Samen leven, samen leren

De Vereniging Openbaar Onderwijs behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren. Meer lezen

Experts in medezeggenschap

De VOO is dé expert op gebied van medezeggenschap, en biedt cursussen en begeleiding aan.

Naar medezeggenschap

VOO Helpdesk

De VOO heeft een professionele helpdesk voor leden met vragen over de schoolorganisatie.

Contact helpdesk

Kennisbank

Uitgebreide informatie over o.a. medezeggenschap, de schoolorganisatie en ouderbetrokkenheid.

Naar onze kennisbank
  • MR Academie

   MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. MR Academie is er om medezeggenschapsraden te ondersteunen...

   Bekijk cursus
  • MR Start

   MR Start is dé basiscursus voor het werk als MR-lid in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs! U krijgt...

   Bekijk cursus
  • MR Effectief

   MR Effectief is dé vervolgcursus op MR Start voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het...

   Bekijk cursus
  • MR Compleet

   MR Compleet is dé volledige cursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs....

   Bekijk cursus
  • MR op Maat

   MR op Maat is dé maatwerkcursus voor MR-leden in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Bij MR op...

   Bekijk cursus
  • MR en Achterban

   Tijdens deze cursus leert u meer over hoe u als MR-lid uw achterban goed kunt bereiken en betrekken bij uw...

   Bekijk cursus
  • MR en Activiteitenplan

   Tijdens deze cursus voor de MR en schoolleiding maakt u samen afspraken en wordt een activiteitenplan opgesteld. In samenspraak met...

   Bekijk cursus
  • MR en Begroting

   Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in de hoofdlijnen van de begroting en weet u welke vragen u erover kunt...

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum

   Bekijk cursus
  • Financiën en uw begroting

   Bekijk cursus
  • MR en Formatieplan

   Bekijk cursus
  • Leerkrachten en schoolleiding

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum online

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarverslag en jaarrekening

   Deze cursus is er voor MR-leden die willen weten hoe ze het jaarverslag en de jaarrekening moeten beoordelen. Elk jaar...

   Bekijk cursus
  • MR en Formatieplan

   MR en Formatieplan online is dé online cursus waar u alles leert over het formatieplan en de rechten van de MR...

   Bekijk cursus
  • MR en Fusie

   Deze cursus leert u uit welke fase een fusie bestaat en wat de rechten en plichten van de MR zijn...

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum

   Deze cursus zorgt ervoor dat u meer weten wat de bevoegdheden van de MR zijn bij de vorming van een...

   Bekijk cursus
  • MR en Krimp

   Deze cursus is er voor MR-leden die meer willen weten over de gevolgen van krimp en de rechten van de...

   Bekijk cursus
  • MR en Schoolplan

   Speciaal voor MR-leden die meer willen weten over het schoolplan en de rechten die de MR hierbij heeft. MR-leden leren...

   Bekijk cursus
  • Ambitiegesprek

   MR-leden en schoolleiding praten tijdens deze cursus samen over verwachtingen en samenwerking. In het ambitiegesprek bespreken de partners in het...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

   MR-leden leren tijdens deze cursus meer over de relatie tussen hunzelf, het bevoegd gezag en de raad van toezicht. Na...

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld

   Hoe lopen geldstromen binnen het onderwijs en hoe kan de (G)MR invloed uitoefenen? In deze nieuwe cursus laten we zien...

   Bekijk cursus
  • OPR Start

   In veel samenwerkingsverbanden zal het nieuwe of vernieuwde ondersteuningsplan aan de orde komen. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet hiermee instemmen voordat...

   Bekijk cursus
  • Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

   De VOO organiseert netwerkbijeenkomsten voor ambtelijk secretarissen van de GMR (en MR) in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Programma...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 24 cursussen

  • Ouderraad Start

   Tijdens deze cursus leren ouders alles over de rol van de ouderraad, de ouderbijdrage en ouderparticipatie. Speciaal voor ouderraden in...

   Bekijk cursus
  • Leerlingenraad Start

   Tijdens deze cursus leren leerlingen en hun begeleiders alles over de leerlingenraad en diens rol op school. Leerlingen leren hoe...

   Bekijk cursus
  • Van basisschool naar brugklas

   Tijdens deze cursus leren ouders van kinderen in groep 7 en 8 alles over de overstap naar de middelbare school....

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 3 cursussen

  • TSO/ Overblijf Start

   TSO/ Overblijf Start is dé basiscursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden. Scholen zijn, vanuit...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's

   De VOO biedt een keuze uit vier thema’s met betrekking tot tussenschoolse opvang. U vindt de locaties en data van...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's online

   TSO/ Overblijf Thema’s online biedt gerichte online cursussen op de thema’s waar u vragen over heeft. Een must voor wiemet...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Compleet

   TSO/ Overblijf Compleet is dé complete cursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden. Tijdens deze...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coach

   De TSO/ Overblijftraining coach is voor overblijfmedewerkers en overblijfcoördinatoren die zich persoonlijk willen verder willen bekwamen. De coach richt zich...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coördinatie

   TSO/ Overblijf Coördinatie is de cursus voor coördinatoren die meer willen leren over leidinggeven en communiceren. In de coördinatorcursus leert...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

  • Leerkrachten en schoolleiding

   Bekijk cursus
  • Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders

   Speciaal voor bestuurders en schoolleiders is deze cursus er, die u meer informatie verschaft over de positie van de MR....

   Bekijk cursus
  • Personeelsdagen

   Deze cursus (studiemiddag) organiseren we voor scholen en schoolbesturen over specifieke thema’s die spelen op school. Adviseurs van de VOO...

   Bekijk cursus
  • Andere Schooltijden

   Deze cursus is er voor alle MR- en OR-leden die meer willen weten over (regelgeving bij) verandering van schooltijden. Op...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, OR en team

   Wie is verantwoordelijk voor de schoolreis? Wie bepaalt de schooltijden? Mag de ouderraad zich ook met beleidszaken bemoeien? Hoe zorgen...

   Bekijk cursus
  • Pedagogisch Tact online

   Deze online cursus is er voor docenten die meer willen leren over het pedagogische aspect van hun vakgebied. De pedagogische...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

Actueel

 • 6 okt 2020

  VOO: ‘Burgerschap vraagt om actieve ontmoeting’

  De VOO heeft aandacht gevraagd voor het faciliteren van actieve ontmoeting in de wetsaanpassingen rondom burgerschap. Minister Slob (CU) steunt die aandacht, maar een passage hierover opnemen in de wet ziet de minister niet zitten.

  In de Tweede Kamer wordt momenteel gediscussieerd over een wijziging van de wetten rondom burgerschap. Er komen een aantal kaders, zodat duidelijk is waar burgerschapsonderwijs voor bedoeld is. Zo moet het onderwijs actief sociale cohesie en burgerschap bevorderen.

  Meer aandacht voor ontmoeting in burgerschap nodig

  Op 9 november bespreekt de Kamer de wijziging van de wet. De VOO steunt de wetswijzigingen, om burgerschap zo een belangrijkere positie te geven. Tegelijkertijd vindt de VOO, samen met VOS/ABB, dat ontmoeting tussen kinderen van ouders met verschillende achtergronden explicieter in de wet moet worden opgenomen.

  Marco Frijlink, voorzitter van de VOO: “Burgerschap is niet alleen in de klas zitten en leren wat de democratische rechtstaat is. Of van de leraar leren welke religies er bestaan. Juist kinderen van verschillende achtergronden met elkaar in gesprek laten gaan over hun opvattingen en hun positie in de samenleving, is een wezenlijk onderdeel van burgerschap”.

  Ontmoeting verschillende achtergronden

  De VOO ziet het liefst dat er een onderwijssysteem komt waar kinderen van alle achtergronden met elkaar in de klas zitten, met elkaar spelen en met elkaar leren. Zolang dat systeem er niet is, ziet de VOO de noodzaak dit op een andere manier te organiseren.

  Frijlink: “In een onderwijssysteem waar kinderen op basis van de achtergrond van hun ouders worden gescheiden, is het van belang te bevorderen dat kinderen van die verschillende achtergronden met elkaar in aanraking komen. Nu komen kinderen van christelijke, islamitische of niet-gelovige ouders elkaar op school niet tegen. Door ontmoeting tussen deze groepen te organiseren, kunnen kinderen van elkaar leren. Dat zien we dan ook graag in de wet opgenomen.”

  Volgens de minister is de oproep van de VOO en VOS/ABB al expliciet genoeg in de wet opgenomen. “De burgerschapsopdracht zoals geformuleerd in het voorliggende wetsvoorstel vraagt dat onderwijs gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale cohesie. Scholen krijgen daarmee expliciet de opdracht om te bevorderen dat leerlingen actief onderdeel kunnen uitmaken van onze pluriforme samenleving”, aldus minister Slob.

  De precieze nieuwe tekst voor de Wet op het primair onderwijs (WPO) en andere wetten zijn hier te lezen. Of lees meer over onze standpunten rondom burgerschap. • 2 okt 2020

  Dringend advies mondkapje op scholen

  Het kabinet heeft het dringende advies gegeven om op scholen een mondkapje te dragen, zoals op de gang en tijdens pauzes. Maar wat als een school dit verplicht wil stellen? Lees er hier meer over.

  Vanwege de oplopende aantallen coronabesmettingen heeft de overheid deze week extra maatregelen genomen om het virus te bestrijden. Voor het voortgezet onderwijs heeft het kabinet het dringende advies gegeven om mondkapjes te dragen op plekken waar de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd. Dit advies geldt niet voor in het klaslokaal, maar wel op de gangen en tijdens de pauzes.

  Mondkapjesplicht op scholen

  Als scholen dit willen kunnen zij de personeelsleden, ouders en leerlingen in de school verplichten een mondkapje te dragen. Als de school een dergelijke verplichting wil invoeren, is het van belang dit weloverwogen te doen en hier eenduidig over te communiceren naar alle betrokkenen.

  Het invoeren van een mondkapjesplicht valt onder het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid van de school. De medezeggenschapsraad (MR) heeft een instemmingsrecht als dit beleid gewijzigd wordt (artikel 10 lid 1e WMS). Als de directeur van de school een mondkapjesplicht wil invoeren, moet de MR hier dus eerst mee instemmen.

  Betrekken van de MR

  De MR-leden moeten de tijd hebben om te bepalen of zij het eens zijn met een eventuele mondkapjesplicht. Het verdient daarom aanbeveling dat de directeur de MR zo snel mogelijk betrekt als hier plannen voor zijn. De MR kan ook zelf aan de directie vragen of een dergelijke verplichting wordt overwogen. Of wellicht dat de MR dit onderwerp ook zelf wil bespreken tijdens een vergadering.

  Heeft u een vraag over het nieuwe advies van het kabinet of over de rechten van de MR? Als VOO-lid kunt u gratis contact opnemen met de VOO Helpdesk, via [email protected] of via het telefoonnummer 036 – 711 61 78. • 25 sep 2020

  Privéscholen en aanvullend onderwijs vergroten ongelijkheid

  Privéscholen en aanvullend onderwijs vergroot kansenongelijkheid tussen kinderen. Daarom wil de VOO dat alle kinderen naar publiek bekostigd onderwijs gaan. Het onderwijs moet wel zo worden ingericht dan privéscholen overbodig worden.

  Dat is de kern van de reactie van de VOO op de adviesvraag van de Onderwijsraad. De Onderwijsraad vroeg aan iedereen die een visie heeft op publiek-privaat onderwijs die te delen. De VOO vraagt daarin aandacht voor de toenemende kansenongelijkheid.

  Toename privaatonderwijs en aanvullend onderwijs

  De VOO vindt de ontwikkelingen rondom privaatonderwijs zorgelijk. We zien een toename in particulier onderwijs en het gebruik van aanvullend onderwijs naast de reguliere lessen op school. Uiteraard willen ouders het beste voor hun kinderen en gaan ze op zoek naar het beste onderwijs; dat kan niemand ouders kwalijk nemen.

  Dat steeds meer ouders en leerlingen hun heil zoeken buiten het reguliere onderwijssysteem, betekent dat het reguliere onderwijssysteem momenteel niet in behoeften voorziet die er wel zijn. Dat wordt overigens geschraagd door de dramatisch dalende score van Nederland op de PISA-score (Onderwijs in Cijfers 2019) op de gebieden taalvaardigheid en rekenen.

  Ongelijke kansen

  Dit heeft als gevolg dat er ongelijke kansen ontstaan. Rijke ouders sturen hun kinderen naar particulier onderwijs, met kleine klassen en veel persoonlijke aandacht. Of kopen naast het reguliere onderwijs huiswerkbegeleiding of bijles in. Die mogelijkheden zijn er niet voor kinderen die alleen het reguliere, publieke onderwijs volgen.

  Als we in de toekomst een onderwijssysteem willen creëren én behouden waar zoveel als mogelijk gelijke kansen voor alle kinderen zijn, is het zaak ervoor te zorgen dat alle kinderen in het reguliere onderwijs de kansen krijgen die ze nodig hebben.

  De hele reactie van de VOO is hier te lezen. • 22 sep 2020

  De blaadjes vallen, tijd voor de begroting!

  Tussen de herfst- en de kerstvakantie is het tijd voor de begroting; vóór 1 januari moeten de meeste schoolbesturen een nieuwe begroting hebben opgesteld voor het komende kalenderjaar.

  Zowel op het niveau van de school als op bovenschools niveau hebben de MR en de GMR adviesrecht over de meerjarenbegroting op grond van artikel 11 lid 1b WMS (vaststellen of wijzigen van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid). Aangezien er in een begroting altijd sprake is van beleidskeuzes, heeft de MR of GMR ieder jaar opnieuw te maken met de begroting.

  In de begroting staan de uitgangspunten voor het nieuwe jaar. Iedere beleidskeuze kost geld en dat geld moet binnen de beperkte ruimte van de begroting worden gevonden. Het is daarom van belang dat de (G)MR goed kijkt naar de gemaakte keuzes en afweegt of dit de keuzes zijn die het beste zijn voor de schoolorganisatie. Ook dient de GMR na te gaan of de keuzes passen binnen het eerder vastgestelde beleid.

  Als de (G)MR de begroting nog niet heeft ontvangen is het verstandig om zo snel mogelijk te vragen wanneer de begroting ter advisering bij de (G)MR wordt voorgelegd. Zo heeft de (G)MR voldoende tijd om tot een goed advies te komen.

  Indien u behoefte heeft aan ondersteuning bij het beoordelen van de begroting kunt u een beroep doen op onze financiële servicekaart of u kunt deelnemen aan onze cursus MR en Begroting. • 8 sep 2020

  Inschrijving WMS Congres 2020 geopend

  De inschrijving voor het veertiende WMS Congres 2020 is geopend. Het thema van het congres is dit jaar: ‘Medezeggenschap in bewogen tijden’.

  De organisator van het congres is Onderwijsgeschillen. Het congres heeft een algemeen deel met een aantal interessante sprekers en ook een deel waarbij deelnemers workshops kunnen volgen. Verschillende organisaties geven de workshops, waaronder de VOO. De vijf workshops die de VOO geeft, zullen onder meer gaan over de achterban en financiën.

  Voor meer informatie en inschrijven, download de uitnodiging voor het congres.Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Voordelen voor leden

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

VOO ballende kinderen

Lidmaatschappen

Persoonlijk

Steun de idealen van het openbaar onderwijs, en word persoonlijk lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Meer info

Medezeggenschap

Profiteer als MR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Ouderraad

Profiteer als OR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Scholen(groep)

Profiteer van korting op MR- en OR-lidmaatschappen, en word als school of scholengroep lid van de VOO.

Meer info