Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die ouders betalen voor de organisatie van extracurriculaire activiteiten onder verantwoordelijkheid van de school. Onderaan deze pagina bij ‘Bestanden’ vindt u een uitgebreide handreiking over de keuzes die hierbij kunnen worden gemaakt.


Altijd vrijwillig

Veel scholen organiseren naast het reguliere, verplichte lesprogramma buiten lestijd activiteiten. Voor de bekostiging van deze activiteiten kan de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. Ouders zijn dus niet verplicht het vastgestelde bedrag te betalen. In het schoolplan en de schoolgids moet staan opgenomen dat de ouderbijdrage vrijwillig is.

Indien de bijdrage door ouders niet kan worden/niet wordt betaald, betekent dit niet dat de kinderen van deze ouders uitgesloten mogen worden van activiteiten. Zowel in het primair onderwijs als voortgezet onderwijs moeten álle kinderen mee kunnen doen aan de activiteiten die de school organiseert. Steeds meer scholen besluiten om geen ouderbijdrage meer te heffen en betalen de activiteiten vanuit de financiering van de overheid. Op de website van de Onderwijsinspectie leest u meer over de regels van de bijdrage in het primair onderwijs en de bijdrage in het voortgezet onderwijs.


Hoogte en inning van de ouderbijdrage

De hoogte van het bedrag kan per school fors verschillen. Er zijn geen landelijke afspraken over hoe hoog deze bijdrage mag zijn. Sommige scholen houden de bijdrage bewust laag en investeren in activiteiten in de buurt. Andere scholen vragen bijdragen van honderden euro’s voor activiteiten naar het buitenland. VOO en VOS/ABB hebben samen een gedragscode opgesteld voor de vrijwillige ouderbijdrage. Deze gedragscode vindt u onderaan de pagina bij ‘Bestanden’.

Hoe en door wie de ouderbijdrage wordt geïnd, is wettelijk ook niet vastgelegd. De school kan zelf het bedrag innen, maar kan dit ook overlaten aan de ouderraad. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden vraagt dat een andere opstelling van schooldirectie, ouders, ouderraad en medezeggenschapsraad (MR).


Rechten van de MR bij de ouderbijdrage

Als VOO krijgen we vaak vragen van de MR of ouderraad wat hun rol precies is bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage en de bestemming van deze middelen. De oudergeleding van de MR heeft een instemmingsrecht bij het vaststelling van de hoogte en bestemming van de ouderbijdrage (po: artikel 13 lid 1c WMS | vo: artikel 14 lid 2c WMS). Dit geldt in ieder geval als de schooldirectie zelf de ouderbijdrage int en plannen bedenkt.

Het kan voorkomen dat de ouderbijdrage niet door de school zelf wordt geïnd, maar door een externe ouderraad of oudervereniging. In dat geval komt er meer wetgeving kijken bij het geven van het recht aan de ouderraad en het vaststellen van de hoogte en bestemming ervan. Ter verheldering hierover heeft de VOO een volledige handreiking over de vrijwillige ouderbijdrage gemaakt. Deze handreiking vindt u bij ‘Bestanden’ onderaan de pagina.


VOO en ouderbijdrage

Heeft u een vraag over de ouderbijdrage? Leden van de VOO kunnen altijd bellen met de VOO Helpdesk. Als u uitgebreidere ondersteuning wenst bij plannen voor de ouderbijdrage, als medezeggenschapsraad, ouderraad of directie, biedt de VOO begeleiding en advies op maat. Kijk daarvoor bij onze pagina Begeleiding.


Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Ouderraad Start

Tijdens deze cursus leren ouders alles over de rol van de ouderraad, de ouderbijdrage en ouderparticipatie.

Bekijk cursus

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...