Schooladvies

Na de basisschool gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. De keuze voor de richting wordt bepaald door een drietal factoren: door behaalde resultaten, door leerkrachten en door de ouders van het kind. Er is een voorlopig advies (gegeven eind groep 7/begin groep 8) en een definitief advies (wat voor 1 maart voor alle groep 8-leerlingen gereed moet zijn)


Behaalde resultaten

Allereerst hangt het schooladvies voor iedere leerling af van de behaalde resultaten. Hier wordt gekeken naar de resultaten van leerlingen vanaf groep 6, de Entreetoets en de eindtoets (vaak de Cito-toets). Hierbij zijn vooral scores op het gebied van rekenen en begrijpend lezen zwaarwegend. Dit is omdat deze vaardigheden in het voortgezet onderwijs bij veel vakken noodzakelijk zijn.


Leerkrachten

De leerkracht bepaalt uiteindelijk het advies. Naast de resultaten die kinderen behalen bij hun toetsen, wegen ook niet-gemeten vaardigheden mee bij het bepalen van het definitieve schooladvies. De leerkracht kijkt dan bijvoorbeeld naar het concentratievermogen, de motivatie om te leren en de mate van zelfstandig werken van de leerlingen. Zowel de resultaten als de zojuist genoemde vaardigheden wegen mee bij het definitieve advies voor het kind.


Ouders

Naast de behaalde resultaten en vaardigheden waarop de leerkracht zijn of haar definitieve advies baseert, kan het ook voorkomen dat ouders een opvatting hebben over het schooladvies van hun kind. Soms zijn er redenen waardoor het kind op school minder goed presteert dan mogelijk is. Dan kan het schooladvies worden bijgesteld. Het bijstellen van het schooladvies gebeurt vaak naar een hoger niveau dan het kind van de leerkracht als schooladvies meekrijgt.


Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...