Nieuws

‘Ouderraad is geen formele gesprekspartner bij beleid op school’

Gepubliceerd op: dinsdag 23 februari 2021

De ouderraad (OR) heeft niet het wettelijke recht om met de directie mee te praten over beleidszaken aangaande de school. Dat blijkt uit een uitspraak van een landelijke klachtencommissie onderwijs. Een OR had een klacht ingediend omdat ouderbeleid op school wijzigde zonder hier de OR bij te betrekken.

Op iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) aanwezig die meepraat en meedenkt over het beleid op school. Daarnaast hebben de meeste scholen een ouderraad, maar dit is geen wettelijke verplichting. Soms is het niet helemaal duidelijk wie welke taak en welke bevoegdheden heeft op school. Onlangs meldde zich een OR bij de landelijke klachtencommissie onderwijs met een klacht over het aanpassen van het ouderbeleid. De klacht werd ongegrond verklaard.

Inhoud van de casus

De ouderraad stelde dat de directeur van de school zonder overleg het beleid van de ouderraad wilde wijzigen. De wijziging ging erover dat de leerkrachten klassenouders mogen uitkiezen zonder daarover met de OR te overleggen. Tot dan toe was dit een taak van de ouderraad. Verder wilde de directeur de ouderraad opheffen zonder instemming van de MR. En ook heeft de OR geregeld bij de directeur geklaagd over beleidskwesties zoals de naleving van het identiteitsbeleid.

Volgens de directeur van de school heeft de ouderraad een praktisch-ondersteunende taak op school en moet hij zich niet bemoeien met beleidszaken. Zo is de vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders ten behoeve van de school en het onderwijs een zaak voor de MR. De OR heeft daarin geen formele rol.

Uitspraak: ouderraad geen gesprekspartner

De commissie stelt vast dat er een duidelijk verschil is tussen de rol en de taak van de ouderraad en die van de medezeggenschapsraad. De taken en bevoegdheden van de MR zijn expliciet vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen. Hiermee deelt de MR op een aantal terreinen de zeggenschap met het schoolbestuur en geldt hij als de formele gesprekspartner van de directeur. De positie en taken van de ouderraad liggen niet wettelijk vast.

De commissie stelt dat de OR in beginsel een praktisch-ondersteunende rol op school vervult, bijvoorbeeld het verrichten van hand- en spandiensten bij excursies, vieringen en de schoolbibliotheek. Eventueel  kan de ouderraad fungeren als sparringpartner van de oudergeleding van de MR, maar daarmee wordt de ouderraad geen onderdeel van de MR. Omdat de ouderraad geen formele gesprekspartner van de directeur is, komt de commissie tot de conclusie dat de klacht van de ouderraad ongegrond is.

De volledige tekst van de uitspraak vindt u op de website van Onderwijsgeschillen. Meer weten over de OR? Lees het artikel in onze kennisbank.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

De hoge schoolkosten waren al een probleem voor veel gezinnen en door de toenemende armoede leidt dit tot grotere ongelijkheid. Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties sturen de Tweede Kamer een brief met het verzoek een einde te maken aan die ongelijkheid. Laptops en tablets voor school zouden kosteloos beschikbaar moeten zijn voor alle leerlingen en als het aan de ondergetekende organisaties ligt wordt de vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs helemaal afgeschaft. "Als de minister kansengelijkheid serieus neemt moet hij ervoor zorgen dat het onderwijs toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht de portemonnee van hun ouders", aldus Marco Frijlink, voorzitter van de VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs).