Faciliteitenregeling

De MR heeft recht op verschillende vormen van facilitering vanuit het bevoegd gezag. Er zijn verschillende vormen van facilitering: voorzieningen op school, het recht op scholing, deskundige bijstand en eventueel een financiële vergoeding.


Bronnen van facilitering

Iedere MR heeft tijd en middelen nodig om zijn werk goed te kunnen uitoefenen. Hierom stelt de overheid wettelijke normen vast waarin wordt aangegeven welke rechten de MR heeft met betrekking tot facilitering. Er zijn twee bronnen die regels vastleggen hieromtrent: de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en de cao po. Daarnaast stelt de MR in overleg met het bevoegd gezag een Faciliteitenregeling op.

1 – Wet medezeggenschap op scholen (WMS)
De WMS gaat in algemene termen in op de faciliteiten waar een MR recht op heeft. In artikel 22 staat dat in het medezeggenschapsstatuut moet staan opgenomen hoe invulling wordt gegeven aan de facilitering zoals bedoeld in artikel 28. In artikel 28 worden de minimale faciliteiten genoemd. Zo moet het bevoegd gezag voorzieningen als een vergaderruimte, een kopieerapparaat en een telefoon ter beschikking stellen (artikel 28 lid 1 WMS). Daar kan redelijkerwijs ook de mogelijkheid bij horen om de website te beheren/berichten te plaatsen, waar de MR nieuwsberichten, vergaderstukken en andere relevante informatie op kan plaatsen. Daarnaast dient het bevoegd gezag ook de redelijkerwijs door de MR te maken kosten te vergoeden (artikel 28 lid 2 WMS). Dit gaat bijvoorbeeld om het volgen van (VOO-)cursussen en het inhuren van deskundigenDit betekent dat wanneer u scholing of begeleiding bij ons aanvraagt, deze kosten door het bevoegd gezag dienen te worden vergoed.

2 – Cao po
Naast de WMS is de cao van belang. In de cao po staan concrete bedragen voor faciliteiten opgenomen, in de cao vo niet. Bekijk onder aan de pagina welke specifieke faciliteiten voor personeelsleden bestaan.

3 – Faciliteitenregeling
Naast een medezeggenschapsstatuut is het gebruikelijk dat de MR een faciliteitenregeling opstelt in overleg met het bevoegd gezag, waarin staat op welke facilitering de MR recht heeft. In deze regelingen kunnen ook aanvullende faciliteiten worden opgenomen die niet bij wet zijn genoemd. Daarnaast stelt de MR een activiteitenplan op, waarin duidelijk wordt gemaakt aan welke zaken de middelen worden besteed.


Bedragen voor faciliteiten

De wet stelt dat er vanuit de overheid bekostiging is voor het voor het uitoefenen van activiteiten in het kader van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De overheid kent een basisbedrag per school en een basisbedrag per leerling toe, per jaar. Let wel: dit zijn minimumbedragen. Een school mag altijd meer faciliteren dan de wet voorschrijft.

1 – Leerlingafhankelijke PvE’s

 • Basisonderwijs (regulier): 20,80 + 3,04 x [aantal leerlingen]
 • Basisonderwijs (speciaal): 476,80
 • Voortgezet onderwijs (regulier): geen bedragen – redelijkerwijs basisonderwijs (regulier) van toepassing
 • Voortgezet onderwijs (speciaal): geen bedragen – redelijkerwijs basisonderwijs (speciaal) van toepassing

2 – Bedragen uit de cao po

De P(G)MR in het po heeft recht op een vast bedrag o.b.v. het aantal leerlingen op school. Voor het vo zijn geen bedragen opgenomen in de cao, maar vanuit de denkwijze dat medezeggenschap in het po en vo gelijk aan elkaar zijn, valt er veel voor te zeggen dat dezelfde bedragen ook redelijkerwijs voor het vo gelden.

Aantal leerlingenBasisonderwijsSpeciaal basis en speciaal voortgezet onderwijs
0 tot 250 leerlingen€927€1.008
250 tot 750 leerlingen€1.545€1.679
750 tot 1250 leerlingen€2.163€2.351
1250 of meer leerlingen€2.780€3.023

Totale bedragen

Middels bovenstaande bedragen valt een rekensom vast te stellen voor de bedragen waar de (G)MR recht op heeft. Dit is als volgt:

Regulier basisonderwijs en voortgezet onderiwjs

 • MR, 0-250 leerlingen: 948 + 3,04 x [aantal leerlingen]
 • MR, 250-750 leerlingen: 1.566 + 3,04 x [aantal leerlingen]
 • MR, 750-1250 leerlingen: 2.184 + 3,04 x [aantal leerlingen]
 • MR, 1250 of meer leerlingen: 2.801 + 3,04 x [aantal leerlingen]
 • GMR, ongeacht leerlingen: 1.566 + 3,04 x [aantal leerlingen]

Speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs

 • MR, 0-250 leerlingen: 1.484,80
 • MR, 250-750 leerlingen: 2.155,80
 • MR, 750-1250 leerlingen: 2.827,80
 • MR, 1250 of meer leerlingen: 3.499,80
 • GMR, ongeacht leerlingen: 2.155,80

Uitgaven van de MR

Onderaan de pagina bij ‘Bestanden’ is een handreiking te vinden voor de uitgaven van de MR.


 • Extra faciliteiten voor personeel

  Personeelsleden van de (G)MR worden in tijd gefaciliteerd en krijgen daarnaast een bedrag om te besteden in het kader van hun werkzaamheden. In de cao van het primair onderwijs en van het voortgezet onderwijs zijn hier afspraken over opgenomen.

  1 – Scholing

  Over scholing is in de cao po opgenomen dat een personeelslid van de MR recht heeft op drie dagen scholing in twee jaar. Voor het voortgezet onderwijs is dit per jaar vijf dagen scholing en vorming, dat mede in lestijd plaats kan vinden. In het reglement kan deze facilitering als volgt worden opgenomen: een personeelslid van de MR heeft een vrijstelling van de reguliere taken voor x aantal uren. Deze uren maken deel uit van het taakbeleid.

  2 – Uren

  Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs hebben PMR-leden recht op tijd binnen hun taakstelling. De uren zijn hiervoor als volgt:

  Primair onderwijs (bij lidmaatschap van één medezeggenschapsorgaan)

  FunctieMRGMROPR
  Lid606060
  Voorzitter808060
  Secretaris60 (80 als vz. ouder is)60 (80 als vz. ouder is)60

  Indien een personeelslid zowel lid is van de MR als van de GMR, heeft het lid recht op 100 uur per jaar.

  Voortgezet onderwijs

  FunctieMR-lidGMR-lid
  Lid100100
  Voorzitter250250
  secretaris150150

 • Extra faciliteiten voor ouders en leerlingen

  Ouders in de MR kunnen een vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden in de MR. Dat kan een bepaald bedrage per bijgewoonde vergadering zijn (vacatievergoeding), maar dit kan ook een bedrag op jaarbasis zijn. Daarnaast is het gebruikelijk dat onkosten die door ouders worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het inhuren van een oppas om MR-vergaderingen bij te kunnen wonen of gemaakte reiskosten, worden vergoed. Ook kosten als het thuis printen van vergaderstukken kunnen hieronder vallen.

  Naast het geven van geld kan het ook prettig zijn voor bij de school betrokken ouders een andere blijk van waardering krijgen. Bijvoorbeeld een aardigheid met kerst of een borrel voor deze ouders kan een goede geste zijn. Het voornemen hiertoe behoort eveneens thuis in de faciliteitenregeling. Voor leerlingen kan een regeling worden getroffen in de vorm van vrijstelling van bepaalde onderdelen van vakken, zoals het profielwerk stuk. Op scholen is het gebruikelijk dat leerlingen tevens een geldelijke beloning krijgen voor hun werkzaamheden.Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...