Doelstellingen

De VOO streeft een onderwijssysteem na waar kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en met elkaar leren. Het credo van de VOO is dan ook: samen leven, samen leren.


Missie

De Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) wil dat elke school in Nederland open staat voor elk kind en iedere docent. Scholen moeten kwalitatief goed onderwijs geven, maar hebben daarnaast de plicht om voorwaarden voor emancipatie en tolerantie te scheppen. De VOO vindt daarom dat elke school moet uitgaan van een principiële gelijkwaardigheid van opvattingen over godsdienst, levensbeschouwing en maatschappelijke diversiteit. De huidige richtingen (denominaties) in het onderwijs, zoals katholiek, protestants-christelijk of islamitisch, verliezen daarmee hun bestaansrecht en ook het naambordje ‘openbaar’ kan dan vervallen. De VOO pleit daarom voor modernisering van artikel 23 van de Grondwet.

Belangrijkste doelen waar de VOO zich op richt:

  • School! – Op elke school komen kinderen van ouders met allerlei verschillende religieuze of levensbeschouwelijke achtergronden samen.
  • Democratisering – De invloed van ouders, personeelsleden en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs is leidend bij het opstellen van beleid.
  • Medezeggenschap – Via een sterke medezeggenschap kan de gemeenschap invloed uitoefenen op schoolbeleid en als VOO geven we handvatten zodat MR’s hun werk goed kunnen doen.
  • Dialoog – Voor een gelijkwaardige samenleving is het nodig dat we altijd met elkaar in gesprek blijven, ook over het verbeteren van het onderwijs en bevorderen van de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Kerntaken

De kerntaken van de VOO kunnen in twee categorieën worden opgesplitst: belangenbehartiging en het verzorgen van opleidingen.

Belangenbehartiging

De taak van belangenbehartiger van het openbaar onderwijs vervult de VOO met trots en gedrevenheid: voor alle leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen, ouderraden en medezeggenschapsraden in het openbaar onderwijs. Als VOO behartigen we op landelijk niveau de belangen van de openbare scholen en ondersteunt scholen, directies en schoolbesturen bij het versterken van hun kwaliteit en de identiteit van de openbare school. De VOO heeft daartoe specifiek aanbod ontwikkeld.

Opleidings- en kennisinstituut

De VOO is de grootste opleider in het onderwijs op het gebied van medezeggenschap, ouder- en leerlingenbetrokkenheid en tussenschoolse opvang. We verzorgen onze cursussen met als uitgangspunt dat iedereen die participeert op school dat doet om zo goed mogelijk onderwijs voor alle kinderen te regelen. Door onder meer MR’s en ouderraden te scholen, dragen we daaraan bij. Ook biedt de VOO begeleiding en advies op maat.

Marco Frijlink
Voorzitter

Marco is de voorzitter van de VOO en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging.

Meer over Marco
Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny
Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram
Eddy Habben Jansen
Beleidsadviseur

Eddy is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met ouderbetrokkenheid en burgerschap.

Meer over Eddy

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Helaas is armoede nog steeds een groot -en groeiend- probleem in Nederland. Het CPB verwacht dat in 2024 zo’n 7% van de kinderen in ons land opgroeit in armoede. Dat zijn gemiddeld zo’n 2 kinderen per klas en houdt u er rekening mee dat er nog meer zijn die net niet aan de definitie voldoen, maar bij wie het ook geen vetpot is.