Ambtelijk secretaris

Een ambtelijk secretaris kan een waardevolle aanvulling zijn voor GMR-leden. Naast secretariële werkzaamheden kan deze persoon ook een bron van kennis zijn voor MR-leden en is een continue factor in het raadswerk.


Waarom een ambtelijk secretaris?

Er zijn verschillende redenen waarom een ambtelijk secretaris zeer nuttig is voor de MR. Het hebben van deze persoon professionaliseert de medezeggenschap, onder meer door:

 • het opzetten en beheren van een medezeggenschapsportaal (bv. met vergaderstukken, smoelenboek, nieuwsbrieven, notulen, verplichte documenten, informatiepakket voor nieuwe leden, etc.);
 • ondersteuning aan MR-leden bij het opzetten en verbeteren van hun organisatie (bv. beschikbaar stellen standaard formats voor notulen, jaarverslag, medezeggenschapsreglement, etc.);
 • te zorgen voor goede communicatie tussen de GMR, MR, bevoegd gezag en het toezichthoudend orgaan

Taken bij de functie

De taken van een ambtelijk secretaris vallen te onderscheiden in vier gebieden:

 • Secretariële activiteiten (bv. afhandelen post, maken agenda’s, notuleren vergaderingen, schrijven jaarverslag)
 • Beleidsmatige activiteiten (bv. volgen van interne/externe activiteiten die relevant kunnen zijn voor MR-leden, schrijven van notities, helpen bij meningsvorming, vertegenwoordiging MR extern)
 • Informatie en communicatie (bv. zorgen voor inhoud website, uitbrengen nieuwsbrief, fungeren als helpdesk voor MR-leden, contact onderhouden met andere ambtelijk secretarissen)
 • Overige activiteiten (bv. promoten en organiseren scholing, organiseren verkiezingen MR, beheren archief, organisatie medezeggenschapsconferentie)

Profielschets

Een ambtelijk secretaris heeft een aantal eigenschappen/kwaliteitseisen nodig voor het werk nodig, zoals:

 • zelfstandig kunnen werken;
 • onafhankelijk zijn;
 • gevolgen van besluiten kunnen overzien;
 • hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;
 • onderscheid maken tussen feiten en mening;
 • inhoudelijke en procesmatige ondersteuning, en
 • netwerken (met bv. de VOO of de vakbond).

Er zijn daarbij wel een aantal zaken die geregeld moeten worden, namelijk de inkadering van de functie. Op welke plek binnen de schoolorganisatie wordt hij of zij aangesteld, aan wie legt hij/zij verantwoording af en wie beoordeelt zijn/haar functionering zijn daar de belangrijkste van. Ook de functieschaal/betaling van de ambtelijk secretaris dient een onderwerp van gesprek te zijn.


Ambtelijk secretaris en VOO

Indien de MR op zoek is naar een ambtelijk secretaris, kan de VOO hierin voorzien. De VOO heeft verschillende externe adviseurs die ruime ervaring hebben op gebied van secretariële ondersteuning en kennis hebben van de belangrijkste onderwijswetgeving. Neem contact op voor meer informatie.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...