Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Verkiezingen

Voor het laatst bewerkt op: donderdag 29 februari 2024

De medezeggenschapsraad (MR) is de vertegenwoordiging van personeel, ouders en (in het voortgezet onderwijs) leerlingen. Om te bepalen wie er in de MR komen, worden er verkiezingen georganiseerd.


Hoe worden MR-leden gekozen?

Het is wettelijk verplicht dat MR-leden door middel van verkiezingen worden gekozen. Dit betekent dat alle personeelsleden, ouders/voogden/verzorgers en leerlingen de kans moeten krijgen om zich te kandideren voor een plaats in de MR (passief kiesrecht) en moeten kunnen stemmen op een van de kandidaten (actief kiesrecht).

De oudergeleding van de MR wordt gekozen door en uit het midden van alle ouders van de school. De leerlingen in de MR (in het voortgezet onderwijs) worden gekozen door en uit het midden van alle leerlingen op school. De personeelsgeleding wordt door en uit het midden van alle personeelsleden gekozen. Hierbij geldt dat niet alleen leerkrachten en docenten verkiesbaar zijn, maar ook het ondersteunend personeel zoals conciërges. De vorm van het dienstverband op school (vast of tijdelijk) heeft geen invloed op het wel of niet verkiesbaar zijn. Wanneer personeelsleden niet in dienst zijn (zoals uitzendkrachten) dan hebben zij alleen kiesrecht wanneer zij minstens zes maanden te werk zijn gesteld. Verder hebben leden van het bevoegd gezag en degenen die namens het bevoegd gezag overleggen met de MR (vaak de schoolleider) geen actief en passief kiesrecht voor de medezeggenschapsraad.

De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden (MR). Een GMR-lid hoeft niet, maar mag wel, lid zijn van één van de medezeggenschapsraden. In de praktijk blijkt dit handig te zijn, bijvoorbeeld door eenvoudige communicatielijnen tussen de GMR en de MR. Tegelijkertijd is het zijn van zowel GMR- als MR-lid een extra tijdsbesteding en niet iedereen heeft de tijd om in beide medezeggenschapsorganen plaats te nemen.


Wie organiseert de verkiezingen?

De verkiezingsprocedure van de MR wordt vastgesteld in het medezeggenschapsreglement. In eerste instantie is de medezeggenschapsraad zelf verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen en dient hij er zorg voor te dragen dat de MR voldoende personeelsleden, ouders en leerlingen in zijn gelederen heeft. Om hiervoor te zorgen, is het al ver voor de verkiezingen van belang dat de MR goed contact onderhoudt met de achterban. Als de MR alleen tijdens de verkiezingen zichtbaar is, valt niet te verwachten dat mensen enthousiast worden om MR-lid te worden. Ze hebben immers (bijna) nooit van de MR gehoord. Het organiseren van verkiezingen begint dus bij de algehele zichtbaarheid en communicatie van de MR richting de achterban.

Mocht het de MR niet lukken om kandidaten te vinden voor een van de geledingen van de MR en voldoet de MR daarmee niet aan het wettelijke vereiste dat er minimaal twee personeelsleden en twee ouders (en in het vo: een ouder en een leerling) in de MR zit? Dan is het zaak de schoolleiding hierover in te lichten. Het is de verantwoordelijkheid van de schoolleiding dat er op school een goed functionerende MR is. De schoolleiding kan bijvoorbeeld in een mail richting ouders of tijdens teamvergaderingen het belang van de MR benadrukken en op andere manieren proberen de MR weer gevuld te krijgen.


Stap 1: de verkiezingscommissie

Voor het organiseren van verkiezingen is de eerste stap het instellen van een verkiezingscommissie. In deze commissie nemen MR-leden plaats, eventueel aangevuld met leden uit de ouderraad, personeelsraad of leerlingenraad. Doorgaans bestaat de commissie uit drie leden, waarvan een de voorzitter is.

De commissie heeft een aantal verantwoordelijkheden, waaronder het vaststellen van een periode waarin mensen zich kunnen kandideren voor de MR en een periode waarin mensen kunnen stemmen op de kandidaten die zich hebben gemeld.


Stap 2: de kandidaatstelling

De verkiezingscommissie is belast met de verantwoordelijkheid om iedereen met passief kiesrecht op te roepen tot kandidaatstelling. Personeel, ouders en leerlingen dienen zich door middel van een schriftelijke bevestiging kandidaat te stellen voor de medezeggenschapsraad. De commissie kiest een periode waarin kandidaten zich kunnen melden. Daarna wordt in een bericht naar alle betrokkenen met passief kiesrecht aangegeven dat ze de mogelijkheid hebben zich in de vastgestelde periode te kandideren. Zorg ervoor dat de tekst wervend is en niet alleen een basale uitleg van wat de MR doet. Vermeld ook duidelijk hoe mensen zich kunnen aanmelden als kandidaat voor de verkiezingen.

In een enkel geval lukt het niet om voldoende kandidaten te vinden. Dan kan het handig zijn een profielschets op te stellen waarin wordt aangegeven dat specifieke kennis op gebied van onderwijsontwikkeling, financiën of personeelsbeleid wordt gezocht. Ook kan worden gekeken bij de ouder- of leerlingenraad, om na te gaan of daar ouders respectievelijk leerlingen in zitten die geïnteresseerd zijn in de MR. Als er evenveel of minder kandidaten zijn dan beschikbare zetels, hoeft er geen stemperiode te worden georganiseerd. De MR-leden kunnen dan direct worden benoemd.


Stap 2a: de profielschets

Ouders en personeelsleden mogen zich kandidaat stellen voor de MR. In het voortgezet onderwijs zijn dit ook nog de leerlingen. Vaak vinden ouders, personeel en leerlingen de MR wel interessant of denken ze graag mee over de school, maar bestaat er weinig kennis over wat een MR precies is en wat een MR-lid precies als taken heeft. Het kan daarom verstandig zijn om voordat de kandidaatstelling voor de MR begint, als MR een document op te stellen waarin de taken van een MR-lid goed beschreven staan. Net zoals bij het solliciteren op vacatures men een beeld krijgt van wat de vacature inhoudt, krijgen potentiële MR-leden zo een beter beeld wat het MR-lidmaatschap precies inhoudt. Deze profielschets wordt dan samen verzonden met het bericht naar alle ouders, personeelsleden en leerlingen met daarin de kandidaatstellingsperiode en -procedure.

Er zijn verschillende manieren om een profielschets in te vullen. Zo kan worden aangegeven wat er wordt verwacht van een MR-lid. Dit kan zijn aanwezigheid bij vergaderingen, contact onderhouden met de achterban en een constructieve houding tegenover collega-raadsleden en het bevoegd gezag. Ook specifieke kennis van bepaalde onderwerpen, ervaring met vergaderen en samenwerken en het zelf kunnen vormen van een mening kunnen onderdelen zijn van de profielschets. Daarnaast door in de profielschets concreet op te roepen om met eigen ideeën naar de MR te komen, kan een potentiële belangstellende zich kandidaat stellen.


Stap 3: de stemperiode

Als er bij een of meer geledingen meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen in de MR, dan moet een stemperiode worden georganiseerd. De verkiezingscommissie legt deze periode samen met de kandidaatstellingsperiode van tevoren vast. Alle betrokkenen met actief kiesrecht moeten de kans krijgen om te stemmen op hun kandidaat. Op elke kandidaat mag door de actief kiesgerechtigde maximaal één stem worden uitgebracht. Het is mogelijk om de stemperiode fysiek te organiseren door een stembus op school neer te zetten, maar ook is het mogelijk digitaal verkiezingen te organiseren.

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) biedt bij het invullen van deze procedure veel vrijheid. Wel is een belangrijke wettelijke bepaling dat de stemming bij verkiezing geheim en schriftelijk plaatsvindt. Dit kan dus digitaal (door middel van de unieke inlogcode), maar ook met stemformulieren en een stembus op school. Er is geen minimumpercentage opkomst vereist. Als de door de commissie vastgestelde stemperiode voorbij is, telt de verkiezingscommissie de stemmen en stelt de uitslag vast. Na het vaststellen van de uitslag worden de kandidaten, de MR, het bevoegd gezag en de betrokken geledingen geïnformeerd.


Stap 4: de uitslag

Zodra alle stemmen zijn uitgebracht in de stemperiode, berekent de verkiezingscommissie hoeveel stemmen elke kandidaat heeft behaald. Deze uitslag van de verkiezingen wordt bekend gemaakt bij alle kiesgerechtigden zodat zij in kunnen zien welke kandidaat hoeveel stemmen heeft gehad.

Met de uitslag kan de MR de gekozen kandidaten berichten dat zij zijn verkozen in de medezeggenschapsraad.


Tijdspad organiseren verkiezingen

Datum Actie
1 augustus Formele start nieuwe leden
Mei-Juni-Juli Meelopen, cursus volgen
29 april Bekendmaking uitslag stemperiode
29 april 4e bijeenkomst verkiezingscommissie
28 april Sluiting stemperiode
22 april Mail start stemperiode
15 april Bekendmaking uitslag kandidaatstellingsperiode
15 april 3e bijeenkomst verkiezingscommissie
12 april Sluiting kandidaatstelling
8 april Herinnering mail kandidaatstelling
1 april Mail start kandidaatstellingsperiode
25 maart 2e bijeenkomst verkiezingscommissie
26 februari Aankondiging verkiezingen
29 januari 1e bijeenkomst verkiezingscommissie
December Instellen verkiezingscommissie

 


Wat als een MR-lid aftreedt?

Het kan zijn dat een MR-lid besluit voor het einde van de raadsperiode af te treden. In dit geval wordt hij of zij vervangen door degene die bij de verkiezingen op de eerstvolgende niet-verkozen plaats is geëindigd. Deze kandidaat vult de resterende tijd van zijn of haar voorganger op tot de zittingsperiode is afgelopen. Indien er bij het aftreden van een MR-lid geen kandidaten ‘reserve’ zijn, worden er tussentijdse verkiezingen georganiseerd. Daarbij gelden dezelfde regels als bij reguliere verkiezingen, alleen is de zittingstermijn verkort, tot aan het einde van de reguliere termijn.

Steeds vaker wordt ook gebruik gemaakt van digitale verkiezingen. Een belangrijk principe is echter de geheimhouding van de stemming en het zorgen dat iedere kiesgerechtigde niet meer dan één stem kan uitbrengen. Dit kan bijvoorbeeld door elke kiesgerechtigde een unieke inlogcode te geven waarmee gestemd kan worden en die na gebruik ongeldig wordt.


Verkiezingen en VOO

Voor MR’s die aan de slag willen met het contact met de achterban, om onder meer zo meer opkomst voor de verkiezingen te bewerkstelligen, kunnen de cursus MR en Achterban volgen. Tijdens de cursus wordt onder meer ingegaan op de wettelijke taken die de MR in dit kader heeft en welke concrete middelen de MR kan inzetten. Ook is het mogelijk om met de VOO de stappen door te nemen die nodig zijn voor het organiseren van goede verkiezingen. Hiervoor kan de MR begeleiding op maat aanvragen.

 • Voorbeeldmail aankondiging kandidaatstellingsperiode

  Onderwerp: Wat vindt u van het beleid op school? Word MR-lid!

  Datum: 26 februari 2024

  Beste personeelslid, ouder, voogd of verzorger,

  De verkiezingen voor de medezeggenschapsraad (MR) komen eraan! De MR bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. Momenteel zijn dit Ahmed, Klaas en Jolien (personeelsleden) en Trent, Lian en Nick (ouders). Deze 6 leden vertegenwoordigen alle personeelsleden en ouders op school. Eén keer per jaar zijn er verkiezingen voor 1 personeelslid en 1 ouder.

  [voeg foto huidige MR-leden in]

  Alle personeelsleden en ouders mogen zich kandideren voor een plek in de MR en mogen stemmen op een van de kandidaten. In deze mail lees je over wat de MR doet en waarom het van belang is dat jij MR-lid wordt!

  Waarom in de MR?

  [voeg filmpje in]

  De medezeggenschapsraad praat met de schoolleiding over alle belangrijke zaken die de school aangaan. Zoals de schooltijden, hoeveel leraren er zijn en wat voor onderwijs er wordt gegeven. De MR helpt mee om keuzes te maken voor deze en nog veel meer zaken die op school spelen. Je mening wordt dus serieus genomen en kan leiden tot een betere school!

  Je hoeft geen speciale kennis te hebben om MR-lid te worden. Iedereen is welkom. Als MR-lid word je ook geholpen om er een mooie tijd van te maken. Zo is er een inwerktraject met een gratis cursus, handboek voor nieuwe leden, een buddysysteem en nog meer! Het werk als MR-lid kost ongeveer 5 tot 10 uur per maand. We vergaderen elk jaar 10 keer. De vergadering zijn meestal op maandagavond om 19:00.

  Hoe kan ik de MR in?

  Leuk dat je erover nadenkt om kandidaat te worden voor de MR! Wil je meer weten over wat het werk inhoudt? Laat het ons weten en we beantwoorden je vragen graag. Ook kun je het webinar MR Introductie volgen van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), waarin aan bod komt wat je kunt verwachten als MR-lid. Je bent ook van harte welkom om een keer langs te komen bij een van onze vergaderingen. De volgende vergadering is op 10 maart om 19:00 op school. Laat je even weten als je komt?

  Je kunt je tussen 1 april en 15 april aanmelden voor een plek in de MR. Dat kan door een mailtje te sturen naar dit e-mailadres: [email protected] met daarin je naam, rol (personeelslid of ouder) en korte motivatie (max. 100 woorden) waarom het je leuk lijkt om in de MR plaats te nemen.

  Als er meer dan 1 ouder en 1 personeelslid zich meldt, dan moeten we ook een stemronde organiseren. Alle ouders mogen dan stemmen op een van de ouderkandidaten en alle personeelsleden op 1 van de personeelskandidaten.

  Vragen?

  Op 1 april sturen we nogmaals een mailtje met de mededeling dat je je vanaf dan tot 15 april kunt kandideren. Denk in de tussentijd vooral goed na over je graag MR-lid zou willen worden. Je kunt voor vragen altijd terecht bij de MR. Of spreek een van de huidige MR-leden even aan op het schoolplein of in de school!

  Dank je wel voor je aandacht. En graag tot in de MR!

  Vriendelijke groet,

  Ahmed, Klaas, Jolien, Trent, Lian en Nick

  Medezeggenschapsraad [naam school]

 • Voorbeeldmail start kandidaatstellingsperiode

  Onderwerp: Heb jij je al kandidaat gesteld voor de MR?

  Datum: 1 april 2024

  Beste personeelslid, ouder, voogd of verzorger,

  Het is tijd! Je kunt je nu tot en met 15 april aanmelden om lid te worden van de medezeggenschapsraad (MR) op school door ons te mailen op [email protected] onder vermelding van je naam, rol (personeelslid of ouder) en een korte motivatie (max. 100 woorden) waarom je het leuk lijkt om in de MR plaats te nemen. 

  Op 26 februari stuurde we je hier al een bericht over. Heb je dat bericht gemist? Geen probleem. Ook in deze mail vind je alle informatie over de MR!

  Waarom verkiezingen?

  Momenteel zijn dit Ahmed, Klaas en Jolien (personeelsleden) en Trent, Lian en Nick (ouders). Deze 6 leden vertegenwoordigen alle personeelsleden en ouders op school. Eén keer per jaar zijn er verkiezingen voor 1 personeelslid en 1 ouder.

  [voeg foto huidige MR-leden in]

  Alle personeelsleden en ouders mogen zich kandideren voor een plek in de MR en mogen stemmen op een van de kandidaten. In deze mail lees je over wat de MR doet en waarom het van belang is dat jij MR-lid wordt!

  Waarom in de MR?

  [voeg filmpje in]

  De medezeggenschapsraad praat met de schoolleiding over alle belangrijke zaken die de school aangaan. Zoals de schooltijden, hoeveel leraren er zijn en wat voor onderwijs er wordt gegeven. De MR helpt mee om keuzes te maken voor deze en nog veel meer zaken die op school spelen. Je mening wordt dus serieus genomen en kan leiden tot een betere school!

  Je hoeft geen speciale kennis te hebben om MR-lid te worden. Iedereen is welkom. Als MR-lid word je ook geholpen om er een mooie tijd van te maken. Zo is er een inwerktraject met een gratis cursus, handboek voor nieuwe leden, een buddysysteem en nog meer! Het werk als MR-lid kost ongeveer 5 tot 10 uur per maand. We vergaderen elk jaar 10 keer. De vergadering zijn meestal op maandagavond om 19:00.

  Hoe kan ik de MR in?

  Leuk dat je erover nadenkt om kandidaat te worden voor de MR! Wil je meer weten over wat het werk inhoudt? Laat het ons weten en we beantwoorden je vragen graag. Op de website van de Vereniging Openbaar Onderwijs vind je ook meer informatie over de MR: https://voo.nl/kennisbank/medezeggenschap-in-de-praktijk/wat-is-medezeggenschap.

  Je kunt je tot 15 april aanmelden voor een plek in de MR. Dat kan door een mailtje te sturen naar dit e-mailadres: [email protected] met daarin je naam, rol (personeelslid of ouder) en korte motivatie (max. 100 woorden) waarom het je leuk lijkt om in de MR plaats te nemen.

  Als er meer dan 1 ouder en 1 personeelslid zich meldt, dan moeten we ook een stemronde organiseren. Alle ouders mogen dan stemmen op een van de ouderkandidaten en alle personeelsleden op 1 van de personeelskandidaten.

  Vragen?

  Je kunt voor vragen altijd terecht bij de MR. Of spreek een van de huidige MR-leden even aan op het schoolplein of in de school!

  Dank je wel voor je aandacht. En graag tot in de MR!

  Vriendelijke groet,

  Ahmed, Klaas, Jolien, Trent, Lian en Nick

  Medezeggenschapsraad [naam school]

 • Voorbeeldmail bekendmaking uitslag kandidaatstellingsperiode

  Maak een keuze uit een van de drie onderstaande mails.


  (1) Onderwerp: We hebben kandidaten voor de MR!

  Datum: 15 april 2024

  Beste personeelslid, ouder, voogd of verzorger,

  Van 1 tot en met 12 april kon je je kandideren voor een plek in de medezeggenschapsraad (MR). In de MR praten ouders en personeelsleden met de schoolleiding mee over belangrijke keuzes voor de school, zoals schooltijden en het aantal leraren op school.

  Er was totaal 1 plek voor een nieuw personeelslid in de MR en 1 plek voor een nieuw ouderlid in de MR. Er heeft zich 1 personeelslid en er hebben zich 2 ouders kandidaat gesteld voor de MR. Agnita Rosmalen is het personeelslid dat zich heeft gekandideerd en zal omdat er geen andere kandidaten waren per 1 augustus 2024 toetreden als MR-lid. Gefeliciteerd!

  Voor de ouderplek in de MR hebben zich Jan Willemsen en Paula Klok gemeld. Dat betekent dat er een stemming moet worden gehouden. Alle ouders, voogden en verzorgers mogen stemmen op een van de twee kandidaten. Dat zal gebeuren tussen 22 april en 27 april. 

  Hoe werkt het stemmen?

  [maak keuze uit A of B]

  A – Op 22 april zul je een e-mail ontvangen met daarin een link. Elke ouder, voogd of verzorger heeft één stem. Dit kan tot en met 28 april. Zodra je gestemd hebt kun je niet je stem wijzigen of opnieuw stemmen. 

  B – Op 19 april krijgt jouw kind voor elke ouder één stembriefje mee. Op dit stembriefje kun je aankruisen (een X of volledig gekleurd vakje) voor welke kandidaat je kiest. Lever het briefje zelf in op de school bij de stembus bij de ingang. De stembus staat hier elke schooldag tussen 08:00 en 09:00 en tussen 14:00 en 16:00.

  Wie zijn de kandidaten?

  Om een keuze te maken tussen de kandidaten stellen ze zich graag voor! 

  [voeg tekst en foto kandidaat 1 in]

  [voeg tekst en foto kandidaat 2 in]

  Vragen?

  Zoals altijd, heb je vragen over de MR en over deze verkiezingen? Mail ons dan op [email protected] en we beantwoorden je vraag graag!

  Met vriendelijke groet,

  Ahmed, Klaas, Jolien, Trent, Lian en Nick

  Medezeggenschapsraad [naam school]


  (2) Onderwerp: We hebben nieuwe MR-leden!

  Datum: 15 april 2024

  Beste personeelslid, ouder, voogd of verzorger,

  Van 1 tot en met 12 april kon je je kandideren voor een plek in de medezeggenschapsraad (MR). In de MR praten ouders en personeelsleden met de schoolleiding mee over belangrijke keuzes voor de school, zoals schooltijden en het aantal leraren op school.

  Er heeft zich 1 personeelslid (Agnita Rosmalen) en 1 ouder (Paula Klok) gemeld. Dat betekent dat zij direct verkozen zijn als MR-lid en per 1 augustus formeel starten. Gefeliciteerd! Zij stellen zich graag aan jullie voor:

  [voeg tekst en foto nieuw lid 1 in]

  [voeg tekst en foto nieuw lid 2 in]

  Vragen?

  Zoals altijd, heb je vragen over de MR en over deze verkiezingen? Mail ons dan op [email protected] en we beantwoorden je vraag graag!


  (3) Onderwerp: Helaas geen kandidaten voor de MR

  Datum: 15 april 2024

  Beste personeelslid, ouder, voogd of verzorger,

  Van 1 tot en met 12 april kon je je kandideren voor een plek in de medezeggenschapsraad (MR). In de MR praten ouders en personeelsleden met de schoolleiding mee over belangrijke keuzes voor de school, zoals schooltijden en het aantal leraren op school.

  Helaas hebben geen personeelsleden of ouders zich gemeld. Dat is jammer, want dat betekent dat de MR niet op volle sterkte zal kunnen functioneren. Per 1 augustus vertrekken Jolien en Nick uit de MR, en dat betekent dat er nog maar 4 MR-leden over blijven. Vanwege de belangrijke rol en taken die de MR heeft willen we graag 6 MR-leden hebben.

  Over 6 maanden zullen wij nogmaals verkiezingen organiseren en alle personeelsleden en ouders nogmaals de kans geven zich te kandideren. Wil je je alsnog kandidaat stellen? Laat het ons dan weten! Dan gaan we graag met je in gesprek. 

  Vragen?

  Zoals altijd, heb je vragen over de MR en over deze verkiezingen? Mail ons dan op [email protected] en we beantwoorden je vraag graag!

 • Voorbeeldmail start stemperiode

  Onderwerp: Stem vandaag nog voor de MR-verkiezingen!

  Datum: 22 april

  Beste ouder, voogd of verzorger,

  Je kunt vandaag stemmen voor een nieuw lid in de medezeggenschapsraad!

  Op 15 april mailde we dat er zich 2 ouders hebben gemeld voor een plek in de MR. Omdat er 1 plek beschikbaar is vanaf 1 augustus, moet er een stemperiode worden georganiseerd om uit te maken wie het nieuwe MR-lid wordt. Elke ouder, voogd of verzorger mag een stem uitbrengen!

  Hoe werkt het stemmen?

  [maak keuze uit A of B]

  A – Je hebt als het goed is zojuist een e-mail ontvangen met daarin een link. Je kunt via deze link één stem uitbrengen. Je stem wijzigen of opnieuw stemmen kan niet.

  B – Je hebt als het goed is vrijdag een stembriefje gehad waarop je een keuze kunt maken uit een van de kandidaten. Deze kun je tot en met 26 april elke dag tussen 08:00 en 09:00 of tussen 14:00 en 15:00 inleveren in de stembus op school.

  Wie zijn de kandidaten?

  Om een keuze te maken tussen de kandidaten stellen ze zich graag voor! 

  [voeg tekst en foto kandidaat 1 in]

  [voeg tekst en foto kandidaat 2 in]

  Vragen?

  Zoals altijd, heb je vragen over de MR en over deze verkiezingen? Mail ons dan op [email protected] en we beantwoorden je vraag graag!

  Met vriendelijke groet,

  Ahmed, Klaas, Jolien, Trent, Lian en Nick

  Medezeggenschapsraad [naam school]

 • Voorbeeldmail bekendmaking uitslag stemperiode

  Onderwerp: Uitslag MR-verkiezingen!

  Datum: 22 april

  Beste ouder, voogd of verzorger,

  Hartelijk dank dat je hebt gestemd voor de MR-verkiezingen! Tussen 22 en 26 april kon je op een van de twee kandidaten voor de oudergeleding in de MR een stem uitbrengen. Dat hebben jullie massaal gedaan! Bijna 90% van de ouders heeft zijn stem uitgebracht (totaal 153). De uitslag van de verkiezingen is als volgt:

  • Aantal stemmen op Jan Willemsen: 98
  • Aantal stemmen op Paula Klok: 52
  • Aantal blanco stemmen: 1
  • Aantal ongeldige stemmen: 2

  Dit betekent dat vanaf 1 augustus Jan het nieuwe MR-lid wordt en Nick vervangt! Daarnaast zal ook Agnita als MR-lid toetreden voor de personeelsgeleding, in plaats van Jolien. Dit betekent dat de samenstelling vanaf 1 augustus als volgt is:

  • Ouders in de MR: Trent, Lian en Jan
  • Personeelsleden in de MR: Ahmed, Klaas en Jolien

  Vragen?

  Zoals altijd, heb je vragen over de MR en over deze verkiezingen? Mail ons dan op [email protected] en we beantwoorden je vraag graag!

  Met vriendelijke groet,

  Ahmed, Klaas, Jolien, Trent, Lian en Nick

  Medezeggenschapsraad [naam school]

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR en Achterban

Over mogelijkheden om als MR de achterban goed te betrekken.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). popup-close

Blijf op de hoogte van de laatste updates met onze nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks nieuwe artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of maandelijkse updates over openbaar onderwijs.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.