Vervanging MR-lid

Soms gebeurt het dat een MR-lid lange tijd afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte of zwangerschapsverlof. Het is onwenselijk als er een lege zetel in de MR is, maar gelukkig is het mogelijk vervanging te regelen. Lees hier meer over hoe dat kan.


Niet in de wet

Er bestaat in de wet geen juridische basis voor het vervangen van een MR-lid bij ziekte of om andere redenen. Het is natuurlijk wel erg ongewenst als er een MR-lid langdurig ziek is en daardoor een vacante plek in de MR ontstaat. Het is namelijk wettelijk wel vastgelegd dat er evenveel ouders als personeelsleden zitting nemen in de MR (artikel 3 lid 3 WMS). Door langdurige afwezigheid wordt niet meer voldaan aan dit pariteitsbeginsel. Daarom kan het wenselijk zijn dat er een vervanger komt voor het afwezige MR-lid.


Vervanging regelen in het reglement

Bij vervanging van het MR-lid dienen er eerst afspraken zijn opgenomen in het medezeggenschapsreglement (artikel 24 lid 1d WMS). In het reglement wordt dan beschreven op welke wijze vervanging plaatsvindt onder welke omstandigheden. Het medezeggenschapsreglement wordt opgesteld en gewijzigd door het bevoegd gezag van de school en hiermee moet de MR met een twee derde meerderheid instemmen (artikel 23 lid 2 WMS).


Kandidaten op de reservelijst

In eerste instantie kan er voor tijdelijke vervanging van een MR-lid worden gekeken naar de reservelijst van de vorige verkiezingen. Indien er tijdens de vorige verkiezingen kandidaten waren die niet verkozen zijn, kan bij tijdelijke vervanging een kandidaat van deze lijst gevraagd worden de afwezige te vervangen tot hij/zij weer terug is. Dit gebeurt op basis van het hoogste stemmenaantal: degene op de reservelijst met de meeste stemmen wordt als eerst gevraagd.


Tussentijdse verkiezingen

Mocht een tijdelijke vervanger niet mogelijk zijn omdat er geen reservelijst is (dit omdat er vorige verkiezingen evenveel kandidaten waren als vacatures), dan kunnen er tussentijdse verkiezingen worden georganiseerd.


Vervanging MR-lid en VOO

De VOO kunt u helpen bij vragen over dit onderwerp en vele andere onderwerpen betreffende medezeggenschap en de schoolorganisatie. Leden van de VOO kunnen gratis gebruik maken van de VOO Helpdesk en krijgen 15% korting op cursussen en advies.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    Raadpleeg de helpdesk

    Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

    Helpdesk

    Het is aan te raden om als MR jaarlijks een activiteitenplan te maken. In dit plan neemt de MR de onderwerpen op die het komende jaar in de MR spelen. Deels zijn dat vaste onderwerpen, zoals de begroting of het ...