Beste bezoeker, in verband met de verspreiding van het coronavirus werken onze collega's zoveel mogelijk thuis. We zijn goed bereikbaar via e-mail. U kunt bij algemene vragen e-mailen naar [email protected] en voor contact met de VOO Helpdesk e-mailen naar [email protected]. Vermeld hierbij s.v.p. het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een door de ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen en hun ouders. De ouderraad helpt bijvoorbeeld bij het (mede) organiseren van vieringen en evenementen en het informeren over en betrekken van ouders bij (buiten)schoolse activiteiten.


Wat is de ouderraad?

Het initiatief voor het oprichten van een ouderraad ligt in principe bij de ouders. Omdat er wettelijk geen verplichting is een ouderraad in te stellen, zijn de taken van een ouderraad dan ook niet wettelijk vastgesteld. De ouderraad kan advies uitbrengen aan de MR over alle zaken die de ouders aangaan. De ouderraad heeft hiermee de mogelijkheid de MR zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren. De ouderraad kan op deze manier via de MR een duidelijke positie op school innemen. Daarnaast is samenwerking tussen ouderraad en directie/team natuurlijk ook van het grootste belang. In de praktijk houdt de ouderraad zich vooral bezig met het organiseren van activiteiten, het ondersteunen van de gang van zaken op school op allerlei mogelijke manieren, het bevorderen van contact tussen school en ouders en het informeren en de belangenbehartiging van ouders.

Maar dat is niet het enige wat de ouderraad doet. Zij bemiddelt indien nodig tussen ouders en de school en kan de medezeggenschapsraad adviseren. De VOO biedt diverse mogelijkheden voor training van ouderraadsleden aan. Ook is er een modelreglement voor ouderraden beschikbaar.


Rechtsvormen van de ouderraad

Ouders worden lid van de ouderraad om zich extra in te zetten voor de school van kinderen. Dat hier echter financiële risico’s aan kleven, is iets waar weinig mensen van op de hoogte zijn. Veel ouderraden in het openbaar onderwijs zijn geen rechtspersoon. Dit is niet erg, zolang alles goed gaat. Maar als er iets fout gaat, kunnen de consequenties erg vervelend zijn. Het meest bekende voorbeeld is dat de penningmeester er met de kas vandoor gaat. De andere ouders van de ouderraad zijn dan persoonlijk verantwoordelijk voor de lopende financiële verplichtingen van de ouderraad. Daarom is het noodzakelijk om de rechtspositie van de ouderraad goed te regelen.

Er bestaan diverse juridische vormen van ouderraden. Dit heeft echter geen consequenties voor het dagelijkse functioneren van de ouderraad. De verschillen hebben vooral hun uitwerking op de oprichtingskosten (notariskosten) en op verantwoordelijkheid, financiële handelingsbevoegdheid en aansprakelijkheid. Onderstaand schema geeft de verschillen van de juridische vormen kort weer.

VerantwoordelijkBevoegdheid rechtspersoon
Informele ouderraadHoofdelijke aansprakelijkheid van alle (bestuurs)ledenBeperkt
Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (niet ingeschreven bij KvK)Hoofdelijke aansprakelijkheid van alle (bestuurs)leden behalve indien zij alles hebben gedaan ter voorkomingBeperkt
Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (wel ingeschreven bij KvK)Wel hoofdelijke aansprakelijkheid maar alleen indien aangetoond kan worden dat niet aan de verplichtingen kan worden voldaanBeperkt
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheidAlleen bij wanbeleid hoofdelijke aansprakelijkheid van alle bestuursledenJa

Reglement ouderraad

Elke ouderraad heeft gebruikelijk een reglement met daarin afspraken en procedures. De VOO biedt een modelreglement voor ouderraden aan. Er zijn namelijk weinig landelijk vastgestelde regels en normen voor ouderraden, wat het opstellen van een dergelijk reglement handig maakt om onderlinge afspraken te borgen. Zo kan in het reglement worden opgenomen wie waarvoor verantwoordelijk is, hoeveel leden de ouderraad telt en op welke wijze de ouderraad communiceert.


Ouderavond

Een belangrijk moment voor de ouderraad is de jaarlijkse ouderavond. Tijdens deze avond doet de ouderraad verslag aan alle ouders over de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar. Het is gebruikelijk dat de ouderraad een verslag schrijft en deze, tijdens deze avond of hieraan voorafgaand, onder de ouders verspreid. Ook worden de plannen voor de komende tijd middels een begroting en geplande activiteitenoverzicht getoond. De ouders bij deze jaarvergadering dienen in te stemmen met de voorstellen en hebben het recht wijzigingen aan te brengen in de plannen van de ouderraad.


Ouderraden en de VOO

De VOO kan ouderraden behulpzaam zijn bij het vormen van een vereniging en het uitvoeren van taken. Samen met een beleidsadviseur van de VOO kan worden bekeken welke rechtspersoon er het beste bij de situatie past waarin de ouderraad verkeert.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met de Vereniging Openbaar Onderwijs telefoonnummer 036 – 533 1500 of via [email protected]

Elles Verschoor
Beleidsadvies

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Heb je een kind dat dit jaar eindexamen zou doen? Geef haar of hem dan nu een hele lange, stevige knuffel. Ik heb net mijn zoon geknuffeld. En gefeliciteerd. Want hij is feitelijk geslaagd. Zo maar. Zonder eind ...