Primair onderwijs

Het primair onderwijs is de overkoepelende term voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het onderwijs op speciale scholen. Lees hier meer over het primair onderwijs in Nederland.


Basisonderwijs

Vaak wordt de term primair onderwijs gelijkgesteld aan de term basisonderwijs. Dat klopt dus niet; basisonderwijs is een onderdeel van het primair onderwijs. Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen vanaf 4 tot en met 12 jaar. Na het twaalfde jaar gaan de meeste kinderen naar het voortgezet onderwijs. De regelgeving voor het basisonderwijs wordt geregeld in de Wet op het primair onderwijs (WPO).

Rond het derde levensjaar van het kind beginnen ouders met het zoeken naar een geschikte basisschool. Dit kan zijn op basis van locatie, waar vriendjes van het kind naartoe gaan of ouders in de omgeving voor kiezen, maar ook op basis van het soort onderwijs. Er zijn namelijk verschillende soorten onderwijs waaruit gekozen kan worden: naast het openbaar basisonderwijs is er ook bijzonder religieus en bijzonder algemeen onderwijs. Het openbaar basisonderwijs is er voor alle kinderen en heeft geen specifieke geloofsrichting of pedagogische visie. In het bijzonder religieus onderwijs wordt onderwijs gegeven vanuit een specifieke religieuze overtuiging. Zo zijn er onder meer islamitische, joodse, evangelische, protestant-christelijke en katholieke scholen te vinden. Daarnaast is er ook nog bijzonder algemeen onderwijs, dat geen religieuze richting heeft maar wel een pedagogische visie. Zo zijn er jenaplanscholen, bestaat er montessorionderwijs en zijn er vrijescholen te vinden.

Er zijn, onafhankelijk van het type basisschool, een aantal vakken die standaard gegeven worden. Dit gaat om Nederlands, Engels, rekenen, gymlessen, kunst en oriëntatie op jezelf en de wereld. Daarnaast is er in het basisonderwijs ruimte om invulling te geven aan het karakter van de school, bijvoorbeeld door lessen over een specifieke religieuze overtuiging, extra aandacht voor kunst of juist voor sport, of extra aandacht voor een ander vak wat op school belangrijk wordt gevonden.

In het basisonderwijs komen ook kinderen terecht die extra ondersteuning nodig hebben. Dit wordt ook wel passend onderwijs genoemd. Waar kinderen terecht komen in dit kader hangt af van de behoefte van de leerling en de mogelijkheid van de school om het passend onderwijs te bieden. Passend onderwijs kan overigens ook plaatsvinden in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.


Speciaal basisonderwijs

Naast het reguliere basisonderwijs bestaat er ook speciaal basisonderwijs. Dit type onderwijs binnen het primair onderwijs is er speciaal voor leerlingen die meer hulp dan anderen nodig hebben bij een juiste opvoeding en om goed te kunnen leren. In de klassen in het speciaal basisonderwijs zijn klassen vaak kleiner zodat er meer aandacht kan zijn voor de individuele leerbehoeften van ieder kind. Daarnaast zijn er vaak ook deskundigen aanwezig voor de begeleiding van leerlingen. De regelgeving voor het speciaal basisonderwijs wordt geregeld in de Wet op het primair onderwijs (WPO).


Speciaal onderwijs

Een derde soort onderwijs is het speciaal onderwijs. Er valt hiervoor een onderscheid te maken in vier soorten scholen:

  • scholen voor kinderen met visuele beperkingen;
  • scholen voor dove en slechthorende kinderen/kinderen met spraakproblemen;
  • scholen voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking;
  • scholen voor moeilijk opvoedbare kinderen en langdurig zieke kinderen.

Kinderen in het speciaal onderwijs krijgen hetzelfde onderwijs als op een gewone basisschool. Op scholen in het speciaal onderwijs wordt alleen extra rekening gehouden met de beperkingen die kinderen hebben. De regelgeving voor het speciaal onderwijs wordt geregeld in de Wet op de expertisecentra (WEC).

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Reactie van de VOO op het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad In het rapport ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ poogt de Onderwijsraad in het licht van de democratische rechtsstaat de gren ...Ouders van schoolgaande kinderen -en zeker als die naar de middelbare school gaan- weten het: er komen nogal wat kosten bij kijken. Eerder schreef ik al over de vrijwillige ouderbijdrage en  ...