Medezeggenschapsreglement

Iedere MR dient te beschikken over een reglement waarin een aantal essentiële zaken zijn geregeld, zoals het aantal leden van de MR, de verkiezingsprocedures en de manier waarop de achterban bij de MR-werkzaamheden wordt betrokken.


Opstellen van het medezeggenschapsreglement

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het voorstellen en wijzigen van het medezeggenschapsreglement. De MR dient met het voorstel van het bevoegd gezag met ten minste twee derde meerderheid in te stemmen voordat het reglement van toepassing wordt. Uiteraard kan de MR ook zelf voorstellen tot wijziging doen aan het bevoegd gezag, die het vervolgens in een voorstel kan verwerken. Het instemmingsrecht van de MR blijft ook dan onverminderd van kracht.


Inhoud van het reglement

Er zijn een aantal essentiële zaken die in het medezeggenschapsreglement geregeld moeten worden, zoals het aantal leden van de MR en hoe verkiezingen plaatsvinden. Daarnaast moet de zittingsduur van de MR-leden worden opgenomen en hoe de MR geïnformeerd wordt door het bevoegd gezag. Ook staat in het reglement binnen welke termijn de MR al dan niet instemt met een voorstel van het bevoegd gezag of advies uitbrengt. Daarnaast ligt in het reglement ook vast wanneer en hoe de achterban van de MR wordt betrokken en in welke gevallen geheimhouding noodzakelijk is.

Als het bevoegd gezag besluit de MR meer bevoegdheden te geven dan de wettelijk vereiste bevoegdheden, dan staan deze ook in het reglement. Een van de wet afwijkende bevoegdhedenverdeling geldt voor een periode van twee jaar. Deze kan steeds worden verlengd, maar de verdeling moet welk elke twee jaar opnieuw aan de MR worden voorgelegd. Ten slotte kan ook worden opgenomen wanneer er afzonderlijk wordt overlegd met de geledingen.

Elles Verschoor
Beleidsadvies

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven