Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is de vrijwillige bijdrage die ouders betalen voor het organiseren van activiteiten onder verantwoordelijkheid van de school. De bijdrage wordt in principe geïnd door de ouderraad en is expliciet vrijwillig.


Ouderbijdrage is altijd vrijwillig

Zoals gezegd is de ouderbijdrage altijd vrijwillig. U bent als ouder dus niet verplicht de bijdrage te betalen. Scholen verzuimen nog wel eens te melden dat de bijdrage niet verplicht is, terwijl dit expliciet in het schoolplan moet staan opgenomen. Ook uit de vraagstelling naar ouders om te betalen moet deze vrijwilligheid blijken.

Indien u de bijdrage niet kunt betalen, is het niet toegestaan dat de school uw kind uitsluit van activiteiten.


Soorten ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage kan op twee manieren geïnd worden en heeft ook verschillende implicaties:

  1. De ouderbijdrage als bevoegd gezag zelf innen. Dit betekent dat de ouderraad niet meer over de hoogte, invulling en besteding van de ouderbijdrage gaat. Het bevoegd gezag stelt deze kaders vast en hiervoor is instemming van de oudergeleding van de MR noodzakelijk. Hierop is dan ook wetsartikel 13 lid 1c van de WMS van toepassing. Het bevoegd gezag vraagt in dat geval gebruikelijk aan een groep ouders activiteiten te organiseren. Dit dus binnen de door de directeur en de MR vastgestelde kaders en budgetten. De verantwoording voor de besteding wordt dan afgelegd door het bevoegd gezag aan de MR. Het is daarmee ook niet noodzakelijk dat de ouderraad een formele vereniging is, al kan dat natuurlijk nog wel wenselijk zijn.
  2. De ouderbijdrage overlaten aan een groep ouders in een (in)formele vereniging of stichting. Het bevoegd gezag verstrekt in dit geval de gegevens van de ouders aan de ouderraad. Dit is wettelijk/AVG-technisch ook prima, mits de gegevens die worden verstrekt alleen voor het doel van de ouderbijdrage gebruikt worden en er geen onnodige gegevens worden verstrekt. De ouderraad stelt in dit geval ook zelf (meestal in een algemene vergadering met alle ouders) de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast, maakt een begroting, organiseert de activiteiten en legt verantwoording af aan leden. Hier heeft het bevoegd gezag en de MR dus verder niks mee te maken en dan is de WMS ook niet van toepassing.

Ouderbijdragen en de WMS

De WMS is dus alleen van toepassing op de relatie tussen het bevoegd gezag en de MR. Als het bevoegd gezag de keuze maakt om de ouderbijdrage zelf te innen, is de WMS van toepassing en dient het bevoegd gezag instemming te vragen aan de MR. Als het bevoegd gezag ervoor kiest de inning van de ouderbijdrage aan de ouderraad over te laten, is de WMS niet van toepassing. De ouderraad heeft formeel namelijk niks te maken met het bevoegd gezag en de WMS en dus is de WMS hierop ook niet van toepassing.

In het openbaar basisonderwijs is gebruikelijk dat de ouderraad over de ouderbijdrage gaat. Voor het bijzonder onderwijs (protestants-christelijk) doet zich soms de situatie voor dat de ouderraad/oudervereniging onder de verantwoordelijkheid (en aansprakelijkheid) van het schoolbestuur valt. In die gevallen wordt de oudergeleding van de medezeggenschapsraad om instemming gevraagd voor de hoogte en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad int dan onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag de bijdrage van de ouders.


Gedragscode vrijwillige ouderbijdrage

De VOO heeft in samenwerking met VOS/ABB een gedragscode vrijwillige ouderbijdrage opgesteld. Ouderraden en besturen kunnen deze gedragscode invoeren. Zo worden een aantal zaken duidelijk:

  1. Dat de ouderbijdrage altijd vrijwillig is.
  2. Welke activiteiten uit de bijdrage bekostigd worden.
  3. Dat kinderen niet worden uitgesloten van activiteiten als ouders niet aan de bijdrage kunnen voldoen.

Tevens is het zo dat ouderbijdragen er niet zijn om reguliere onderwijsactiviteiten te bekostigen. Voor deze kosten is de overheid namelijk verantwoordelijk. De ouderbijdragen zijn bedoeld voor extra activiteiten voor leerlingen.

Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Ouderraad Start

Tijdens deze cursus leren ouders alles over de rol van de ouderraad, de ouderbijdrage en ouderparticipatie. Speciaal voor ouderraden in...

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Tussen de herfst- en de kerstvakantie is het tijd voor de begroting; vóór 1 januari moeten de meeste schoolbesturen een nieuwe begroting hebben opgesteld voor het komende kalenderjaar. Zowel op het niveau van d ...