Samen leven, samen leren

De Vereniging Openbaar Onderwijs behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren. Meer lezen

Experts in medezeggenschap

De VOO is dé expert op gebied van medezeggenschap, en biedt cursussen en begeleiding aan.

Naar medezeggenschap

VOO Helpdesk

De VOO heeft een professionele helpdesk voor leden met vragen over de schoolorganisatie.

Contact helpdesk

Kennisbank

Uitgebreide informatie over o.a. medezeggenschap, de schoolorganisatie en ouderbetrokkenheid.

Naar onze kennisbank
  • MR Start

   MR Start is dé basiscursus voor het werk als MR-lid in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs! U krijgt...

   Bekijk cursus
  • MR Start online

   MR Start online is dé online basiscursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet...

   Bekijk cursus
  • MR Effectief

   MR Effectief is dé vervolgcursus op MR Start voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het...

   Bekijk cursus
  • MR Compleet

   MR Compleet is dé volledige cursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs....

   Bekijk cursus
  • MR en Achterban

   De medezeggenschapsraad (MR) is de vertegenwoordiging van ouders, personeel en leerlingen op school. Het is daarom van groot belang dat...

   Bekijk cursus
  • MR en Activiteitenplan

   In samenspraak met de schoolleiding ervoor zorgen dat de medezeggenschap op school goed is geborgd. Voor een actieve medezeggenschapsraad is...

   Bekijk cursus
  • MR en Begroting

   MR-leden krijgen inzicht in de financiële inkomsten van het onderwijs, zoals de lumpsumfinanciering en de Prestatie-box. Ook leren zij waar...

   Bekijk cursus
  • MR en Formatieplan online

   MR en Formatieplan online is dé online cursus waar u alles leert over het formatieplan en de rechten van de MR...

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum

   Inzicht verschaffen over de mogelijkheden en wettelijke verplichtingen bij medezeggenschap op een IKC. Een IKC moet aan drie medezeggenschapswetten voldoen....

   Bekijk cursus
  • MR en Fusie

   Door teruglopende leerlingenaantallen krijgen steeds meer scholen te maken met fusie. De medezeggenschapsraad (MR) heeft daarbij een belangrijke rol. In...

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarrekening online

   MR en Jaarrekening online is dé online cursus waar u alles leert over de jaarrekening en de rechten van de MR...

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarverslag online

   Bekijk cursus
  • Financiën en uw begroting

   Bekijk cursus
  • Leerkrachten en schoolleiding

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarverslag

   Elk schoolbestuur moet het jaarverslag ter informatie aan de (G)MR sturen. Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening, alsmede een...

   Bekijk cursus
  • MR en Krimp

   U krijgt als MR-lid informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingenaantallen. De...

   Bekijk cursus
  • MR en Schoolplan

   MR-leden leren wat er in het schoolplan moet worden opgenomen en hoe zij invloed kunnen uitoefenen op het schoolbeleid voor...

   Bekijk cursus
  • MR op Maat

   MR op Maat is dé maatwerkcursus voor MR-leden in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Bij MR op...

   Bekijk cursus
  • Ambitiegesprek

   In het ambitiegesprek bespreken de partners in het medezeggenschapsproces elkaars verwachtingen met betrekking tot de samenwerking. Het ambitiegesprek richt zich...

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld

   Hoe lopen geldstromen binnen het onderwijs en hoe kan de (G)MR invloed uitoefenen? In deze nieuwe cursus laten we zien...

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld online

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

   Tijdens deze cursus leren MR-leden wat hun rol en taak is binnen de ‘governance-driehoek’ van de MR, het bevoegd gezag...

   Bekijk cursus
  • OPR Start

   In veel samenwerkingsverbanden zal het nieuwe of vernieuwde ondersteuningsplan aan de orde komen. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet hiermee instemmen voordat...

   Bekijk cursus
  • Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

   De VOO organiseert online netwerkbijeenkomsten voor ambtelijk secretarissen van de GMR (en MR) in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Programma...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 24 cursussen

  • Ouderraad Start

   Speciaal voor ouderraden in het primair onderwijs is er de cursus Ouderraad Start. Als lid van de ouderraad zoekt u...

   Bekijk cursus
  • Leerlingenraad Start

   Leerlingen leren hoe zij als leerlingenraad actief en zichtbaar kunnen zijn en zo daadwerkelijk invloed uit kunnen oefenen op school....

   Bekijk cursus
  • Van basisschool naar brugklas

   Niet meer opzien tegen de aankomende verandering van school en met meer zelfvertrouwen starten in de brugklas voor professionals en...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 3 cursussen

  • TSO/ Overblijf Start

   TSO/ Overblijf Start is dé basiscursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden. Scholen zijn, vanuit...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's

   De VOO biedt een keuze uit vier thema’s met betrekking tot tussenschoolse opvang. U vindt de locaties en data van...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's online

   TSO/ Overblijf Thema’s online biedt gerichte online cursussen op de thema’s waar u vragen over heeft. Een must voor wiemet...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Compleet

   TSO/ Overblijf Compleet is dé complete cursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden. Tijdens deze...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coach

   De TSO/ Overblijftraining coach is voor overblijfmedewerkers en overblijfcoördinatoren die zich persoonlijk willen verder willen bekwamen. De coach richt zich...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coördinatie

   In de coördinatorcursus leert u als coördinator TSO de basisvaardigheden met betrekking tot leidinggeven, professioneel communiceren, coachen en begeleiden van...

   Bekijk cursus
  • TSO en Passend Onderwijs

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 7 cursussen

  • Leerkrachten en schoolleiding

   Bekijk cursus
  • Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders

   Bekijk cursus
  • Personeelsdagen

   Adviseurs van de VOO verzorgen workshops en studiemiddagen voor schoolbesturen en scholen. In overleg kan worden ingezoomd op de eigen...

   Bekijk cursus
  • Andere Schooltijden

   Op veel scholen wordt nagedacht over (een wijziging van) de schooltijden. Soms is een aanpassing wenselijk vanwege een betere aansluiting...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, OR en team

   Wie is verantwoordelijk voor de schoolreis? Wie bepaalt de schooltijden? Mag de ouderraad zich ook met beleidszaken bemoeien? Hoe zorgen...

   Bekijk cursus
  • Pedagogisch Tact

   De pedagogische opdracht van de leraar is ervoor te zorgen dat ieder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

Actueel

 • 18 mei 2020

  Kwart MR’s niet correct betrokken bij opstarten scholen

  24 procent van de medezeggenschapsraden in het primair onderwijs geeft aan niet of niet correct te zijn betrokken bij de besluitvorming over de inrichting van het onderwijs vanaf 11 mei, het moment waarop de basisscholen weer open mochten.

  Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de Vereniging Openbaar Onderwijs onder ruim 400 medezeggenschapsraden in het hele land. De VOO besloot dit onderzoek te houden door de vele vragen die zij kreeg over hoe de medezeggenschap betrokken zou moeten zijn en schreef daar een duidelijke handreiking voor.

  Besluitvorming afstandsonderwijs

  Bij de besluitvorming over de inrichting van het afstandsonderwijs na de sluiting van de scholen op 15 maart is maar liefst 56% van de medezeggenschapsraden niet correct betrokken, zo blijkt uit het onderzoek.

  “Wij hebben er natuurlijk begrip voor dat het in deze situatie niet mogelijk is om reguliere termijnen voor advies- en instemmingsverzoeken in acht te nemen. Maar dat doet niets af aan het feit dat ook in crisistijden – en misschien zelfs wel juist in crisistijden- de wet geldt en het bevoegd gezag op z’n minst een inspanningsverplichting heeft om in de geest van de wet te handelen.” Aldus Marco Frijlink, voorzitter van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

  “Gelukkig zien we dat na de eerste paniek het aantal scholen waar het wel goed gaat aanmerkelijk toeneemt, maar 24% van de scholen waar het niet goed gaat is nog steeds veel te veel.”

  MR wordt overgeslagen als partner

  De meest gehoorde klacht is dat de medezeggenschapsraad wordt geconfronteerd met kant en klare plannen waar niets meer aan te wijzigen valt of die soms zelfs al gecommuniceerd zijn naar de ouders. Ook komt het regelmatig voor dat de directie wel overlegt met het team, of met de personeelsgeleding van de MR, maar niet met de ouders.

  Samenwerking MR en bevoegd gezag positief

  Uit het onderzoek blijken verder opmerkelijke verschillen. Bij een groot deel van de respondenten is de mening over de samenwerking tussen de MR en het bevoegd gezag over het algemeen positief (84%), waarbij ruim de helft de samenwerking met een 7 of hoger beoordeelt. Daar staat tegenover dat 16% de samenwerking een onvoldoende geeft. Over het functioneren van de MR zelf oordeelt 83% positief.

  Frijlink: “uiteindelijk is goede medezeggenschap geen doel maar een middel. Het belangrijkste middel dat we hebben om ervoor te zorgen dat het onderwijs niet alleen een bestuursverantwoordelijkheid is, maar dat ook leerkrachten en ouders werkelijke invloed hebben op de vormgeving van het onderwijs op de scholen.”

  De Vereniging Openbaar Onderwijs is daarom van mening dat het belangrijk is dat niet alleen medezeggenschapsraden, maar ook besturen en schoolleiding goed op de hoogte zijn van de werking van de medezeggenschap op scholen en zich proactief houden aan de verplichtingen die zij op grond van de wet hebben. • 30 apr 2020

  Advies voor de (G)MR op de plannen na heropening

  Update 22 april 2020: dit artikel is een bijgewerkte versie van het artikel dat op 15 april verscheen. Toen anticipeerden we op de maatregelen die de minister-president waarschijnlijk zou afkondigen op zijn persconferentie op 21 april. Inmiddels is deze persconferentie geweest en reageren wij met een actuele handreiking voor de medezeggenschapsraden op scholen in het po en het vo.

  Zowel de minister van onderwijs Slob, als minister-president Rutte waren duidelijk over de rol van de medezeggenschapsraden bij het invullen van de nieuwe beleidslijnen:

  Rutte: “De uitwerking zal, per school, om maatwerk vragen en overleg met de medezeggenschapsraad. En die ruimte willen wij de scholen ook bieden.”

  Gelukkig hoeft de rol van de medezeggenschapsraad de komende tijd niet verder te worden uitgewerkt, want die is klip en klaar. Niet voor niets verwezen zowel de minister-president als de minister van onderwijs naar het noodzakelijke overleg met de medezeggenschapsraad. Die noodzaak tot overleg, advies- en instemmingsverzoeken volgen immers direct uit de Wet Medezeggenschap op Scholen. Hieronder zetten wij op een rijtje over welke onderwerpen overleg met de medezeggenschapsraad nodig is en over welke onderwerpen advies moet worden gevraagd en welke onderwerpen instemming behoeven van de ouder- of personeelsgeleding, dan wel de hele raad.

  Plannen van het bestuur

  Nu het kabinet de kaders heeft aangegeven, is het de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om daar -in de context van hun eigen organisatie en van elke school die onder het bestuur valt- concrete invulling aan te geven.

  De plannen die gemaakt worden kunnen o.a. betrekking hebben op:

  • Handhavingsbeleid om de 1,5 meter afstand te waarborgen voor leerkrachten
  • Veiligheid van leerkrachten, leerlingen en ouders op en rond de school
  • Invulling van de pauzes en eventueel vakanteis
  • Concretiseren van de 50% weer-naar-school regel (halve dagen elke dag? hele groepen een deel van de week)?
  • Onderwijs aan kinderen die niet naar school kunnen komen
  • Sociaal welzijn van leerlingen

  Aanpassingen op school- en bestuursniveau

  Schoolbesturen bepalen zelf of hun beleid geldt voor al hun scholen. Als daarvoor wordt gekozen, dan wordt het voorstel voorgelegd aan de GMR. Als het beleid per school wordt ontwikkeld, wordt het voorstel aan de MR voorgelegd. De plannen en aanpassingen kunnen zowel op schoolniveau als op bestuursniveau worden doorgevoerd.

  Als het schoolbestuur ervoor kiest om stichtingsbreed een beleid te ontwikkelen, raden wij hen wel aan om de individuele MR-en wel te informeren over het voorstel dat wordt voorgelegd aan de GMR. Ook is het wenselijk om de reden aan te geven, waarom het bestuur heeft besloten deze onderwerpen voor te leggen aan de GMR in plaats van aan de afzonderlijke MR-en.

  Betrek de (G)MR vroegtijdig bij de plannen

  Besturen wordt aangeraden om de leden van de (G)MR in een vroeg stadium te betrekken bij het ontwikkelen van de plannen. Ook of misschien wel juist in deze tijd van coronamaatregelen is samenwerking belangrijk. Besluiten moeten op relatief korte termijn worden genomen, waarbij een zo groot mogelijk draagvlak onder alle betrokkenen vereist is.
  Het is in de huidige situatie onmogelijk om altijd de voorgeschreven termijnen in acht te nemen. Wij adviseren MR-en om hier pragmatisch en flexibel mee om te gaan en het belang van de school en vooral van de leerlingen als uitgangspunt te nemen. Dat vraagt tegelijkertijd van de besturen dat zij plannen zo vroegtijdig mogelijk met de medezeggenschap delen en hun input op waarde schatten en meenemen in de voorgelegde beleidskeuzes.

  Bevoegdheden (G)MR

  Hieronder volgt een overzicht van de advies- en instemmingsonderdelen van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze kunnen betrekking hebben op de nieuwe plannen die gemaakt worden als de scholen weer opengaan.

  Instemmingsbevoegdheid (G)MR bij:

  • Wijziging leerplan: Vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan of de onderwijs- en examenregeling (PTA!) (artikel 10, lid 1b, WMS)
  • Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders ten behoeve van de school en het onderwijs (artikel 10, lid 1d, WMS)
  • Vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid. Voor zover deze niet behoren tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding (artikel 10, lid 1e, WMS) 
  • Vaststelling of wijziging van de data, bedoeld in artikel 17 van het Inrichtingsbesluit WVO (artikel 10, lid 1j, WMS)

  Instemmingsbevoegdheid personeelsgeleding (G)MR:

  • Vaststelling of wijziging van de verlofregeling van het personeel. (artikel 12, lid 1e, WMS)
  • Vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel. (artikel 12, lid 1f, WMS)
  • Vaststelling of wijziging van de taakverdeling. De taakbelasting binnen het personeel, de schoolleiding daaronder niet begrepen (artikel 12, lid 1h, WMS) Dit betreft het werkverdelingsplan.
  • Vaststelling of wijziging van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de dagen, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel j. (artikel 12, lid 1r, WMS)

  Instemmingsbevoegdheid oudergeleding (G)MR:

  • Onderwijstijd en invulling: Vaststelling van de onderwijstijd voor zover het geen voortgezet speciaal onderwijs betreft als bedoeld in de Wet op de expertisecentra. (artikel 13, lid 1h, WMS voor PO, artikel 13, lid 2 Speciaal Onderwijs, artikel 14, lid 4 VO)

  Adviesbevoegdheid (G)MR bij:

  • Vaststelling of wijziging van het lesrooster in het voortgezet onderwijs. (artikel 11, lid 1 onderdeel f, WMS)
  • Organisatie van de school: Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school. (artikel 11, lid 1 f, WMS)
  • Vakantierooster: Regeling van de vakantie. (artikel 11, lid 1 l, WMS)

  Tips voor het bestuur bij het maken van plannen

  1. Maak een analyse van de beginsituatie.
   – Voor 1,5 meter afstandsbeleid: Inventariseer welke mogelijkheden er op school zijn om hier praktisch invulling aan te geven.
   – Wat is het nieuwe vertrekpunt? Ga niet uit van opgelopen achterstanden, maar van een nieuwe beginsituatie.
   – Bespreek hoe de komende periode (de komende anderhalf jaar) kan worden gewerkt aan het realiseren van de kerndoelen
   – Identificeer leerlingen die de afgelopen periode onevenredige achterstand hebben opgelopen en maak een plan om hen de komende tijd te ondersteunen.
  2. Betrek de leden van de (G)MR bij de ontwikkeling van de plannen.
  3. Betrek de ouders en leerlingen bij de plannen en inventarisatie.
  4. Communiceer de plannen naar alle betrokkenen.

  Wat kan de (G)MR nu doen?

  Tot slot zijn er nog enkele vragen die de (G)MR in deze tijden kan stellen aan het bevoegd gezag. Door deze vragen te stellen krijgt de (G)MR een volledig beeld van de situatie. Denk hierbij aan het volgende:

  De (G)MR kan het bevoegd gezag de volgende vragen stellen:

  • Hoe gaat het met het onderwijs op afstand dat de school biedt?
  • Hebben alle leerlingen en alle docenten de voorzieningen die zij nodig hebben? Zo niet, wat is hieraan te doen?
  • Zijn er leerlingen uit beeld? Hoe wordt daarmee omgegaan?
  • Hoe gaat het bevoegd gezag om met overgang po-vo zonder eindtoets?
  • Hoe gaat het bevoegd gezag om met overgaan en blijven zitten? Blijven de regels gelijk?
  • Overweegt het bevoegd gezag om een zomerschool in te richten, om leerlingen die bij vakken achterbleven zijn bij te spijkeren?

  Hoe functioneert de (G)MR op dit moment?

  De (G)MR kan zichzelf de volgende vragen stellen:

  • Hoe wordt er vergaderd?
  • Hoe worden de besluiten binnen de (G)MR genomen?
  • Hoe verloopt de communicatie met het bevoegd gezag?
  • Hoe vindt de communicatie met de achterban plaats?

  Bij vragen over bovenstaande informatie kunt u contact opnemen met drs. Janny Arends via [email protected]. U kunt ook gebruik maken van de expertise van onze beleidsadviseurs via de servicekaart. Met deze kaart heeft u recht op vijf uur begeleiding, bijvoorbeeld om u te helpen vergaderingen voor te bereiden, of (virtueel) te laten bijwonen door een van onze adviseurs. • 28 apr 2020

  Advies of instemming van MR ook tijdens coronacrisis verplicht

  De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft een brief gestuurd aan de Kamercommissie Onderwijs. Hierin vragen zij de minister duidelijk te laten maken dat de Wet Medezeggenschap op Scholen onverkort van toepassing is.

  De Kamercommissie Onderwijs heeft verschillende onderwijsorganisaties, waaronder de VOO, gevraagd om input voor het notaoverleg dat zij op 29 april voert met de ministers Slob en Van Engelshoven. De VOO heeft ervoor gekozen om te verwijzen naar de brief die de gezamenlijke ouderorganisaties al eerder zonden naar minister en Kamer en aandacht te vragen voor één extra punt: de positie van de medezeggenschap. De laatste tijd krijgen we namelijk teveel signalen dat medezeggenschapsraden niet serieus worden genomen bij het nemen van de beslissingen die nu voorliggen.

  Minister-president Rutte én minister Slob hebben gelukkig publiekelijk opgeroepen om constructief met de MR samen te werken. En dat is ook nodig. Ook in deze tijden is voor veel beslissingen een advies of instemming van de MR verplicht (1). Waar medezeggenschapsraden zich constructief en meewerkend opstellen, past het niet dat bestuurders aangeven op dit moment de meerwaarde van overleg met de GMR niet in te zien.

  Lees de brief

  1 Zie voor een overzicht van de relevante wetgeving: https://voo.nl/nieuws/advies-voor-de-gmr-op-de-plannen-na-heropening • 23 apr 2020

  Heropening scholen: protocollen en de rol van de (G)MR

  Nadat minister-president Rutte dinsdagavond 21 april aankondigde dat op 11 mei de basisscholen en het (V)SO weer open gaan, uiteraard omgeven met allerlei randvoorwaarden, verschenen op 22 april twee protocollen die beschrijven hoe dat dan concreet zou moeten worden ingevuld. De protocollen zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS. Werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en vertegenwoordigers van schoolleiders.

  Vrijwel direct na het verschijnen van de protocollen kregen wij al vragen van onze leden over de status van deze protocollen (de tekst is nogal voorschrijvend) en de positie van de medezeggenschapsraad in deze hele kwestie. De AOb zegt daarover: ‘De rol van de medezeggenschapsraad wordt de komende tijd verder uitgewerkt.’

  Protocollen zijn een handreiking

  Zowel minister van Onderwijs Slob, als minister-president Rutte waren echter duidelijk over de rol van de medezeggenschapsraden bij het invullen van de nieuwe beleidslijnen. Rutte: “De uitwerking zal, per school, om maatwerk vragen en overleg met de medezeggenschapsraad. En die ruimte willen wij de scholen ook bieden.” De protocollen gelden dus als een handreiking. En de rol van de (G)MR is dus volstrekt helder.

  Wij hebben op een rij gezet voor welke maatregelen advies, dan wel instemming van de geledingen of de gehele (G)MR benodigd is, in het artikel Advies voor de (G)MR op de plannen na de heropening. Wij snappen dat het in de huidige omstandigheden niet mogelijk is om de wettelijke termijnen te hanteren en roepen (G)MR’s dan ook op om flexibel en constructief om te gaan met verzoeken om advies en instemming voor wat betreft de te hanteren termijnen. Tegelijk roepen we de bestuurders op om de (G)MR’s serieus te nemen en de ouders en het onderwijspersoneel daarmee de positie te geven waar zij recht op hebben. • 20 apr 2020

  Online cursussen voor MR en TSO

  Vanaf maandag 20 april biedt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) cursussen online aan. Medezeggenschapsraden en overblijfmedewerkers kunnen zo toch gebruik maken van het geplande aanbod.

  Drie dagen per week worden er cursussen online aangeboden. De cursussen worden gegeven door ervaren cursusleiders, die ook de fysieke cursussen geven. Elke cursus duurt één tot twee uur. Interactie is een belangrijk onderdeel tijdens de cursussen. Er is gelegenheid om vragen te stellen en casuïstiek te behandelen. Cursussen vinden zowel overdag als in de avonden plaats.

  De MR blijft een belangrijke gesprekspartner

  “Zeker in deze tijden is het belangrijk dat de medezeggenschapsraad in staat is een kwalitatief hoogwaardige gesprekspartner te zijn van het bevoegd gezag. Om deze reden bieden we elke week trainingen aan die op afstand kunnen worden gevolgd. Nog steeds in kleine groepen, zodat er ook genoeg ruimte blijft voor interactie.” Aldus Marco Frijlink, voorzitter van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

  Ook online cursussen tijdens de vakantie

  Tijdens de meivakantie zal het cursusaanbod doorgaan. Deelnemers hebben zo meer flexibiliteit om zich in te schrijven voor een datum die hen het beste uitkomt, naast de huidige drukke werkzaamheden op dit moment.

  Ondersteuning van de helpdesk

  Deelnemers hebben na een cursus het recht om vier weken kosteloos gebruik te maken van de helpdesk van de VOO. De helpdesk bestaat uit een team deskundigen op het gebied van medezeggenschap.

  Online ondersteuning bij MR-vergadering

  Schoolbesturen zullen de komende tijd met de MR gaan overleggen hoe scholen weer worden opgestart. MR-specialisten van de VOO zijn beschikbaar om deze vergaderingen online bij te wonen. Zij kunnen ook helpen met de voorbereiding hiervan. Daarnaast adviseren zij over de rol die de MR heeft bij het maken van ingewikkelde keuzes.

  Meer informatie over de cursus MR Start Online

  Meer informatie over de cursus MR en Formatieplan Online

  Meer informatie over de Online cursussen voor de TSO

  Bekijk het gehele cursusaanbod.
  Vragen kunt u mailen naar [email protected]Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Voordelen voor leden

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

VOO ballende kinderen

Lidmaatschappen

Persoonlijk

Steun de idealen van het openbaar onderwijs, en word persoonlijk lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Meer info

Medezeggenschap

Profiteer als MR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Ouderraad

Profiteer als OR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Scholen(groep)

Profiteer van korting op MR- en OR-lidmaatschappen, en word als school of scholengroep lid van de VOO.

Meer info