Op woensdag 22 mei zijn we vanwege de VOO Medezeggenschapsdag de hele dag niet bereikbaar. We staan u graag op 23 mei weer te woord.

Algemene voorwaarden

    Home - Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en opdrachtgevers, dan wel hun rechtsopvolgers.

I Algemene bepalingen

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, die aan de VOO opdracht geeft tot het uitvoeren van een of meer diensten.
b. Diensten: het geven van ouderavonden, cursussen, advies, voorlichting, coaching, workshops, organiseren van personeelsdagen en/of de ontwikkeling van producten.
c. Opdrachtnemer: de VOO te Bussum.
d. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een van de trainingen, cursussen of workshops van de VOO.
e. Persoonlijk lid: de natuurlijke persoon die de leeftijd van twaalf (12) jaar heeft bereikt en zich als lid van de vereniging heeft aangemeld.
f. Niet-persoonlijk lid: het medezeggenschapsorgaan (GMR, MR, OPR, deelraad, themaraad, bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad, groepsmedezeggenschapsraad) als bedoel in de Wet medezeggenschap op scholen, dan wel de ouderraad of leerlingenraad die zich als lid van de vereniging heeft aangemeld.

II Cursusinschrijvingen of opdracht tot dienstverlening

2. Opdrachtaanvaarding
Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door:
• Het aanvragen van diensten per post, e-mail of via de website, die door de VOO schriftelijke bevestigd wordt.
• Het verstrekken van een mondelinge opdrachtbevestiging, die door de VOO schriftelijk bevestigd wordt.
• Het ondertekenen en retourneren van een door de VOO aan de opdrachtgever uitgebrachte offerte. De door de VOO uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van een maand.
• Het schriftelijk of via een formulier op de website van de vereniging inschrijven voor een cursus of aanmelden als lid.

3. Annulering VOO of deelnemer
De VOO kan besluiten een open cursus, congres/symposium e.d. te annuleren, bijvoorbeeld wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen, echter in beginsel nooit binnen een termijn van drie werkdagen voorafgaand aan een cursus en tien werkdagen voorafgaand aan een congres/symposium. Nadien kan door de VOO alleen nog geannuleerd worden wegens calamiteit. Hierbij kan geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van schadevergoeding. In overleg tussen VOO en opdrachtgever/deelnemer wordt in een dergelijk geval gezocht naar een voor beide zijden reële oplossing.

Wanneer een deelnemer zelf niet naar een cursus open inschrijving kan komen, bestaat de mogelijkheid een ander persoon in de plaats te laten gaan. Hier zijn in beginsel geen extra kosten aan verbonden. De deelnemer dient hiervoor een wijziging te sturen en deze moet de VOO minstens 24 uur voor aanvang van de cursus per e-mail hebben ontvangen.

Voor iedere aanmelding geldt een bedenkrecht van 14 dagen, vanaf de datum waarop de bevestiging wordt gestuurd.

4. Overmacht deelnemer
In geval van overmacht aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer in verband met de overmacht de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, zal VOO aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval beoordelen of (een deel van) restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen. In voorkomende gevallen, ter beoordeling van VOO, kan een cursus in overleg met de deelnemer in het geval van aantoonbare overmacht worden verplaatst naar een andere datum. VOO is echter nimmer verplicht tot restitutie van het cursusgeld of verplaatsing van de cursus.

5. Annuleringsvoorwaarden
Als de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging of annulering van een opdracht overgaat, dan dient dit altijd schriftelijk aan de VOO te worden gemeld.

Bij ouderavonden, cursussen, maatwerktrainingen, voorlichting, coaching, workshops en adviezen in algemene zin, brengt de VOO in het geval van annulering of beëindiging door de opdrachtgever dan wel bij het afmelden en/of niet verschijnen van individuele deelnemers op de cursus om welke reden dan ook (ook ziekte of ongeval), onderstaande kosten in rekening:
• Bij maatwerktrajecten: alle ontwikkelings- en voorbereidingskosten die tot op het moment van annulering zijn gemaakt;
• 100% van de kosten bij annulering tussen 0 tot 2 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst dan wel opdrachtuitvoering;
• 75% van de kosten bij annulering tussen 2 tot 4 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst dan wel opdrachtuitvoering;
• 50% van de kosten bij annulering tussen tot 4 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst dan wel opdrachtuitvoering.

6. Nog niet ingeplande cursussen
Bij aanmeldingen voor nog niet ingeplande cursussen geldt het volgende:
• Bij aanmelding voor de zomervakantie (noord/zuid/midden) verplicht de VOO zich de cursus voor het eind van het kalenderjaar aan te bieden;
• Bij aanmelding na de zomervakantie (noord/zuid/midden) verplicht de VOO zich de cursus voor einde schooljaar aan te bieden. Indien de VOO binnen de gestelde termijn in gebreke blijft, dan vervalt de overeenkomst dan wel wordt deze in overleg verlengd.

7. Betalingen
Facturering geschiedt direct na inschrijving of totstandkoming van de overeenkomst tot dienstverlening, tenzij partijen anders overeenkomen. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Na overschrijding van deze termijn worden de wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening gebracht.

8. Certificaten
Deelnemers aan de cursussen TSO sluiten deze af met het behalen van een certificaat. Bij verlies van het certificaat wordt op verzoek een kopie verstrekt tegen betaling van € 12,50.

9. Intellectueel eigendom en copyright
a. Alle modules, hand-outs, modellen en/of technieken die zijn ontwikkeld en/of worden gebruikt in het kader van de opdracht, zijn en blijven intellectueel eigendom van de VOO.
b. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is het opdrachtgevers, cursisten dan wel anderen, niet toegestaan het (cursus)materiaal te reproduceren.
c. Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van het instituut. De gebruikte, gedemonstreerde en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van het instituut.

10. Vertrouwelijkheid
Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor zijn management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

III Lidmaatschap van de vereniging

11. Inschrijving
a. Inschrijving als lid geschiedt door schriftelijke aanmelding of door aanmelding via een online formulier op de website van de vereniging.
b. Inschrijving als lid kan door persoonlijke en niet-persoonlijke leden binnen 2 weken na bevestiging van inschrijving worden ongedaan gemaakt. Hiertoe volstaat een daartoe strekkende e-mail naar [email protected]. Voor niet-persoonlijke leden geldt daarbij het gestelde in artikel 12 lid b.

12. Contributie
a. Er geldt zowel voor persoonlijke als voor niet-persoonlijke leden een jaarcontributie. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door de ledenvergadering en gepubliceerd op de website van de vereniging: https://voo.nl/. De contributie wordt -behoudens besluiten anderszins van de algemene vergadering- jaarlijks met 2% verhoogd.
b. De jaarcontributie wordt jaarlijks in januari gefactureerd dan wel geïncasseerd.
c. Persoonlijke leden die lid worden na 1 juli van enig jaar, zijn 50% van de jaarcontributie voor persoonlijke leden verschuldigd.
d. Niet-persoonlijke leden die lid worden na 31 januari, zijn naar rato op maandbasis hun jaarcontributie verschuldigd. Ter illustratie een niet-persoonlijk lid dat zich aanmeldt op 15 september is over dat jaar nog 4 maanden van de jaarcontributie (september t/m december) verschuldigd.

 13. Beëindiging
a. Beëindiging van het lidmaatschap dienst schriftelijk te geschieden. Als schriftelijk wordt beschouwd een ingevuld formulier via https://voo.nl/opzegformulier. Niet-persoonlijke leden kunnen hun lidmaatschap alleen beëindigen door een bericht dienaangaande van de voorzitter en/of secretaris van dat gremium. Collectieve opzegging van gremia door bijvoorbeeld een bestuurder is dus niet mogelijk.
c. Niet-persoonlijke leden die zich aanmelden na 31 augustus van enig jaar, kunnen hun lidmaatschap eerst beëindigen per 1 januari van het jaar volgende op het eerstvolgende kalenderjaar. Dus aanmelding per 15 september 2020, eerste beëindiging per 1 januari 2022.
d. Opzeggingen voor het volgende kalenderjaar dient te geschieden uiterlijk vóór 1 december.

14. Stemrecht
a. Persoonlijke leden hebben op ledenvergaderingen ieder een (1) stem.
b. Niet-persoonlijke leden hebben op ledenvergaderingen ieder een (1) stem, die dient te worden uitgeoefend door een door het niet-persoonlijke lid aan te wijzen natuurlijke persoon.
c. Het bestuur van de vereniging maakt bij de convocatie van de ledenvergadering bekend op welke wijze aanmelding dient te geschieden om verzekerd te zijn van stemrecht op de vergadering.

IV Slotbepalingen

15. Inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden zijn in werking sinds 9 november 2023.

Wendy Melis
Medewerker secretariaat

Wendy werkt op het secretariaat van de VOO en houdt zich bezig met de organisatie van cursussen en ondersteuning RvT.

Meer over Wendy

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Governance in gesprek is een onregelmatig verschijnende podcast van Hartger Wassink en Marco Frijlink. In deze aflevering gaan Marco en Hartger in gesprek met Marilieke Engbers. Op 21 mei verschijnt haar nieuwe boek 'Eenzaam aan de top' (geschreven samen met Pim Bouwman).Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...