Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Het kan in de praktijk echter voorkomen dat in een MR zaken worden besproken die dermate gevoelig zijn voor bepaalde groepen of personen, dat de bespreking in beslotenheid moet plaatsvinden.


Geheimhouding en de wet

In de WMS wordt in een aantal artikelen aandacht geschonken aan het thema geheimhouding. In WMS artikel 7, eerste lid wordt gesteld dat dat de MR naar vermogen openheid en onderling overleg in de school bevordert. Dit artikel impliceert dat de vergaderingen van de MR in principe openbaar zijn.

In WMS-artikel 6 vierde lid staat dat indien bij een bepaalde vergadering of een onderdeel daarvan een persoonlijk belang van een van de leden van de raad in het geding is, de raad kan besluiten dat het betrokken lid aan die vergadering, of dat onderdeel daarvan, niet deelneemt. De raad besluit dan tevens dat de behandeling van de betreffende aangelegenheid in beslotenheid plaatsvindt. Ten slotte staat in WMS artikel 24 lid 1 j dat in het reglement van de MR moet worden vastgelegd in welke gevallen geheimhouding wordt betracht.


Vertrouwelijkheid van informatie

Soms staan er onderwerpen op de agenda van de MR die gevoelig kunnen zijn voor bepaalde groepen of personen op school. Ook komt het voor dat het bevoegd gezag een bepaald voornemen nog niet naar buiten wil brengen, maar daar in de MR wel alvast over wil spreken, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een mogelijke fusie van de school met een andere school.

In deze gevallen mag er geen informatie naar buiten worden gebracht. Hierop is sinds januari 1994 de geheimhoudingsregel van artikel 2:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. In dit artikel staat dat een geheimhoudingsplicht geldt als de betrokkene weet dat de gegevens vertrouwelijk zijn of redelijkerwijs kan vermoeden dat zij vertrouwelijk horen te blijven. Dit vergt van MR-leden een grote discipline. Zij behoren zelfstandig te bepalen of zij gegevens al dan niet naar buiten mogen brengen. De geheimhoudingsplicht geldt overigens ook nog steeds als iemand de MR heeft verlaten.


In het medezeggenschapsreglement

In het modelreglement staat dat MR-leden zaken waarvan zij weten of vermoeden dat die onder de geheimhoudingsplicht vallen, voor zich moeten houden. Het modelreglement stelt ook dat het voornemen om geheimhouding op te leggen, zoveel mogelijk vóór de behandeling van het betreffende onderwerp wordt meegedeeld. Verder moet duidelijk zijn welke mondelinge of schriftelijk verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en hoe lang dit duurt. En duidelijk moet zijn of er personen zijn waarvoor de vertrouwelijkheid niet geldt. Ten slotte staat in het modelreglement dat de plicht tot geheimhouding niet vervalt als iemand geen deel meer uitmaakt van de MR of wanneer de betrokkene geen band meer heeft met de school.


Omgaan met vertrouwelijkheid

Het kan moeilijk zijn om te gaan met vertrouwelijke informatie. In de notulen bijvoorbeeld worden zaken die in beslotenheid worden besproken, niet opgenomen. Ingewikkeld voor een MR-lid wordt het als anderen naar het besprokene informeren en het MR-lid niets mag en kan zeggen. Het vertrouwen van de achterban in MR-leden zou hierdoor kunnen verminderen. Maar als de leden van de MR hun geheimhoudingsplicht schenden, zal het bevoegd gezag de medezeggenschapsraad waarschijnlijk geen vertrouwelijke informatie meer geven. In zo’n geval kan een MR-lid zelfs worden geschorst .

Het is verstandig om als aan de MR-leden geheimhouding wordt opgelegd door het bevoegd gezag, dit schriftelijk te laten vastleggen. Achteraf kan de MR zich dan volledig naar de achterban verantwoorden. En het is verstandig om een termijn af te spreken hoe lang de geheimhouding moet worden gerespecteerd en of er personen zijn waarvoor de vertrouwelijkheid niet geldt.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

Complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). popup-close

Blijf op de hoogte van de laatste updates met onze nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks nieuwe artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of maandelijkse updates over openbaar onderwijs.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.