Nieuws

Ouders verplicht raadplegen bij fusie

Gepubliceerd op: dinsdag 20 juni 2017

Ouders moeten in de toekomst worden geraadpleegd wanneer hun school moet fuseren met een andere school. Dat is een gevolg van de wet Toekomstbestendig onderwijs die door de Tweede Kamer is aangenomen.

De wet in het kader van leerlingendaling in het onderwijs is inmiddels in het Staatsblad gepubliceerd.

Ouders raadplegen

Een schoolbestuur moet voortaan eerst een ouderraadpleging organiseren alvorens een school kan worden overgedragen aan een ander bestuur of wanneer het voornemen wordt uitgesproken om een school te laten fuseren met een andere school. Deze verplichte ouderraadpleging geldt ook wanneer het bestuur de grondslag van de school wil wijzigingen, wanneer hij de school wil omzetten of wanneer hij de school wil sluiten.

De aangenomen wet leidt ook tot wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). In de wet wordt opgenomen dat het bevoegd gezag ouders moet raadplegen voordat het:

  • Een voorgenomen besluit tot (wijziging van het beleid ten aanzien van) overdracht of fusie van de school ter instemming aan de MR voorlegt (WMS artikel 10, eerste lid, sub h);
  • Een voorgenomen besluit tot wijziging van (het beleid ten aanzien van) de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan ter instemming aan de MR voorlegt (WMS artikel 13, eerste lid, onderdeel b);
  • Een voorgenomen besluit tot sluiting van de school voor advies voorlegt aan de MR (WMS artikel 11, eerste lid, sub c).

Betrokken

De verplichte ouderraadpleging wordt geregeld in WMS artikel 15, lid 3. Dit artikel wordt uitgebreid met de bepaling dat ouders moeten worden geraadpleegd voordat besluiten worden genomen over overdracht of fusie van de school, sluiting van de school of verandering van de grondslag van de school of omzetting van de school. Op deze manier wordt geborgd dat ouders bij ingrijpende besluiten zijn betrokken en vertegenwoordigd.

Strikt genomen is de wet bedoeld voor het primair onderwijs, maar de voorgestelde wijziging van artikel 15 geldt ook voor het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de WMS zal worden aangepast.

Helpdesk en advies

Informatie: VOO-Helpdesk voor leden, 036 711 6178 of [email protected], elke schooldag tussen 10.00 en 13.00 uur.

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).