De VOO heeft vakantie van 26 juli t/m 13 augustus. Vanaf 16 augustus zijn we weer per mail bereikbaar via [email protected] en vanaf 23 augustus weer volledig telefonisch en per e-mail.

Managementstatuut

Het managementstatuut legt uit hoe de verdeling van taken en bevoegdheden binnen het bestuur van een onderwijsinstelling is geregeld.


Waarom een managementstatuut?

Elke onderwijsinstelling heeft een managementstatuut, waarin de verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag, de directies van scholen en eventueel bovenschools management uiteen worden gezet. Er kunnen keuzes worden gemaakt of de verantwoordelijkheden vooral bij het bevoegd gezag worden neergelegd of dat de schooldirecteuren grotere verantwoordelijkheden hebben.

In de praktijk is er een diversiteit aan manieren waarop onderwijsinstellingen worden bestuurd en worden andere managementstructuren gehanteerd. Elke instelling kan eigen keuzes maken over welke organen binnen de instelling waar verantwoordelijk voor zijn.


Wat staat er in het managementstatuut?

Het managementstatuut regelt op de eerste plaats de bevoegdheden van de directeuren en het bovenschools management met betrekking tot het beheren van de bekostiging van de Rijksoverheid. Daarnaast geeft het statuut het mandaat weer in het kader van andere bestuurlijke taken, zoals het opstellen van onderwijsinhoudelijk beleid.

In het statuut wordt specifiek aangegeven welke maat van taken en bevoegdheden gemandateerd worden naar de directies, en welke taken op het niveau van het bevoegd gezag blijven. Er wordt hierover door het bevoegd gezag met alle directeuren overlegd.


Managementstatuut en MR

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een rol bij het opstellen en vaststellen van het managementstatuut. De MR heeft namelijk een adviesrecht met betrekking tot het vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede vaststelling of wijziging van het managementstatuut (artikel 10 lid 1i WMS).

Dit betekent dat de MR zijn mening kan geven over de taken die door het bevoegd gezag worden opgepakt en welke taken op schoolniveau worden besloten. Ook ontvangt de MR aan het begin van het schooljaar het managementstatuut ter informatie, zonder hierom te hoeven vragen. Zo zijn de MR-leden altijd op de hoogte van de taakverdeling bij het bevoegd gezag.


VOO en managementstatuut

Bij vragen over het managementstatuut kunnen MR’s die lid zijn van de VOO contact opnemen met de VOO Helpdesk. Onze experts helpen u graag met de vragen die u heeft over de rechten van de MR en wat er in het statuut moet staan.

De VOO kan uw MR ook helpen met het beoordelen van het managementstatuut, bijvoorbeeld als u deze ter advisering krijgt opgestuurd. Hiervoor kan de MR begeleiding aanvragen. We beoordelen of het statuut aan de wettelijke eisen voldoet en welke vragen de MR erover zou kunnen stellen.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Met NPO-gelden kun je ouderbetrokkenheid stimuleren Er zijn allerlei partijen primair belangrijk voor het succes van onderwijs op school:  Leerkrachten. Zij zijn doorgaans enorm ge ...9 jul 2021

De nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage is niet voor alle scholen duidelijk. Twee weken terug schreef ik al over de wet die verbiedt dat scholen kinderen uitsluiten van activiteiten als hun ouders om wat voor r ...