Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Jaarverslag MR

Voor het laatst bewerkt op: woensdag 6 maart 2024

Er zijn verschillende documenten van belang om als MR te hebben en te kennen. Naast het verplichte medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapsreglement, gaat dit ook om het huishoudelijk reglement, het werkplan, het communicatieplan en het jaarverslag. Hier leest u meer over het jaarverslag. Bij de cursus MR Start wordt het modeldocument verstrekt.


Voorwaarden voor een goed jaarverslag

Het begin van het nieuwe schooljaar is voor de medezeggenschapsraad (MR) een goed moment voor het schrijven van het jaarverslag. Op grond van WMS-artikel 7 is de MR hiertoe ook verplicht; hij moet aan iedereen die bij de school betrokken is, schriftelijk verslag doen van zijn werkzaamheden.

Het schrijven van een goed jaarverslag is een uitdaging voor de MR. Want hoe zorg je ervoor dat het jaarverslag zóaantrekkelijk is dat zoveel mogelijk betrokkenen het zullen lezen? In de eerste plaats moet het jaarverslag boeiend zijn, informatief en vlot geschreven. Een mooie foto van de MR-leden (met hun naam en de geleding waaruit ze afkomstig zijn) verhoogt de aantrekkelijkheid aanzienlijk. Let ook op de lengte van het jaarverslag; een ellenlange opsomming van wapenfeiten nodigt niet uit tot lezen. De kunst is om een goede mix te vinden tussen een aantrekkelijke presentatie en voldoende inhoud.


Inhoud van het jaarverslag

 De belangrijkste elementen van een jaarverslag zijn:

Zoals hierboven reeds aangegeven staan in het jaarverslag in ieder geval de leden van de MR vermeld, al dan niet met een foto. Goed om hierbij ook aan te geven wie de voorzitter, secretaris, penningmeester en eventuele MR-vertegenwoordigers waren (en in het dagelijks bestuur zaten). Verder kan worden vermeld of er verkiezingen zijn geweest en welke nieuwe leden daarmee tot de MR zijn toegetreden.

Eén van de belangrijkste onderdelen van het jaarverslag is een weergave van de onderwerpen waar de MR zich mee bezig heeft gehouden. Naast een inhoudelijke opsomming kan hierbij ook worden aangegeven of  een externe deskundige is ingeschakeld en zo ja bij welk thema. En of de MR een adviesrecht of instemmingsbevoegdheid had, wat er is besloten en wat de eventuele gevolgen voor de achterban zijn. Bij het aangaan van een geschil wordt aangegeven waar dit geschil over ging, wat de uitslag is van het geschil en wat de gevolgen zijn van de uitspraak.

In het jaarverslag kunnen ook de diverse vormen van overleg worden opgenomen, bijvoorbeeld met het bevoegd gezag of met de achterban van de MR. Bij het bevoegd gezag kan worden beschreven hoe en hoe vaak het overleg plaatsvindt, of er vooroverleg is en zo ja, wie daar dan aan meedoen. Bij het overleg met de achterban (ouderraad, personeelsvergadering, leerlingenraad) wordt weergegeven hoe de contacten verlopen, wat de inhoud van het overleg is en in hoeverre deze contacten een rol spelen bij de uiteindelijke oordeelsvorming van de MR.


Eigen functioneren

Een kritische MR kan ook een stukje over zijn eigen functioneren in het jaarverslag opnemen. Wat waren de plannen en voornemens van de MR en in hoeverre zijn deze uitgekomen? Als niet alles gelukt is, waar ligt dat dan aan en in hoeverre kan hier lering uit worden getrokken voor het nieuwe schooljaar? Maar ook kan hier iets worden verteld over de relatie tussen de MR en de schoolleiding en de relatie tussen de MR en de achterban. En ten slotte kan de MR iets zeggen over de effecten van zijn handelen op de besluiten die op school worden genomen. De MR stemde bijvoorbeeld in met een onderzoek naar de veiligheid op school. Het resultaat is onder meer dat een speeltoestel is weggehaald en dat de sponsoractie van dat schooljaar voldoende opleverde om een vervanger te kopen.

Wellicht kan de achterban ook worden geïnformeerd over de deskundigheidsbevordering van de MR-leden. Interessant is het om te vermelden welke cursus of training door de MR is gevolgd, bij welke instelling dit is gebeurd en welke onderwerpen hierbij zijn behandeld of welke vaardigheden zijn getraind.


Tips voor een goed jaarverslag

Ten slotte nog een aantal tips voor een leesbaar en uitnodigend jaarverslag.

  • Zorg voor iemand met een vlotte pen die ook aandacht besteedt aan taalgebruik en een logische opbouw van het jaarverslag
  • Let ook op de opmaak en vormgeving, de leesbaarheid wordt beslist verhoogd als iemand met ervaring op dit gebied wordt ingeschakeld
  • Vermijd het gebruik van jargon en afkortingen
  • Zorg dat het jaarverslag op de website van de school komt te staan

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR Compleet

Complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). popup-close

Blijf op de hoogte van de laatste updates met onze nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks nieuwe artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of maandelijkse updates over openbaar onderwijs.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.