Samen leven, samen leren

De Vereniging Openbaar Onderwijs behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren.

Experts in medezeggenschap

De VOO is dé expert op het gebied van medezeggenschap, met trainingen en advies.

Naar medezeggenschap

VOO helpdesk

VOO heeft een professionele helpdesk voor leden voor vragen over school en inspraak.

Contact helpdesk

Kennisbank

Uitgebreide informatie over o.a. schoolorganisatie, inspraak, ouderbetrokkenheid.

Naar onze kennisbank
  • MR Start

   Bent u nieuw in de MR? Of wilt u uw kennis wat opfrissen? Dankzij de bijeenkomst MR Start geeft u...

   Bekijk cursus
  • MR Compleet PO

   Wilt u naast de theorie ook praktische tips opdoen? MR Compleet PO is de uitgebreide voorbereiding op het MR-werk; een...

   Bekijk cursus
  • MR Compleet VO

   Wilt u naast de theorie ook praktische tips opdoen? MR Compleet VO is de uitgebreide voorbereiding op het MR-werk; een...

   Bekijk cursus
  • MR Effectief

   In de cursus MR Start heeft u de belangrijkste basiskennis over medezeggenschap opgedaan, maar hoe zorgt u er nu voor...

   Bekijk cursus
  • Maak uw eigen Medezeggenschapsmix

   Stel uw eigen cursus samen: kies twee thema’s, wij zorgen voor de rest! effectief vergaderen; samenwerking GMR en medezeggenschapsraden; contact...

   Bekijk cursus
  • MR en Begroting

   De begroting komt aan de orde in de medezeggenschapsraad. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) verplicht het bestuur de medezeggenschapsraad...

   Bekijk cursus
  • MR en Fusie

   Door teruglopende leerlingenaantallen krijgen steeds meer scholen te maken met fusie. De medezeggenschapsraad (MR) heeft daarbij een belangrijke rol. In...

   Bekijk cursus
  • MR en Krimp

   U krijgt als MR-lid informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingenaantallen. De...

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarverslag

   Elk schoolbestuur moet het jaarverslag ter informatie aan de (G)MR sturen. Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening, alsmede een...

   Bekijk cursus
  • Financiën en uw begroting

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld

   Hoe lopen geldstromen binnen het onderwijs en hoe kan de (G)MR invloed uitoefenen? In deze nieuwe cursus laten we zien...

   Bekijk cursus
  • Gouden governance-driehoek

   Als GMR maakt u deel uit van de zogenaamde “governance-driehoek”: de driehoek van overleg tussen bestuur, intern toezicht en medezeggenschap....

   Bekijk cursus
  • Ondersteuningsplan OPR

   In veel samenwerkingsverbanden zal het nieuwe of vernieuwde ondersteuningsplan aan de orde komen. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet hiermee instemmen voordat...

   Bekijk cursus
  • Workshop activiteitenplan

   Voor een actieve medezeggenschapsraad is een activiteitenplan onmisbaar. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) kan uw medezeggenschapsraad hierbij op weg helpen....

   Bekijk cursus
  • Het ambitiegesprek

   Het ambitiegesprek richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen de MR en het bevoegd gezag met als doel...

   Bekijk cursus
  • Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

   De VOO organiseert netwerkbijeenkomsten voor ambtelijk secretarissen van de GMR (en MR) in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Programma...

   Bekijk cursus
  • Masterclass medezeggenschap voor directeuren en bestuurders

   Als schoolleider wilt u bijdragen aan de kwaliteit van medezeggenschap in uw school en organisatie. Leg hiervoor de basis in...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 17 cursussen

  • Training leerlingenraad (PO)

   Een goed functionerende leerlingenraad is een aanwinst voor de school en voor alle leerlingen. Leerlingen in de leerlingenraad en daarbuiten...

   Bekijk cursus
  • Training ouderraad

   Speciaal voor ouderraden in het primair onderwijs is er de Training Ouderraden Basisonderwijs (PO). Als lid van de ouderraad zoekt...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 2 cursussen

  • Personeelsdagen

   Adviseurs van de VOO verzorgen workshops en studiemiddagen voor schoolbesturen en scholen. In overleg kan worden ingezoomd op de eigen...

   Bekijk cursus
  • Nieuwe RvT

   Net als medezeggenschapsraden spelen raden van toezicht een cruciale rol in het goed functioneren van scholen. Soms kunnen die -net...

   Bekijk cursus
  • Deelname aan BAC

   Net als medezeggenschapsraden spelen raden van toezicht een cruciale rol in het goed functioneren van scholen. Soms kunnen die -net...

   Bekijk cursus
  • Zelfevaluatie voor de RvT

   Net als medezeggenschapsraden spelen raden van toezicht een cruciale rol in het goed functioneren van scholen. Soms kunnen die -net...

   Bekijk cursus
  • Andere tijden

   Scholen kunnen sinds 2006 de schooltijden aanpassen, uiteraard rekening houdend met de wet- en regelgeving. Ze kunnen uit diverse schooltijdenmodellen...

   Bekijk cursus
  • Communicatie OR, MR en team

   Wie is verantwoordelijk voor de schoolreis? Wie bepaalt de schooltijden? Mag de ouderraad zich ook met beleidszaken bemoeien? Hoe zorgen...

   Bekijk cursus
  • Pedagogisch Tact

   De pedagogische opdracht van de leraar is ervoor te zorgen dat ieder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 7 cursussen

  • TSO Start

   In deze basiscursus leert u als overblijfmedewerker door middel van praktische tips en het uitwisselen van ervaringen omgaan met veelvoorkomende...

   Bekijk cursus
  • TSO Compleet

   Deze cursus bestaat uit meerdere bijeenkomsten waarin u de volledige basiscursus doorloopt, kunt oefenen met de geleerde vaardigheden in de...

   Bekijk cursus
  • TSO op maat

   Heeft u behoefte aan bijscholing op één of meer onderwerpen? In overleg vormen wij een scholingsaanbod volledig op maat, dat...

   Bekijk cursus
  • TSO en Passend Onderwijs

   Bekijk cursus
  • Coördinatorcursus TSO

   In de coördinatorcursus leert u als coördinator TSO de basisvaardigheden met betrekking tot leiding geven, professioneel communiceren, coachen en begeleiden...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 5 cursussen

Actueel

 • 17 okt 2019

  VOO: ‘Salaris leerkrachten basisonderwijs moet omhoog’

  De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat het salaris van leerkrachten in het basisonderwijs structureel omhoog moet. Een fatsoenlijk salaris is niet alleen rechtvaardig, maar ook noodzakelijk om het lerarentekort op te lossen, stelt de VOO.

  Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO, stelde vorige week al dat alleen een forse salarisverhoging voor leerkrachten het lerarentekort kan oplossen. De VOO steunt dan ook de oproep van leraren en vakbonden om een hoger loon en investeringen in het onderwijs. Daarbij valt volgens de VOO niet goed in te zien waarom het salaris van leerkrachten in het primair onderwijs niet zou moeten worden opgetrokken naar dat van collega’s in het voortgezet onderwijs met een vooropleiding op vergelijkbaar niveau.

  VOO steunt staking Vanwege de noodzaak voor investeringen en salarisverhogingen staken de leerkrachten op 6 november. Het stakingsmiddel gebruiken in het onderwijs gebeurt niet zomaar en zou ook niet nodig moeten zijn, vindt de VOO. In dit geval lijkt er echter geen andere optie meer over: alle politieke partijen kijken naar elkaar, maar niemand doet wat. Frijlink: ‘Het is al te laat om een crisis af te wenden, maar om de crisis op te lossen moet er nú iets gebeuren.’ De VOO roept schoolbesturen op de staking te steunen en de leerkrachten tijdens de staking door te betalen. Frijlink: ‘Er is hier sprake van een gedeeld belang tussen besturen en leerkrachten.’

  Een fatsoenlijk loon en ruimte voor investeringen in het onderwijs zijn reële eisen. De VOO roept het kabinet en andere betrokkenen dan ook op samen te komen tot een goed voorstel dat op steun kan rekenen van leerkrachten. Zo moet er dus ruimte komen voor een goede loonsverhoging, werkdrukvermindering en investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Dat is niet alleen goed voor leerkrachten, maar ook vooral goed voor onze kinderen.

  Frijlink: ‘Gelukkig hebben we als samenleving genoeg geld om te investeren in goed onderwijs voor alle kinderen. Nu moet blijken of we het er ook voor over hebben.’ • 8 okt 2019

  Hoe staat de MR ervoor?

  Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de MR-scan op infowms.nl. In 10 minuten tijd krijgen MR-leden inzicht in de stand van zaken binnen de MR en indien nodig advies om zaken te verbeteren.

  De MR-scan is ontwikkeld door Versterking medezeggenschap en gebaseerd op het advies Goede medezeggenschap dat is geschreven door de samenwerkende onderwijsorganisaties. Het advies is onlangs geheel geactualiseerd en eveneens te vinden op infowms.nl. De digitale scan die MR-leden slechts 10 minuten kost, volgt een aantal thema’s uit het advies: van de relatie met het schoolbestuur en de achterban tot de taken, bevoegdheden en faciliteiten. Zijn de vragen beantwoord, dan ontvangt de invuller direct een rapportage op basis van de scores in zijn of haar mailbox. Zo wordt snel duidelijk wat goed gaat en waar de MR extra ondersteuning kan gebruiken. Ook kunnen de uitkomsten dienen als basis voor een gesprek, met elkaar of met de bestuurder om de wederzijdse verwachtingen en ambities te bespreken. Ga direct naar de MR-scan en het geactualiseerde advies.

  Ga direct naar de MR-scan en het geactualiseerde advies.

  Versterking medezeggenschap

  Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs maakt deel uit van dit initiatief. Kijk voor meer informatie op de website van info WMS. • 26 sep 2019

  De positie van de GMR bij passend onderwijs

  De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) speelt een nadrukkelijke rol bij het beleid van het schoolbestuur rond passend onderwijs. De nieuwe handreiking ‘De positie van de GMR bij passend onderwijs’ is bedoeld om GMR-leden handvatten te bieden voor het bespreken en het beïnvloeden van het beleid en de besteding van de middelen voor passend onderwijs.

  De samenwerkingsverbanden passend onderwijs beslissen over de wijze waarop passend onderwijs in hun regio vorm krijgt en hoe de verdeling van de middelen onder de aangesloten schoolbesturen plaatsvindt. De schoolbesturen bepalen vervolgens hoe zij het geld onder de scholen verdelen en hoe ze passend onderwijs organiseren. Omdat de GMR op bestuursniveau medezeggenschap heeft, betekent dit dat hij een belangrijke rol speelt als het gaat om de verdeling van de middelen en hoe het schoolbestuur deze in wil zetten. Uit onderzoek blijkt echter dat er nogal wat onduidelijkheid bestaat over de medezeggenschap rond passend onderwijs. De ondersteuningsplanraad heeft medezeggenschap op het niveau van het samenwerkingsverband, de medezeggenschapsraad op het niveau van de scholen. En waar gaat de GMR dan precies over? De materie is bovendien ingewikkeld en soms ontbreekt ook de nodige kennis bij GMR-leden over passend onderwijs.

  De nieuwe handreiking van Versterking medezeggenschap gaat in op de spelregels rond passend onderwijs, de medezeggenschapsstructuur en de positie van de GMR. Ook zijn er voorbeeldvragen te vinden die als basis kunnen dienen om het gesprek met het bestuur aan te gaan.

  Versterking medezeggenschap

  Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. De Vereniging Openbaar Onderwijs maakt deel uit van dit initiatief. Kijk voor meer informatie op de website van info WMS. • 24 sep 2019

  ‘Stoornissen die toeslaan’ – Over de taal voor wat opvalt

  Tekst: Leone de Voogd

  Donderdag 19 september schoof ik aan bij de eerste NIVOZ Onderwijsavond van dit seizoen, in de reeks De grote wereld en de kleine wereld. Naar een pedagogiek van de hoop. Professor Trudy Dehue, wetenschapsfilosofe en -sociologe, hield een bij vlagen hilarische, maar vaak ook pijnlijke en confronterende lezing. Toch ging ik hoopvol naar huis. Zolang er mensen zijn die dit soort kwesties aan de kaak stellen en er met elkaar over in gesprek gaan, is er ook ruimte voor verandering.

  Onder de titel ‘Stoornissen die toeslaan’ reflecteerde Dehue op de rol van de wetenschap en op de groei van het aantal psychiatrische diagnoses. Er wordt vaak gesproken van medicalisering, maar Dehue spreekt in dit verband graag over ‘reïficeren’: het tot ding maken. Hierbij wordt bepaald gedrag gedefinieerd als stoornis, waarna vervolgens gezegd wordt dat de stoornis het gedrag veroorzaakt. Oftewel: een kind is druk, dus het heeft ADHD, en vervolgens is het kind druk doordat het ADHD heeft. Zie hier de cirkelredenering.

  Gevraagd naar wat haar drijft, antwoordt Dehue dat ze absoluut niet tegen domheid kan. Ze ageert dan ook tegen onbesuisde popularisering van wetenschap. Diverse krantenkoppen passeren de revue, waarbij ze zich bijvoorbeeld kwaad kan maken over teksten als ‘het ontbrekende stofje in het brein’. Ook is ze kritisch op de DSM, ‘het boek waarin psychiaters menselijke eigenschappen tot hun domein verklaren’. Ze ontkent niet dat er daadwerkelijk ernstige psychiatrische ziektebeelden bestaan, maar waarschuwt wel voor het steeds verder verruimen van diagnoses, een ontwikkeling die samen opgaat met het reïficeren.

  Immers, als een psychische stoornis een ‘ding’ is, kun je het ook ongemerkt hebben. Zo verschijnen er steeds meer berichten over bijvoorbeeld autisme en ADHD bij vrouwen of ouderen, waarbij gesproken wordt over ‘onontdekte’ of ‘gecamoufleerde’ stoornissen. Dehue geeft hier een prachtige metafoor: zouden er ook ‘verborgen hittegolven’ bestaan, die zich anders uiten en zich bijvoorbeeld ‘verschuilen’ achter temperaturen onder de 25 graden?

  Als je het zo bekijkt, lijkt het inderdaad absurd te spreken van dit soort stoornissen als ze niet duidelijk een beschrijving zijn van problematisch functioneren. Toch vraag ik me af of het niet kan helpen problemen te begrijpen en te verhelpen bij mensen die wel degelijk lijden, maar krampachtig proberen ‘normaal’ te functioneren. Tegelijkertijd zou ik liever zien dat dat ‘normaal functioneren’ niet zo’n dwingend keurslijf zou zijn en daar vind ik Dehue ook aan mijn zijde.

  Wat volgens haar namelijk het grootste bezwaar is tegen reïficeren is dat het problemen decontextualiseert en depolitiseert. Door allerhande problemen als stoornissen te definiëren en dan liefst ook nog als hersenziekte, wat steeds meer gebeurt, ontsla je je van de plicht eens kritisch naar levensomstandigheden en de inrichting van de samenleving te kijken. Hoewel het soms gezien wordt als een vorm van vertroeteling – iedereen die ‘vastloopt’ ontvangt zorg – is het eigenlijk ook keihard: als je niet meekomt in de samenleving, ligt het aan jou. Succes én gezondheid wordt verkocht als een keuze: als we maar met z’n allen gaan hardlopen en aan mindfulness doen (zie ook dit opinieartikel in de Volkskrant), is ziekte en ‘falen’ te voorkomen. Preventie richt zich daarbij vaak op zogenaamde risicogroepen, zoals mensen met een lage sociaal-economische status. ‘Als die preventie nou bestaat uit het verhogen van hun sociaal-economische status…’, blijkt niet alleen mijn gedachte, maar ook die van mijn buurvrouw. Dát is dus precies wat Dehue bedoelt met depolitisering: naar die ongelijkheid hoeft niet gekeken te worden als je iets als stoornis definieert.

  Wat heeft dit alles nu met onderwijs te maken? Daar gebeurt precies hetzelfde, met ADHD vanzelfsprekend als meest in het oog springend voorbeeld. Als kinderen beweeglijk of ongeconcentreerd zijn en je kunt dit toeschrijven aan een stoornis als oorzaak, ‘hoef je er zelf niets mee’. Dat klinkt als gemakzucht van leerkrachten, maar volgens Dehue is hen geleidelijk ook hun professionaliteit afgepakt en moeten ze deze terugclaimen. In plaats van het vocabulaire van psychologen over te nemen voor dat wat opvalt in de klas, zouden ze op hun eigen deskundigheid moeten vertrouwen. In het algemeen betreurt ze dat er zoveel wantrouwen is ten opzichte van het kwalitatieve oordeel. Men is eerder geneigd te geloven in cijfers, terwijl hier ook altijd een kwalitatief oordeel achter zit. Dat ben ik helemaal met haar eens, maar als psycholoog voel ik me hier toch ook een beetje tekort gedaan. Helaas ligt er in de opleiding en de praktijk van de GGZ, mede onder druk van zorgverzekeraars, inderdaad veel nadruk op meten en classificeren, maar een goede diagnose is meer dan een classificatie. Psychologen kunnen een kwalitatief oordeel geven over de factoren die een rol spelen bij psychisch lijden en met betrokkenen ín context proberen dit lijden te verminderen.

  In de zaal leeft ook de vraag of het groeiend aantal diagnoses nu vooral een gevolg is van het verruimen van diagnoses, of ook van de druk die de neoliberale samenleving ons oplegt, het succesvol moeten zijn. Dehue durft dit niet te zeggen. Hoewel ze het adagium van ‘succes is een keuze’ gevaarlijk vindt, ziet ze ook dat er mensen zijn die juist goed gedijen bij competitie. Misschien is men gemiddeld niet ongelukkiger, maar de verschillen zijn wel groter: sommige mensen zijn erg ongelukkig in deze cultuur en dit economische systeem.

  Waar is die hoop dan, waar de NIVOZ-reeks van spreekt en die ik toch ook voelde na vanavond? Dehue hoopt met haar kritische reflecties mensen aan het denken te zetten en ik help daar graag bij door deze reflecties te delen. Luc Stevens, oprichter van het NIVOZ, roept tot slot leerkrachten op de verantwoording bij zichzelf te zoeken in plaats van bij externe deskundigen en verwoordt hun hoopvolle werk als volgt: ‘Er is de verwachting dat je iets kan bereiken. Wat je gaat bereiken, hoe, en wanneer, dat weet niemand’.

  Lees meer over de onderwijsavonden van NIVOZ. • 19 sep 2019

  Blog van Marco (nr. 8)

  Het lerarentekort: er is maar 1 oplossing en dat is salarisverhoging

  Iedereen in en om het onderwijs heeft de afgelopen jaren wel iets gezegd over het lerarentekort in het basisonderwijs. Er zijn actieplannen gepresenteerd, zij-instromers worden gestimuleerd, grote steden maken het wonen aantrekkelijker, het kan niet op. En ondertussen blijft het probleem onverminderd groot.

  En nu is Prinsjesdag geweest en debatteert de kamer over de miljoenennota, waarin precies nul euro is uitgetrokken om iets te doen aan het lerarentekort in het basisonderwijs. De regeringspartijen betogen dat het niet duidelijk is of meer geld voor salarisverhoging het probleem wel helpt op te lossen. Want misschien zijn kleinere klassen wel veel effectiever.

  We worstelen nu al jaren met dit probleem en mede door demografische ontwikkelingen is het voorlopig nog niet opgelost. Daarom is er op dit moment maar 1 oplossing: de salarissen van leerkrachten in het basisonderwijs moeten substantieel omhoog. En ik zou niet zo gauw kunnen bedenken waarom het niet naar het niveau zou moeten van leerkrachten met een gelijkwaardige lerarenopleiding in het voortgezet onderwijs.

  Het is de enige oplossing. Verder hebben we alles al geprobeerd. De grote uitdaging is dat er op dit moment eigenlijk geen werkloosheid meer is. De enige mogelijkheid om de koek groter te maken zit hem dus bij het verhogen van het aantal in- en zij-instromers. En om dat aantal te verhogen is er eigenlijk maar een variabele die de overheid kan beïnvloeden: het salaris.

  Want we vergeten het nog wel eens, maar de arbeidsmarkt is een markt. Met vraag en aanbod. En we hebben nu structureel grote vraag en structureel te weinig aanbod. In elke normale markt gebeurt dan wat in het onderwijs een groot taboe lijkt te zijn: de prijs, het salaris gaat omhoog. Zodat het aanbod van zowel zij- als nieuwe instromers zal toenemen.

  En dan worden de secundaire problemen ook makkelijker oplosbaar. Kleinere klassen zijn immers een stuk eenvoudiger te realiseren met meer leerkrachten.

  Tot zover de oplossing. Dan de randvoorwaarden:

  1. Scholen mogen geen gebruik meer maken van uitzendbureaus of andere tussenpersonen. Die drijven slechts de prijs op terwijl de koek niet groter wordt. Dat leidt effectief tot minder geld voor het onderwijs in het algemeen en salarissen in het bijzonder. Het openbaar basisonderwijs in Amsterdam geeft hiervoor gelukkig het goede voorbeeld al.

  2. Aandacht voor kwaliteit en professionaliteit in het basisonderwijs en de processen die daarbij horen: focus op resultaten, continue aandacht voor verbetering en eigen ontwikkeling, zelfreflectie, intervisie & organiseren van feedback.

  3. Het grootste deel van de leerkrachten is dol op zijn of haar baan. En terecht horen we (bijvoorbeeld op social media) regelmatig wat er allemaal niet goed is, maar dat helpt niet om het vak aantrekkelijk te maken voor buitenstaanders. Dus een oprechte oproep aan elke leerkracht om ook eens wat vaker te delen wat het vak zo mooi, inspirerend en vervullend maakt!

  Een forse salarisverhoging zal op korte termijn effect hebben op de aantrekkelijkheid van het vak. Natuurlijk duurt het nog even voordat het aantal leerkrachten dan is toegenomen, maar daar staat tegenover dat de zittende leerkrachten al direct profiteren van het hogere salaris en daarmee gecompenseerd worden voor het extra werk dat ze nog even zullen moeten verzetten.

  Gelukkig hebben we er als maatschappij het geld voor. Of we het er voor over hebben is de grote vraag.Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Voordelen voor leden

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen 3 keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen dagelijks onze helpdesk bellen voor ondersteuning

Congres

Jaarlijks gratis deelname aan het landelijk congres

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u het openbaar onderwijs!

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen 3 keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen dagelijks onze helpdesk bellen voor ondersteuning

Congres

Jaarlijks gratis deelname aan het landelijk congres

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u het openbaar onderwijs!

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen 3 keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen dagelijks onze helpdesk bellen voor ondersteuning

Congres

Jaarlijks gratis deelname aan het landelijk congres

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u het openbaar onderwijs!

VOO ballende kinderen

Lidmaatschappen

Persoonlijk

Steun de idealen van het openbaar onderwijs en word persoonlijk lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs!

Meer info

Medezeggenschap

Word als GMR, MR of OPR lid van de VOO voor korting op cursussen, ondersteuning en toegang tot onze VOO Helpdesk!

Meer info

Ouderraad

Word als OR lid van de VOO en profiteer van korting op cursussen, deskundig advies en gratis toegang tot de VOO Helpdesk!

Meer info

Scholen(groep)

Word als school of bestuur lid van de VOO en profiteer van korting op de MR- en OR-lidmaatschappen!

Meer info