Cursussen

De VOO is de grootste aanbieder van cursussen op het gebied van medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs. Alle cursussen worden verzorgd door trainers met minstens tien jaar eigen praktijkervaring in het onderwijs. Na afloop krijgt u vier weken kosteloos toegang tot onze helpdesk, zodat u na de cursus altijd verder kunt.

Bekijk hier het hele cursusaanbod in één overzicht.
Of kijk hieronder per cursus voor uitgebreidere informatie.

  • MR Start

   MR Start is dé basiscursus voor het werk als MR-lid in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs!

   Bekijk cursus
  • MR Effectief

   MR Effectief is dé vervolgcursus op MR Start voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het...

   Bekijk cursus
  • MR Compleet

   MR Compleet is dé volledige cursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs....

   Bekijk cursus
  • MR en Achterban

   De medezeggenschapsraad (MR) is de vertegenwoordiging van ouders, personeel en leerlingen op school. Het is daarom van groot belang dat...

   Bekijk cursus
  • MR en Activiteitenplan

   In samenspraak met de schoolleiding ervoor zorgen dat de medezeggenschap op school goed is geborgd. Voor een actieve medezeggenschapsraad is...

   Bekijk cursus
  • MR en Begroting

   MR-leden krijgen inzicht in de financiële inkomsten van het onderwijs, zoals de lumpsumfinanciering en de Prestatie-box. Ook leren zij waar...

   Bekijk cursus
  • MR en Fusie

   Door teruglopende leerlingenaantallen krijgen steeds meer scholen te maken met fusie. De medezeggenschapsraad (MR) heeft daarbij een belangrijke rol. In...

   Bekijk cursus
  • MR en Integraal Kindcentrum

   Inzicht verschaffen over de mogelijkheden en wettelijke verplichtingen bij medezeggenschap op een IKC. Een IKC moet aan drie medezeggenschapswetten voldoen....

   Bekijk cursus
  • MR en Jaarverslag

   Elk schoolbestuur moet het jaarverslag ter informatie aan de (G)MR sturen. Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening, alsmede een...

   Bekijk cursus
  • MR en Krimp

   U krijgt als MR-lid informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingenaantallen. De...

   Bekijk cursus
  • MR en Schoolplan

   MR-leden leren wat er in het schoolplan moet worden opgenomen en hoe zij invloed kunnen uitoefenen op het schoolbeleid voor...

   Bekijk cursus
  • MR op maat

   MR op Maat is dé maatwerkcursus voor MR-leden in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Bij MR op...

   Bekijk cursus
  • Ambitiegesprek

   In het ambitiegesprek bespreken de partners in het medezeggenschapsproces elkaars verwachtingen met betrekking tot de samenwerking. Het ambitiegesprek richt zich...

   Bekijk cursus
  • OPR Start

   In veel samenwerkingsverbanden zal het nieuwe of vernieuwde ondersteuningsplan aan de orde komen. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet hiermee instemmen voordat...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

   Tijdens deze cursus leren MR-leden wat hun rol en taak is binnen de ‘governance-driehoek’ van de MR, het bevoegd gezag...

   Bekijk cursus
  • Volg het Onderwijsgeld

   Hoe lopen geldstromen binnen het onderwijs en hoe kan de (G)MR invloed uitoefenen? In deze nieuwe cursus laten we zien...

   Bekijk cursus
  • Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

   De VOO organiseert netwerkbijeenkomsten voor ambtelijk secretarissen van de GMR (en MR) in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Programma...

   Bekijk cursus
  • Leerlingenraad Start

   Leerlingen leren hoe zij als leerlingenraad actief en zichtbaar kunnen zijn en zo daadwerkelijk invloed uit kunnen oefenen op school....

   Bekijk cursus
  • Ouderraad Start

   Ouderraad Start is dé basiscursus voor het werk als betrokkene bij een ouderraad op school!

   Bekijk cursus
  • Van basisschool naar brugklas

   Niet meer opzien tegen de aankomende verandering van school en met meer zelfvertrouwen starten in de brugklas voor professionals en...

   Bekijk cursus
  • Pedagogisch Tact

   De pedagogische opdracht van de leraar is ervoor te zorgen dat ieder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt...

   Bekijk cursus
  • Relatie MR, OR en team

   Wie is verantwoordelijk voor de schoolreis? Wie bepaalt de schooltijden? Mag de ouderraad zich ook met beleidszaken bemoeien? Hoe zorgen...

   Bekijk cursus
  • Andere Schooltijden

   Op veel scholen wordt nagedacht over (een wijziging van) de schooltijden. Soms is een aanpassing wenselijk vanwege een betere aansluiting...

   Bekijk cursus
  • Personeelsdagen

   Adviseurs van de VOO verzorgen workshops en studiemiddagen voor schoolbesturen en scholen. In overleg kan worden ingezoomd op de eigen...

   Bekijk cursus
  • Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Start

   Scholen zijn, vanuit de wetgeving, verplicht dat kinderen tussen de middag kunnen overblijven op school. Minimaal de helft van degenen...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Thema's

   De VOO biedt een keuze uit vier thema’s met betrekking tot tussenschoolse opvang. U vindt de locaties en data van...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Compleet

   Tijdens deze training leert u om als overblijfmedewerker op een basisschool aan de slag te gaan. U bent in staat...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coach

   De TSO/ Overblijftraining coach is voor overblijfmedewerkers en overblijfcoördinatoren die zich persoonlijk willen verder willen bekwamen. De coach richt zich...

   Bekijk cursus
  • TSO/ Overblijf Coördinatie

   In de coördinatorcursus leert u als coördinator TSO de basisvaardigheden met betrekking tot leidinggeven, professioneel communiceren, coachen en begeleiden van...

   Bekijk cursus
  • TSO en Passend Onderwijs

   Bekijk cursus

Heb je een kind dat dit jaar eindexamen zou doen? Geef haar of hem dan nu een hele lange, stevige knuffel. Ik heb net mijn zoon geknuffeld. En gefeliciteerd. Want hij is feitelijk geslaagd. Zo maar. Zonder eind ...Louis Armstrongweg 88
1311 RL Almere