Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht houdt in dat de MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. Het bevoegd gezag moet hier binnen drie maanden schriftelijk op reageren.


Eigen initiatief van de MR

De MR hoeft niet te wachten tot het bevoegd gezag met voorstellen komt; de MR kan ook zelf met voorstellen komen. De formele taak van de MR is het geven van instemming of advies over voorstellen waar het bevoegd gezag mee komt. Maar juist de MR is het orgaan wat oren en ogen op de school heeft en hoort wat er speelt. Daarom is het ook de MR die bij uitstek geschikt is om met ideeën te komen om bepaalde zaken op school te wijzigen. Dit kan gaan over zaken waar de MR wettelijke bevoegdheden voor heeft, maar ook juist om zaken waar de MR geen formele taak heeft.

Om tot nieuwe ideeën te komen, kan de MR de mogelijkheid onderzoeken om een vragenlijst op te stellen voor ouders, personeelsleden en leerlingen op school. In deze vragenlijst vraagt de MR naar hoe de school bevalt en of er wijzigingen gewenst zouden zijn. Wellicht dat er op gebied van schooltijden, het schoolplein of andere onderwerpen voorstellen naar voren komen.


Gebruik maken van het initiatiefrecht

Hoe kan de MR dan gebruik maken van het initiatiefrecht? Door zelf een voorstel te schrijven, het bespreken in de MR en vervolgens te bespreken met het bevoegd gezag. Een MR-lid kan eerst een korte notitie schrijven waar het voorstel over gaat en waarom het belangrijk is hier als MR mee aan de slag te gaan. Als een meerderheid van de MR in de interne vergadering aangeeft het een goed initiatief te vinden, kan de notitie verder worden uitgewerkt indien nodig en op de agenda van een overlegvergadering worden geplaatst.

Zorg ervoor dat het initiatief tijdig bij het bevoegd gezag is, zodat deze er onderzoek naar kan doen en bij een overlegvergadering kan reageren. MR en bevoegd gezag kunnen dan samen kijken naar de mogelijkheden om het initiatief uit te voeren. Het is tevens wettelijk verplicht dat het bevoegd gezag binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen omklede reactie uitbrengt aan de medezeggenschapsraad (artikel 6 lid 2 WMS).

Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Recent ontstond breed gedeelde ophef over een door een scherpe NRC-journalist blootgelegde praktijk bij uitgevers van lesmethoden. Veel grote uitgevers blijken open te staan voor de gevoeligheid van een kleine ...11 okt 2021

Op 5 oktober jongstleden is Bareld de Vries op 87 jarige leeftijd overleden. Bareld was een groot voorstander van openbaar onderwijs. Dat blijkt niet alleen uit zijn jarenlange directeurschap van de mavo in Sur ...