Nieuws

Kei College heeft unieke medezeggenschapsraad

Gepubliceerd op: woensdag 5 september 2018

Het Kei College in Heerenveen heeft als een van de eersten in Nederland een bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zorgde er tijdens de totstandkoming voor dat aan de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) werd voldaan.

De bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders, vier personeelsleden en twee leerlingen. Alle leden zijn inmiddels geïnstalleerd en begonnen aan een bijzonder avontuur in deze bijzondere raad.

De aanleiding

Omdat Scholengroep Sevenwolden en het Bornego College in Heerenveen nauw samenwerken op enkele locaties, ontstond een sterke behoefte om op die gezamenlijke locaties ook medezeggenschap te organiseren. De VOO informeerde de bevoegde gezagen en de leden van de hoogste medezeggenschapsorganen bij beide organisaties over de verschillende mogelijkheden. Omdat een themaraad niet de mogelijkheid kent een bevoegdheid van een geleding uit te oefenen, was er aanleiding toe om te kiezen voor de boven bestuurlijke medezeggenschapsraad. Die raad kent geen beperking in de toe te kennen bevoegdheden.

‘Door de kennis en ervaring van de VOO was het een boeiend proces met een mooi resultaat!’

(P. van Tuinen, Directeur Kei College)

Een werkgroep bestaande uit leden van medezeggenschapsraden en de vestigingsdirecteur hebben onder leiding van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) een reglement voorbereid, waarin onder andere de beoogde bevoegdheden werden benoemd. Nadrukkelijk werd steeds vermeld dat die bevoegdheden alleen kunnen worden uitgeoefend indien zij alleen van toepassing zijn op die locaties, die onderdeel uitmaken van de samenwerking van de twee bevoegde gezagen.

Geschillen?

Een heikel punt was de geschillenregeling. De WMS voorziet niet in een verplichte aansluiting van een bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad bij de LCG WMS. Toch wilden beide bevoegde gezagen graag aansluiting bij de LCG WMS, maar dat bleek niet mogelijk. De praktische oplossing voor eventuele geschillen is nu gevonden in een lokale raad, die bestaat uit een door de medezeggenschapsraden aangedragen kandidaat en een door de bevoegde gezagen aangedragen kandidaat. Deze lokale raad wordt aangevuld met een onafhankelijke voorzitter, met juridische achtergrond.

Helpdesk en advies

Informatie: VOO-Helpdesk voor leden, 036 711 6178 of [email protected], elke schooldag tussen 10.00 en 13.00 uur.

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).