In verband met de zomervakantie zijn we tot en met 11 augustus niet bereikbaar. We staan u graag weer vanaf 12 augustus te woord! De helpdesk is vanaf 19 augustus weer bereikbaar.

Instemmingsrecht

Voor het laatst bewerkt op: donderdag 9 mei 2024

De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op verschillende onderwerpen die de school aangaan. Dit kan instemming van de hele MR zijn, maar ook instemming van de afzonderlijke personeelsgeleding of ouders/leerlingengeleding.


Voorwaarden instemmingsrecht

Het bevoegd gezag schrijft een beleidsnotitie over een bepaald onderwerp en legt dit als voorstel voor aan de MR. In termen van medezeggenschap wordt een voorstel een ‘voorgenomen besluit’ genoemd. Voor bepaalde onderwerpen heeft het bevoegd gezag de instemming van de MR nodig voordat het besluit definitief kan worden gemaakt.

Bij het instemmingsrecht van de MR is het verplicht dat het bevoegd gezag het besluit van de MR opvolgt. Indien de MR niet instemt met een bepaald voorgenomen besluit, kan het bevoegd gezag dit besluit niet definitief maken. Er zijn dan drie mogelijkheden: (1) het voorstel wordt ingetrokken, (2) het voorstel wordt aangepast en opnieuw aan de MR voorgelegd of (3) de zaak wordt voorgelegd aan de geschillencommissie.


Geschillen over instemming

Als de MR besluit niet in te stemmen met een bepaald voorstel, kan het bevoegd gezag besluiten de zaak voor te leggen aan de geschillencommissie. Deze commissie doet een bindende uitspraak of het bevoegd gezag ondanks het onthouden van de instemming van de MR het voorgenomen besluit mag gaan uitvoeren. De commissie kan dit besluiten als de MR onvoldoende valide argumenten heeft aangedragen om niet in te stemmen met het voorgenomen besluit. Het is dus van groot belang dat de MR indien hij niet instemt met een beleidsvoorstel, hij de argumenten hiervoor duidelijk op papier zet. Als de MR dit niet doet, is de kans groot dat de geschillencommissie besluit dat het bevoegd gezag het voorgenomen besluit alsnog mag gaan uitvoeren.

Als het bevoegd gezag een besluit neemt waarmee de MR niet heeft ingestemd of waarvoor geen instemming is gevraagd, of waarvoor hij geen toestemming van de geschillencommissie heeft gekregen, kan de MR de nietigheid van het besluit inroepen. De MR moet schriftelijk een beroep doen op de nietigheid binnen zes weken nadat het bevoegd gezag zijn besluit heeft genomen, of binnen zes weken nadat de MR te weten is gekomen dat er een besluit is genomen waaraan geen instemming is verleend.


Bekijk hier alle instemmingsrechten van de MR

  • 1. Instemmingsrecht gehele medezeggenschapsraad

   De instemmingsrechten van de MR als geheel zijn:

   • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
   • Vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan of de onderwijs- en examenregeling
   • Vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement
   • Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders ten behoeve van de school en het onderwijs
   • Vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding
   • De aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan in artikel 13, eerste lid, onderdeel c, en artikel 14, tweede lid, onderdeel c, bedoeld en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd
   • De vaststelling of wijziging van de voor de school geldende klachtenregeling;
   • Overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen de fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair onderwijs, artikel 66b van de Wet op de expertisecentra en artikel 53f van de Wet op het voortgezet onderwijs.
   • De verzelfstandiging van een nevenvestiging, of een deel van de school of nevenvestiging dat zich op een andere locatie bevindt dan de plaats van vestiging van die school of nevenvestiging op grond van artikel 84a van de Wet op het primair onderwijs
   • Vaststelling of wijziging van de data, bedoeld in artikel 17 van het Inrichtingsbesluit WVO.
   • Voor het benoemen van een bestuurder wordt een sollicitatiecommissie ingesteld waarvan in elk geval deel uitmaken: (1) een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is gekozen, en (2) een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders of de leerlingen is gekozen.

  • 2. Instemmingsrecht personeelsgeleding medezeggenschapsraad

   De instemmingsrechten van de personeelsgeleding van de MR zijn:

   • Regeling van de gevolgen voor het personeel van een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel i, of artikel 11, eerste lid, onderdelen c, d, e en m;
   • Vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie;
   • Vaststelling of wijziging van regels met betrekking tot de nascholing van het personeel;
   • Vaststelling of wijziging van een mogelijk werkreglement voor het personeel en van de opzet en de inrichting van het werkoverleg, voor zover het besluit van algemene gelding is voor alle of een gehele categorie van personeelsleden;
   • Vaststelling of wijziging van de verlofregeling van het personeel;
   • Vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel;
   • Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toekenning van salarissen, toelagen en gratificaties aan het personeel;
   • Vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de taakbelasting binnen het personeel, de schoolleiding daaronder niet begrepen;
   • Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie;
   • Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het overdragen van de bekostiging;
   • Vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid;
   • Vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
   • Vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van het personeel;
   • Vaststelling of wijziging van een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van het personeel;
   • Vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het bevorderingsbeleid of op het gebied van het aanstellings- en ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging geen verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan;
   • Vaststelling of wijziging van regels waarover partijen die een collectieve arbeidsovereenkomst hebben gesloten, zijn overeengekomen dat die regels of de wijziging daarvan in het overleg tussen bevoegd gezag en het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad tot stand wordt gebracht;
   • Vaststelling of wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 28, voor zover die betrekking heeft op personeel;
   • Vaststelling of wijziging van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de dagen, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel j.
   • Het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs dat tevens bevoegd gezag is van een of meer basisscholen behoeft de voorafgaande instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel van eerstgenoemde school is gekozen voor elk door hem te nemen besluit met betrekking tot de inzet van de bekostiging die op grond van artikel 120, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs aan eerstgenoemde school is toegekend.

  • 3. Instemmingsrecht oudergeleding medezeggenschapsraad (po)

   De instemmingsrechten van de oudergeleding van de MR (in het po) zijn:

   • Regeling van de gevolgen voor de ouders of leerlingen van een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel i, of artikel 11, eerste lid, onderdelen c, d, e en m;
   • Verandering van de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
   • De vaststelling of wijziging van de hoogte en de vaststelling of wijziging van de bestemming van de middelen die van de ouders of de leerlingen worden gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat onderscheidenlijk zijn ontvangen op grond van een overeenkomst die door de ouders is aangegaan;
   • Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van de leerlingen;
   • Vaststelling of wijziging van een mogelijk ouder- of leerlingenstatuut;
   • De wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang;
   • Vaststelling van de schoolgids;
   • Vaststelling van de onderwijstijd voor zover het geen voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra betreft;
   • Vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van ouders en leerlingen;
   • Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot activiteiten die buiten de voor de school geldende onderwijstijd worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag;
   • Vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie tussen bevoegd gezag en ouders;
   • Het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, met uitzondering van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, behoeft, ten aanzien van voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, voorafgaand aan instemming met betrekking tot de vaststelling van de gehele schoolgids als bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, afzonderlijk instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders en de leerlingen is gekozen voor het in die schoolgids opgenomen onderdeel met betrekking tot de jaarlijkse vaststelling van het totaal aantal uren en het soort activiteiten dat als onderwijstijd als bedoeld in artikel 6g, eerste tot en met vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs dan wel artikel 25, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra wordt geprogrammeerd alsmede voor het onderdeel met betrekking tot het beleid ten aanzien van lesuitval als bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wet op de expertisecentra.

  • 4. Instemmingsrecht ouder-/leerlingengeleding medezeggenschapsraad (vo)

   De instemmingsrechten van de ouders-/leerlingengeleding van de MR (in het vo) zijn:

   • Het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs en van een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra behoeft de voorafgaande instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders en de leerlingen is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden:

    • (1) De vaststelling van de schoolgids

    • (2) Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot activiteiten die buiten de voor de school geldende onderwijstijd worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.

   • Het bevoegd gezag behoeft tevens de voorafgaande instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden:

    • (1) Regeling van de gevolgen voor de ouders van een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdelen c, d, e en m;

    • (2) Verandering van de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

    • (3) De vaststelling of wijziging van de hoogte en de vaststelling of wijziging van de bestemming van de middelen die van de ouders of de leerlingen worden gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat onderscheidenlijk zijn ontvangen op grond van een overeenkomst die door de ouders is aangegaan;

    • (4) De vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het beheersbaar houden van de middelen die van de ouders of de leerlingen worden gevraagd voor schoolkosten, met uitzondering van lesmateriaal als bedoeld in artikel 6e, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, die door het bevoegd gezag noodzakelijk worden bevonden;

    • (5) Vaststelling of wijziging van een mogelijk ouderstatuut;

    • (6) Vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van ouders;

    • (7) Vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie tussen bevoegd gezag en ouders.

  • 6. Instemmingsrecht gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

   De instemmingsrechten van de GMR zijn:

   • De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de medezeggenschapsraad van die scholen. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op de onderscheiden geledingen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad indien het bevoegdheden van een geleding van de medezeggenschapsraad betreft.

   • De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt tevens vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot:

    • (1) Vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de desbetreffende scholen, waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen die aan het bevoegd gezag ten behoeve van elk van de scholen uit de openbare kas zijn toegerekend of van anderen zijn ontvangen;

    • (2) De criteria die worden toegepast bij de verdeling van deze middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en op schoolniveau;

    • (3) De aanstelling of het ontslag van personeel dat is belast met managementtaken ten behoeve van meer dan een school.

   • Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van het deel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is gekozen voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie van personeel dat is benoemd of te werk gesteld zonder benoeming dat werkzaamheden verricht ten behoeve van meer dan een school.

  Bram Buskoop
  Beleidsadviseur

  Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

  Meer over Bram

  MR Compleet

  Complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

  Bekijk cursus

  Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  "*" geeft vereiste velden aan

  Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

  Raadpleeg de VOO Helpdesk

  Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

  Helpdesk

  Op 19 september vindt de eerste VOO Openbaar onderwijsborrel plaats in ons kantoor in hartje Bussum. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje bijpraten over de meest recente ontwikkelingen in het onderwijs.  Bij de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft Janny Arends zich de afgelopen 26,5 jaar als senior beleidsadviseur elke dag gepassioneerd ingezet voor goede medezeggenschap op scholen in het primair en het voortgezet onderwijs. Zij deed en doet dit vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen tot stand komt als allen die bij de school betrokken zijn, mee-richting geven aan het beleid van de school. Dat betekent dat ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen een serieuze rol moeten kunnen spelen in de medezeggenschap.  popup-close

  Blijf op de hoogte van de laatste updates met onze nieuwsbrief!

  Ontvang wekelijks nieuwe artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of maandelijkse updates over openbaar onderwijs.

  "*" geeft vereiste velden aan

  Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.