Nieuws

Passend Onderwijs dat past!

Gepubliceerd op: maandag 18 november 2019

Wat te doen als een leerkracht en leerling er samen niet uitkomen? Het expertisecentrum Innoord biedt ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en adviseert basisscholen. Twan (11) uit groep 7 deed mee aan de impulsklas. Hij kijkt samen met zijn moeder en leerkracht terug.

Tekst Elles Verschoor

Twan: ‘Ik had veel ruzie in de klas en ook wel thuis met mijn ouders. Ik snapte ook niet zo goed waarom iedereen steeds boos werd op mij. Ik dacht dat de juf nooit hoorde wat ik zei. Nu weet ik dat je even moet wachten op een goed moment om iets te zeggen.

Vorig schooljaar ben ik naar de impulsklas geweest. Ik ging elke week samen met mijn moeder. In de impulsklas waren nog vier andere kinderen met hun ouders. We gingen daar praten, spelletjes doen en oefenen.’

De moeder van Twan: ‘Ik ben zo blij dat ik samen met Twan naar de impulsklas ben geweest. Thuis gaat het veel beter. Ik heb zelf geleerd rustiger te praten en de tijd te nemen voor elkaar. Twan luistert nu veel beter als ik iets zeg. Hij doet nu ook wat ik zeg. Ik zeg nu iets maar één keer en maximaal twee keer. Twan is zich meer bewust van zijn eigen gedrag en is meer bezig met hoe hij zich moet gedragen. Het is fijn dat het nu thuis en op school veel beter gaat met hem. Ik kreeg meestal, als ik op school kwam, te horen dat hij weer eens ruzie had gemaakt. Als ik nu op school kom dan krijg ik positieve dingen over hem te horen. Dat hij goed heeft geluisterd en zijn best doet zich beter te gedragen. Nu hij minder ruzie heeft, kan hij ook beter met andere kinderen spelen. Dat zie ik ook als hij buiten speelt in de buurt.

We zijn acht keer op vrijdagmorgen naar de impulsklas geweest. Het eerste deel was samen met de kinderen en daarna alleen met de ouders bij elkaar. Daar heb ik veel van geleerd. Dat er andere ouders zijn die dezelfde problemen hebben met hun kind. Ik dacht dat ik de enige was.’

De leerkracht van Twan: ‘Deelname als leerkracht aan de impulsklas vond ik best wel een tijdsinvestering, maar het was fijn om te merken dat iets werkt. Twan is echt veel minder betrokken bij conflicten in de klas en buiten op het plein tijdens de pauzes. Hij is ook rustiger in de klas. Door de impulsklas heeft hij ook meer aansluiting bij zijn klasgenoten gekregen. Dat is echter super om te zien.

De tijdsinvestering voor mij was dat ik acht weken lang twee keer per dag bezig was om zijn scores in te vullen in het digitale systeem van de impulsklas. Twan en zijn moeder vulden dit ook in en op de bijeenkomsten werden de scores vergeleken met elkaar. Via de mail kreeg ik tips en adviezen over wat ik kon doen in de klas. Nu heb ik goede handvatten hoe ik met hem om kan gaan en hoe ik hem kan coachen met zijn gedrag. Ik heb geleerd hoe ik hem beter feedback kan geven zodat hij zijn leerdoelen kan bereiken. En…dat het beter is als ik meer geduld met hem heb.’

Expertisecentrum Innoord

De impulsklas is een aanbod van expertisecentrum Innoord voor leerlingen die problemen hebben met werkhouding, taakaanpak en sociale omgang. In de impulsklas worden ouders en leerkracht betrokken. Door het versterken van de driehoek kind-ouder(s)-school wordt het inzicht vergroot in de onderwijsbehoeften van de leerling. De leerling zelf wordt gestimuleerd zich te ontwikkelen en krijgt adviezen en oefeningen om dat te kunnen. De gedragsveranderingen worden zowel op school als thuis geïmplementeerd en zullen door de intensieve betrokkenheid van de ouders en van de leerkracht een blijvend effect hebben.

Het expertisecentrum Innoord is een kennis- en adviescentrum dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Drie jaar geleden is begonnen met het inrichten van het expertisecentrum. Inmiddels biedt het centrum aan 17 basisscholen in Amsterdam-Noord ondersteuning om leerlingen een passend onderwijsaanbod te bieden op school. Bij het expertisecentrum werken orthopedagogen, psychologen, gespecialiseerde leerkrachten en een bovenschools intern begeleider. De lijnen tussen de scholen en het expertisecentrum zijn kort. Als een school een aanvraag doet voor een arrangement kan er meestal al binnen twee weken gestart worden.

De impulsklas is een van de twintig arrangementen die het expertisecentrum biedt. Daarnaast weten leerkrachten en intern begeleiders van de schol n het experitsecentrum steeds beter te vinden als zij met een expert van gedachten willen wisselen of hulp nodig hebben bij gegeleiding van een leerling.

Het expertisecentrum wordt bekostigd uit de extra ondersteuningsmiddelen die het schoolbestuur krijgt. Het doel is dat iedere leerling het onderwijs krijgt dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. En het liefst o[ een eigen basisschool in de buurt van het huis. Maar soms kan een basisschool niet de ondersteuning bieden die het kind nodig heeft. Of weet niet precies welke ondersteuning het kind nodig heeft. Dan kan de basisschool een beroep doen op de kennis en ervaring van de medewerkers van het Expertisecentrum Innoord.

Met dank aan het expertisecentrum Innoord. Voor meer informatie, zie de website van Innoord.

In Friesland zijn de afgelopen jaren zo'n dertig samenwerkingsscholen ontstaan. Deze scholen combineren openbaar onderwijs met andere onderwijsvormen. VOO-voorzitter Marco Frijlink ondersteunt dit concept vanwege de positieve invloed op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Durk Meijer, die leiding geeft aan zowel een christelijke als een openbare school in Drachten, werkt aan het overbruggen van verschillen tussen deze scholen.