Werkverdelingsplan

Voor het laatst bewerkt op: maandag 29 augustus 2022

In het primair onderwijs is het verplicht dat scholen een werkverdelingsplan schrijven. In het plan wordt afgesproken hoe werkzaamheden binnen de school worden verdeeld.


Wat is het werkverdelingsplan?

In het werkverdelingsplan staat hoe alle werkzaamheden binnen een school worden verdeeld over de beschikbare uren van het personeel. Als het goed is, past de hoeveelheid werk binnen de uren die beschikbaar zijn. Als er meer taken zijn dan beschikbare tijd, dan zullen er keuzes gemaakt moeten worden over welke werkzaamheden en welke niet binnen de beschikbare tijd worden uitgevoerd. Conform de cao van het primair onderwijs is het verplicht dat er een werkverdelingsplan wordt opgesteld.

Het plan uit de cao is veelomvattend. Niet alleen de onderlinge taakverdeling en verhouding tussen lesgevende en overige taken worden geregeld in het werkverdelingsplan, maar ook de werktijden- en pauzeregeling moeten erin worden opgenomen. Zowel het team, als de directeur en de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) hebben bevoegdheden ten aanzien van de vaststelling van het werkverdelingsplan.


Wat staat er in het plan?

Er komen verschillende onderwerpen aan bod in het werkverdelingsplan. Allereerst wordt opgenomen hoeveel groepen er zijn en het aantal leerkrachten dat voor deze groepen staat om les te geven. Het totaal aantal uur aan lesgevende taken wordt ook opgenomen, evenals het aantal uur of het percentage aan lesgebonden activiteiten met de definitie van deze activiteiten.

Verder wordt opgenomen wat de taken zijn van het onderwijsondersteunend personeel en het taakbeleid. Ook de besteding van werkdrukmiddelen, de rust- en werktijdenregeling en het vervangingsbeleid wordt opgenomen in het plan. Tot slot wordt ook scholing voor personeelsleden opgenomen.


Hoe wordt het werkverdelingsplan vastgesteld?

De eerste stap bij het werkverdelingsplan is dat de directie van de school overleggen plant met het team over bovenstaande onderwerpen. De directie brengt vervolgens de werkzaamheden voor het volgende schooljaar in kaart. Deze informatie wordt vervolgens gedeeld met het team, waar het team op kan reageren. De informatie van de directie en input van het team vormen de basis voor het concept-werkverdelingsplan.

Zodra het concept is opgesteld, wordt het plan voorgelegd aan het team. Het team kan dan wijzigingen voorstellen, verzoeken om dingen toe te voegen en toetsen of de eerder gegeven input goed is verwerkt. Als het team vervolgens in meerderheid akkoord gaat, maakt de directie van het werkverdelingsplan een definitief voorstel.


Werkverdelingsplan en MR

Zodra de gesprekken met het team zijn geweest, wordt het plan ter instemming aan de PMR voorgelegd. Naast het team moet dus ook nog de medezeggenschapsraad akkoord gaan met de plannen. De PMR controleert of de procedure om tot een werkverdelingsplan te komen goed is verlopen, alle verplichte onderdelen zijn opgenomen in het plan en kan eventueel zelf nog aanvullingen of wijzigingen voorstellen. In het werkverdelingsplan staan verschillende onderwerpen waar de personeelsgeleding van de MR een instemmingsrechtbevoegdheid voor heeft, zoals het formatieplan (artikel 12 lid 1b), nascholing (artikel 12 lid 1c), werkreglement en -overleg (artikel 12 lid 1d) en de arbeids- en rusttijdenregeling (artikel 12 lid 1f).

Nadat de PMR akkoord is gegaan met het plan, voert de directie individuele gesprekken met medewerkers over de inzet van de taakuren voor het komende schooljaar. Deze afspraken worden individueel vastgelegd en voor de zomer ontvangt de medewerker het overzicht van de afspraken.


VOO en werkverdelingsplan

Om leden van medezeggenschapsraden en leden van het team te helpen bij het beoordelen van het werkverdelingsplan, heeft de VOO de cursus MR en Werkverdelingsplan ontwikkeld. Tijdens de cursus leert u meer over hoe ervoor gezorgd kan worden dat alle verplichte onderdelen in het plan aan bod komen en dat het team goed betrokken kan worden.

Naast de cursus biedt de VOO ook de mogelijkheid voor begeleiding op maat. De VOO kan het concept-plan doornemen en met de PMR kijken welke vragen er gesteld kunnen worden, welke discussies gevoerd kunnen worden en of het plan voldoet aan de wettelijke eisen.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR en Werkverdelingsplan

Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR invloed kan uitoefenen bij het vaststellen van het werkverdelingsplan.

Bekijk cursus

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Raadpleeg de VOO Helpdesk

Voor alle vragen over onderwijs en medezeggenschap kunnen leden van de VOO terecht bij de helpdesk.

Helpdesk
23 mrt 2023

Het is lang geleden dat de lente zo miezerig is begonnen als dit jaar. In allerlei opzichten.