Tag: Openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs heeft een actief-pluriforme opdracht. Dit betekent dat het onderwijs bijdraagt aan ‘de ontwikkeling van de leerling met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’. Daarom kunnen kinderen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs krijgen. Niet alle openbare scholen weten wat ze 'moeten', maar vooral ook niet wat er tegenwoordig mogelijk is bij het invulling geven aan deze wettelijke verplichting. Modern vormingsonderwijs is een kans om leerlingen op openbare scholen wat extra's te bieden op de thema's socialisatie en persoonsvorming.  Elk jaar organiseren VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de Week van Openbare Scholen. In 2024 is de campagneweek van 18 tot en met 22 maart. Doet u (weer) mee?De Week van Openbare Scholen werd op 20 maart 2023 afgetrapt met het symposium 'Het verhaal van de openbare school'. Tijdens workshops gingen deelnemers in op de vraag hoe je de kernwaarden van het openbaar onderwijs, vrijheid, gelijkheid en ontmoeting, vormgeeft op school. Hier delen we een overzicht van de workshops en een terugblik van de workshopleiders.De Week van openbare scholen vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 maart. Op maandagmiddag 20 maart 2023 trappen de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB de Week van Openbare Scholen af met het symposium ‘Het verhaal van de openbare school’.De Vereniging Openbaar Onderwijs en VOSABB hebben een brandbrief gestuurd aan de gemeenteraad van Maastricht en Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Aanleiding is het raadsvoorstel dat op 22 februari in de gemeenteraad van Maastricht wordt behandeld en waarin het college van B&W voorstelt in te stemmen met het voorgenomen besluit van LVO, de grote scholenkoepel voor voortgezet onderwijs in Limburg, om alle scholen de denominatie ‘algemeen bijzonder’ te geven. De facto wordt daarmee het openbaar onderwijs  afgeschaft.Van 21 tot en met 25 maart 2022 is de Week van Openbare Scholen! In deze week laten leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders zien dat het openbaar onderwijs staat voor gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.Het bevreemdt de VOO dat de Onderwijsraad zichzelf typeert als de hoeder van het grondwetsartikel, maar tegelijkertijd miskent dat ook een grondwet in de tijd hoort mee te bewegen met grote maatschappelijke veranderingen. Ook dat is immers een kenmerk van een democratische rechtsstaat.11 okt 2021

Op 5 oktober jongstleden is Bareld de Vries op 87 jarige leeftijd overleden. Bareld was een groot voorstander van openbaar onderwijs.Artikel 23 zorgt ervoor dat in het onderwijs kinderen zich gescheiden ontwikkelen, afhankelijk van de religieuze en levensbeschouwelijke voorkeuren van hun ouders. De VOO zet zich ervoor in dat kinderen met welke achtergrond dan ook, met elkaar in één klas komen. Om zich met elkaar te ontwikkelen en met begrip en respect voor elkaar samenleven.Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de waarden waar we in het openbaar onderwijs voor staan. De openbare school is een plek waar kinderen en jongeren samen leven en samen leren. Het is een mini-samenleving waarin ruimte is voor ieders verhaal.Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs. Samen met de slogan Openbare scholen - waar verhalen samenkomen versterken ze de identiteit van het openbaar onderwijs.De VOO en VOS/ABB hebben samen een gratis online aanbod voor het onderwijs op afstand op het gebied van burgerschap en levensbeschouwing. Het aanbod is voor leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs vanaf deze week beschikbaar.Op 18 maart 2020 houden de VOO en VOS/ABB een landelijk congres over de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs. Op dit feestelijke congres, bij het Openluchtmuseum in Arnhem, worden de kernwaarden gelanceerd. Ook u kunt hierbij zijn. Deelname is gratis!Tijdens de opening van het congres De Staat van het Onderwijs, waar ik de VOO vertegenwoordig, staat ‘hokjesdenken’ centraal. De Deense video 'All that we share' wordt vertoond, die laat zien hoeveel mensen met verschillende achtergronden eigenlijk delen. Aan de zaal wordt gevraagd wie weleens is blijven zitten, of wie een ‘stapelaar’ is. Leerkrachten, bestuurders, beleidsmedewerkers: uit alle geledingen gaan mensen staan.De Onderwijsraad waarschuwt in de ‘Stand van educatief Nederland’ voor de doorgeschoten differentiatie in ons onderwijsstelsel. Op jonge leeftijd worden kinderen al van elkaar gescheiden in onderwijssoorten, waardoor zij onvoldoende in aanraking komen met kinderen met andere achtergronden en sommige groepen leerlingen minder kansen krijgen. Ontwikkelingen waar ook de VOO zich grote zorgen over maakt.De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) houdt een enquête onder ouders van kinderen binnen het openbaar onderwijs over het omgaan met verschillen op school. Dit gebeurt in samenwerking met KOOGO, de ouderkoepel van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs in Vlaanderen.Met de start van de Amsterdamse Mavo is dit schooljaar de eerste school op humanistische grondslag van de grond gekomen. Veel aandacht is er voor gelijkwaardigheid, zelfontplooiing, actieve tolerantie en verantwoordelijkheid. Maar voor humanisten was een eigen school lang ondenkbaar.