Onze helpdesk is niet beschikbaar van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei, evenals donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Heeft de MR instemmingsrecht op de begroting?

Antwoord

De MR heeft geen instemmingsrecht op de begroting. De jaarlijkse begroting wordt ter informatie naar de MR gestuurd, evenals een document waarin de financiële, organisatorische en onderwijskundige ontwikkelingen op school worden toegelicht. Ook een eventueel jaarplan wordt ter informatie toegezonden (artikel 8 lid 2a WMS). De begroting zelf bestaat naast cijfers ook uit toelichting over deze cijfers: wat elke post betekent, wat de wijzigingen zijn ten opzichte van vorig jaar en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. In een jaarverslag (inclusief jaarrekening) legt het schoolbestuur/de schoolleiding verantwoording af over de gemaakte onderwijskundige en financiële keuzes, die de MR voor 1 juli ter informatie ontvangt (artikel 8 lid 2c WMS).

Over de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid mag de MR wettelijk gezien advies uitbrengen (artikel 11 lid 1b WMS). Vaak betekent dit dat de meerjarenbegroting ter advisering wordt voorgelegd. Ook hier geldt dat de keuzes ten aanzien van de verdeling van de middelen moeten worden toegelicht en helder moet zijn wat elke post in de meerjarenbegroting betekent.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en kansengelijkheid.

Meer over Bram

MR en Financiën

Over inkomsten, uitgaven en verantwoording van de school en de rol van de MR.

Bekijk cursus

Het is weer zover. De lente is begonnen, maar zoals bijna elk jaar is er nog veel op aan te merken. Te koud, te nat, te instabiel. Het is net de Staat van het Onderwijs. Elk jaar in april presenteert de Inspectie van het Onderwijs onder die noemer haar bevindingen in een lijvig rapport. Ook dit jaar is het weer raak, met nog ronkender bewoordingen dan vorige editie...Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat deze week met algemene stemmen in de Tweede Kamer is aangenomen. Dit amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).