Nieuw in de MR

Voor het laatst bewerkt op: donderdag 30 juni 2022

Elk jaar nemen er weer nieuwe leden plaats in de medezeggenschapsraden op scholen. Een goed begin is belangrijk voor een succesvol medezeggenschapsjaar. Lees hier meer over de belangrijkste dingen om te weten om te weten als nieuw MR-lid om een succesvolle start te kunnen maken.


Tien tips voor nieuwe MR-leden

1. Ken de wet

Leden van de MR hebben een aantal rechten die vastgelegd zijn in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Dit betreft het recht op overleg, het initiatiefrecht, het informatierecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht. Door deze rechten goed te kennen weet je waar je als MR-lid wel en niet over mee mag praten.

2. Volg een cursus

Voor nieuwe leden is het vaak lastig om alle regels rondom medezeggenschap goed te begrijpen. Voor nieuwe MR-leden biedt de VOO beginnerscursussen aan. Met de cursus MR Compleet kun je als MR-lid zorgen voor een enorme boost in de kennis van medezeggenschap. De kosten voor het volgen van cursussen worden altijd vergoed door het bevoegd gezag, conform artikel 28 lid 2 WMS. Naast deze eerste cursus kunnen MR-leden tal van cursussen volgen bij de VOO over andere onderwerpen, zoals over contact met de achterban, effectief vergaderen en de financiën van de school. Het volledige aanbod is te vinden op www.voo.nl/cursussen.

3. Stel een visie vast als MR

Om onderlinge afspraken, prioriteiten en de werkwijze helder te hebben, is het van belang dat MR-leden met elkaar in gesprek gaan over deze onderwerpen. Dit kan het beste elke keer als er nieuwe leden in de MR komen en aan het begin van het jaar. Met zulke gesprekken kan antwoord gegeven worden op vragen als: ‘Waar wil de MR op letten als het bevoegd gezag met een voorstel komt?’ en ‘Welke waarden vindt u als MR belangrijk?’.

4. Praat met andere betrokkenen

Om een goed beeld te krijgen van hoe de schoolorganisatie functioneert, is het van belang als nieuw MR-lid ook gesprekken te voeren met betrokkenen. Allereerst met andere MR-leden en vooral met de voorzitter van de MR. Zo kan meer duidelijk worden over de redenen waarom mensen MR-lid zijn geworden en wat ze de afgelopen tijd hebben gedaan. Verder heeft elke schoolorganisatie ook een schoolleider, die de gesprekspartner is van de MR. Zeker als (wellicht onbekende) ouder kan het goed zijn met de schoolleider een gesprek te voeren om meer te weten te komen over deze persoon.

5. Lees de belangrijkste documenten goed

Elke school heeft een aantal belangrijke documenten die ingaan op de wijze waarop de school is georganiseerd en op de belangrijkste doelen van de school. Dit betreft onder meer de begroting, het schoolplan en het jaarverslag. Vraag deze documenten als nieuw lid op bij de MR-voorzitter of bij het bevoegd gezag. Verder zijn er specifiek documenten opgesteld die voor de relatie binnen de MR en de relatie tussen MR en het bevoegd gezag belangrijk zijn. Dit betreft in ieder geval het medezeggenschapsreglement. In dit reglement maken MR en bevoegd gezag afspraken met elkaar. In een huishoudelijk reglement kan de MR interne afspraken vastleggen.

6. Praat met de achterban

De MR vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en (in het voortgezet onderwijs) leerlingen op school. Het is dan ook van belang dat MR-leden weten wat er bij de gemeenschap speelt. Ga daarom vooral het gesprek aan met de achterban om duidelijk te hebben welke zaken in de gemeenschap belangrijk worden gevonden.

7. Wees aanwezig waar kan

Uiteraard is het van belang om aanwezig te zijn bij de MR-vergaderingen. Maar naast de vergaderingen zijn er nog meer overleggen en bijeenkomsten waar MR-leden bij aanwezig kunnen zijn om zo informatie op te halen. Dit kan bijvoorbeeld een ouderavond zijn. De MR kan ook zelf – of samen met het bevoegd gezag – bijeenkomsten organiseren waar ouders, personeelsleden en leerlingen input kunnen meegeven aan de MR.

8. Stel vragen als iets niet helder is

In het onderwijs komen heel veel afkortingen en ingewikkelde termen voor. Als iets niet helder is, vraag dan vooral om wat het betekent. Ook kan het voorkomen dat je als MR-lid de uitleg van het bevoegd gezag niet helder genoeg vindt. Ook dan kun je als MR-lid altijd om verdere toelichting vragen, ook als je wil dat het bevoegd gezag schriftelijk meer uitleg geeft over een bepaald voorstel.

9. Zoek informatie op internet

Veel informatie kun je ook zelf op interent opzoeken. De VOO heeft een uitgebreide kennisbank met tal van artikelen over medezeggenschap en onderwijs. Deze onderwerpen kom je in je praktijk tegen en via onze site kun je vinden over wat de MR met een bepaald onderwerp van doen heeft.

10. Maak het gezellig

Naast de formele MR-vergaderingen en andere bijeenkomsten is het ook van belang dat het werk als MR-lid leuk en interessant is. Hier kan aan gewerkt worden door als MR ook een buiten de vergaderzaal met elkaar iets te doen. Bijvoorbeeld een excursie naar een (onderwijs)museum of iets eten. Vooral ook voor nieuwe leden kan het fijn zijn om zo de anderen beter te leren kennen.


Onderlinge afspraken

Een van bovenstaande tips is dat je als nieuw MR-lid de belangrijkste documenten leest waar afspraken tussen MR en bevoegd gezag of intern MR-afspraken in staan opgenomen. Dit gaat dan om de volgende documenten:

  1. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Dit is de landelijke wetgeving die geldt voor alle scholen en medezeggenschapraden. Iedere school en MR dient zich aan de wet te houden.
  2. Het medezeggenschapsstatuut. Dit is de ‘kaart van medezeggenschapsorganen’ voor de stichting waar één of meerdere scholen aan verbonden zijn. Alle scholen en MR’en die onder de stichting vallen dienen zich aan dit statuut te houden. Dit is overigens iets anders dan het managementstatuut.
  3. Het medezeggenschapsreglement. Dit is het reglement specifiek voor de regeling van medezeggenschap op één school. Alle MR’en die onder deze school vallen dienen zich aan dit reglement te houden.
  4. Het huishoudelijk reglement. In een huishoudelijk reglement, wat de MR geheel zelf vaststelt en wijzigt, kan de MR een verdere specificering van taken, bevoegdheden en procedures uiteenzetten. Hierbij moeten de WMS, het medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement wel in acht worden genomen.

Werkdocumenten

Naast kennis van de verschillende afspraken zijn er ook een aantal ‘werkdocumenten’ waar informatie over de MR en activiteiten van de MR te vinden is. Dit gaat om de volgende documenten:

  1. Het activiteitenplan (ook wel jaarplan genoemd). Hierin geeft de MR (na overleg met het bevoegd gezag) aan welke onderwerpen er tijdens MR-vergaderingen worden geagendeerd, wanneer de MR-vergaderingen zijn en welke scholing zal worden gevolgd.
  2. Het jaarverslag. Hierin geeft de MR aan wat er het afgelopen jaar is gebeurd.
  3. De faciliteitenregeling. Hierin staat opgenomen op welke faciliteiten de MR recht heeft. Dit wordt vastgesteld in samenspraak met het bevoegd gezag en voldoet in ieder geval aan artikel 28 van de WMS.
  4. Het communicatieplan. Hierin wordt aangegeven op welke wijze de MR communiceert met de achterban en eventueel de GMR, het bevoegd gezag en het toezichthoudend orgaan.
  5. Het visiedocument. In dit document geeft de MR aan wat zijn missie en visie is, welke waarden belangrijk zijn en op welke wijze de MR deze waarden uitdraagt.

Nieuw in de MR en VOO

MR-leden van MR’s die lid zijn van de VOO, kunnen elke schooldag telefonisch contact opnemen met de VOO Helpdesk of naar ons mailen. MR-leden kunnen hier terecht met al hun vragen over medezeggenschap en onderwijs. Voor nieuwe MR-leden die tegen bepaalde zaken aanlopen kan de helpdesk een belangrijke bron van informatie zijn. In ieder geval raden we nieuwe MR-leden aan een cursus te volgen. MR Compleet is onze meest volledige cursus voor nieuwe MR-leden.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

MR Compleet is dé complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Helaas is armoede nog steeds een groot -en groeiend- probleem in Nederland. Het CPB verwacht dat in 2024 zo’n 7% van de kinderen in ons land opgroeit in armoede. Dat zijn gemiddeld zo’n 2 kinderen per klas en houdt u er rekening mee dat er nog meer zijn die net niet aan de definitie voldoen, maar bij wie het ook geen vetpot is.