Verkiezingscommissie

Een verkiezingscommissie regelt de gang van zaken omtrent verkiezingen. Wie zitten er precies in zo’n commissie, hoe komt deze tot stand en wat zijn nu de precieze taken? Lees er hier meer over.


Samenstelling verkiezingscommissie

De verkiezingscommissie bestaat gebruikelijk uit drie leden vanuit de MR en de ouderraad. De leden van de commissie mogen zelf geen kandidaat zijn voor de MR waarvoor ze in de verkiezingscommissie zitten. De commissie wordt vroeg genoeg samengesteld om de verkiezingen goed te kunnen laten verlopen, het liefst minstens drie maanden voor de kandidaatstelling van start gaat.


Taken verkiezingscommissie

In algemene zin heeft de verkiezingscommissie als taak om te zorgen voor een goed verloop van de kandidaatstelling, de stemming en de bekendmaking van de uitslag van verkiezingen. Maar wat houdt dit nu precies in?

De meeste spelregels omtrent verkiezingen staan vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Hier kan bijvoorbeeld in staat of verkiezingen via een fysiek aanwezige stembus gehouden zullen worden of dat gekozen is voor digitale verkiezingen. De commissie volgt de vastgestelde procedures in het medezeggenschapsreglement.

De commissie stelt twee verschillende periodes vast: de periode van kandidaatstelling en de periode van stemming. Deze periodes zijn gebruikelijk minstens één week. Houd hierbij vooral rekening met het schoolrooster, zodat alle kiesgerechtigden kans hebben om gebruik te maken van hun actieve en passieve kiesrecht. Daarnaast stelt de verkiezingscommissie de datum van de bekendmaking van de uitslag vast. Hiervoor kan bijvoorbeeld op school een evenement georganiseerd worden.


Kandidaatstelling

De verkiezingscommissie creëert voor de kandidaatstelling een plek (op school of digitaal) waar potentiële MR-leden zich kunnen inschrijven als kandidaat voor de verkiezingen. Dit kan een bus zijn met formulieren ernaast waar iedereen zijn of haar kandidaatstelling in kan deponeren, maar dit kan ook een online formulier zijn waar kandidaten zich kunnen melden. Het is belangrijk dat de verkiezingscommissie, in samenspraak met het bevoegd gezag, de MR en de ouderraad, ervoor zorgt dat bij alle kiesgerechtigden bekend is dat ze zich kandidaat kunnen stellen.

Na de door de verkiezingscommissie vastgestelde periode sluit de mogelijkheid voor kandidaten om zich te melden. Dan is het van belang dat de verkiezingscommissie controleert of de kandidaten inderdaad passief kiesrecht hebben en zich dus kandidaat mogen stellen. Ook kijkt de commissie hoeveel vacatures er per geleding vervult moeten worden en hoeveel kandidaten er voor die vacature zijn. Als er minder of net zoveel kandidaten zijn als vacatures, worden er geen verkiezingen georganiseerd. Degenen die zich kandidaat hadden gesteld kunnen dan worden ingesteld als MR-lid zonder dat er verkiezingen worden gehouden. Als er meer kandidaten zijn voor een geleding dan vacatures, wordt er een stemming georganiseerd.


Stemming

Zodra de periode van kandidaatstelling voorbij is en de verkiezingscommissie heeft vastgesteld dat er meer kandidaten voor een geleding zijn dan er vacatures zijn, wordt er een stemming georganiseerd. De verkiezingscommissie heeft dan ook een periode vastgesteld (van minstens één week) waarin de ouders, personeelsleden en eventueel leerlingen hun stem kunnen uitbrengen op kandidaten van hun geleding.

Kandidaten krijgen voorafgaande aan de stemmingsweek en tijdens de stemmingsweek mogelijkheid om zich te presenteren en te laten weten waarom zij een goed MR-lid zouden kunnen zijn.

De stemming zelf kan zowel op school (middels stembriefjes en een stembus) of digitaal (middels een digitaal stemformulier) georganiseerd worden. Het is belangrijk dat bij digitale verkiezingen de stemming ook geheim is.

Zodra de stemperiode voorbij is, maakt de verkiezingscommissie op een door hen gekozen datum bekend welke kandidaten gekozen zijn als MR-lid, waarbij de meeste stemmen gelden. Bij gelijke stemmen kan gekozen worden voor loting om te bepalen welke van de kandidaten met dezelfde hoeveelheid stemmen MR-lid wordt.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

30 jun 2020

De afgelopen periode kregen we regelmatig te horen dat scholen bezig zijn met het wijzigen van de schooltijden voor het komende schooljaar. De VOO heeft haar handreiking hierover bijgewerkt. Schooltijd valt ond ...