Samen leven, samen leren

De Vereniging Openbaar Onderwijs behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren. Meer lezen

Experts in medezeggenschap

De VOO is dé expert op gebied van medezeggenschap, en biedt cursussen en begeleiding aan.

Naar medezeggenschap

VOO Helpdesk

De VOO heeft een professionele helpdesk voor leden met vragen over de schoolorganisatie.

Contact helpdesk

Kennisbank

Uitgebreide informatie over o.a. medezeggenschap, de schoolorganisatie en ouderbetrokkenheid.

Naar onze kennisbank
  • MR Academie

   MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. MR Academie is er om medezeggenschapsraden te ondersteunen...

   Bekijk cursus
  • MR Start

   MR Start is dé basiscursus voor het werk als MR-lid in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs! Bent u nieuw in...

   Bekijk cursus
  • MR Effectief

   MR Effectief is dé cursus om te volgen als u meer wilt weten over hoe de MR invulling kan geven aan...

   Bekijk cursus
  • MR Compleet

   MR Compleet is dé volledige cursus voor nieuwe MR-leden en MR-leden die hun kennis willen toetsen. Deze cursus bestaat uit de cursussen MR...

   Bekijk cursus
  • MR op Maat

   MR op Maat is dé maatwerkcursus voor MR-leden in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Met MR op Maat kiest...

   Bekijk cursus
  • MR en Achterban

   MR en Achterban is dé cursus waar u meer leert over contact onderhouden met de achterban! De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt ouders,...

   Bekijk cursus
  • MR en Activiteitenplan

   Tijdens deze cursus voor de MR en schoolleiding maakt u samen afspraken en wordt een activiteitenplan opgesteld. In samenspraak met...

   Bekijk cursus
  • MR en Begroting

   MR-leden krijgen inzicht in de financiële inkomsten van het onderwijs zoals de lumpsumfinanciering en de Prestatie-box. Ook leren zij waar...

   Bekijk cursus
  • MR en Werkverdelingsplan

   Tijdens deze cursus wordt ervoor gezorgd dat de MR in samenspraak met de schoolleiding en team ervoor kan zorgen dat...

   Bekijk cursus
  • MR Verdieping

   MR Verdieping is hét inhoudelijke vervolg op de cursus MR Start! Bij de cursus MR Start heeft u geleerd over wat...

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum

   Inzicht verschaffen over de mogelijkheden en wettelijke verplichtingen bij medezeggenschap op een IKC. Een IKC moet aan drie medezeggenschapswetten voldoen....

   Bekijk cursus
  • MR en Formatieplan

   De personeelsgeleding van de (G)MR heeft instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling van het formatieplan. U krijgt inzicht in de aspecten waarop...

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarverslag en jaarrekening

   Tijdens deze cursus leren MR-leden leren hoe zij het jaarverslag – dat onder meer bestaat uit de jaarrekening en een...

   Bekijk cursus
  • MR en Fusie

   MR-leden begrijpen de positie en de mogelijkheden die een MR heeft bij een fusie en zij kunnen een kritisch-inhoudelijk gesprek...

   Bekijk cursus
  • MR en Krimp

   MR-leden krijgen informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingaantallen op hun school...

   Bekijk cursus
  • MR en Schoolplan

   Tijdens deze cursus leren MR-leden wat er in het schoolplan moet worden opgenomen en hoe zij invloed kunnen uitoefenen op...

   Bekijk cursus
  • Ambitiegesprek

   MR-leden en schoolleiding praten tijdens deze cursus samen over verwachtingen en samenwerking. In het ambitiegesprek bespreken de partners in het...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

   De cursus Relatie MR, bevoegd gezag en RvT is er voor iedereen die meer wil weten over de wettelijke en...

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld

   Tijdens deze cursus leren MR-leden hoe de school aan zijn financiën komt, waar de bedragen op zijn gebaseerd en waaraan...

   Bekijk cursus
  • OPR Start

   In veel samenwerkingsverbanden zal het nieuwe of vernieuwde ondersteuningsplan aan de orde komen. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet hiermee instemmen voordat...

   Bekijk cursus
  • Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

   Tijdens de netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen worden ‘good practices’ uitgewisseld en is het mogelijk om vragen te stellen en praktijkdilemma’s...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 21 cursussen

  • Ouderraad Start

   Tijdens deze cursus leren ouders alles over de rol van de ouderraad, de ouderbijdrage en ouderparticipatie. Speciaal voor ouderraden in...

   Bekijk cursus
  • Van basisschool naar brugklas

   Tijdens deze cursus leren ouders van kinderen in groep 7 en 8 alles over de overstap naar de middelbare school....

   Bekijk cursus
  • Leerlingenraad Start

   Leerlingen leren hoe zij als leerlingenraad actief en zichtbaar kunnen zijn en zo daadwerkelijk invloed uit kunnen oefenen op school....

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 3 cursussen

  • TSO/ Overblijf Start

   TSO/ Overblijf Start is dé basiscursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden. Scholen zijn, vanuit...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's

   De VOO biedt een keuze uit vier thema’s met betrekking tot tussenschoolse opvang. U vindt de locaties en data van...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's online

   TSO/ Overblijf Thema’s online biedt gerichte online cursussen op de thema’s waar u vragen over heeft. Een must voor wiemet...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Compleet

   TSO/ Overblijf Compleet is dé complete cursus voor ouders en vrijwilligers die de overblijf op school willen begeleiden. Tijdens deze...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coach

   De TSO/ Overblijftraining coach is voor overblijfmedewerkers en overblijfcoördinatoren die zich persoonlijk willen verder willen bekwamen. De coach richt zich...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coördinatie

   TSO/ Overblijf Coördinatie is de cursus voor coördinatoren die meer willen leren over leidinggeven en communiceren. In de coördinatorcursus leert...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

  • Passend onderwijs wet- en regelgeving

   Wat moet je als leerkracht/docent nu echt doen in het kader van passend onderwijs? In deze praktische cursus wordt de...

   Bekijk cursus
  • Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders

   Speciaal voor bestuurders en schoolleiders is deze cursus er, die u meer informatie verschaft over de positie van de MR....

   Bekijk cursus
  • Personeelsdagen

   Deze cursus (studiemiddag) organiseren we voor scholen en schoolbesturen over specifieke thema’s die spelen op school. Adviseurs van de VOO...

   Bekijk cursus
  • Andere Schooltijden

   Deze cursus is er voor alle MR- en OR-leden die meer willen weten over (regelgeving bij) verandering van schooltijden. Op...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, OR en team

   Wie is verantwoordelijk voor de schoolreis? Wie bepaalt de schooltijden? Mag de ouderraad zich ook met beleidszaken bemoeien? Hoe zorgen...

   Bekijk cursus
  • Pedagogisch Tact online

   Deze online cursus is er voor docenten die meer willen leren over het pedagogische aspect van hun vakgebied. De pedagogische...

   Bekijk cursus

  Deze categorie bevat 6 cursussen

Actueel

 • 26 apr 2021

  Steeds vaker ambtelijk secretarissen in onderwijs

  Steeds vaker zijn er ambtelijk secretarissen die het ‘regelwerk’ van de GMR uit handen nemen. En dat is goed nieuws, vindt ook Janny Arends, senior beleidsadviseur bij de VOO.

  Elke MR heeft een secretaris die de agenda’s opstelt, vergaderingen notuleert en ander belang werk doet voor de medezeggenschap. Maar dit werk kost veel tijd en is niet waar MR-leden voor worden gekozen. Bovendien verandert de secretaris om de paar jaar en mist daardoor vaak continuteit. Zeker op het niveau van de GMR kan het daarom wenselijk zijn een ambtelijk secretaris aan te stellen.

  Nut van de ambtelijk secretaris

  Een ambtelijk secretaris is iemand die in dienst is en geen deel uitmaakt van de GMR. Deze persoon neemt al het regelwerk, zoals notuleren, agenda’s opstellen, archief beheren, contacten leggen, uit handen van de GMR. Zo kunnen de GMR-leden zich volledig focussen op het inhoudelijk belangrijke werk.

  De VOO juicht het daarom toe dat er steeds vaker een ambtelijk secretaris is die de GMR ondersteunt. In een interview met het AOb geeft Janny Arends ook aan: “Het [hebben van een ambtelijk secretaris] is goed voor de professionalisering van de medezeggenschap.”

  ‘Linking pin’ tussen GMR en MR

  Arends: “Je kunt de linking pin zijn tussen gmr en mr-leden. Er lopen nu vaak geen goede lijntjes. Je kunt adviseren over scholingsmogelijkheden voor medezeggenschappers. Je kunt één of twee keer per jaar themabijeenkomsten organiseren voor de mr-leden van jullie organisatie, of een nieuwsbrief uitbrengen. Het takenpakket is flexibel, je kunt het in overleg met het dagelijks bestuur van je mr zo uitgebreid maken als je zelf wilt. Het helpt allemaal om de medezeggenschap te versterken; er is een wereld te winnen.”

  Ook andere organisaties pleiten voor een stevigere rol van de ambtelijk secretaris. Zo pleit de Algemene Onderwijsbond ervoor om hier nadere afspraken voor op te nemen in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van het primair en voortgezet onderwijs. De VOO ondersteunt een dergelijke oproep van harte en hoopt dat het aantal ambtelijk secretarissen de komende tijd nog verder zal toenemen. • 22 apr 2021

  Nieuwe benchmark nuttig voor (G)MR

  Sinds februari is de zogeheten Benchmark voor basis- en voortgezet onderwijs beschikbaar. De Benchmark is een instrument dat (G)MR’s inzicht biedt in de inzet van middelen bij het bevoegd gezag.

  Daarnaast verschaft de Benchmark ook informatie over medewerkers en onderwijsopbrengsten van een schoolbestuur. Het kan dienen als startpunt voor een goed gesprek tussen (G)MR en bevoegd gezag.

  Ontwikkeling Benchmark

  Een belangrijke aanleiding voor het ontwikkelen van de Benchmark is dat het onderwijs zich beter wil verantwoorden richting de buitenwereld. De tool biedt schoolbesturen ook de mogelijkheid om op basis van betrouwbare data hun gegevens naast die van vergelijkbare besturen te leggen. Zo krijgen ze een goed beeld van hoe ze ervoor staan.

  Op dit moment biedt de Benchmark informatie over financiën, bedrijfsvoering en medewerkers. Met deze informatie kunnen leden van de (G)MR meteen hun voordeel doen. Zo is in één oogopslag de ontwikkeling van de liquiditeit en de solvabiliteit tussen 2016 en 2023 te zien.

  Opgenomen informatie

  Verder wordt het duidelijk of het eigen vermogen van een bestuur meer of minder is dan de signaleringswaarde van het Ministerie van OCW. Bij afwijkingen kan de (G)MR hierover vragen stellen aan het bevoegd gezag. Naast financiële informatie bevat de Benchmark ook gegevens over aantallen leerlingen tussen 2016 en 2021, de leeftijdsverdeling van de medewerkers binnen het bestuur en de ontwikkelingen van het verzuimpercentage.

  In de loop van het jaar wordt ook de onderwijskwaliteit in de Benchmark opgenomen. Dit is een onderwerp dat bij uitstek relevant is voor leden van de (G)MR. Ga hier naar de Benchmark. • 21 apr 2021

  Onderzoek LAKS en VOO: bij helft MR’s in voortgezet onderwijs geen verkiezingen

  De helft van de MR-leden in het voortgezet onderwijs (vo) is zonder verkiezingen lid geworden van de medezeggenschapsraad (MR). Dat blijkt uit onderzoek van het LAKS en de VOO. De organisaties pleiten daarom voor meer aandacht voor medezeggenschapsraden, bijvoorbeeld met een landelijke verkiezingsweek. Verder valt op dat MR’s in de ogen van de leden goed functioneren, maar dat een derde van de leden vindt dat ze niet goed zijn ingewerkt.

  Verkiezingen voor de medezeggenschap

  Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) deden het afgelopen jaar via een uitgebreide enquête onderzoek naar de medezeggenschap in het voortgezet onderwijs. Van de 350 leden van MR’s, waarvan er 150 van de ouder- en leerlinggeleding. De helft van hen gaf aan dat er geen verkiezingen noodzakelijk waren voor MR-leden om verkozen te worden. Dit betekent dat er een gelijk aantal of minder kandidaten waren dan het aantal beschikbare plaatsen in de MR. Volgens de respondenten komt dit door de (on)bekendheid van de MR op school.

  De uitkomsten bevestigen voor het LAKS en de VOO de behoefte aan een nationale verkiezingsweek voor de medezeggenschapsraden in het funderend onderwijs. “Bij verkiezingen voor gemeenteraden en de provinciale staten worden op één moment alle leden voor deze organen gekozen. Dit zorgt voor veel landelijke aandacht en op deze manier wordt bevorderd dat mensen gaan stemmen. Zo zou het ook voor medezeggenschap kunnen werken.”, aldus Marco Frijlink, voorzitter van de VOO. 

  Gemiddeld een 7,8 voor functioneren MR in voortgezet onderwijs 

  Uit het onderzoek blijkt verder dat een op de drie MR-leden vindt niet goed ingewerkt te zijn. 43% geeft ook aan geen cursus te hebben gevolgd om meer te weten te komen over hoe medezeggenschap werkt en welke rechten een MR-lid heeft. Bij ouders en leerlingen is dit percentage nog veel hoger: maar liefst 68% heeft sinds het aantreden als MR-lid geen cursus gevolgd. 

  Toch geven MR-leden gemiddeld een ruime voldoende aan het functioneren van de MR op school: een 7,8, vooral omdat er naar elkaar wordt geluisterd en men het inhoudelijk eens kan worden. Nienke Luijckx, voorzitter van het LAKS: “Er is dus een enorm goede wil en positieve grondhouding. Als medezeggenschapsraden ook nog eens beter beslagen ten ijs zouden komen, zouden ze dus nog veel beter in samenwerking met de schoolleiding hun school kunnen verbeteren.”

  Bereiken van de achterban

  De enquête ging ook in op de relatie van de MR-leden met hun achterban. 40% van de MR-leden in het vo geeft aan dat hun achterban niet goed weet waar de MR zich mee bezighoudt. Ook geeft 18% aan zelf niet goed op de hoogte te zijn over waar de prioriteiten van de achterban liggen. Personeelsleden lijken dit wel beter te weten dan ouders en leerlingen. Bij de laatste twee groepen was dit percentage namelijk 28%. 

  Beter contact met de achterban komt volgens een deel van de MR-leden als de MR fysiek zichtbaarder wordt op school, als dit na corona weer mogelijk is. Bijvoorbeeld door het organiseren van een informatiebijeenkomst of aanhaken tijdens al georganiseerde evenementen op school. “Net als bij de verkiezingen en het inwerken van leden is het ook hier van belang is dat de MR leeft, zichtbaar is en serieus genomen wordt.”, aldus Nienke Luijckx. Marco Frijlink vult aan: “Ook daarvoor kan een landelijke week uitkomst bieden: je kan een MR dan doeltreffender maken door activiteiten te organiseren om de achterban te spreken en kandidaten voor de MR alvast mee te nemen in wat het werk inhoudt en hoe ze het zich eigen kunnen maken als ze verkozen zijn.”

  Het onderzoek is verricht onder MR’s in het voortgezet onderwijs. 368 MR-leden vulden de enquête in. 67% was lid van de MR, 14% van een deelraad. 61% van de respondenten was personeelslid, 24% leerling en 15% ouder. Van alle respondenten was 45% al meer dan twee jaar lid van de MR.

  Voor meer informatie, neemt contact op met: 
  * Alex Friso, beleidsmedewerker LAKS – [email protected] 
  * Janny Arends, senior beleidsadviseur VOO – [email protected] • 14 apr 2021

  2021, de Staat van het Onderwijs: wat nu?

  De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft met belangstelling en een zekere ontreddering kennisgenomen van de ‘Staat van het Onderwijs’ die de Inspectie van het Onderwijs vandaag presenteert. Veel waardering is er voor de poging die de Inspectie heeft ondernomen om ook, juist in dit moeilijke jaar een goed beeld te krijgen van hoe het er op scholen echt aan toegaat. De vereniging is geschrokken van de uitkomsten en dit geldt niet alleen voor de coronagerelateerde bevindingen, maar ook breder.

  Marco Frijlink, voorzitter van de VOO: “Het viel natuurlijk enigszins te verwachten dat we negatieve effecten van corona al zouden kunnen zien. Zo baren de opgelopen achterstanden en dan met name die in de groepen 7 van het basisonderwijs, ons grote zorgen. Voor deze groep leerlingen zal een specifiek programma nodig zijn om hen voor te bereiden op het schooladvies in groep 8 om te voorkomen dat zij hier een (school)leven lang last van zullen houden.”

  Positief is de VOO over het pleidooi van de Inspectie, dat in lijn is met dat van de Onderwijsraad, om ruimte te creëren voor focus op de basisvaardigheden. Ook de nadruk op kansengelijkheid én de stelling dat het reguliere onderwijs als publieke voorziening het schaduwonderwijs overbodig zou moeten maken, juicht de VOO van harte toe.

  De VOO is verrast over sommige resultaten die de Inspectie wel constateert, maar waar verder nauwelijks tot geen conclusies aan worden verbonden. De belangrijkste:

  • De grootste leerachterstanden zijn opgelopen in groep 7, waar maar 65% van de normale leergroei werd gerealiseerd. Het hardst getroffen werden de leerlingen met een migratie-achtergrond, met laagopgeleide ouders en met ouders met een laag inkomen. Hier zal wat de VOO betreft gerichte actie op moeten volgen.
  • 14.000 leerlingen in groep acht kregen een lager schooladvies dan verwacht had mogen worden, omdat zij de eindtoets niet konden maken, ondanks oproepen om ‘kansrijk’ te adviseren. Er was al reden om kritisch te kijken naar de rol van het schooladvies, dat is nu nog urgenter geworden. En scholen in het voortgezet onderwijs zullen goed moeten (blijven) kijken naar de potentie van deze nieuwe brugklassers.
  • Het zicht op langdurig verzuim is verslechterd, omdat scholen geen verzuimmeldingen hoefden te doen. Dit is zorgwekkend gezien het grote -en de afgelopen jaren nog steeds stijgende- aantal thuiszitters (inmiddels naar schatting al rond de 20.000 kinderen).
  • 11 procent van de schoolbesturen in het primair onderwijs heeft minstens één school die in 8 van de afgelopen 10 jaar de minimale onderwijsresultaten niet realiseerde. De VOO vindt het onacceptabel dat dit jaar na jaar wordt geconstateerd, zonder dat er kennelijk actie op wordt ondernomen.
  • 20 procent van de scholen in het primair onderwijs en 16 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs houdt zich niet aan de wettelijke zorgplicht voor sociale veiligheid omdat zij niet een jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving aan de Inspectie verstrekken, ondanks de wettelijke verplichting hiertoe. Dit illustreert dat er veel wordt gemeten en geïnspecteerd, maar dat er te weinig wordt gehandhaafd.

  De VOO roept de schoolbesturen op om zich rekenschap te geven van de inzichten van de Inspectie en daar gericht mee aan de slag te gaan. De VOO roept de Inspectie en waar nodig de Minister en de politiek op om zich niet neer te leggen bij ongewenste situaties, maar hun verantwoordelijkheid te nemen en in te grijpen. • 7 apr 2021

  Wetswijziging ouderbijdrage per 1 augustus

  Vanaf schooljaar 2021-2022 moeten alle leerlingen kunnen meedoen met activiteiten die door de school worden georganiseerd. Ook als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. In dit artikel meer over deze wetswijziging ouderbijdrage en de gevolgen voor de MR.

  Alle kinderen doen mee

  In het verleden mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdragen niet hadden betaald, een kosteloos alternatief aanbieden voor deze extra activiteiten. Dit is per 1 augustus dus niet meer toegestaan; alle kinderen doen mee.

  Het gaat bij deze wijziging om activiteiten die buiten het verplichte onderwijsprogramma vallen. Zoals excursies, introductiekamp, kerstviering, bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining en langdurige extracurriculaire activiteiten zoals tweetalig onderwijs. De Rijksoverheid heeft een brochure opgesteld om ouders en scholen te informeren over de nieuwe wetgeving.

  Waar MR-leden op moeten letten

  Leden van de medezeggenschapsraad (MR) hebben een belangrijke rol bij deze ouderbijdrage. Zo heeft de oudergeleding een instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen van de vrijwillige ouderbijdrage (artikel 13 lid 1c en artikel 14 lid 2c WMS). Als u meer wilt weten over de ouderbijdrage, lees dan het artikel in de kennisbank.

  De MR moet er daarnaast op letten dat in de schoolgids expliciet vermeld staat dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot uitsluiting van kinderen op school. De oudergeleding van de MR in het primair onderwijs heeft een instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen van de schoolgids (artikel 13 lid 1g WMS). In het voortgezet onderwijs is dit de ouder- en leerlinggeleding (artikel 14 lid 1a WMS). Meer over de schoolgids vindt u in onze kennisbank.Voordelen voor leden

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

15% korting

Leden krijgen 15% korting op cursussen en advies

Onze School

Leden ontvangen drie keer per jaar het magazine Onze School

Helpdesk

Leden kunnen op elke schooldag contact opnemen bij vragen

Ledenbijeenkomsten

Deelname en inspraak tijdens onze ledenbijeenkomsten

Openbaar onderwijs

Met uw lidmaatschap steunt u de idealen van het openbaar onderwijs

VOO ballende kinderen

Lidmaatschappen

Persoonlijk

Steun de idealen van het openbaar onderwijs, en word persoonlijk lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Meer info

Medezeggenschap

Profiteer als MR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Ouderraad

Profiteer als OR van korting op cursussen, begeleiding en onze gratis VOO Helpdesk, en word lid van de VOO.

Meer info

Scholen(groep)

Profiteer van korting op MR- en OR-lidmaatschappen, en word als school of scholengroep lid van de VOO.

Meer info