Jaarverslag MR

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

Het begin van het nieuwe schooljaar is voor de medezeggenschapsraad (MR) een goed moment voor het schrijven van het jaarverslag. Op grond van WMS-artikel 7 is de MR hiertoe ook verplicht; hij moet aan iedereen die bij de school betrokken is, schriftelijk verslag doen van zijn werkzaamheden.


Voorwaarden voor een goed jaarverslag

Het schrijven van een goed jaarverslag is een uitdaging voor de MR. Want hoe zorg je ervoor dat het jaarverslag zóaantrekkelijk is dat zoveel mogelijk betrokkenen het zullen lezen? In de eerste plaats moet het jaarverslag boeiend zijn, informatief en vlot geschreven. Een mooie foto van de MR-leden (met hun naam en de geleding waaruit ze afkomstig zijn) verhoogt de aantrekkelijkheid aanzienlijk. Let ook op de lengte van het jaarverslag; een ellenlange opsomming van wapenfeiten nodigt niet uit tot lezen. De kunst is om een goede mix te vinden tussen een aantrekkelijke presentatie en voldoende inhoud.


Inhoud van het jaarverslag

 De belangrijkste elementen van een jaarverslag zijn:

Zoals hierboven reeds aangegeven staan in het jaarverslag in ieder geval de leden van de MR vermeld, al dan niet met een foto. Goed om hierbij ook aan te geven wie de voorzitter, secretaris, penningmeester en eventuele MR-vertegenwoordigers waren (en in het dagelijks bestuur zaten). Verder kan worden vermeld of er verkiezingen zijn geweest en welke nieuwe leden daarmee tot de MR zijn toegetreden.

Eén van de belangrijkste onderdelen van het jaarverslag is een weergave van de onderwerpen waar de MR zich mee bezig heeft gehouden. Naast een inhoudelijke opsomming kan hierbij ook worden aangegeven of  een externe deskundige is ingeschakeld en zo ja bij welk thema. En of de MR een adviesrecht of instemmingsbevoegdheid had, wat er is besloten en wat de eventuele gevolgen voor de achterban zijn. Bij het aangaan van een geschil wordt aangegeven waar dit geschil over ging, wat de uitslag is van het geschil en wat de gevolgen zijn van de uitspraak.

In het jaarverslag kunnen ook de diverse vormen van overleg worden opgenomen, bijvoorbeeld met het bevoegd gezag of met de achterban van de MR. Bij het bevoegd gezag kan worden beschreven hoe en hoe vaak het overleg plaatsvindt, of er vooroverleg is en zo ja, wie daar dan aan meedoen. Bij het overleg met de achterban (ouderraad, personeelsvergadering, leerlingenraad) wordt weergegeven hoe de contacten verlopen, wat de inhoud van het overleg is en in hoeverre deze contacten een rol spelen bij de uiteindelijke oordeelsvorming van de MR.


Eigen functioneren

Een kritische MR kan ook een stukje over zijn eigen functioneren in het jaarverslag opnemen. Wat waren de plannen en voornemens van de MR en in hoeverre zijn deze uitgekomen? Als niet alles gelukt is, waar ligt dat dan aan en in hoeverre kan hier lering uit worden getrokken voor het nieuwe schooljaar? Maar ook kan hier iets worden verteld over de relatie tussen de MR en de schoolleiding en de relatie tussen de MR en de achterban. En ten slotte kan de MR iets zeggen over de effecten van zijn handelen op de besluiten die op school worden genomen. De MR stemde bijvoorbeeld in met een onderzoek naar de veiligheid op school. Het resultaat is onder meer dat een speeltoestel is weggehaald en dat de sponsoractie van dat schooljaar voldoende opleverde om een vervanger te kopen.

Wellicht kan de achterban ook worden geïnformeerd over de deskundigheidsbevordering van de MR-leden. Interessant is het om te vermelden welke cursus of training door de MR is gevolgd, bij welke instelling dit is gebeurd en welke onderwerpen hierbij zijn behandeld of welke vaardigheden zijn getraind.


Tips voor een goed jaarverslag

Ten slotte nog een aantal tips voor een leesbaar en uitnodigend jaarverslag.

  • Zorg voor iemand met een vlotte pen die ook aandacht besteedt aan taalgebruik en een logische opbouw van het jaarverslag
  • Let ook op de opmaak en vormgeving, de leesbaarheid wordt beslist verhoogd als iemand met ervaring op dit gebied wordt ingeschakeld
  • Vermijd het gebruik van jargon en afkortingen
  • Zorg dat het jaarverslag op de website van de school komt te staan

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.