Beste bezoeker, in verband met de verspreiding van het coronavirus werken onze collega's zoveel mogelijk thuis. We zijn goed bereikbaar via e-mail. U kunt bij algemene vragen e-mailen naar [email protected] en voor contact met de VOO Helpdesk e-mailen naar [email protected]. Vermeld hierbij s.v.p. het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Geschillencommissie

Het kan voorkomen dat de MR negatief adviseert of niet instemt met een voorstel van het bevoegd gezag. In zo’n geval is er sprake van een geschil en kan een van de overlegpartners er voor kiezen dit voor te leggen aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. De uitspraak van deze commissie is bindend.


Soorten verschillen

Er zijn vier soorten geschillen te onderscheiden, die voor kunnen worden gelegd aan de geschillencommissie:

  • een instemmingsgeschil;
  • een reglementgeschil (geschil over de inhoud van het medezeggenschapsstatuut of het medezeggenschapsreglement);
  • een adviesgeschil;
  • een nalevingsgeschil van de WMS en andere relevante wetgeving.

Instemmingsgeschillen

Het bevoegd gezag doet een voorstel en de MR stemt hier niet mee in. Binnen drie maanden moet het bevoegd gezag aan de MR meedelen of het voorstel wordt ingetrokken of wordt voorgelegd aan de geschillencommissie. Als het bevoegd gezag tijdens deze periode niet reageert, vervalt het voorstel automatisch. Alleen het bevoegd gezag kan een instemmingsgeschil voorleggen aan de geschillencommissie. De uitspraak is voor beide partijen bindend. De geschillencommissie is bevoegd een bemiddelingsvoorstel aan de partijen te doen, tenzij het bevoegd gezag of de MR te kennen geeft daarop geen prijs te stellen.


Reglementgeschillen

Een reglementgeschil kan ontstaan bij de vaststelling van het medezeggenschapsreglement of medezeggenschapsstatuut, maar ook bij een wijziging op verzoek van het bevoegd gezag. Als het reglement wordt vastgesteld of gewijzigd, moet tweederde van de leden van de MR ermee instemmen. Wanneer de MR niet wil instemmen, is er een geschil. Het initiatief om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie kan zowel bij het bevoegd gezag als bij de MR liggen. De uitspraak is bindend. Een geschil over de verdeling van bijzondere bevoegdheden is uitgesloten. Als de partijen het hierover niet eens kunnen worden, geldt de verdeling die in de wet staat vermeld.


Adviesgeschillen

Van een adviesgeschil is sprake wanneer het bevoegd gezag het advies van de MR niet of niet geheel opvolgt. De uitvoering van het betreffende besluit wordt dan met zes weken opgeschort. Dit is niet nodig als de MR geen moeite heeft met de onmiddellijke uitvoering van dat besluit. Anders kan de MR binnen die zes weken het geschil voorleggen aan de geschillencommissie. De MR is de enige partij die adviesgeschillen aan de commissie kan voorleggen. De uitspraak is zowel voor het bevoegd gezag als voor de MR bindend.


Interpretatiegeschillen

Het bevoegd gezag en de MR kunnen van mening verschillen over de uitleg van de wet of de bepalingen uit het medezeggenschapsreglement, dan is er sprake van een interpretatiegeschil. Het aanmelden van een interpretatiegeschil is niet aan een termijn gebonden. Zowel het bevoegd gezag als de MR kunnen een interpretatiegeschil voorleggen aan de geschillencommissie. De uitspraak is voor beide bindend.

In het reglement kunnen ook nog andere geschillen worden opgenomen. In dat geval moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De geschillencommissie moet bereid zijn zo’n ander geschil te behandelen en in het MR-reglement moet duidelijk staan vermeld om welke andere geschillen tussen het bevoegd gezag en de MR het gaat.


Voorbeelden geschillen

De VOO bekijkt de verschillen die langskomen bij de geschillencommissie zorgvuldig. Lees hier een aantal uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS:

Bram Buskoop
Beleidsadvies

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en identiteitsvraagstukken.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Heb je een kind dat dit jaar eindexamen zou doen? Geef haar of hem dan nu een hele lange, stevige knuffel. Ik heb net mijn zoon geknuffeld. En gefeliciteerd. Want hij is feitelijk geslaagd. Zo maar. Zonder eind ...