Heeft de MR instemmingsrecht op de begroting?

Antwoord

De MR heeft geen instemmingsrecht op de begroting. De jaarlijkse begroting wordt ter informatie naar de MR gestuurd, evenals een document waarin de financiële, organisatorische en onderwijskundige ontwikkelingen op school worden toegelicht. Ook een eventueel jaarplan wordt ter informatie toegezonden (artikel 8 lid 2a WMS). De begroting zelf bestaat naast cijfers ook uit toelichting over deze cijfers: wat elke post betekent, wat de wijzigingen zijn ten opzichte van vorig jaar en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. In een jaarverslag (inclusief jaarrekening) legt het schoolbestuur/de schoolleiding verantwoording af over de gemaakte onderwijskundige en financiële keuzes, die de MR voor 1 juli ter informatie ontvangt (artikel 8 lid 2c WMS).

Over de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid mag de MR wettelijk gezien advies uitbrengen (artikel 11 lid 1b WMS). Vaak betekent dit dat de meerjarenbegroting ter advisering wordt voorgelegd. Ook hier geldt dat de keuzes ten aanzien van de verdeling van de middelen moeten worden toegelicht en helder moet zijn wat elke post in de meerjarenbegroting betekent.


De VOO is expert op gebied van medezeggenschap. Veel informatie is te vinden in onze uitgebreide kennisbank. Wilt u vragen stellen aan onze experts over dit of een ander onderwerp? Word dan lid en neem contact op met de VOO Helpdesk!

Janny Arends
Senior beleidsadviseur

Janny is senior beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap.

Meer over Janny

MR en Financiën

Tijdens deze cursus leert u meer over hoe de MR invloed kan uitoefenen op begroting, formatieplan en jaarverslag.

Bekijk cursus

De Week van openbare scholen vindt dit jaar plaats van 20 t/m 24 maart. Op maandagmiddag 20 maart 2023 trappen de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB de Week van Openbare Scholen af met het symposium ‘Het verhaal van de openbare school’.