Bekostiging

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

Scholen die publiek bekostigd worden krijgen geld van de Rijksoverheid. Dit wordt ook wel de lumpsum genoemd. Instellingen bepalen zelf hoe ze dit geld besteden, waar de Onderwijsinspectie toezicht op houdt.


Hoe werkt de bekostiging van scholen?

In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs ontvangen schoolbesturen 1 bedrag voor personeel (zoals het aannemen en scholen van personeelsleden) en materieel (zoals het schoonmaak en onderhoud van de school). Daarnaast krijgen scholen extra middelen via aanvullende regelingen, zoals de prestatiebox (extra budget voor betere prestaties).

Het bedrag wordt opgesteld op basis van het aantal leerlingen dat bij de onderwijsinstelling ingeschreven staan. Hierbij wordt gekeken naar het aantal leerlingen op 1 oktober. Als het schoolbestuur het bekostigde bedrag weet, stelt hij de begroting op.


Waar bestaan de personeelskosten uit?

Elk schoolbestuur krijgt ieder schooljaar geld voor personeelskosten. Daarnaast krijgen sommige besturen extra geld, bijvoorbeeld voor kleine scholen of om onderwijsachterstanden aan te pakken. Met dit bedrag wordt uitvoering gegeven aan de afspraken over salaris en andere arbeidsvoorwaarden uit de cao.

In het voortgezet onderwijs bestaat het bedrag dat scholen krijgen uit een vast deel en een deel dat afhangt van het aantal leerlingen. Het vaste deel heet de vaste voet voor onderwijzend personeel. Dit bedrag verschilt per schoolsoort en hangt af van de samenstelling van de school. Het deel dat afhangt van het aantal leerlingen kijkt ook naar het type school; zo is er in het praktijkonderwijs meer begeleiding nodig en dus ook meer personeel.


Waar bestaan de materiële kosten uit?

Het schoolbestuur krijgt ook geld voor materieel. Dit geld is bedoeld voor bijvoorbeeld leermiddelen, schoonmaak en onderhoud van het gebouw. De vergoeding voor deze materiële kosten staan in de zogeheten programma’s van eisen (pve’s). De gemeente betaalt nieuwbouw en uitbreiding van scholen.

In het voortgezet onderwijs bestaan de kosten uit een vast bedrag per school en een bedrag per leerling. Het bedrag per school is voor alle scholen gelijk. Het bedrag per leerling is afhankelijk van de schoolsoort, de afdeling en in welk leerjaar de leerling zit. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs bekijkt een extern bureau eens in de vijf jaar de materiële bekostiging.


Bekostiging en MR

De medezeggenschapsraad ontvangt jaarlijks voor 1 mei informatie over de berekening die ten grondslag ligt aan de middelen uit ’s Rijks kas die worden toegerekend aan het bevoegd gezag (artikel 8 lid 2b WMS). Jaarlijks wordt de MR dus geïnformeerd over de bekostiging, zonder erom te hoeven vragen.

Daarnaast ontvangt de MR ook jaarlijks de begroting met bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied (artikel 8 lid 2a WMS) en het (financieel) jaarverslag (artikel 8 lid 2c WMS).


VOO en bekostiging

De VOO biedt de cursus Volg het onderwijsgeld aan om MR-leden te informeren over alle belangrijke aspecten rondom de bekostiging van scholen. Tijdens de cursus leert u meer over waar het geld voor onderwijs precies vandaan komt en via welke wegen het uiteindelijk wordt uitgegeven op school.

Daarnaast kan de VOO u helpen als u vragen heeft over de bekostiging van uw school of stichting, over het financieel beleid van de onderwijsinstelling of als u vragen heeft over de begroting van de school of stichting. Vraag hiervoor begeleiding aan. Leden kunnen ook bellen met de VOO Helpdesk.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.