaamheden uitvoeren. Te denken valt aan secretariële activiteiten zoals ervoor zorgen dat de vergaderstukken van de GMR en de MR’en gemakkelijk kunnen worden gevonden door geïnteresseerde ouders, personeelsleden en leerlingen. Ook het regelmatig verspreiden van een medezeggenschapsnieuwsbrief wordt tot de taken van een ambtelijk secretaris gerekend. Een andere belangrijke taak is het actueel houden van de websitedeel over medezeggenschap en ervoor zorgen dat de verplichte documenten vindbaar en actueel zijn. Verder is van belang dat deze persoon zorgt voor een standaard informatiepakket voor nieuwe (G)MR-leden, hen inwerkt en in het begin begeleidt, maar ook kan hij/zij standaard formats voor notulen of een jaarverslag ter beschikking stellen. Daarnaast kan de ambtelijk secretaris een discussieplatform voor leden van de (G)MR beheren. Een ambtelijk secretaris is vaak ook de spin in het web als het gaat om de communicatie tussen de GMR en de medezeggenschapsraden. En ten slotte is de ambtelijk secretaris doorgaans degene die het archief van de medezeggenschap bijhoudt. Kortom, met het aanstellen van een ambtelijk secretaris kunnen de (G)MR-leden zich geheel op de inhoud van hun functie richten.

  Wat is de positie van de ambtelijk secretaris binnen de organisatie?

  Ambtelijk secretarissen hebben in de praktijk verschillende soorten aanstellingen. Sommigen zijn in dienst bij de onderwijsorganisatie, anderen werken als ZZp’er. Een ambtelijk secretaris maakt in ieder geval geen deel uit van de GMR, maar is toegevoegd aan de GMR. Dit betekent dat hij/zij geen stemrecht heeft als er een besluit over een beleidsvoorstel moet worden genomen. Ondanks dat een ambtelijk secretaris een aanstelling heeft bij de onderwijsorganisatie  moet hij/zij zich wel onafhankelijk van de bestuurder kunnen opstellen; de ambtelijk secretaris voert de taken uit ten behoeve van de medezeggenschap. Het functioneringsgesprek van de ambtelijk secretaris wordt doorgaans door de  voorzitter of door het dagelijks bestuur van de GMR gevoerd.

  Aantal uren per week

  Het is moeilijk om exact aan te geven hoeveel tijd een ambtelijk secretaris per week nodig heeft om het werk uit te kunnen voeren; dit is namelijk sterk afhankelijk van het takenpakket. Een aanstelling voor 8 uur per week is een heel reëel uitgangspunt en hierbij maakt het niet uit of de werkzaamheden voor een grote of kleine onderwijsorganisatie worden verricht.

  Wie zal de ambtelijk secretaris betalen?

  Een bestuurder die de medezeggenschap hoog in het vaandel heeft staan, zal er geen moeite mee hebben om in de begroting ruimte vrij te maken voor de kosten van een ambtelijk secretaris. Verder zijn in de CAO afspraken opgenomen over de faciliteiten waarover de PGMR kan beschikken. In de CAO staat dat de werkgever voor de PGMR per deelnemende school een bedrag van minimaal € 1545,- beschikbaar stelt per schooljaar.

  Wat doet de VOO?

  De VOO vindt dat iedere GMR over een secretaris moet kunnen beschikken. De VOO ondersteunt een netwerk voor de MR-ondersteuners in het onderwijs dat 2 keer per jaar bijeenkomt om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen, met elkaar te discussiëren en elkaar te informeren. Ook beheert de VOO een LinkedIn pagina waar ambtelijk secretarissen bij medezeggenschap in het onderwijs zich bij aan kunnen sluiten (link toevoegen). De eerstvolgende netwerkbijeenkomst vindt plaats op 14 mei 2020. Ambtelijk secretarissen die (met hun GMR) lid worden van de VOO genieten veel voordelen. Zo hebben zij een vast aanspreekpunt bij de VOO, kunnen zij sparren met professionals en deskundigen, kunnen zij dagelijks de helpdesk bellen met vragen over medezeggenschap en krijgen zij korting op onze netwerkbijeenkomsten.

  Advies of ondersteuning nodig bij de inzet van een ambtelijk secretaris? Neem contact op met Janny Arends, senior beleidsadviseur van de VOO via 036 533 15 00 of via j.a[email protected]. Wij hebben inmiddels een ruime ervaring met het aanstellen van een ambtelijk secretaris bij de medezeggenschap in het onderwijs! • 3 dec 2019

  Congres over nieuwe kernwaarden openbaar onderwijs

  Op 18 maart 2020 houden de VOO en VOS/ABB een landelijk congres over de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs. Bij de start van deze feestelijke dag, in het Openluchtmuseum in Arnhem, worden de kernwaarden gelanceerd. Ook u kunt hier gratis bij aanwezig zijn!

  De VOO en VOS/ABB hebben de afgelopen maanden gewerkt aan nieuwe kernwaarden voor het openbaar onderwijs. Deze waarden passen bij de maatschappelijke opdracht van openbare scholen van nu. Met deze kernwaarden wordt de identiteit van het openbaar onderwijs en van openbare scholen versterkt. De huidige kernwaarden worden daarmee vervangen.

  Verhalen van het openbaar onderwijs

  Het congres zal in het teken staan van de verhalen van openbare scholen. ‘Wat is jouw verhaal?’ is dan ook het motto van het congres op 18 maart 2020. De feestelijke dag valt in de landelijke campagneweek voor het openbaar onderwijs, de zogenaamde School!Week. Deze dag is bedoeld voor ouders, leerkrachten, schoolleiders, leerlingen, schoolbestuurders en andere betrokkenen bij het openbaar onderwijs. U kunt zich voor het congres aanmelden via de website van het Openbaar Onderwijs.

  Op de dag zelf kunnen aanwezigen verschillende workshops volgen die in het teken staan van de nieuwe kernwaarden. Thema’s als burgerschap, democratie en diversiteit komen aan bod en de workshops worden onder meer gegeven door ProDemos, burgerschapsexpert Bram Eidhof en schrijfster Natascha van Weezel.

  Congres voor kinderen

  Het congres zal in de middag plaatsvinden. Op dezelfde dag is er in de ochtend een Kindercongres. Hier zijn leerlingen uit groep 7 en groep 8 van de basisschool uitgenodigd. Ook brugklassers zijn van harte welkom. Deelname hieraan is ook geheel gratis.

  Op deze ochtend kunnen kinderen workshops volgen en vervolgens de plenaire opening van de middag bijwonen. Uiteraard is het ook mogelijk te genieten van wat het Openluchtmuseum te bieden heeft.

  Aanmelden

  U kuntzich online aanmelden voor het congres en het kindercongres. Op de website www.openbaaronderwijs.nu vindt u ook meer informatie over het congres, en activiteiten die op scholen georganiseerd kunnen worden.

  Bekijk hier de volledige uitnodiging voor het congres. Met vragen kunt u ook altijd terecht bij de VOO of VOS/ABB. We zien u graag op 18 maart bij het Openluchtmuseum in Arnhem! • 28 nov 2019

  VOO actief op succesvol WMS Congres

  Op 27 november 2019 vond het jaarlijkse WMS Congres plaats. Op het congres is ruimte voor leden van medezeggenschapsraden en hun gesprekspartners om elkaar te ontmoeten, om workshops te volgen en om in gesprek te gaan met voor medezeggenschap belangrijke organisaties, zoals de VOO.

  De VOO verzorgde op tijdens het WMS Congres zeven workshops, waaronder een verkorte versie van onze cursus MR Start, een workshop over financiën en een workshop over contact met de achterban. In de centrale hal van het congres stond de VOO tevens met een kraam. Hier konden MR-leden in gesprek gaan met onze experts op het gebied van medezeggenschap.

  Verschillende MR-leden hadden vragen over de VOO en over situaties die zij meemaken in hun werk als MR-lid. Onderwerpen die tijdens deze gesprekken aan bod kwamen waren bijvoorbeeld tijdgebrek, de relatie met het bevoegd gezag van de school en geheimhouding. Ook een vraag hierover? Lees dan vooral meer in onze kennisbank of neem als lid van de VOO contact op met onze helpdesk!

  VOO-directeur Marco Frijlink in gesprek met een bezoeker van het WMS Congres

  Tijdens de verschillende VOO-workshops op het WMS Congres gingen MR-leden met VOO-experts dieper in op verschillende onderwerpen. Joost Vreuls, trainer bij de VOO, ging in gesprek met leden van de ondersteuningsplanraad (OPR) over het functioneren van de OPR. VOO-trainer Ron van der Wens sprak met (G)MR-leden en bestuurders over het belang van een ambtelijk secretaris voor de medezeggenschap en Jeroen Peters verzorgde een workshop over geldstromen binnen het onderwijs. Daarnaast volgden MR-leden ook een verkorte cursus MR Start en een workshop over contact met de achterban, gegeven door VOO-adviseur Janny Arends. Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden om een cursus/workshop voor uw MR te organiseren, neem dan vooral contact op met de VOO of kijk op onze cursuspagina.

  VOO Congres op 28 maart

  Op 28 maart 2020 organiseert de VOO zelf een congres, met als thema School & Armoede. Veel MR-leden bleken hierin geïnteresseerd te zijn en te willen kijken wat op school gedaan kan worden om armoede onder kinderen te bestrijden. Bent u ook geïnteresseerd in ons congres? Houd dan vooral onze website en sociale mediapagina’s in te gaten!

  VOO-adviseur Elles Verschoor in gesprek met bezoeker van het congres
  Hoofdspreker Boris van der Ham tijdens de plenaire opening van het congres
  VOO-adviseur Elles Verschoor met de ‘Save the date’ voor het VOO-congres op 28 maart
  Een deel van team #VOO op het congres! V.l.n.r.: Marco Frijlink, Elles Verschoor, Bram Buskoop


 • 27 nov 2019

  Hoop als motor voor ontwikkeling

  Een mengsel van melancholie en uitbundigheid. Dat horen we in de Klezmer-muziek die Micha de Winter voorafgaand aan zijn lezing speelt op klarinet. Het raakt volgens hem aan het thema van deze 2e NIVOZ Onderwijsavond in de reeks De grote wereld en de kleine wereld. Naar een pedagogiek van de hoop. ‘Hoop in tijden dat we die – in een zekere periode van melancholie en ellende – ook misschien heel erg nodig hebben.’

  Tekst: Leone de Voogd

  Achtereenvolgens bespreekt De Winter, emeritus hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken, de thema’s ‘Het kwetsbare kind’ en ‘Hoopvol opvoeden’. In het eerste thema herken ik veel van de vorige onderwijsavond door Trudy Dehue. Net als Dehue waarschuwt De Winter voor de trend dat steeds minder kinderen ‘normaal’ worden genoemd en het groeiende leger ‘professionals’ rondom het kind. Wat hem opviel in de heftige verhalen die hij te horen kreeg tijdens zijn onderzoek Geweld in de jeugdzorg was dat kinderen vooral geen slachtoffer genoemd willen worden. Zij willen gewoon zijn en niet op hun kwetsbaarheid aangesproken worden.

  Natuurlijk is iedereen kwetsbaar en zijn er ook reële bedreigingen die bij kinderen binnenkomen. De problemen en gevaren in de wereld kan en moet je niet weghouden bij kinderen, stelt De Winter. De taak van opvoeders is kinderen helpen hier betekenis aan te geven en er hoop en mogelijkheden tot verbetering tegenover te plaatsen. Een mooie boodschap, die mij terugbrengt bij mijn eigen jeugd.

  Ik was zo’n kind dat geregeld ‘de wereld op haar schouders nam’. Hadden volwassenen mij in bescherming moeten nemen tegen de ellende in de wereld? Was dat eigenlijk de bedoeling van de docent die vroeg ‘is dat niet een veel zwaar boek voor jouw leeftijd?’ toen hij me in de brugklas een dikke roman over de Chinese strafkampen zag lezen? Ik voelde me vooral beledigd, maar was wél zoekende naar de kleine stapjes die ik zelf kon zetten om de wereld te verbeteren en hoop te houden.

  Hoopgevend onderwijs

  Hoe doe je dat dan, hoopvol opvoeden? De Winter verwijst veelvuldig naar de inaugurele rede van Lea Dasberg in 1980: Pedagogie in de schaduw van het jaar 2000: of hulde aan de hoop. ‘Kinderen hebben het nodig om nodig te zijn’, zo vat hij haar boodschap samen. Wat kinderen nodig hebben om de uitdagingen in hun leven en de wereld aan te gaan, is het gevoel dat zij ertoe doen en de wereld op ze zit te wachten. Hoop is zo de motor voor ontwikkeling.

  De Winter heeft de 4 letters van HOOP vertaald naar vier domeinen van hoopgevend onderwijs:

  Handelingsperspectieven cultiveren

                  Laat kinderen oefenen met ‘agency’: de ervaring dat zij iets kunnen veranderen, hoe klein ook. De Winter geeft als voorbeeld pesten op school. Je kunt allerlei protocollen en trainingen de school in halen, maar ook de kinderen zelf onderzoek laten doen. Hoe vaak, door wie en waarom wordt er hier eigenlijk gepest? Wat zijn de gevolgen en wat zou kunnen helpen? Kinderen die na dit soort analyses en gesprekken zelf maatregelen bedenken, ervaren verantwoordelijkheid en hoop.

  Onderbreken van impulsieve oordelen

                  Ook kinderen hebben snel een oordeel klaar en opvoeden is daarom volgens De Winter ook een strijdtoneel. Kinderen hebben tegengas nodig en opvoeden bestaat dus ook uit de ‘kunst om weerstand te bieden’. Tegen een ouder die dat strijdtoneel niet herkende zei De Winter eens: ‘Als u nooit een conflict heeft gehad, bent u misschien vergeten op te voeden’. Kinderen mogen hun eigen mening hebben, maar ook altijd bevraagd worden waar zij die mening vandaan hebben.

  Optimisme voorleven

                  Kinderen krijgen veel ellende over zicht uitgestort, onder andere door de ‘negativity bias’ in het nieuws: wat opvalt krijgt de aandacht, en dat is vaak negatief nieuws. Aan opvoeders de taak kinderen hier bewust van te maken.

  Participatie bevorderen

                  Ook het hebben van een stem is een bron van hoop. De Winter hoorde van veel kinderen in de jeugdzorg dat zij zo graag eens vragen hadden gehad als ‘Hoe gaat het, hoe vind je het hier eigenlijk?’. Niet voor niets heeft de stem en participatie van leerlingen een belangrijke plaats in het programma De Vreedzame School dat De Winter mede ontwikkelde.

  Ontmoeting organiseren

  Tot slot houdt De Winter een warm pleidooi voor ‘Schoolethos’. Wat hij hiermee bedoelt, is dat je het niet alleen kunt, maar elkaar, het team en een gedeelde cultuur nodig hebt. Kinderen hebben belang bij sterke pedagogische gemeenschappen, waarin we niet denken vanuit ‘mijn kind’, maar een gedeelde verantwoordelijkheid voor ‘onze kinderen’. Dat betekent dat je krachten moet bundelen: bespreek lastige vraagstukken met ouders, de imam, het jongerenwerk.

  ‘Als kinderen zien dat volwassenen er met elkaar uitkomen, geeft dat vertrouwen’.

  De Winter verdedigt zijn idealen met verve in reactie op vragen uit de zaal. Kunnen kinderen met verschillende schoolniveaus (vmbo, havo, vwo) bijvoorbeeld wel samen onderwijs volgen? ‘Sommige dingen zijn heel lastig, maar sommige dingen moeten’, stelt De Winter. Hij wijst erop dat elkaar niet kennen de voorbode van polarisatie is en je ontmoeting dus moet organiseren. Ook als je niet álles samen kunt doen, zijn er genoeg activiteiten die je kunt delen.

  Diversiteit is een wezenskenmerk van de samenleving en samenwerken tussen verschillende lagen van de bevolking hoort volgens hem dan ook bij burgerschap. Niet voor niets startte hij de lezing al met een verwijzing naar Martha Nussbaum. ‘Medemenselijkheid moet je cultiveren’, stelt zij, waarmee ze doelt op het vermogen je te verplaatsen in de belevingswereld en het lijden van anderen. Zo keren we terug bij de ‘grote vraag’ waar De Winter de avond mee opende, ‘Waartoe voeden we op?’, en die hij zelf beantwoordde met ‘democratisch burgerschap’. Laten we hopen dat het onderwijs daaraan bij kan dragen en deze hoop ook zelf als motor voor ontwikkeling gebruiken. • 26 nov 2019

  Onderwijsraad: ‘Passend onderwijs nooit uitbesteden aan particulier onderwijs’

  Iedere leerling moet binnen het publieke stelsel passend onderwijs kunnen krijgen. Dit stelt de Onderwijsraad in reactie op een adviesvraag van minister Slob. Hij wilde weten of het mogelijk is leerlingen (tijdelijk) onderwijs te laten volgen op een particuliere school met bekostiging door het Rijk. Dit zou voor sommige leerlingen een oplossing kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat zij hier meer individuele aandacht krijgen.

  Een recent rapport over aanvullend en particulier onderwijs liet zien dat de deelname aan particulier onderwijs de afgelopen jaren gegroeid is. Een belangrijk motief van ouders om hiervoor te kiezen is het idee dat het reguliere onderwijs onvoldoende aansluit bij hun verwachtingen en de specifieke ondersteuningsbehoefte van hun kind.  

  De Onderwijsraad stelt echter dat het de wettelijke taak is van scholen en samenwerkingsverbanden om voor iedere leerling een passend aanbod te organiseren. Het financieren van onderwijs op een particuliere school is niet toegestaan. De Onderwijsraad adviseert de minister de wetgeving hierover niet aan te passen. Dat zou namelijk kunnen leiden tot een uitholling van het publieke stelsel. Ouders en scholen zullen de oplossing vaker buiten het publieke stelsel gaan zoeken (met bijkomende hoge kosten) en scholen kunnen zo hun wettelijke zorgplicht ontwijken.  

  Scholen en samenwerkingsverbanden hebben al veel ruimte om maatwerk te bieden, die zij volgens de Onderwijsraad nog beter kunnen benutten. Daarbij is het wel toegestaan om expertise, materiaal en onderwijsprogramma’s in te kopen bij particulieren aanbieders, zodat bijvoorbeeld een plusklas opgezet kan worden of leerlingen met specifiek lesmateriaal deels thuis onderwijs kunnen volgen. 

  De VOO onderschrijft dit advies van de Onderwijsraad van harte. De groei van het particulier onderwijs is een zorgelijke trend, die leidt tot toenemende kansenongelijkheid en segregatie. Binnen het publieke stelsel moeten alle kinderen een passend aanbod krijgen om samen te kunnen leven en leren.  Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Voordelen voor leden

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen 3 keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen dagelijks onze helpdesk bellen voor ondersteuning

Congres

Jaarlijks gratis deelname aan het landelijk congres

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u het openbaar onderwijs!

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen 3 keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen dagelijks onze helpdesk bellen voor ondersteuning

Congres

Jaarlijks gratis deelname aan het landelijk congres

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u het openbaar onderwijs!

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen 3 keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen dagelijks onze helpdesk bellen voor ondersteuning

Congres

Jaarlijks gratis deelname aan het landelijk congres

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u het openbaar onderwijs!

VOO ballende kinderen

Lidmaatschappen

Persoonlijk

Steun de idealen van het openbaar onderwijs en word persoonlijk lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs!

Meer info

Medezeggenschap

Word als GMR, MR of OPR lid van de VOO voor korting op cursussen, ondersteuning en toegang tot onze VOO Helpdesk!

Meer info

Ouderraad

Word als OR lid van de VOO en profiteer van korting op cursussen, deskundig advies en gratis toegang tot de VOO Helpdesk!

Meer info

Scholen(groep)

Word als school of bestuur lid van de VOO en profiteer van korting op de MR- en OR-lidmaatschappen!

Meer info