Medezeggenschap

 • De Vereniging Openbaar Onderwijs is toonaangevend op het gebied van medezeggenschap

  De Vereniging Openbaar Onderwijs is toonaangevend op het gebied van medezeggenschap in het onderwijs: grondlegger van de WMS, de grootste opleider voor medezeggenschap, auteur van het Zakboek medezeggenschap, initiatiefnemer van de Landelijke Commissie voor Geschillen en één van de uitvoerders van het door OCW gefinancierde Project Versterking Medezeggenschap. Met gespecialiseerde adviseurs en een landelijk netwerk van de beste trainers helpen wij u op weg bij de medezeggenschap op uw school.
  De medezeggenschapsraad (MR) beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Scholing van (G)MR-leden wordt daarom gestimuleerd en gefinancierd door de overheid. Bij de VOO vindt u het meest complete scholingsaanbod aanbod voor medezeggenschap: cursussen, op-maat-trainingen, workshops, netwerkbijeenkomsten en masterclasses.

  In de trainingen van de VOO komen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR en GMR aan de orde en wordt er getraind aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zowel ouders als leerkrachten en schoolleiders nemen deel aan onze trainingen. Vaak gezamenlijk, omdat de MR immers vooral effectief is als de verschillende geledingen goed met elkaar samenwerken. Samen leven, samen leren.

  MR Academie

  MR Academie is dé e-learning omgeving voor alle MR-leden in het onderwijs. MR Academie is er om medezeggenschapsraden te ondersteunen...

  Bekijk cursus

  MR Start

  MR Start is dé basiscursus voor het werk als MR-lid in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs! U krijgt inzicht in...

  Bekijk cursus

  MR Effectief

  MR Effectief is dé effectiviteitscursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Tijdens...

  Bekijk cursus

  MR Compleet

  MR Compleet is dé volledige cursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs....

  Bekijk cursus

  MR op Maat

  MR op Maat is dé maatwerkcursus voor MR-leden in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Met MR op...

  Bekijk cursus

  MR en Achterban

  Tijdens deze cursus leert u meer over hoe u als MR-lid uw achterban goed kunt bereiken en betrekken bij uw...

  Bekijk cursus

  MR en Activiteitenplan

  Tijdens deze cursus voor de MR en schoolleiding maakt u samen afspraken en wordt een activiteitenplan opgesteld. In samenspraak met...

  Bekijk cursus

  MR en Begroting

  MR-leden krijgen inzicht in de financiële inkomsten van het onderwijs zoals de lumpsumfinanciering en de Prestatie-box. Ook leren zij waar...

  Bekijk cursus

  Volg het Onderwijsgeld Online

  Bekijk cursus

  MR Start online

  Bekijk cursus

  MR Start (fysiek)

  Bekijk cursus

  Volg het Onderwijsgeld (fysiek)

  Bekijk cursus

  MR Verdieping

  Middels deze cursus krijgt u inzicht in het proces van besluitvorming bij actuele onderwerpen voor de MR. U wordt op...

  Bekijk cursus

  MR en Jaarverslag en jaarrekening

  Tijdens deze cursus leren MR-leden leren hoe zij het jaarverslag – dat onder meer bestaat uit de jaarrekening en een...

  Bekijk cursus

  Financiën en uw begroting

  Bekijk cursus

  MR en Integraal Kindcentrum

  Bekijk cursus

  MR en Formatieplan

  Bekijk cursus

  MR en Integraal Kindcentrum online

  Bekijk cursus

  Leerkrachten en schoolleiding

  Bekijk cursus

  MR en Formatieplan

  De personeelsgeleding van de (G)MR heeft instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling van het formatieplan. U krijgt inzicht in de aspecten waarop...

  Bekijk cursus

  MR en Fusie

  MR-leden begrijpen de positie en de mogelijkheden die een MR heeft bij een fusie en zij kunnen een kritisch-inhoudelijk gesprek...

  Bekijk cursus

  MR en Integraal Kindcentrum

  Inzicht verschaffen over de mogelijkheden en wettelijke verplichtingen bij medezeggenschap op een IKC. Een IKC moet aan drie medezeggenschapswetten voldoen....

  Bekijk cursus

  MR en Krimp

  MR-leden krijgen informatie en handreikingen over hoe de MR kan omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingaantallen op hun school...

  Bekijk cursus

  MR en Schoolplan

  Tijdens deze cursus leren MR-leden wat er in het schoolplan moet worden opgenomen en hoe zij invloed kunnen uitoefenen op...

  Bekijk cursus

  Ambitiegesprek

  MR-leden en schoolleiding praten tijdens deze cursus samen over verwachtingen en samenwerking. In het ambitiegesprek bespreken de partners in het...

  Bekijk cursus

  Relatie MR, bevoegd gezag en RvT

  Het optimaliseren van het medezeggenschapsproces door ervoor te zorgen dat MR-leden meer kennis hebben van hun positie ten opzichte van...

  Bekijk cursus

  Volg het Onderwijsgeld

  Tijdens deze cursus leren MR-leden hoe de school aan zijn financiën komt, waar de bedragen op zijn gebaseerd en waaraan...

  Bekijk cursus

  OPR Start

  In veel samenwerkingsverbanden zal het nieuwe of vernieuwde ondersteuningsplan aan de orde komen. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet hiermee instemmen voordat...

  Bekijk cursus

  Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen

  Tijdens de netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen worden ‘good practices’ uitgewisseld en is het mogelijk om vragen te stellen en praktijkdilemma’s...

  Bekijk cursus