Ouderraad

Voor het laatst bewerkt op: donderdag 21 april 2022

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die op school actief zijn en helpen bij een tal aan zaken. Zo helpt de raad bij het organiseren van activiteiten en kan de OR ongevraagd advies geven aan directie en medezeggenschapsraad.


Wat is de ouderraad?

Een ouderraad (OR) is een groep van ouders die zich heeft georganiseerd in een ouderraad en verbonden is aan een school. Het initiatief voor het oprichten van een ouderraad ligt bij de ouders zelf. Ouders kunnen op verschillende manieren een ouderraad oprichten, waarover meer te lezen valt onder het kopje ‘Rechtsvormen van de OR’. Als u ondersteuning zoekt bij het oprichten of voortzetten van de ouderraad of als u vragen heeft, kijk dan bij ‘VOO en ouderraad’.

De ouderraad kan verschillende taken op zich nemen. Vaak de belangrijkste taak van de ouderraad is het innen van de ouderbijdrage en het organiseren van activiteiten met het geld van de ouderbijdrage. Het kan ook voorkomen dat de ouderraad de bijdrage niet zelf int, maar wel activiteiten organiseert. Daarnaast kan de ouderraad advies geven aan de schooldirectie of aan de medezeggenschapsraad over alle beleidszaken van de school die ouders aangaat. Zo fungeert de ouderraad dus ook als brug tussen directie, MR en ouders van de school.


Rechtsvormen van de OR

Het is op verschillende manieren mogelijk om een ouderraad op te richten. De vorm die wordt gekozen maakt uit, omdat het onder meer gaat over wie er bevoegd is om namens de ouderraad te handelen en wie er aansprakelijk kan worden gesteld bij financieel wanbeleid.

  1. Informele ouderraad. Bij een informele ouderraad wordt er geen formele ouderraad via de Kamer van Koophandel opgericht, maar komt een groep ouders informeel bij elkaar en maakt afspraken over het organiseren van activiteiten met de geïnde ouderbijdrage. Een dergelijke vereniging heeft veel nadelen, omdat er veel afspraken die in reglementen worden vastgelegd vaak niet zijn gemaakt. Het is dan ook af te raden een informele ouderraad op te richten. Er geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid van alle bestuursleden.
  2. Vereniging beperkte rechtsbevoegdheid. Een tweede mogelijkheid is dat een groep ouders zich als ouderraad formeel inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Deze ouderraad richt je op zonder naar de notaris te gaan en statuten te laten controleren. De vereniging kan bijvoorbeeld ook geen gebouw kopen of erfenis krijgen. De bestuurders van de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn privé aansprakelijk. Als de bestuurders niet staan ingeschreven, zijn ze altijd aansprakelijk.
  3. Vereniging volledige rechtsbevoegdheid. Een derde vorm is ook een formele vereniging die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophalen. Bij deze vorm wordt de vereniging opgericht via een notaris en zijn de statuten ook door de notaris voorzien van goedkeuring. De vereniging heeft dezelfde rechten en plichten als een burger. Dat betekent dat de vereniging geld kan lenen of een gebouw kan huren of kopen. Ook om in aanmerking te komen voor subsidie is een volledige rechtsbevoegdheid vaak een vereiste. De vereniging is aansprakelijk en de bestuurders alleen als er wanbeleid is gevoerd.

Huishoudelijk reglement

Nadat de ouderraad is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of wanneer er een informele ouderraad is opgericht, is het zeer gebruikelijk dat de ouderraad een huishoudelijk reglement opstelt. In dit reglement worden afspraken en procedures opgenomen. Bijvoorbeeld wanneer en waarover het bestuur van de ouderraad vergadert, hoe ouders lid worden van de ouderraad en hoe bestuurders worden gekozen. De VOO heeft een modelreglement opgesteld, die te vinden is bij ‘Bestanden’, onderaan de pagina.

De ouderraad houdt in de regel eens per jaar een ouderavond, waar alle leden van de ouderraad (in principe alle ouders van de school) welkom zijn. Tijdens deze ledenbijeenkomst doet de OR verslag van de financiën (inkomsten en uitgaven) en de georganiseerde activiteiten van het afgelopen jaar. Het bestuur zet deze terugblik in een jaarverslag. Daarnaast wordt er ook vooruitgeblikt op de financiën en activiteiten van de ouderraad voor het komende jaar. De ouders die aanwezig zijn bij de vergaderingen dienen in te stemmen met het jaarverslag en de plannen. Ook hebben ze het recht wijzigingen aan te brengen.


Ouderraad, schoolleiding en MR

Vaak hebben leden van de ouderraad of de medezeggenschapsraad (MR) vragen over hun onderlinge relatie. Formeel hebben de OR en MR geen relatie. De medezeggenschapsraad wordt genoemd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en heeft alleen een formele relatie met het bevoegd gezag van de school (de schoolleiding/het college van bestuur). De ouderraad is een vereniging die geen wettelijke relatie heeft met de MR en schoolleiding.

Wel is het van belang dat de ouderraad goed contact onderhoudt met de MR. Bijvoorbeeld doordat een OR-lid bij de MR-vergaderingen aanwezig is en andersom. Of door de agenda’s van vergaderingen en belangrijke besluiten voor de ouders aan elkaar te laten weten. Op deze manier kan de MR input bij de achterban ophalen en weet de OR welke belangrijke besluiten voor ouders er voorliggen bij de MR.


VOO en ouderraad

Als VOO ondersteunen we ouderraden, schoolleiding en medezeggenschapsraden. De VOO kan ouderraden behulpzaam zijn bij het oprichten van de ouderraad en helpen bij het neerzetten van een goede structuur. Ook de relatie tussen MR en ouderraad kan een belangrijk onderwerp zijn waar de VOO bij kan helpen.

Voor ouderraden biedt de VOO de cursus Ouderraad Start aan. Ook is het mogelijk een cursus Relatie MR, OR en team te volgen. Ook biedt de VOO begeleiding op maat voor ouderraden die hulp zoeken bij specifieke vraagstukken. Ouderraden die lid zijn van de VOO kunnen altijd gratis contact opnemen met de VOO Helpdesk.


Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

Ouderraad Start

Ouderraad Start is dé basiscursus voor OR-leden bestaande uit één bijeenkomst.

Bekijk cursus

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk