Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Schoolplan

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

Het schoolplan laat zien waar de school op inzet en hoe de school kwaliteit op school waarborgt. Elke vier jaar wordt het plan vastgesteld en krijgt vaak uiting in jaarplannen.


Wat is het schoolplan precies?

Het schoolplan is het kerndocument van de school. Er zijn een aantal wettelijk verplicht onderwerpen die in het schoolplan aan bod moeten komen en verder is het plan vormvrij. Het plan moet ambitiegericht zijn en laat zien welke eisen de school stelt aan het onderwijs en hoe deze eisen vormkringen op school.

In het schoolplan moet ook worden beschreven hoe het personeelsbeleid er uit ziet dat gericht is op het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel. Tevens bevat het schoolplan een beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg. Verder omvat het schoolplan het beleid ten aanzien van sponsoring.


Hoe wordt het schoolplan uitgewerkt?

Het schoolplan speelt een belangrijke rol in een continu verbeteringsproces van de school. Vaak wordt het vaak abstracte schoolplan uitgewerkt in jaarplannen. In deze jaarplannen worden concrete plannen genoemd die ervoor zorgen dat de in het schoolplan gestelde doelen behaald worden.

Ondanks dat het plan voor vier jaar wordt vastgesteld, kan het uiteraard voorkomen dat het eerder gewijzigd wordt. De onderwijswereld staat niet vier jaar lang stil en dus ook de plannen van scholen niet. Zo kan door de landelijke bezuinigingen het beleid met betrekking tot leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte onder druk komen te staan.


Uit welke onderdelen bestaat het schoolplan?

In het document spelen de volgende elementen een belangrijke rol:

1 – Het beleid ter bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs

  • de wijze waarop de kwaliteit wordt bewaakt
  • de wijze waarop wordt vastgesteld hoe de kwaliteit wordt verbeterd
  • de maatregelen en instrumenten die waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt

2 – Het onderwijskundig beleid

  • de uitwerking van de wettelijke opdrachten
  • de uitwerking van de door het bevoegd gezag opgenomen opdrachten
  • de voorzieningen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
  • de voorzieningen voor leerlingen met een leerlinggebonden budget

3 – Het personeelsbeleid

  • maatregelen voor het personeel dat bijdraagt aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid
  • het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding

In het voortgezet onderwijs kan de minister scholen of afdelingen voor vbo aanwijzen, waarvan de schoolplannen mogen afwijken van de in de wet gestelde doelen.


Schoolplan en MR

In het schoolplan worden zeer belangrijke keuzes gemaakt voor de komende vier jaar op school. De medezeggenschapsraad als geheel heeft dan ook een instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van het schoolplan (artikel 10 lid 1b WMS). Tijdens dit proces kan de MR voorstellen doen om het schoolplan te wijzigen.

Veel schoolleiders maken op basis van het schoolplan elk jaar een jaarplan. De MR heeft geen instemmingsrecht op de jaarplannen, omdat deze een uitwerking bevatten van het schoolplan – waar de MR wel mee in moet stemmen. Het is niet toegestaan dat de jaarplannen inhoudelijk tegenstrijdig zijn met het schoolplan. Het is aan de MR om toe te zien dat in de jaarplannen wordt uitgevoerd wat in het schoolplan is opgenomen.


VOO en schoolplan

Heeft u een vraag over het schoolplan of de rechten van de MR bij bepaalde onderdelen ervan? VOO-leden kunnen contact opnemen met de VOO Helpdesk. Ook is het mogelijk dat we met de MR het schoolplan doorlezen om te kijken of alle wettelijke vereisten erin staan opgenomen. Daarbij geven we advies over mogelijke wijzigingen en vragen die de MR kan stellen aan de schoolleiding. Meer informatie vindt u bij Begeleiding.

Daarnaast biedt de VOO een cursus aan waarbij u alles leert over het belangrijke beleidsdocument: MR en Schoolplan. Elke vier jaar organiseren we deze cursus als open inschrijving, waarbij elk MR-lid zich voor een van de cursusdata kan inschrijven. Daarnaast kunnen we deze cursus ook op locatie voor uw MR als geheel organiseren. U leert in deze cursus meer over wat er in het schoolplan moet staan, welke rechten de MR hierbij heeft en hoe de MR invloed kan uitoefenen.


Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). popup-close

Blijf op de hoogte van de laatste updates met onze nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks nieuwe artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of maandelijkse updates over openbaar onderwijs.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.