Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een door de ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen en hun ouders. De raad helpt bijvoorbeeld bij het (mede) organiseren van vieringen en evenementen en het informeren over en betrekken van ouders bij (buiten)schoolse activiteiten.


Wat is de ouderraad?

Het initiatief voor het oprichten van een ouderraad ligt in principe bij de ouders. Omdat er wettelijk geen verplichting is een OR in te stellen, zijn de taken van een raad dan ook niet wettelijk vastgesteld. De raad kan advies uitbrengen aan de MR over alle zaken die de ouders aangaan. De ouderraad heeft hiermee de mogelijkheid de MR zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren. De ouderraad kan op deze manier via de MR een duidelijke positie op school innemen. Daarnaast is samenwerking met de directie/het team natuurlijk ook van het grootste belang. In de praktijk houdt de OR zich vooral bezig met het organiseren van activiteiten, het ondersteunen van de gang van zaken op school op allerlei mogelijke manieren, het bevorderen van contact tussen school en ouders en het informeren en de belangenbehartiging van ouders.

Maar dat is niet het enige wat deze actieve ouders doet. Zij bemiddelen indien nodig tussen ouders en de school en kan de medezeggenschapsraad adviseren. De VOO biedt diverse mogelijkheden voor training van leden van ouderraden aan. Ook is er een modelreglement voor ouderraden beschikbaar.


Rechtsvormen van de OR

Ouders worden lid van de OR om zich extra in te zetten voor de school van kinderen. Dat hier echter financiële risico’s aan kleven, is iets waar weinig mensen van op de hoogte zijn. Veel ouderraden in het openbaar onderwijs zijn geen rechtspersoon. Dit is niet erg, zolang alles goed gaat. Maar als er iets fout gaat, kunnen de consequenties erg vervelend zijn. Het meest bekende voorbeeld is dat de penningmeester er met de kas vandoor gaat. De andere ouders van de OR zijn dan persoonlijk verantwoordelijk voor de lopende financiële verplichtingen van de ouderraad. Daarom is het noodzakelijk om de rechtspositie van de OR goed te regelen.

Er bestaan diverse juridische vormen van ouderraden. Dit heeft echter geen consequenties voor het dagelijkse functioneren van de OR. De verschillen hebben vooral hun uitwerking op de oprichtingskosten (notariskosten) en op verantwoordelijkheid, financiële handelingsbevoegdheid en aansprakelijkheid. Onderstaand schema geeft de verschillen van de juridische vormen kort weer.

VerantwoordelijkBevoegdheid rechtspersoon
Informele ouderraadHoofdelijke aansprakelijkheid van alle (bestuurs)ledenBeperkt
Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (niet ingeschreven bij KvK)Hoofdelijke aansprakelijkheid van alle (bestuurs)leden behalve indien zij alles hebben gedaan ter voorkomingBeperkt
Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (wel ingeschreven bij KvK)Wel hoofdelijke aansprakelijkheid maar alleen indien aangetoond kan worden dat niet aan de verplichtingen kan worden voldaanBeperkt
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheidAlleen bij wanbeleid hoofdelijke aansprakelijkheid van alle bestuursledenJa

Reglement ouderraad

Elke ouderraad heeft gebruikelijk een reglement met daarin afspraken en procedures. De VOO biedt een modelreglement voor ouderraden aan. Er zijn namelijk weinig landelijk vastgestelde regels en normen voor ouderraden, wat het opstellen van een dergelijk reglement handig maakt om onderlinge afspraken te borgen. Zo kan in het reglement worden opgenomen wie waarvoor verantwoordelijk is, hoeveel leden de OR telt en op welke wijze de ouderraad communiceert.


Ouderavond

Een belangrijk moment voor de ouderraad is de jaarlijkse ouderavond. Tijdens deze avond doet de OR verslag aan alle ouders over de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar. Het is gebruikelijk dat de ouderraad een verslag schrijft en deze, tijdens deze avond of hieraan voorafgaand, onder de ouders verspreid. Ook worden de plannen voor de komende tijd middels een begroting en geplande activiteitenoverzicht getoond. De ouders bij deze jaarvergadering dienen in te stemmen met de voorstellen en hebben het recht wijzigingen aan te brengen in de plannen van de OR.


Ouderraden en de VOO

De VOO kan ouderraden behulpzaam zijn bij het vormen van een vereniging en het uitvoeren van taken. Samen met een beleidsadviseur van de VOO kan worden bekeken welke rechtspersoon er het beste bij de situatie past waarin de ouderraad verkeert.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met de Vereniging Openbaar Onderwijs telefoonnummer 036 – 533 1500 of via [email protected]

Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

30 jun 2020

De afgelopen periode kregen we regelmatig te horen dat scholen bezig zijn met het wijzigen van de schooltijden voor het komende schooljaar. De VOO heeft haar handreiking hierover bijgewerkt. Schooltijd valt ond ...