Arbobeleid

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

Elk bedrijf met personeel in dienst moet laten onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Dit is verplicht vanuit de Arbowet. Hoe zit dat bij scholen en welke rechten heeft de MR hierbij? Lees er hier meer over.


Wat is arbobeleid precies?

Alle werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is er de landelijke Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In de wet wordt een groot aantal verplichtingen beschreven in het kader van de zorgplicht die de werkgever heeft. Dit gaat onder meer over het juiste gebruik van arbeids- en persoonlijke beschermingsmiddelen, het direct melden van gevaarlijke situaties, enzovoorts.

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken en voor de invulling van deze wet in de eigen organisatie of branche. In het voortgezet onderwijs is de uitwerking van de Arbowet geregeld in de Arbocatalogus Voortgezet Onderwijs. In het primair onderwijs is dit in de Arbocatalogus Primair Onderwijs. Deze catalogi worden opgesteld door vakbonden en werkgevers samen.


De verplichte RI&E

Een RI&E is een risico inventarisatie- en evaluatie. De Arbowet verplicht iedere werkgever om een RI&E te hebben. Er zijn geen wettelijke eisen hoe vaak een RI&E moet worden opgesteld, maar in de Arbocatalogus staat dat een RI&E eenmaal in de vier jaar moet worden gemaakt en dat de RI&E altijd volledig en actueel moet zijn. Als de school geen RI&E en/of een plan van aanpak heeft kan de inspecteur Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een boete opleggen aan het bevoegd gezag.

In de RI&E wordt het overzicht van alle risico’s binnen de school en de ernst van deze risico’s opgenomen. De RI&E is pas compleet als voor elk van de gevonden risico’s is opgeschreven hoe dat risico weggenomen kan worden of beheersbaar wordt gemaakt. Dit is het plan van aanpak. De RI&E geeft daarmee antwoord op de volgende vragen:

  1. Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd in mijn school?
  2. Wat kan er op dit moment fout gaan in mijn school, zodat ongevallen of verzuim optreden?
  3. Hoe groot is de kans dat het gebeurt?
  4. Hoe beperk ik een risico? Of de schade als het toch misgaat?
  5. Welke maatregelen zijn nodig? En hoe voer ik ze in?
  6. Hoe zorg ik dat de maatregelen blijven werken?

Arbobeleid en de MR

Vanuit de wet is geregeld dat het arbobeleid niet alleen door het bevoegd gezag kan worden vastgesteld. Juist om het arbobeleid zo van directe invloed is op personeelsleden op school, praat het personeel mee over goed arbobeleid. Zo wordt de Arbocatalogus opgesteld door werkgevers- én werknemersorganisaties.

Ook de medezeggenschapsraad op school heeft invloed op het arbobeleid op schoolniveau. De personeelsgeleding van de MR heeft een instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen of het wijzigen van het arbobeleid (artikel 12 lid 1k WMS) en op het plan van aanpak dat op basis van de RI&E moet worden gemaakt. De MR kan er daarnaast op letten of de school aan alle verplichtingen op dit gebied voldoet.


VOO en arbobeleid

Als u vragen heeft over het arbobeleid van de school, kunt u deze bij de schooldirectie stellen. Maar ook de VOO helpt graag verder bij vragen. Zo kunnen we MR’s helpen met het doorlezen van documenten en controleren of het arbobeleid voldoet aan de wettelijk gestelde verplichtingen. Vraag hiervoor de VOO Servicekaart aan via de pagina begeleiding.

Voor korte vragen over arbobeleid, de RI&E of de rechten van de MR hierbij, kunnen VOO-leden contact opnemen met de VOO Helpdesk. Onze deskundigen zitten elke schooldag tussen 10:00 en 13:00 klaar om uw vragen te beantwoorden.

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR en Werkverdelingsplan

Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR invloed kan uitoefenen bij het vaststellen van het werkverdelingsplan.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.