Op woensdag 22 mei zijn we vanwege de VOO Medezeggenschapsdag de hele dag niet bereikbaar. We staan u graag op 23 mei weer te woord.

Adviesrecht

Voor het laatst bewerkt op: donderdag 9 mei 2024

Het adviesrecht van de MR betekent dat de MR bij nieuw of gewijzigd beleid van tevoren advies uitbrengt. Het adviesrecht gaat vooral over onderwerpen die met de organisatie van de school te maken hebben.


Voorwaarden adviesrecht

Bij een aantal onderwerpen dat is vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), moet het bevoegd gezag de MR om advies vragen. Adviesrechten zijn altijd voor de gehele MR (en dus niet voor een geleding) en zijn te vinden in artikel 11 van de WMS. De adviesbevoegdheid kan van grote invloed zijn op het uiteindelijk te nemen besluit. In artikel 17 van de WMS is geregeld hoe het bevoegd gezag moet omgaan met een advies van de MR. Onder ‘Bestanden’ onderaan deze pagina vindt u een handreiking met betrekking tot het adviesrecht en hoe de MR invulling kan geven aan zijn advies.

Een advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat deze van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. Tevens moet de MR in gelegenheid worden gesteld overleg te voeren met het bevoegd gezag voordat hij het advies uitbrengt. Ook is vastgelegd dat de raad zo spoedig mogelijk schriftelijk wordt geïnformeerd over de wijze waarop aan het uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven. Tenslotte wordt de MR in de gelegenheid gesteld overleg te voeren met het bevoegd gezag, als het advies niet of deels niet wordt gevolgd. Pas na dit overleg kan het bevoegd gezag een definitief besluit nemen.


Niet opvolgen van advies

Bij het adviesrecht kan het bevoegd gezag het advies van de MR gemotiveerd deels of geheel naast zich neerleggen. Het is van belang dat het bevoegd gezag goed onderbouwt waarom een advies niet of niet geheel wordt opgevolgd. Als het bevoegd gezag weinig of geen toelichting geeft waarom het advies van de MR niet wordt opgevolgd, is het mogelijk de zaak voor te leggen aan de geschillencommissie.

Als het bevoegd gezag geen advies aan de MR heeft gevraagd en de MR van mening is dat het bevoegd gezag wel advies had moeten vragen, kan de MR ook een adviesgeschil voorleggen aan de geschillencommissie. Deze zal dan in de wet kijken of er advies had moeten worden gevraagd. Soms kan er echter onduidelijkheid zijn over de vraag of een bepaald beleidsvoornemen wel of niet onder het adviesrecht valt. In dat geval kunnen leden van de VOO gratis bellen met de VOO Helpdesk om hier duidelijkheid over te krijgen.


Bekijk hier alle adviesrechten van de MR

 • 1. Adviesrecht gehele medezeggenschapsraad

  De adviesrechten van de MR als geheel zijn:

  • 1 De medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden:

   • a. vaststelling of wijziging van het lesrooster in het voortgezet onderwijs;

   • b. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school, waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen die door het bevoegd gezag ten behoeve van de school uit de openbare kas zijn toegekend of van anderen zijn ontvangen, met uitzondering van de middelen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdeel c, en artikel 14, tweede lid, onderdeel c;

   • c. beëindiging, belangrijke inkrimping, niet zijnde een verzelfstandiging als bedoeld in artikel 84a, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of van een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

   • d. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

   • e. deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

   • f. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school;

   • g. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan;

   • h. aanstelling of ontslag van de schoolleiding;

   • h1. aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur;

   • i. vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede vaststelling of wijziging van het managementstatuut;

   • j. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van leerlingen;

   • k. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating van studenten die elders in opleiding zijn voor een functie in het onderwijs;

   • l. regeling van de vakantie;

   • m. het oprichten van een centrale dienst;

   • n. nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school;

   • o. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school;

   • p. vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voorziening, bedoeld in artikel 45, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, wordt georganiseerd;

   • q. vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan, alsmede van de leden van het bestuur; en

   • r. vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

  • 2 Het eerste lid, onderdeel q, is niet van toepassing op de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband.

 • 2. Adviesrecht ondersteuningsplanraad

  De adviesrechten van de OPR zijn:

  De ondersteuningsplanraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk door het samenwerkingsverband te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden:

  • a. de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan, alsmede van de leden van het bestuur van het samenwerkingsverband; en

  • b. aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur van het samenwerkingsverband.


Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR Compleet

Complete basiscursus voor MR-leden bestaande uit drie bijeenkomsten.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de nieuwste artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of kies voor de maandelijkse nieuwsbrief voor een update over het openbaar onderwijs.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk

Governance in gesprek is een onregelmatig verschijnende podcast van Hartger Wassink en Marco Frijlink. In deze aflevering gaan Marco en Hartger in gesprek met Marilieke Engbers. Op 21 mei verschijnt haar nieuwe boek 'Eenzaam aan de top' (geschreven samen met Pim Bouwman).Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...popup-close

Blijf op de hoogte van de laatste updates met onze nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks nieuwe artikelen, tips en exclusieve inhoud over medezeggenschap, of maandelijkse updates over openbaar onderwijs.

"*" geeft vereiste velden aan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.