Dagelijks bestuur

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

Elke medezeggenschapsraad kent een Dagelijks Bestuur (DB), gekozen uit het midden van de MR. In dit bestuur zitten in ieder geval een voorzitter en een secretaris en bestaat doorgaans uit tussen de twee en vier personen.


Rollen in het dagelijks bestuur

Een dagelijks bestuur kent gebruikelijk vier rollen: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid. Indien een dagelijks bestuur uit twee personen bestaat, zijn dit de voorzitter en de secretaris. Heeft de MR een eigen begroting die moet worden opgesteld en worden gecontroleerd, dan dient er ook een functie van penningmeester te zijn. Daarnaast is het mogelijk algemeen bestuursleden te kiezen. Elk van de bestuursleden heeft andere taken.

De voorzitter van de raad heeft onder meer als taak om de orde te bewaken tijdens de MR-vergadering en in overleg met de secretaris de agenda’s op te stellen. Ook is de voorzitter de eerste contactpersoon van de MR richting het bevoegd gezag en betrokkenen op school. Het is gebruikelijk dat de voorzitter een ouder is.

De secretaris richt zich vooral op de zorg voor een goede interne structuur van de raad. Hiermee wordt bedoeld dat de secretaris ervoor zorgt dat de agenda en stukken voor vergaderingen op tijd verstuurd worden, dat vergaderingen genotuleerd worden en het archief wordt bijgehouden. Ook fungeert de secretaris als het geheugen van de raad, door ervoor te zorgen dat eerder ingenomen standpunten worden betrokken bij nieuwe discussies.

De penningmeester houdt zich bezig met de financiën van de MR, zoals het opstellen van een eigen begroting, het bijhouden van de uitgaven die de MR doet en het aan het einde van het boekjaar verslag doen van de financiën.

Naast bovengenoemde specifieke rollen, kunnen MR-leden ook aantreden in het dagelijks bestuur als algemeen bestuurslid. Een dergelijk lid heeft geen vooraf gespecificeerde taken, maar krijgt taken aangewezen in overleg met de andere leden van het DB en eventueel op verzoek vanuit de MR. Het taken van het algemeen bestuurslid kunnen bijvoorbeeld bestaan uit communicatie met de achterban, het controleren van de penningmeester of het ondersteunen van de voorzitter of secretaris.


Verkiezingen voor het DB

Het dagelijks bestuur van de MR wordt gekozen door de leden van de MR. Het DB bestaat uit personen die tevens zelf lid zijn van de MR. Het zijn dus verkiezingen binnen de MR. Voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester is het gebruikelijk om deze personen in functie te kiezen. Voor deze rollen zijn specifieke taken weggelegd en de MR kan kiezen wie het meest wordt geschikt acht voor deze taken. Algemeen bestuursleden worden niet in een specifieke functie gekozen en krijgen hun taken na de verkiezing toebedeeld in overleg met de rest van het dagelijks bestuur. Hoe gaat zo’n verkiezing dan in zijn werk?

In een huishoudelijk reglement van de MR wordt opgenomen welke functies er binnen het dagelijks bestuur zijn, wat hun algemene taakomschrijving is en voor hoe lang het dagelijks bestuur wordt gekozen. Er kan voor worden gekozen het dagelijks bestuur net zo lang te laten zitten als de MR zitting heeft, maar dit kan ook een kortere periode zijn. In veel MR’en is het gebruikelijk te kiezen voor een periode van één of twee jaar en na die periode te evalueren en opnieuw te kiezen. Dan is het uiteraard ook mogelijk dat het zittende DB aanblijft.

Om verkiezingen te houden moeten er allereerst voldoende kandidaten zijn. Vaak wordt aan de start van het schooljaar waar verkiezingen zijn voor het DB gevraagd aan potentiële kandidaten om zich ruim voor de vergadering van de MR te melden. Zo is er bij aanvang van de vergadering helder wie zich heeft gekandideerd voor welke functies. Mochten er zich geen kandidaten voor een functie gemeld hebben, dan kan ook nog tijdens de vergadering opgeroepen worden aan MR-leden om zich kandidaat te stellen.


Stemming over het DB

Tijdens de vergadering kunnen kandidaten hun kandidatuur toelichten en andere MR-leden overtuigen dat zij het meest geschikt zijn voor de functie. Daarna kunnen de andere MR-leden vragen stellen aan de kandidaten, bijvoorbeeld over de financiële ervaring bij kandidaat-penningmeesters. Vervolgens wordt er door alle MR-leden (ook degenen die kandidaat zijn) gestemd. De stemming is geheim.

Elke kandidaat moet een meerderheid van het aantal stemmen krijgen om gekozen te worden in zijn of haar functie. MR-leden die zich onthouden van stemming tellen hier niet bij mee. Indien er meer dan twee kandidaten zijn en geen van de kandidaten in de eerste ronde een meerderheid haalt, kan ervoor worden gekozen dat er steeds één kandidaat afvalt, tot de uiteindelijke winnaar overblijft. Ook kan, bij een veelheid aan kandidaten, worden gekozen om alleen de twee kandidaten met de meeste stemmen over te laten. Regel dit goed in het huishoudelijk reglement. Als stemmen staken (wanneer twee personen voor dezelfde functie evenveel stemmen hebben gekregen) kan besloten worden om nogmaals te stemmen. Iemand die het stemformulier leeg heeft gelaten kan dan alsnog een keuze maken voor een van de kandidaten. Mochten de stemmen weer staken, beslist het lot.

Het kan zijn dat er maar één kandidaat is voor een functie. In dat geval dienen nog steeds verkiezingen te worden gehouden. Immers kan de MR ook besluiten dat de persoon die zich kandidaat heeft gesteld niet geschikt genoeg is voor de functie. Het is uiteraard wel een vervelende situatie als er in dat geval ook geen andere kandidaten zijn. Als MR moet er dan uiteraard wel een alternatief worden bedacht voor het wegvallen van de kandidaat.


Geen kandidaten voor de functie

Het kan zijn dat er voor een bepaalde functie binnen het dagelijks bestuur geen kandidaten zijn. Wanneer dat gebeurt is het van belang om toch te kijken of er iemand zich wil melden. Het dagelijks bestuur is er immers om het reilen en zeilen van de MR te regelen en zonder volledig dagelijks bestuur wordt dat lastiger om te regelen. Indien er alsnog niemand zich meld als kandidaat, kan ervoor gekozen worden dat de taken die bij die functie horen worden overgedragen aan de andere leden van het dagelijks bestuur. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er geen penningmeester gekozen wordt, terwijl er wel iemand verantwoordelijk moet zijn voor de begroting van de MR. Dan kan er worden besloten dat de voorzitter of secretaris deze taken tijdelijk op zich neemt, totdat er wel een penningmeester benoemd is.

Als er geen secretaris of penningmeester gekozen wordt is dat vervelend, maar nog vervelender is het als er zich niemand kandideert voor de functie van voorzitter. Immers, de voorzitter is degene die de vergaderingen moet leiden en de MR vertegenwoordigt. Mocht het gebeuren dat er geen voorzitter gekozen kan worden, is het goed als MR ten rade te gaan bij het bevoegd gezag. Wellicht dat het bevoegd gezag iemand ter beschikking kan stellen die de vergaderingen van de MR leidt als interim-voorzitter. Dat is in dat geval dus geen lid van de MR, maar een externe voorzitter. Indien voor deze tussenoplossing wordt gekozen, is het wel van belang dat de rol van de MR-voorzitter een neutrale is en zullen er ook meer taken worden belegd bij de andere leden van de MR. Het blijft echter wel onwenselijk, aangezien het bevoegd gezag en de MR gescheiden organen behoren te zijn.


Diensten van de VOO voor het DB

De VOO biedt als mogelijkheid het leveren van een tijdelijke voorzitter, secretaris of penningmeester voor de MR. Mocht het ondanks actieve pogingen niet zijn gelukt een bepaalde functie in het dagelijks bestuur gevuld te krijgen, kunt u met ons hierover contact opnemen. Onze adviseurs hebben ruime ervaring in deze rollen en kunnen op interim-basis een waardevolle bijdrage leveren aan het goed functioneren van uw MR of GMR.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Voorzitterschap

MR Voorzitterschap is dé cursus waarbij u meer leert over de belangrijkste eigenschappen van een goede voorzitter.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.