Nieuw in de MR

Elk jaar nemen er weer nieuwe leden plaats in de medezeggenschapsraden op scholen. Een goed begin is belangrijk voor een succesvol medezeggenschapsjaar. Lees hier meer over de belangrijkste dingen om te weten als nieuw MR-lid om een succesvolle start te kunnen maken.


Tien basistips

De VOO heeft een tiental ‘basistips’ voor een goede start als MR-lid. Deze zijn:

 1. Ken de wet. Leden van de MR hebben een aantal rechten die vastgelegd zijn in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Dit gaat niet alleen om het recht op informatie en overleg en het recht om advies te geven. Ook instemmingsrecht (en dus het recht om nee te zeggen) en het recht om zelf initiatief te nemen zijn zeer belangrijk.
 2. Volg een cursus. VOO biedt een beginnerscursus aan voor nieuwe leden van de MR: de cursus MR Start. Hiermee bereidt u zich uitstekend voor op het belangrijke werk als lid van de MR.
 3. Stel uw visie vast als MR. Als medezeggenschapsraad is het belangrijk om te weten wat intern belangrijk wordt gevonden. Waar wilt u op letten als het bevoegd gezag met een voorstel komt? Welke waarden vindt u als MR belangrijk? Is dat flexibiliteit, solidariteit of misschien diversiteit?
 4. Praat veel met elkaar. Beleid in het onderwijs wordt gemaakt door de MR, het bevoegd gezag en het toezichthoudend orgaan. Iedereen heeft een rol te vervullen om te zorgen voor goede onderwijskwaliteit. Daarom is het belangrijk dat de MR in gesprek gaat en blijft met andere belangrijke actoren.
 5. Lees de belangrijkste documenten goed. Elke school heeft een aantal belangrijke documenten die gaan over de basisorganisatie en –principes van de school. Daarnaast zijn er specifiek voor de MR belangrijke documenten zoals het medezeggenschapsreglement en het medezeggenschapsstatuut. Lees deze documenten goed door aan de start van het jaar.
 6. Praat met uw achterban. Uiteindelijk zijn de leden van de MR gekozen door de leerkrachten, ouders en leerlingen van de school. Door actief het gesprek aan te gaan met uw achterban leert u als MR-lid wat belangrijk wordt gevonden door de mensen die u vertegenwoordigt.
 7. Wees aanwezig waar kan. Naast vergaderingen van de MR zijn er veel bijeenkomsten die belangrijk zijn om bij te wonen als MR-lid. Dit kunnen bijvoorbeeld ouderavonden zijn. Ook kunt als MR natuurlijk zelf bijeenkomsten organiseren waarbij leerkrachten, ouders en leerlingen input kunnen geven aan de MR!
 8. Stel vragen als iets niet helder is. Dit kan bijvoorbeeld als bepaalde afkortingen of onduidelijke begrippen worden gebruikt.
 9. Zoek informatie op. Er zijn veel websites waarop informatie te vinden is over het werk als MR-lid. Naast de website van de VOO  ook op bijvoorbeeld de website van infowms waar u veel informatie vindt over het werk als MR-lid.
 10. Maak het gezellig. Ook informele momenten zijn zeer nuttig voor informatie-uitwisseling en het opdoen van nieuwe ideeën. Vergader niet alleen in een formele setting, maar organiseer als MR ook eens iets buiten de vergaderzaal.

Belangrijkste documenten

Een van de tien basistips is kennis nemen van de belangrijkste documenten waar de MR mee te maken krijgt. Er zijn een aantal documenten van belang van het ‘grootste’ naar ‘kleinste’ niveau zijn dit:

 1. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Dit is de landelijke wetgeving die geldt voor alle scholen en medezeggenschapraden. Iedere school en MR dient zich aan de wet te houden.
 2. Het medezeggenschapsstatuut. Dit is de ‘kaart van medezeggenschapsorganen’ voor de stichting waar één of meerdere scholen aan verbonden zijn. Alle scholen en MR’en die onder de stichting vallen dienen zich aan dit statuut te houden. Dit is overigens iets anders dan het managementstatuut.
 3. Het medezeggenschapsreglement. Dit is het reglement specifiek voor de regeling van medezeggenschap op één school. Alle MR’en die onder deze school vallen dienen zich aan dit reglement te houden.
 4. Het huishoudelijk reglement. In een huishoudelijk reglement, wat de MR geheel zelf vaststelt en wijzigt, kan de MR een verdere specificering van taken, bevoegdheden en procedures uiteenzetten. Hierbij moeten de WMS, het medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement wel in acht worden genomen.

Werkdocumenten

Naast het doornemen van bovenstaande vastgestelde regels, is het ook van belang zogeheten werkdocumenten door te nemen. Dit gaat dan om (indien de MR deze heeft):

 1. Het activiteitenplan (of: jaarplan). Hierin geeft de MR de plannen voor het komende jaar aan, inclusief de wijze waarop aan scholing gedaan zal worden.
 2. Het jaarverslag. Hierin geeft de MR aan wat er het afgelopen jaar is gebeurd.
 3. De faciliteitenregeling. Hierin staat opgenomen op welke faciliteiten de MR recht heeft. Dit wordt vastgesteld in samenspraak met het bevoegd gezag.
 4. Het communicatieplan. Hierin wordt aangegeven op welke wijze de MR communiceert met de achterban en eventueel de GMR, het bevoegd gezag en het toezichthoudend orgaan.
 5. Het visiedocument. In dit document geeft de MR aan wat haar visie en missie is, welke waarden belangrijk zijn en op welke wijze de MR deze waarden uitdraagt.
Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Het is aan te raden om als MR jaarlijks een activiteitenplan te maken. In dit plan neemt de MR de onderwerpen op die het komende jaar in de MR spelen. Deels zijn dat vaste onderwerpen, zoals de begroting of het ...