Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Huishoudelijk reglement

Voor het laatst bewerkt op: donderdag 28 maart 2024

Er zijn verschillende documenten van belang om als MR te hebben en te kennen. Naast het verplichte medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapsreglement, gaat dit ook om het huishoudelijk reglement, het werkplan, het communicatieplan en het jaarverslag. Hier leest u meer over het huishoudelijk reglement. Onderaan de pagina vindt u het modeldocument.


Wat is het huishoudelijk reglement?

Het huishoudelijk reglement bevat interne MR-afspraken voor elke medezeggenschapsraad (MR) afzonderlijk. Een MR stelt dit document zelf op en hierin worden afspraken opgenomen over de interne organisatie van de MR. Het is niet verplicht om een huishoudelijk reglement te hebben, maar wel zeer aan te bevelen.

Dit reglement mag niet in strijd zijn met de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), het medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement. Als de MR een huishoudelijk reglement heeft vastgesteld of gewijzigd, stuurt de MR deze op naar het bevoegd gezag/de schooldirectie, zodat zij op de hoogte zijn van de afspraken binnen de MR. Neem in het activiteitenplan van de MR op wanneer er over het huishoudelijk reglement wordt gesproken.


Wat staat er in het huishoudelijk reglement?

In het huishoudelijk reglement kunnen afspraken worden opgenomen over:

  1. Welke functies de MR kent en of er een dagelijks bestuur is
  2. De taken van de leden
  3. De wijze waarop vergaderingen worden georganiseerd
  4. De wijze waarop vergaderingen worden voorbereid
  5. Of de MR commissies heeft en zo ja, welke en wat de taken van deze commissies zijn
  6. Wat het quorum van de MR is en wat de stemprocedure is
  7. Hoe verslag wordt gelegd van de vergaderingen

1 Functies en mogelijk kiezen dagelijks bestuur

De MR kiest in elk geval een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter (artikel 5 WMS). Het is gebruikelijk om ook een secretaris te kiezen. Bij wat grotere MR’s vormen dezen het dagelijks bestuur. In een kleine MR is het mogelijk dat functies worden gecombineerd. De voorzitter heeft vaak een aparte rol, maar de plaatsvervanger kan ook de secretariële taken op zich nemen. In het huishoudelijk reglement neemt men op welke functies er zijn en hoe personen in deze functies worden gekozen. Stemming over personen is in ieder geval schriftelijk en geheim.

2 De taken van de leden van het dagelijks bestuur

Bij elke functie hoort een bepaald takenpakket. Zo is de voorzitter uiteraard verantwoordelijk voor de vergaderorde, de secretaris voor het opstellen van de notulen van vergaderingen en het bijhouden van het archief, en de penningmeester voor de financiën. Maar ook taken als het schrijven van een nieuwsbrief, bijhouden van een website, opstellen van een communicatieplan en nog andere taken kunnen worden verdeeld over de leden van de MR en/of het dagelijks bestuur.

3 De wijze waarop vergaderingen worden georganiseerd

Hoe vaak vergadert de MR in het jaar? Zijn er standaard momenten? Wanneer is het bevoegd gezag aanwezig en wanneer vergadert de MR intern? Antwoorden op dergelijke vragen kunnen ook worden opgenomen in het huishoudelijk reglement van de MR. Het is aan te raden een onderscheid te maken tussen twee typen vergaderingen: interne vergaderingen (waar alleen de MR-leden aanwezig zijn) en overlegvergaderingen (waar de MR en het bevoegd gezag samen vergaderen). Zo heeft de MR kans om intern goed te overleggen over standpunten/vragen en deze vervolgens voor te leggen aan het bevoegd gezag in een overlegvergadering. De precieze data en bespreekpunten van vergaderingen neemt de MR op in een activiteitenplan.

4 De wijze waarop vergaderingen worden voorbereid

Naast de procedurele kant van het organiseren van vergaderingen, is het ook goed om in het huishoudelijk reglement stil te staan bij hoe MR-leden zich voorbereiden op vergaderingen. Tot wanneer kunnen stukken voor de MR-vergadering worden aangeleverd? Wanneer krijgen de MR-leden de stukken voor de vergaderingen toegestuurd? Worden technische vragen van tevoren opgestuurd of wordt alles tijdens de vergadering besproken? Zo zijn er dus keuzes te maken op gebied van voorbereiding.

5 Commissies in de MR

Soms is een MR zo groot en onderwerpen zo uitgebreid, dat het verstandig kan zijn om een commissie in te stellen. Bijvoorbeeld een commissie financiën, die alle financiële voorstellen die de MR krijgt voor de vergadering al bespreekt. De commissie kan dan met een advies naar de MR komen over welke vragen gesteld kunnen worden of wat het advies van de MR moet worden. Dan hoeven niet alle leden alle stukken intensief door te lezen. Zo krijgen sommige leden meer expertise op gebied van financiën, terwijl andere MR-leden zich weer meer bezighouden met andere onderwerpen. Spreek goed af welke verantwoordelijkheden een dergelijke commissie dan krijgt en hoe deze wordt samengesteld.

6 Quorum en stemprocedure

In het huishoudelijk reglement neemt men afspraken op over hoeveel leden bij een vergadering aanwezig moeten zijn om een geldig besluit te kunnen nemen. Vaak is dit de helft of meer dan de helft van het aantal leden dat in de MR zitting neemt. Daarnaast is het ook goed de stemprocedure op te nemen. Dit gaat ten eerste over de wijze waarop gestemd wordt (schriftelijk of met de hand) en ten tweede over de stemopties. Voor en tegen zijn helder, maar kan een aanwezig lid zich ook onthouden van stemmen? En, wat gebeurt er als stemmen staken? Het meest gebruikelijke is dat bij stakende stemmen, het voorstel is verworpen.

7 Verslaglegging vergaderingen

Een laatste onderwerp in het huishoudelijk reglement is de wijze waarop verslag wordt gelegd van vergaderingen. Het is aan te raden vooral de algemene lijnen van de discussie en de conclusie/het besluit op te nemen in de notulen van de vergadering. Ook wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement op welke wijze de verslagen openbaar worden gemaakt voor de achterban van de MR.


Huishoudelijk reglement en VOO

De VOO kan u helpen met het opstellen van het huishoudelijk reglement. Vraag hiervoor direct de servicekaart aan, of neem eerst contact op.

PVM staat voor Project Versterking Medezeggenschap. Dit project is een samenwerking van AOb, AVS, CNV, FvOv, LAKS, Ouders & Onderwijs, PO-Raad, VOO, VO-raad, VTOI-NVTK en Onderwijsgeschillen en stelt de modeldocumenten op.


Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

Complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). popup-close

Blijf op de hoogte van de laatste updates met onze nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks nieuwe artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of maandelijkse updates over openbaar onderwijs.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.