Het adviesrecht van de MR betekent dat de MR bij gewijzigd of bij nieuw beleid van te voren advies uitbrengt. Het adviesrecht gaat vooral over onderwerpen die met de organisatie van de school te maken hebben.


Voorwaarden adviesrecht

Bij een aantal onderwerpen dat is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), moet het bevoegd gezag de MR om advies vragen. De adviesbevoegdheid kan van grote invloed op het uiteindelijk te nemen besluit. In artikel 17 van de WMS is geregeld hoe het bevoegd gezag moet omgaan met een advies van de MR. Adviesrechten zijn altijd voor de gehele MR (en dus niet voor een geleding) en zijn te vinden in artikel 11 van de WMS.

Een advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat deze van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. Tevens moet de raad in gelegenheid worden gesteld overleg te voeren met het bevoegd gezag voordat deze het advies uitbrengt. Ook is vastgelegd da de raad zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis moet worden gesteld van de wijze waarop aan het uitgebrachte advies vervolg wordt gegeven. Daarnaast wordt de raad in de gelegenheid gesteld overleg te voeren met het bevoegd gezag, als het advies niet of deels niet wordt gevolgd. Pas na dit overleg kan het bevoegd gezag een definitief besluit nemen.


Niet opvolgen van advies

Het adviesrecht is minder verregaand dan het instemmingsrecht. Bij het adviesrecht kan het bevoegd gezag de reactie van de MR gemotiveerd deels of geheel naast zich neerleggen. Het is van belang dat het bevoegd gezag goed onderbouwt waarom een advies niet zou kunnen worden opgevolgd. Indien het bevoegd gezag weinig of geen toelichting geeft waarom het advies van de MR niet wordt opgevolgd, is het mogelijk de zaak voor te leggen bij de geschillencommissie.

Als het bevoegd gezag geen advies aan de MR heeft gevraagd en de MR van mening is dat het bevoegd gezag wel advies had moeten vragen, kan de MR ook een adviesgeschil voorleggen bij de geschillencommissie. Deze zal dan in de wet kijken of er advies had moeten worden gevraagd. Soms kan er echter onduidelijkheid zijn over of een bepaald beleidsstuk wel of niet onder het adviesrecht valt. In dat geval kunnen leden van de VOO gratis bellen met de VOO Helpdesk om hier duidelijkheid over te krijgen.


Bekijk hier alle adviesrechten van de MR

 • 1. Adviesrecht gehele medezeggenschapsraad

  De adviesrechten van de MR als geheel zijn:

  • 1 De medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden:

   • a. vaststelling of wijziging van het lesrooster in het voortgezet onderwijs;

   • b. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school, waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen die door het bevoegd gezag ten behoeve van de school uit de openbare kas zijn toegekend of van anderen zijn ontvangen, met uitzondering van de middelen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdeel c, en artikel 14, tweede lid, onderdeel c;

   • c. beëindiging, belangrijke inkrimping, niet zijnde een verzelfstandiging als bedoeld in artikel 84a, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of van een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

   • d. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

   • e. deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

   • f. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school;

   • g. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan;

   • h. aanstelling of ontslag van de schoolleiding;

   • h1. aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur;

   • i. vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede vaststelling of wijziging van het managementstatuut;

   • j. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van leerlingen;

   • k. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating van studenten die elders in opleiding zijn voor een functie in het onderwijs;

   • l. regeling van de vakantie;

   • m. het oprichten van een centrale dienst;

   • n. nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school;

   • o. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school;

   • p. vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voorziening, bedoeld in artikel 45, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, wordt georganiseerd;

   • q. vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan, alsmede van de leden van het bestuur; en

   • r. vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

  • 2 Het eerste lid, onderdeel q, is niet van toepassing op de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband.

 • 2. Adviesrecht ondersteuningsplanraad

  De adviesrechten van de OPR zijn:

  De ondersteuningsplanraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk door het samenwerkingsverband te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden:

  • a. de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan, alsmede van de leden van het bestuur van het samenwerkingsverband; en

  • b. aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur van het samenwerkingsverband.

Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Recent ontstond breed gedeelde ophef over een door een scherpe NRC-journalist blootgelegde praktijk bij uitgevers van lesmethoden. Veel grote uitgevers blijken open te staan voor de gevoeligheid van een kleine ...11 okt 2021

Op 5 oktober jongstleden is Bareld de Vries op 87 jarige leeftijd overleden. Bareld was een groot voorstander van openbaar onderwijs. Dat blijkt niet alleen uit zijn jarenlange directeurschap van de mavo in Sur ...