Veiligheid

Elke school heeft een vertrouwenspersoon. Deze persoon brengt jaarlijks verslag uit aan het bevoegd gezag. In dit verslag staat onder meer welke concrete activiteiten ondernomen zijn t.b.v. werkzaamheden en een overzicht van het aantal meldingen/klachten uitgezet per categorie. School & Veiligheid heeft een voorbeeld voor een jaarverslag ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon en de MR

De MR kan op basis van artikel 8 lid 1 WMS het jaarverslag van de vertrouwenspersoon opvragen bij het bevoegd gezag en deze agenderen in de overlegvergadering. Zo kunnen het bevoegd gezag en de MR gezamenlijk overleg voeren over de inhoud van het verslag.

Kijk voor meer informatie over vertrouwenspersonen op de website van School & Veiligheid.

De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...