Schoolplan

Het schoolplan is een plan dat in iedere school voor primair en voortgezet onderwijs aanwezig is. Het schoolplan beschrijft het beleid dat gaat over de kwaliteit van het onderwijs en wordt ten minste elke vier jaar vastgesteld.


Wat is het schoolplan precies?

Het schoolplan is het kerndocument van de school. Het schoolplan moet een ambitiegericht plan zijn. Veel scholen hebben serieuze ambities en een uitgesproken visie op onderwijskwaliteit. Zij spannen zich in een goede school te zijn. In het schoolplan laten het bestuur en de schoolleiding zien welke kwaliteitseisen de school aan zichzelf stelt én hoe er voldaan zal worden aan de basiskwaliteitseisen. De eisen voor basiskwaliteit zijn de wettelijke minimumeisen waaraan elke school moet voldoen. In het schoolplan moet ook worden beschreven hoe het personeelsbeleid er uit ziet dat gericht is op het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel. Tevens bevat het schoolplan een beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg. Verder omvat het schoolplan het beleid ten aanzien van sponsoring. En bij een samenwerkingsschool wordt in het schoolplan aangegeven hoe men invulling geeft aan het openbare karakter dan wel de identiteit van de school. Het schoolplan kent een looptijd van vier jaar en het wordt vastgesteld na instemming van de medezeggenschapsraad (MR).

Het schoolplan speelt daarmee een belangrijke rol in een continu verbeteringsproces van de school. Telkens zal voor onderdelen uitgewerkt beleid moeten worden ontwikkeld. Bij die onderdelen geldt een specifieke bevoegdheid, dan wel voor de hele MR dan wel voor een geleding ervan. In de praktijk zullen uitwerkingselementen van het schoolplan dus ter instemming of advisering worden voorgelegd. Met het uitoefenen van die bevoegdheid wordt een deel van het totale schoolbeleid bekrachtigd. Dit komt vaak voor tijdens de schoolplanperiode die meestal vier jaren bedraagt.


Geen statisch document

Op basis van de al dan niet geaccepteerde beleidsvoorstellen én de eventueel gewijzigde landelijke en/of regionale omstandigheden kan een deel van het schoolplan aangepast worden aangeboden aan de MR. Zo kan door de landelijke bezuinigingen het beleid met betrekking tot leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte onder druk komen te staan.
Ook wanneer bepaalde doelen niet zijn gehaald heeft dit consequenties voor de planvorming voor de komende jaren. Een eenmaal vastgesteld schoolplan is dus geen statisch document. Door de genoemde gewijzigde omstandigheden kunnen delen van het plan niet of op een andere wijze worden uitgevoerd. En daarbij speelt de MR een belangrijke rol, want iedere wijziging van eenmaal vastgesteld beleid dient te worden gezien als een nieuw voorstel. En dan is de MR net zo in positie als hij was tijdens de gesprekken over het oorspronkelijke schoolplan.


Onderdelen van het plan

In het document spelen de volgende elementen een belangrijke rol:

1 – Het beleid ter bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs

  • de wijze waarop de kwaliteit wordt bewaakt
  • de wijze waarop wordt vastgesteld hoe de kwaliteit wordt verbeterd
  • de maatregelen en instrumenten die waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt

2 – Het onderwijskundig beleid

  • de uitwerking van de wettelijke opdrachten
  • de uitwerking van de door het bevoegd gezag opgenomen opdrachten
  • de voorzieningen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
  • de voorzieningen voor leerlingen met een leerlinggebonden budget

3 – Het personeelsbeleid

  • maatregelen voor het personeel dat bijdraagt aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid
  • het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding

In het voortgezet onderwijs kan de minister scholen of afdelingen voor vbo aanwijzen, waarvan de schoolplannen mogen afwijken van de in de wet gestelde doelen.


Schoolplan en de MR

Het bevoegd gezag is verplicht een plan voor de school te maken en ter instemming aan de MR voor te leggen (artikel 10 lid 1b WMS). Maar hoe gaat het daarna verder? Elk jaar maakt de directeur een jaarplan dat gebaseerd is op dit plan. De MR ziet erop toe of het jaarplan een directe link heeft met het schoolplan. Hierdoor kan de MR zien of het opvoeren van nieuw beleid ook aangekondigd en beschreven is in het schoolplan. Het Ministerie van OCW heeft een handreiking over het schoolplan ontwikkeld.


Schoolplan en de VOO

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseert de komende maanden voor MR-leden cursussen over het schoolplan. Kijk daarvoor bij onze cursussen.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Heeft u vragen over dit onderwerp? De VOO Helpdesk staat u graag te woord! Bent u nog geen lid? Word dan eerst lid van de VOO!

De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...