Medezeggenschapsreglement

Voor het laatst bewerkt op: donderdag 16 maart 2023

Er zijn drie documenten van belang voor de regels en procedures rondom medezeggenschap. Dit zijn het medezeggenschapsstatuut, het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Hier leest u meer over het medezeggenschapsreglement.


Wat is het medezeggenschapsreglement?

Het medezeggenschapsreglement bevat afspraken voor elke medezeggenschapsraad (MR) afzonderlijk. Elke MR, inclusief de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), heeft een eigen medezeggenschapsreglement. In dit document worden afspraken opgenomen over de relatie tussen de MR en  het bevoegd gezag/de schooldirectie en afspraken over de wijze waarop de MR functioneert. Het reglement wordt opgesteld door het bevoegd gezag/de directie van de school en wordt bij vaststelling en wijziging ter instemming voorgelegd aan de afzonderlijke MR’s waarvoor het reglement geldt (artikel 23 lid 1 WMS). De MR moet met een tweede derde meerderheid instemmen met het vaststellen of wijzigen van het medezeggenschapsreglement (artikel 23 lid 2 WMS). De MR kan ook zelf voorstellen het reglement te wijzigen. In dit geval maakt de MR gebruik van zijn initiatiefrecht. Deze voorstellen kan het bevoegd gezag/de schooldirectie vervolgens verwerken in een voorstel, wat ter instemming wordt voorgelegd aan de MR.

Neem in het activiteitenplan van de MR op wanneer er over het medezeggenschapsreglement wordt gesproken. Het reglement geldt voor alle betrokkenen bij de medezeggenschap binnen de school/bij de MR. De regels gelden zowel voor het bevoegd gezag als voor de medezeggenschapsraad (MR) waar het reglement op van toepassing is.


Wat staat er in het medezeggenschapsreglement?

In het medezeggenschapsreglement worden in ieder geval afspraken gemaakt over (conform artikel 24 WMS):

 1. Het aantal leden van de medezeggenschapsraad
 2. De wijze waarop toepassing wordt gegeven aan het laten plaatsnemen van leerlingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs
 3. De wijze en organisatie van verkiezingen van de leden van de MR
 4. De zittingsduur van de leden van de MR
 5. Wie er namens het bevoegd gezag met de MR spreekt
 6. De manier waarop het bevoegd gezag/de schooldirectie informatie verschaft aan de MR
 7. De termijnen waarbinnen de MR dient te besluiten over instemmingsverzoeken en adviesverzoeken van het bevoegd gezag/de schooldirectie
 8. De bevoegdheden van de MR die aan de themaraad/deelraad worden overgedragen (als deze er is)
 9. Op welke wijze de MR verslag doet van zijn werkzaamheden aan alle bij de school betrokken personen
 10. In welke gevallen geheimhouding wordt betracht
 11. De procedure voor beslechting van geschillen tussen MR en bevoegd gezag, waarvoor de WMS niet in een geschillenregeling voorziet

Als het bevoegd gezag besluit de MR meer bevoegdheden te geven dan de wettelijk vereiste bevoegdheden, dan staan deze ook in het reglement. Een van de wet afwijkende bevoegdhedenverdeling geldt voor een periode van twee jaar. Deze kan steeds worden verlengd, maar de verdeling moet welk elke twee jaar opnieuw aan de MR worden voorgelegd. Ten slotte kan ook worden opgenomen wanneer er afzonderlijk wordt overlegd met de geledingen.


Medezeggenschapsreglement en VOO

De VOO kan u helpen met het opstellen van het medezeggenschapsreglement. Vraag hiervoor direct de servicekaart aan, of neem eerst contact op.


Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.