De MR is een orgaan dat verschillende ‘vormen’ aan kan nemen. Het heeft verschillende rollen die het kan vervullen in het kader van diens taken. We onderscheiden drie rollen van de MR.


Controlerende rol

De eerste belangrijke rol die een MR heeft is die van controleur van het bevoegd gezag. Dit betekent dat beleid wat het bevoegd gezag wil doorvoeren (dat kan zijn een schoolplan, een begroting, verandering van schooltijden, enzovoort) eerst langs de MR gaat ter controle. De MR kan dan gebruik maken van haar adviesrecht of instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp. In de WMS staan de advies- en instemmingsrechten van de MR opgenomen. Deze rechten zijn vaak van toepassing op bestuurlijke onderwerpen, zoals de begroting en het schoolplan. De tekst van de WMS is hier te vinden. De MR controleert dus of het bevoegd gezag goede beleidsvoorstellen doet en keurt deze goed of af.


Vertegenwoordigende rol

De tweede belangrijke rol die een MR heeft is die van vertegenwoordiger van de betrokkenen op school. MR-leden worden gekozen door hun achterban om hen te vertegenwoordigen. Het is dan ook een taak van de MR om in de raad te verkondigen wat er bij de achterban leeft. Dat maakt het dus belangrijk om goed contact te hebben met de achterban. Het organiseren van dit contact kan op vele manieren: van het uitgeven van een nieuwsbrief tot het houden van enquêtes en uitdelen van flyers. Zo gaat medezeggenschap op school ook echt leven en is medezeggenschap niet alleen een clubje wat intern overlegt.


Initiatiefrijke rol

De derde belangrijke rol van de MR is er een waarbij de MR zelf het voortouw neemt. Naast het controleren van voorstellen van het bestuur en contact onderhouden met de achterban, kan de MR ook zelf initiatieven ontplooien en met voorstellen komen (bijvoorbeeld op basis van informatie van de achterban). Dit wordt ook wel ongevraagd advies genoemd en zodoende maakt de MR gebruik van haar initiatiefrecht.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Het is aan te raden om als MR jaarlijks een activiteitenplan te maken. In dit plan neemt de MR de onderwerpen op die het komende jaar in de MR spelen. Deels zijn dat vaste onderwerpen, zoals de begroting of het ...