Schoolleiding

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

De schoolleiding is de vertegenwoordiging van het bevoegd gezag van de onderwijsorganisatie op het niveau van de school. Vaak worden schoolleiders ook wel locatieleiders genoemd.


Wat is de functie van een schoolleider?

Het is verplicht dat elke basisschool een directeur heeft (artikel 29 lid 1 WPO). Bij deze persoon rust onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding van de school. De schoolleiding vertegenwoordigt het bevoegd gezag op niveau van de school. Dit betekent dat de schoolleiding bevoegd is om besluiten te nemen ten aanzien van de school namens het bevoegd gezag (vaak college van bestuur genoemd). De schoolleiding maakt formeel geen onderdeel uit van het bevoegd gezag.

In het managementstatuut worden verdere afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen bevoegd gezag en schoolleiding. Zo kan de afspraak worden gemaakt dat het bevoegd gezag alle keuzes maakt voor een meerderheid van de scholen en anders schoolleiders aan zet zijn. Ook kan bijvoorbeeld worden afgesproken welke invloed schoolleiders hebben bij besluiten die het bevoegd gezag neemt.


Wie is de gesprekspartner van de MR?

Het bevoegd gezag wordt dus gedefinieerd als het college van bestuur of een andere benaming die de dagelijkse leiding heeft over de stichting waar de medezeggenschapsraad (MR) onderdeel van uitmaakt. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is de gesprekspartner van het bevoegd gezag/het college van bestuur. Zij spreken met elkaar over zaken die alle onderliggende scholen binnen de stichting aangaat.

Op het niveau van de school spreekt de schoolleiding namens het bevoegd gezag en is bevoegd om besluiten te nemen voor het bevoegd gezag op het niveau van die school. Voor dergelijke besluiten overlegt de schoolleiding met de MR. Elke school (met een eigen BRIN-nummer) is verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. Soms komt het voor dat er één schoolleider voor twee of meer scholen is. Ook dan moet de schoolleider met de MR’s apart in gesprek over het beleid voor die specifieke school.


Schoolleiding en MR

Conform de WMS heeft de MR ook verschillende rechten ten aanzien van het de schoolleiding. De medezeggenschapsraad als geheel heeft bijvoorbeeld een adviesrecht met betrekking tot het aanstellen van de schoolleiding (artikel 11 lid 1h WMS). Daarnaast heeft de schoolleiding uiteraard de plicht om te voldoen aan de informatieplicht richting de MR en moet de schoolleiding advies of instemming vragen conform de in de WMS genoemde onderwerpen.

Ook heeft de MR een adviesbevoegdheid bij het vaststellen of wijzigen van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, evenals het vaststellen of wijzigen van het managementstatuut. Het managementstatuut wordt vaak op niveau van de stichting vastgesteld. Dit betekent dat het bevoegd gezag deze ter advisering aan de GMR voorlegt, en niet aan elke individuele MR hoeft te worden voorgelegd.


VOO en schoolleiding

Heeft u als MR vragen over de plichten van de schoolleiding in het kader van medezeggenschap? Of wilt u meer informatie over hoe de verhouding tussen schoolleiding, bevoegd gezag, MR, GMR en raad van toezicht geregeld is? VOO-leden kunnen contact opnemen met de VOO Helpdesk voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap.

Daarnaast biedt de VOO de cursus Relatie MR, bevoegd gezag en RvT aan. Tijdens deze cursus wordt nog veel meer duidelijk over de onderlinge verhoudingen tussen deze drie organen binnen school en kunt u ook al uw vragen kwijt. Ook kan de VOO begeleiden bij het beoordelen van bijvoorbeeld het mangementstatuut of de rechten van de MR bij een specifieke casus.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR, het bevoegd gezag en de raad van toezicht zich tot elkaar verhouden.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.