Beste bezoeker, in verband met de verspreiding van het coronavirus werken onze collega's zoveel mogelijk thuis. We zijn goed bereikbaar via e-mail. U kunt bij algemene vragen e-mailen naar [email protected] en voor contact met de VOO Helpdesk e-mailen naar [email protected]. Vermeld hierbij s.v.p. het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Schoolgids

Binnenkort staat de schoolgids weer op de agenda van de medezeggenschapsraad. Welke onderwerpen moeten er minimaal in de schoolgids staan? Wat kan er daarnaast nog in de schoolgids worden opgenomen? En wat is de bevoegdheid van de MR bij de schoolgids?


Inhoud van de schoolgids

Sinds 1 augustus 1998 moeten alle scholen in het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs jaarlijks een schoolgids uitbrengen. De minimale inhoud van de schoolgids is vastgelegd in een aantal wetten: de Wet op het primair onderwijs (WPO, artikel 13), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO, artikel 24a) en de Wet op de Expertisecentra (WEC, artikel 22). In de schoolgids staat informatie over het functioneren van de school. Het geeft inzicht in de praktijk van de school en in de doelstellingen die de school wil behalen. Ook worden de activiteiten beschreven om die doelstellingen te behalen en de behaalde resultaten daarvan.

In de schoolgids staat ook informatie over:

 • de zorg voor het jonge kind (basisonderwijs);
 • de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en leerlingen met een leerlingengebonden budget;
 • het percentage leerlingen dat doorstroomt naar een hoger leerjaar of een andere soort onderwijs (voortgezet onderwijs);
 • het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat en het percentage leerlingen dat voor het eindexamen slaagt (voortgezet onderwijs);
 • de indeling van de verplichte onderwijstijd;
 • de inrichting van het onderwijsprogramma voor de eerste 2 leerjaren waarbij wordt aangegeven of er sprake is van vakoverstijgende programma onderdelen en de inzet van het personeel daarbij;
 • de ouderbijdrage en het contract dat daaraan ten grondslag ligt;
 • de rechten en plichten van ouders en andere verzorgers, leerlingen en de schoolleiding;
 • informatie over de klachtenregeling;
 • het beleid ten aanzien van sponsoring;
 • het regionaal expertisecentrum waarbij het bevoegd gezag is aangesloten (speciaal onderwijs);
 • het veiligheidsbeleid;
 • de wijze waarop de overblijf wordt georganiseerd (basisonderwijs).

Bijlage bij de schoolgids

Vaak wordt de schoolgids voorzien van een bijlage met daarin bijvoorbeeld de namen, adressen, telefoonnummers en emailadressen van MR-leden en leden van de ouderraad of de oudervereniging, Verder kunnen in de bijlage de schooltijden, de vakanties, de feesten en allerlei praktische zaken bijvoorbeeld over gymkleding, worden opgenomen. Het gaat voornamelijk om jaarlijks wisselende informatie.


Functie van de schoolgids

Met de schoolgids legt de school verantwoording af aan de ouders en de leerlingen over het functioneren van de school. Daarnaast moet de schoolgids de toekomstige ouders vooral behulpzaam zijn bij het maken van een schoolkeuze. De schoolgids wordt jaarlijks voor het begin van het schooljaar uitgereikt aan alle ouders. Als ouders hun kind op een school aanmelden krijgen zij ook een schoolgids mee.


Schoolgids en de MR

De oudergeleding van de MR heeft een instemmingsbevoegdheid over de schoolgids. In het voortgezet onderwijs is dit het ouder-/leerlingendeel van de MR. Zodra de MR heeft ingestemd met de schoolgids wordt deze opgestuurd naar de Onderwijsinspectie. Deze controleert op inhoud en toepassing van de schoolgids.

Of de MR instemmingsrecht heeft op de bijlagen bij de schoolgids, hangt af van de informatie die hierin is opgenomen. Wanneer het gaat om onderwerpen en afspraken waarvoor instemming of advies van de MR vereist is (zoals zaken rondom de schoolorganisatie en schooltijden), geldt dat deze reeds aan de MR voorgelegd moeten zijn voordat de bijlage gepubliceerd wordt. Wat betreft praktische informatie, zoals contactgegevens, is geen instemmingsrecht van de MR vereist.

Bram Buskoop
Beleidsadvies

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en identiteitsvraagstukken.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

  Heb je een kind dat dit jaar eindexamen zou doen? Geef haar of hem dan nu een hele lange, stevige knuffel. Ik heb net mijn zoon geknuffeld. En gefeliciteerd. Want hij is feitelijk geslaagd. Zo maar. Zonder eind ...